Portalul oficial al Județului VASLUI

Dispoziții 2021

decembrie 20, 2020

Registru proiecte de dispoziții Registru dispoziții


Dispoziții 2021

Nr. dispozițieiConținutul pe scurt al actului Data emiterii
82/2021
privind constituirea comisiilor de evaluare și de soluționare a contestațiilor la evaluarea finală a managementului la Muzeul “Vasile Pârvan” Bârlad
12 aprilie 2021
81/2021
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
09 aprilie 2021
80/2021
privind numirea comisiilor de preselecție și de licitație a ofertelor pentru valorificarea prin licitație publică în plic închis a 233 mc de masă lemnoasă pe picior, existentă pe aliniamentele drumurilor județene, aflată în domeniului public al județului Vaslui
09 aprilie 2021
79/2021
privind organizarea evaluării finale a managementului la Muzeul “Vasile Pârvan” Bârlad
06 aprilie 2021
77/2021
privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului ”Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui
05 aprilie 2021
75/2021
privind desemnarea reprezentanților președintelui Consiliului Județean Vaslui în consiliile de administrație ale unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al Județului Vaslui și al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui
26 martie 2021
72/2021
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii „Reabilitarea sistemului de apă și a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești – etapa a II-a –Municipiul Vaslui: obiect Stație de pompare ape uzate (SPAU), strada Gheorghe Doja”
23 martie 2021
70/2021
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiţii «“Consolidare și reabilitare pod peste râul Bârlad, DJ 248A, km 58+750,comuna Todirești, județul Vaslui ”»
23 martie 2021
69/2021
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
23 martie 2021
68/2021
privind repartizarea unor funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui pe lucrări și obiective de investiții finanțate din bugetul local al Județului Vaslui, fonduri speciale și din fonduri externe, în vederea urmăririi executării lucrărilor și acordării de asistență tehnică
18 martie 2021
67/2021
privind organizarea evaluării activității desfășurate în anul 2020 de către managerul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
18 martie 2021
64/2021
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiţii >
16 martie 2021
63/2021
pentru modificarea art. 1^1 alin (1) al Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 601/2017 privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui”, cu modificãrile și completãrile ulterioare
12 martie 2021
62/2021
pentru modificarea art. 2 alin. (1) al Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 216/2019 privind numirea echipei de implementare a proiectului "Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială "Sfânta Ecaterina” Huși”, cu modificările și completările ulterioare
10 martie 2021
61/2021
pentru modificarea art. 4 al Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.139/2018 privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Vaslui”, cu modificările și completările ulterioare
10 martie 2021
60/2021
privind constituirea comisiilor de evaluare și de soluţionare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui
05 martie 2021
59/2021
privind constituirea comisiilor de evaluare și de soluţionare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului la Biblioteca Județeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
05 martie 2021
56/2021
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Lucrări de punere in funcțiune a stației de tratare a levigatului, obiectiv din cadrul depozitului CMID Roșiesti, SIMDS Vaslui”
04 martie 2021
55/2021
privind delegarea atribuțiilor și a dreptului de semnătură ale șefului Serviciului Managementul Resurselor Umane, în lipsa motivată a acestuia
04 martie 2021
54/2021
privind delegarea dreptului de semnătură al șefului Serviciului Juridic-Contencios și Coordonarea Consiliilor Locale din cadrul Direcției Administrație Publică
02 martie 2021
52/2021
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
19 februarie 2021
50/2021
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, vacante, de șofer, organizat în data de 09.03.2021, proba scrisă
12 februarie 2021
49/2021
pentru modificarea anexei la Dispoziția nr. 11/2021 privind repartizarea unor funcționari publici pe lucrări și obiective de investiții finanțate din bugetul local al Județului Vaslui, fonduri speciale și din fonduri externe, în vederea urmăririi executării lucrărilor și
acordării de asistență tehnică
05 februarie 2021
45/2021
privind numirea comisiei de recepție la finalizarea lucrărilor «Reparații curente clădire Centru Europe Direct»
03 februarie 2021
42/2021
privind numirea comisiei de recepţie finală a lucrărilor la obiectivul “Optimizarea alimentării cu apă caldă de consum prin realizarea unui proiect de panouri solare la Spitalul Județean de Urgență Vaslui”, lucrări în cadrul proiectului ”Energia-valoare transfrontalieră”
01 februarie 2021
40/2021
privind numirea comisiilor de recepție a bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul proiectului ,,Dotarea cu echipamente electronice a unităților de învățământ special din subordinea UAT Județul Vaslui”, Cod SMIS 144685
29 ianuarie 2021
26/2021
pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.115/2020 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a legislației privind utilizarea semnăturii electronice și a documentelor electronice la nivelul Consiliului Județean Vaslui
26 ianuarie 2021
22/2021
privind aprobarea Programului de pregătire a personalului din cadrul Consiliului Judeţean Vaslui care are acces la informaţii clasificate, pentru anul 2021
21 ianuarie 2021
21/2021
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor subsecvente pe semestrul II - an școlar 2020-2021, în cadrul Programului pentru școli al României pe anii 2017-2023", aferente acordurilor-cadru privind „Furnizarea si distributia merelor, laptelui, produselor lactate și produselor de panificație pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Vaslui, pentru anii școlari 2018-2022”
19 ianuarie 2021
20/2021
Privind convocarea consilliului județean în ședință ordinară
19 ianuarie 2021
13/2021
numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect ”Achiziție carburant auto, pe baza de bonuri valorice”
14 ianuarie 2021
10/2021
modificarea Dispoziției nr. 384/2020 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a constestațiilor la concursul de recurtare, funcții publice de execuție vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent și superior-Serviciul Juridic-Contencios și Coordonarea Consiliilor Locale – Direcția Administrație Publică, organizat în data de 15.01.2021, proba scrisă
14 ianuarie 2021
7/2021
pentru modificarea Dispoziției nr. 376/2020 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcție publică de conducere vacantă, de șef birou, gradul II – Biroul Audit Public Intern, organizat în data de 12.01.2021, proba scrisă, cu modificările ulterioare
12 ianuarie 2021
6/2021
pentru modificarea Dispoziției nr. 373/2020 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcție publică de conducere vacantă, de șef birou, gradul II – Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului - Direcția Economică, organizat în data de 13.01.2021, proba scrisă
12 ianuarie 2021
5/2021
privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcționare și a deficitului secțíunii de dezvoltare a bugetului local al județului Vaslui, din excedentul bugetului local al județului Vaslui
08 ianuarie 2021
4/2021
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Executie lucrari pentru obiectivul de investitie „Cresterea eficientei energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui„
07 ianuarie 2021
2/2021
privind constituirea comisiei de evaluare și negociere a ofertelor și a comisiei de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul procedurii de negociere a contractării de către Consiliul Județean Vaslui a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei, în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană
06 ianuarie 2021
1/2021
Privind convocarea consilliului județean în ședință extraordinară
04 ianuarie 2021

Last modified: aprilie 9, 2021

Comments are closed.