Portalul oficial al Județului VASLUI

Informaţii publice

ianuarie 23, 2021

INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC
COMUNICATE DIN OFICIU

--> Numele şi prenumele persoanei responsabile pentru Legea nr. 544/2001

--> Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

--> Modalitatea de contestare a deciziei şi formularele aferente pentru reclamaţie administrativă (refuz şi netrimitere în termen legal)

--> Lista cu documentele de interes public şi lista cu documentele produse/gestionate de instituţie

--> Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001 (Rapoartele se gasesc in ARHIVA la fiecare an în parte)

ACORD și CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ


CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ
ACORD COLECTIV


COMISII DE PARITATE


Dispoziția 127/2022 privind constituirea Comisiei paritare pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui

I. ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
CONSILIULUI JUDEŢEAN VASLUI

 • Constituţia României (art. 120 şi art. 122);
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizare și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr.1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr.833/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.152/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
 • Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.209/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui
 • Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.55/2004 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui cu modificările și completările ulterioare ( HCJ 140/2007, HCJ 54/2011)

II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI ATRIBUȚII

 1. Aparatul de specialitate este structurat și organizat în funcție de specificul activităților, în direcții, servicii, birouri și compartimente, care asigură realizarea obiectivelor și atribuțiilor consiliului județean, așa cum sunt stabilite acestea în legislație, precum și punerea în aplicare a prevederilor hotărârilor Consiliului Județean Vaslui și ale dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Vaslui.
 2. In cadrul direcțiilor sunt organizate servicii, birouri și compartimente.
 3. Fiecare structură din cadrul aparatului de specialitate are o competență proprie, rezultată fie direct din lege, fie din prezentul Regulament, pe care o exercită realizând acte și fapte administrative, precum și operațiuni tehnico-materiale, însă nu are capacitatea decizională și nici dreptul de a iniția proiecte de hotărâre, ci doar abilitatea legală de a le fundamenta, prin rapoarte, studii, analize, referate etc., sub aspect legal, tehnic și economic, formal, de eficiență și/sau eficacitate, procesul decizional fiind realizat de Consiliul Județean Vaslui și de Președintele Consiliului Județean Vaslui.
 4. Aparatul de specialitate este organizat după cum urmează:
 5. Secretar General al Județului
 6. Biroul Audit Public Intern atribuții
 7. Compartimentul Managementul Calității atribuții
 8. Serviciul de Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale atribuții
 9. Serviciul Managementul Resurselor Umane atribuții
 10. Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului atribuții
  • Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului
  • Compartimentul Autorizare
  • Compartimentul Disciplina în Construcții
 11. Direcția Administrație Publică atribuții
  • Serviciul Juridic-Contencios și Coordonarea Consiliilor Locale
  • Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni
  • Compartimentul Pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative
 12. Direcția Economică atribuții
  • Serviciul Buget-Finanțe și Guvernanță Corporativă
  • Compartimentul Informatică
  • Compartimentul Documente Clasificate și GDPR
  • Serviciul Administrativ, Protecția Muncii și Apărarea Împotriva Incendiilor
  • Serviciul Contabilitate
  • Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului
 13. Direcția Tehnică atribuții
  • Biroul Lucrări Publice, Investiții și Reabilitare Drumuri Județene
  • Serviciul Pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Unitatea de Implementare/Monitorizare a Proiectului - Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Vaslui
  • Compartimentul Transport Public Județean - Autoritatea Județeană de Transport
  • Compartimentul Transport Public Județean - Autoritatea de Autorizare
 14. Direcția Dezvoltare și Cooperare atribuții
  • Serviciul Dezvoltare Locală, Management Proiecte și Informare Europeană
   • Compartimentul Monitorizare Servicii de Sănătate, Socio-Educative și Culturale
  • Compartimentul Cooperare Internaţională și Relaţii ONG.

II. 1. PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE

LUNI – VINERI: 8,00 – 16,00

II. 2. PROGRAMUL DE AUDIENŢE

Preşedintele
Consiliului judeţean Vaslui
Dumitru Buzatu

în fiecare zi de marți și joi, începând cu ora 16:00 *
* progrmările se fac în fiecare zi de luni, începând cu ora 9:00

III. 1 . NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANELOR
DIN CONDUCEREA CONSILIULUI JUDEŢEAN VASLUI

DUMITRU BUZATU – PREŞEDINTE

TRIFAN CIPRIAN-IONUŢ – VICEPREŞEDINTE

MARIAN DAN-MIHAI – VICEPREŞEDINTEIII. 2 . NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC

LAPA NICOLAE-CRISTIAN – CONSILIER - Direcția Administrație Publică - Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni

IV. COORDONATELE DE CONTACT ALE
CONSILIULUI JUDEŢEAN VASLUI

Denumirea: Consiliul judetean Vaslui

Sediul: Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79
Numere de telefon:

0235/361086
0235/361088
0235/361089
0235/361092
0235/361093
0235/361094
0235/361095
0235/361096

Fax:

0235/361090
0235/361091

Adresă e–mail: biroudepresa@cjvs.eu
Adresa paginii de Internet: www.cjvs.euV. LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

 1. Strategia de dezvoltare a judeţului.
 2. Hotărârile Consiliului judetean cu caracter normativ.
 3. Expuneri, rapoarte, informări prezentate în şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului judetean.
 4. Procesele verbale ale şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului judetean.
 5. Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului judetean cu caracter normativ.
 6. Contul anual de execuţie bugetară.
 7. Planul anual de achiziţii.
 8. Raportul anual de activitate al Preşedintelui Consiliului judetean.
 9. Rapoartele anuale ale vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni precum şi a comisiilor de specialitate.
 10. Sinteze, statistici privind proiectele cu finanţare externă derulate în cadrul Consiliului judetean.
 11. Monitorul Oficial al judeţului.
 12. Declaraţiile de avere şi de interese ale consilierilor judeţeni.
 13. Declaraţiile de avere şi de interese ale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate.
 14. Documente privind activitatea Autorităţii teritoriale de Ordine Publică, cu excepţia celor care fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii.
 15. Hărţi cuprinzând Planul de amenajare a teritoriului judeţului Vaslui, Planul de amenajare a teritoriului interjudeţean, Planuri urbanistice zonale şi Planuri urbanistice de detaliu.
 16. Studii de mediu.
 17. Liste de investiţii.
 18. Încadrarea drumurilor din judeţul Vaslui.
 19. Lista calamităţilor produse la drumurile judeţene, instituţiile şi serviciile de interes judeţean.
 20. Hotărârile judecătoreşti irevocabile, în care este parte Consiliul judetean.
 21. Documente şi contracte de achiziţii publice încheiate.
 22. Raportul asupra situaţiei gestionării bunurilor din domeniul public şi privat al judeţului.
 23. Lista cu inventarierea anuală a bunurilor aparţinând judeţului Vaslui.
 24. Statul de funcţii.
 25. Planul de gestiune a deşeurilor.
 26. Planul de ocupare a funcţiilor publice.
 27. Inventarul cu bunurile din domeniul public şi privat al judeţului.
 28. Programul anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile.
 29. Raportul cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal precedent.
 30. Situaţia privind apartenenţa politică a consilierilor judeţeni.
 31. Raportul anual privind transparenţa decizională.
 32. Raportul anual de activitate al instituţiei conform Legii nr. 544/2001.
 33. Rapoartele şi documentele produse de comisia de disciplină şi comisia paritară


VI. MODALITĂŢILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂŢII SAU A INSTITUŢIEI PUBLICE ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

În articolul 21 şi 22 din legea nr 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public sunt prevăzute modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:
“ART. 21
(1)Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
(2) Impotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de către persoana lezata.
(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte intemeiata, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cat şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.
ART. 22
(1) În cazul în care o persoana se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritorială domiciliază sau în a carei raza teritorială se afla sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
(2) Instanta poate obliga autoritatea sau instituţia publica sa furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi sa plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4) Decizia Curţii de apel este definitiva şi irevocabilă.
(5) Atât plângerea, cat şi apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta şi sunt scutite de taxa de timbru.”

Last modified: martie 17, 2023

Comments are closed.