Portalul oficial al Județului VASLUI

mesajul președintelui

Activitatea Consiliului Județean Vaslui este o carte

deschisă pentru fiecare cetățean interesat, este

strădania  muncii unei adevărate echipe, este

efortul făcut de noi toți în prezent, pentru un
viitor mai bun, mai sigur.

   

Cu prietenie,

                  Dumitru Buzatu,

            Președintele CJ Vaslui

cartea-alba

Invitație de participare – Servicii de pază si interventie

Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui prin Consiliul judetean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Servicii de paza si interventie cu societati specializate de paza la Centrul Militar Judetean Vaslui,

Cod 79713000-5

Detalii aici. 2711v
sedinte de consiliu

Ședinţă extraordinară

Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară pentru ziua de marți, 28.11.2023, ora 11:00, ședință ce se va desfășura prin mijloace electronice, în sistem videoconferință, prin utilizarea aplicației Zoom.
Detalii aici.

Anunț concurs/examen de promovare – noiembrie 2023

Consiliul Județean Vaslui, în baza art. 478 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs sau examen de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, cu respectarea prevederilor art. 617 alin. (2) și ale art. 618 alin. (22), pentru:
 • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional principal – Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului – Direcția Economică;
 • Detalii aici.

  Invitație de participare – elaborare documentaţie tehnico-economică

  Autoritatea contractanta – Judeţul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publica având ca obiect: Servicii de elaborare a documentaţiei tehnico-economică, faza SF, pentru investiţia “Sistem de panouri fotovoltaice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui”
  71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize (Rev. 2)
  71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică (Rev. 2)
  Detalii aici. 0509v

  Invitație de participare – Achiziţie containere

  Având în vedere prevederile Procedurii operaţionale – Achiziţii publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractanta – Judeţul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publica având ca obiect: Achiziţie container tip birou şi container tip grup sanitar.
  44613000-0 – Containere de mari dimensiuni (Rev.2)
  Detalii aici. 3010v

  Invitație de participare – Servicii de elaborare

  Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Servicii de elaborare a Strategiei de accelerare a dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice, pentru județul Vaslui, 2022-2031
  Cod CPV : 79311100-8 Servicii de elaborare de studii
                 79400000-8 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe.
  Detalii aici. 0809v

  Invitație de participare – Servicii de informare si publicitate

  Autoritatea contractanta Judeţul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publica avand ca obiect: Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului „Dotarea unităților de învățământ special din județul Vaslui” cod F-PNRR-Dotari-2023-6078
  Cod CPV : 22462000-6 – Materiale publicitare, 79341000-6 – Servicii de publicitate, 79823000-9 – Servicii de tipărire şi de livrare, 35261000-1 – Panouri de informare.
  Detalii aici.2010v
  sedinte de consiliu

  ANUNȚ PUBLIC

  CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, titular al proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 242G Vinderi (DJ 242C km 0+000) – Brădești”, propus a fi realizat în satele Vinderei și Brădești, intravilan și extravilan, jud. Vaslui, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vaslui, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 242G Vinderi (DJ 242C km 0+000) – Brădești”, propus a fi realizat în satele Vinderei și Brădești, intravilan și extravilan, jud. Vaslui. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui din strada Călugăreni, numărul 63, telefon 0335 401723, în zilele de luni – joi, între orele 800-1600 şi vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmvs.anpm.ro
  Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului – APM Vaslui. 0709v
  sedinte de consiliu

  ANUNȚ

  Astăzi, 11.07.2023, Consiliul Județean Vaslui anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei culturale și turistice a Județului Vaslui pentru orizontul de timp 2022-2028.

  Programul Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni

  Consiliul Județean Vaslui lansează, in data de 10 iulie 2023, sesiunea de finanțare nerambursabilă pentru anul 2023 – apel 3, în cadrul Programului Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, prin apel competitiv, pentru domeniile educație și culte (spiritualitate si tradiție).
  Mai multe detalii găsiți aici 22.07
  sedinte de consiliu

  Consultare publică

  Astăzi, 07.06.2023, Consiliul Județean Vaslui anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind înființarea Clubului Sportiv Județean Vaslui, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Vaslui.

  Anunț concurs audit – mai 2023

  Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr.79, în baza art.618 alin.(2) și alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante, perioadă nedeterminată de șef birou, grad profesional II – Biroul de audit public intern, ID post 470109. Detalii aici.

  Programul Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni

  Consiliul Județean Vaslui a dat startul sesiunii de finanțare nerambursabilă pentru anul 2023 în cadrul Programului Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, prin apel competitiv. Asociaţiile, fundaţiile, unitățile de cult și organizațiile neguvernamentale ale românilor de pretutindeni, cu domenii de activitate educație, cultură sau culte (spiritualitate si tradiție) din România sau din străinătate, pot depune cereri de finanțare pentru derularea de proiecte în sprijinul românilor de pretutindeni. Cererile de finanțare, însoțite de documentele prevăzute în Ghidul de finanțare se vor transmite începând cu data de 03.04.2023 până la data de 05.05.2023, ora 15.00, în format electronic (scan PDF), la adresa de e-mail: proiecterp@cjvs.eu. Detalii aici.

  Anunț concurs – aprilie 2023

  17.05.2023 Anunț suspendare concurs

  Consiliul Județean Vaslui, în baza art. 554 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs de recrutare, funcție contractuală de execuție, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru:

 • 1 post de inspector de specialitate, grad profesional debutant – Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni – Direcția Administrație Publică
 • Detalii aici.

  Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local

  Unitatea administrativ – teritorială Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui, invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, conform bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Vaslui pentru anul 2023.
  Detalii aici.

  Anunț concurs/examen de promovare – mai 2023

  Consiliul Județean Vaslui organizează concurs sau examen de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, pentru:
 • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Monitorizare Servicii de Sănătate, Socio-Educative și Culturale – Direcția Dezvoltare și Cooperare;
 • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului – Direcția Economică;
 • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Lucrări Publice, Investiții și Reabilitare Drumuri Județene – Direcția Tehnică;
 • Detalii aici.

  sedinte de consiliu

  Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

  Astăzi, 22.02.2023, Consiliul Județean Vaslui anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2023.
  sedinte de consiliu

  Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

  Astăzi, 19.01.2023, Consiliul Județean Vaslui anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru anul 2023. Detalii aici.

  ANUNȚ PUBLIC

  În conformitate cu prevederile art. 39 alin (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare publicăm în sinteză Proiectul bugetului local al Județului Vaslui pe anul 2023.

  Program finanțări nerambursabile – pentru organizațiile non-profit de interes local

  Actualizare 27.06.2022
  ANUNȚ
  privind Sesiunea de instruire în vederea implementării proiectelor
  Mai multe detalii despre program aici
  02.06

  PROIECTE ÎN DERULARE

  Spital 2
  Spital 2
  Extindere SIMD
  axa rutiera s-v
  axa rutiera s-v
  Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bîrlad – Laza – Codăești

  și asta nu este tot,
  pe celelalte le găsiți AICI

  Portalul oficial al Județului VASLUI

  Știri evenimente și informații care contează pentru dumneavoastră