Portalul oficial al Județului VASLUI

Transparenţă decizională

decembrie 20, 2020

* Toate link-urile care nu sunt documemte, se deschid în site-ul vechi


****** Formular online pentru colectare de propuneri, opinii și recomandari – Legea 52/2003 ******


I. Scopul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 52/2003 urmărește realizarea deschiderii și transparenței în activitatea administrativă și, prin aceasta, sporirea gradului de responsabilitate a administrației față de cetățean, prin atragerea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor administrative și prin implicarea cetățenilor în procesul de elaborare a actelor normative.
Legea nr. 52/2003 stabilește regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenței decizionale în administrația publică. Aceasta înseamnă că orice autoritate a administrației publice are deplină libertate de a stabili reguli proprii privind transparența decizională pentru a asigura creșterea deschiderii către cetățeni și stimularea într-un grad mai înalt a participării acestora în procesul de luare a deciziilor administrative și în cel de elaborare a actelor normative.

II. Domeniul de aplicare a Legii nr. 52/2003

– procesul de elaborare a actelor normative de către autoritățile administrative cărora li se aplică Legea nr. 52/2003 (definit, în art. 3 lit. c) din lege, ca proces de redactare a unui proiect de act normativ). Este vorba doar despre elaborarea actelor administrative normative, nu și a celor cu caracter individual. Actele normative sunt cele care au aplicabilitate generală, produc efecte “pentru toți”, deci cu caracter general și impersonal. (art. 3 lit. a) din lege).

– procesul de luare a deciziilor administrative de către autoritățile administrative cărora li se aplică Legea nr. 52/2003 (definit, în art. 3 lit. b) din lege, ca proces deliberativ desfășurat de autoritățile publice).

III. Excepțiile de la aplicarea Legii nr. 52/2003
 1. Elaborarea actelor administrative individuale.
 2. Procesele de elaborare a actelor normative și ședințele în care sunt prezentate:
  • informații clasificate privind apărarea națională, siguranța națională și ordinea publică, interesele strategice economice și politice ale țării, precum și deliberările autorităților;
  • informații a căror publicitate aduce atingere principiului concurenței loiale și care privesc valorile, termenele de realizare și datele tehnico-economice ale activităților comerciale sau financiare;
  • informații cu privire la datele personale.
 3. În situații excepționale, în cazul reglementării unei situaţii urgente sau a uneia care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării şi anterior expirării termenului prevăzut de art. 7 alin. (2) din lege.
IV. Modalități privind implicarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite în procesul decizional

1. Participarea la procesul de elaborare a actelor normative
Proiectele de hotărâri cu caracter normativ care urmează a se discuta în ședințele consiliului județean:

 1. se aduc la cunoștința locuitorilor județului cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre analiză, avizare și adoptare, printr-un anunț inserat în site-ul propriu, afișat la sediul propriu, într-un spațiu accesibil publicului și transmis către mass-media locală, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cuprinde:
  • data afişării;
  • o notă de fundamentare;
  • o expunere de motive;
  • un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
  • un studiu de impact şi/sau de fezabilitate, după caz;
  • textul complet al proiectului actului respectiv;
  • termenul-limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

  Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu relevanță asupra mediului de afaceri se transmite de către inițiator asociațiilor de afaceri și altor asociații legal constituite, pe domenii specifice de activitate.

 2. se transmit spre analiză și avizare autorităților publice interesate numai după definitivare, pe baza observațiilor și propunerilor formulate.

Dacă o asociație legal constituită sau o altă autoritate publică cere în scris organizarea de întâlniri pentru dezbaterea publică a proiectelor de hotărâri cu aplicabilitate generală, acestea se organizează în cel mult 10 zile de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizate.

2. Participarea la procesul de luare a deciziilor
La dezbaterea publică participă în mod obligatoriu iniţiatorul şi/sau iniţiatorii proiectului de act normativ din cadrul instituţiei, experţii şi/sau specialiştii care au participat la elaborarea notei de fundamentare, a expunerii de motive, a referatului de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, a studiului de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, şi a proiectului de act normativ.

Dezbaterile, propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se consemnează într-un registru special, menţionându-se data primirii, persoana de la care s-a primit propunerea, sugestia, opinia cu valoare de recomandare şi datele de contact ale acesteia.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Compartimentul iniţiator şi experţii care au participat la elaborarea proiectului de act normativ analizează toate recomandările primite în scris şi/sau în timpul întâlnirilor de dezbateri publice cu privire la proiectul de act normativ în discuţie.

Anunțul privind ședința publică:

 • se afișează la sediul Consiliului Județean Vaslui într-un spațiu accesibil publicului, inserat în site-ul propriu și se transmite către mass-media, cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurare;
 • se aduce la cunoștința cetățenilor și a asociațiilor legal constituite care au prezentat sugestii și propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează sa fie abordat în ședința publică;
 • conține data, ora și locul de desfășurare a ședinței publice, precum și ordinea de zi.

Difuzarea anunțului și invitarea specială a unor persoane la ședința publică sunt în sarcina responsabilului desemnat pentru relația cu societatea civilă.

În termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice se asigură accesul public, pe site-ul şi la sediul Consiliului Județean Vaslui, la următoarele documente: minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătăţite ale proiectului de act normativ în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum şi versiunea finală adoptată a actului normativ.

V. Coordonatele de contact ale persoanei responsabile pentru relația cu societatea civilă

Persoanele desemnate din cadrul Consiliului Județean Vaslui, responsabile pentru relația cu societatea civilă, potrivit art.7, alin.(7) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare: 

Andronic Marilena-Eugenia – șef serviciu în cadrul Serviciului Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare și Informatică;
 • telefon: 0235.361089, interior 220
 • e-mail: marilena.andronic@cjvs.eu

Albu Alina-Izabela – consilier în cadrul Direcției Tehnice, Dezvoltare și Cooperare – Compartimentul Cooperare Internațională și Relații ONG;
 • telefon: 0235.361089, interior 227
 • e-mail: alina.albu@cjvs.eu

Steriean Ionela – consilier în cadrul Direcției Tehnice, Dezvoltare și Cooperare – Compartimentul Cooperare Internațională și Relații ONG;
 • telefon: 0235.361089, interior 227
 • e-mail: ionela.steriean@cjvs.eu

Recomandările scrise ale cetățenilor cu privire la un proiect de hotărâre pot fi depuse la Serviciul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare și Informatică, etaj IV, cam. 417, sau în format electronic la adresa de e-mail: marilena.andronic@cjvs.eu și vor purta mențiunea „Propuneri privind ………………..(denumirea proiectului de act normativ)……………“.

PROIECTE DE HOTĂRÂRI/MINUTE/PROCESE VERBALE – SEDINȚE DE CONSILIU 2024 2023 2022 2021
 • Minute sedințe CJ

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

 • Procese verbale sedințe CJ

2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006


 • Rapoarte anuale privind transparența decizională
2024 2023 2022 2021 2020 2019-2 2019 2018
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2006
 • Proiecte de hotărâri - transparența decizională

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011


 • Registru pentru consemnarea și analizarea propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare primite

2023

 • Consultări publice

****** Formular online pentru colectare de propuneri, opinii și recomandari – Legea 52/2003 ******Astăzi, 21.02.2024, Consiliul Județean Vaslui anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public județean pentru anul 2024.

Astăzi, 20.02.2024, Consiliul Județean Vaslui anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2025, care constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate.
Data publicării 16.01.2024
În conformitate cu prevederile art. 39 alin (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare publicăm în sinteză Proiectul bugetului local al Județului Vaslui pe anul 2024.

Astăzi, 11.07.2023, Consiliul Județean Vaslui anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei culturale și turistice a Județului Vaslui pentru orizontul de timp 2022-2028.

Astăzi, 07.06.2023, Consiliul Județean Vaslui anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind înființarea Clubului Sportiv Județean Vaslui, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Vaslui. --- Versiunea finală

Astăzi, 28.02.2023, Consiliul Județean Vaslui anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2024, care constituie venituri la bugetul local al județului si la bugetul instituțiilor subordonate.

Astăzi, 22.02.2023, Consiliul Județean Vaslui anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de evaluare, selecție și monitorizare a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților non-profit de interes local, precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social, activități de tineret și sport.

Astăzi, 22.02.2023, Consiliul Județean Vaslui anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2023.

Astăzi, 19.01.2023, Consiliul Județean Vaslui anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru anul 2023. Detalii aici.

Astăzi, 02.11.2022, Consiliul Județean Vaslui anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre pentru completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 64/2022 privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2023, care constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate.

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr.8 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.65/2021 privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2022, care constituie venituri la bugetul local al județului si la bugetul instituțiilor subordonate.

ANUNȚ privind ședința publică organizată de Consiliul Județean Vaslui pentru dezbaterea publică a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 210/2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate și a documentaţiei de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2022 -2032, în Județul Vaslui
Mai multe detalii aici

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice proiectul de hotărâre privind aprobarea, taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2023 care constituie venituri la bugetul local al județului si la bugetul instituțiilor subordonate.

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de distribuire a masei lemnoase din vegetaţia din afara fondului forestier naţional aflată pe aliniamentul drumurilor judeţene și pe amplasamentul imobilelor aflate în proprietatea publică și privată a Judeţului Vaslui.

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice proiectul de hotărâre privind aprobarea, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 210/2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate și a documentaţiei de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2022 -2032, în Județul Vaslui.

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 95/2003 privind aprobarea Statutului județului Vaslui.

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr.8 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.65/2021 privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2022, care constituie venituri la bugetul local al județului si la bugetul instituțiilor subordonate.

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind fprivind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice proiectul de hotărâre privind aprobarea,Strategiei pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027.

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non-profit de interes local pentru anul 2021, precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social, sport și tineret

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2022.

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice proiectul de hotărâre privind înființarea Comisiei pentru Acord Unic în structura Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.

ANUNT - Strategia pentru Educație Fizică și Sport a Județului Vaslui, cu Orizontul de Timp 2021-2027.

În DEZBATERE preliminară: Strategia pentru Educație Fizică și Sport a Județului Vaslui, cu Orizontul de Timp 2021-2027.

Consiliul Județean Vaslui invită pe toți cei interesați să transmită propuneri, sugestii și opinii până la data de 31.01.2022

În conformitate cu prevederile art. 39 alin (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare publicăm în sinteză Proiectul bugetului local al Județului Vaslui pe anul 2022.

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice proiectul de hotărâreprivind aprobarea Programului Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru anul 2022.


În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non-profit de interes local pentru anul 2021, precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniileune consultării publice cultură, culte, social și sport

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Vaslui.

În conformitate cu prevederile art. 39 alin (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare publicăm în sinteză Proiectul bugetului local al Județului Vaslui pe anul 2021.

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2022.

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, supune consultării publice, Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2022, care constituie venituri la bugetul local al județului si la bugetul instituțiilor subordonate

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, supune consultării publice, Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de reglementare a transportului public județean de persoane prin curse regulate, în județul Vaslui.

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, supune consultării publice, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare elevilor din învățământul preuniversitar din județul Vaslui, care au obținut distincții la competiții școlare județene, interjudețene/regionale, precum și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora.

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, supune consultării publice, Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2021, care constituie venituri la bugetul local al județului si la bugetul instituțiilor subordonate

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, supune consultării publice, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport din cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes public local pentru anul 2020.


În conformitate cu prevederile art. 39 alin (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare publicăm în sinteză Proiectul bugelui local al Județului Vaslui pe anul 2020.
Last modified: iunie 7, 2024

Comments are closed.