Portalul oficial al Județului VASLUI

Transparenţă decizională

decembrie 20, 2020

* Toate link-urile care nu sunt documemte, se dechid în site-ul vechi
 • Scopul Legii nr.52/2003

Legea nr.52/2003 urmărește realizarea deschiderii și transparenței în activitatea administrativă și, prin acesta, sporirea gradului de responsabilitate a administrației publice față de cetățean, prin atragerea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor administrative și prin implicarea cetățenilor în procesul de elaborare a actelor normative.
Legea nr.52/2003 stabilește regulile procedurale minimale pentru asigurarea transparenței decizionale în administrația publică. Acesta înseamnă ca orice autoritate a administrației publice are deplină libertate de a stabili reguli proprii privind transparența decizională pentru a asigura creșterea deschiderii către cetățeni și stimularea într-un grad mai înalt a participării acestora în procesul de luare a deciziilor administrative și în cel de elaborare a actelor normative.

 • Domeniul de aplicare a Legii nr.52/2003

– procesul de elaborare a actelor normative de către autoritățile administrative cărora li se aplică Legea nr.52/2003 (definit, în art.3 lit.(c) din lege, ca proces de redactare a unui proiect de act normativ). Este vorba doar despre elaborarea actelor administrative normative, nu și a celor cu caracter individual. Actele normative sunt cele care au aplicabilitate generală, produc efecte “pentru toți”, deci cu caracter general și impersonal. (art.3 lit.(a) din lege).
– procesul de luare a deciziilor administrative de către autoritățile administrative cărora li se aplică Legea nr.52/2003 (definit, în art.3 lit.(b) din lege, ca proces deliberativ desfășurat de autoritățile publice).

 • Excepțiile de la aplicarea Legii nr.52/2003

a. Elaborarea actelor administrative individuale.
b. Procesele de elaborare a actelor normative și ședințele în care sunt prezentate:

 • informații clasificate privind apărarea națională, siguranța națională și ordinea publică, interesele strategice economice și politice ale țării, precum și deliberările autorităților;
 • informații a căror publicitate aduce atingere principiului concurenței loiale și care privesc valorile, termenele de realizare și datele tehnico-economice ale activităților comerciale sau financiare;
 • informații cu privire la datele personale (o excepție similară există și în cadrul Legii nr. 544/2001, motiv pentru care sunt valabile dezvoltările făcute cu ocazia comentariilor la acea lege).

c. În situații excepționale, care impun adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, actele normative se supun adoptării în procedura de urgență, ceea ce exclude procedura de punere în dezbatere publica (art. 7 alin. 13 din lege).

 • Modalități privind implicarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite în procesul decizional

1. Participarea la procesul de elaborare a actelor normative

Proiectele de hotărâri cu caracter normativ care urmează a se discuta în ședințele consiliului județean:
  • se aduc la cunoștința locuitorilor județului cu cel puțin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare și adoptare, printr-un anunț inserat în site-ul propriu, afișat la sediu într-un spațiu accesibil publicului și transmis către mass-media locală, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare; anunțul cuprinde:
   1. expunerea de motive privind necesitatea adoptării proiectului de hotărâre de către consiliul județean;
   2. textul complet al proiectului de hotărâre;
   3. termenul limită, locul și modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre.
Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu relevanță asupra mediului de afaceri se transmite de către inițiator asociațiilor de afaceri și altor asociații legal constituite, pe domenii specifice de activitate.
 • se transmit spre analiză și avizare autorităților publice interesate numai după definitivare, pe baza observațiilor și propunerilor formulate;
 • se supun adoptării în procedura de urgență prevăzută de reglementările în vigoare, în cazul cărora se impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public.
Dacă o asociație legal constituită sau o altă autoritate publică cere în scris organizarea de întâlniri pentru dezbaterea publică a proiectelor de hotărâri cu aplicabilitate generală, acestea se organizează în cel mult 10 zile de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizate.

2. Participarea la procesul de luare a deciziilor

La dezbaterea publică participă în mod obligatoriu inițiatorul proiectului de hotărâre și personalul din compartimentul de specialitate care a redactat raportul la proiectul de hotărâre, precum și reprezentanții autorității publice sau ai asociației legal-constituite care au solicitat organizarea dezbaterii publice.
Dezbaterile, propunerile și sugestiile participanților se consemnează într-un proces-verbal și se înregistrează pe bandă magnetică, și se transmit împreună cu recomandările scrise inițiatorului proiectului.
Dacă în urma propunerilor și observațiilor primite se aduc modificări proiectului de hotărâre și expunerii de motive inițiale, vor fi reformulate în mod corespunzător, astfel încât acestea să se refere la forma proiectului de hotărâre care va fi transmis spre avizare compartimentului de specialitate.
Anunțul privind ședința publică:
 • se afișează la sediul Consiliului Județean Vaslui într-un spațiu accesibil publicului, inserat în site-ul propriu și se transmite către mass-media, cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurare;
 • se aduce la cunoștința cetățenilor și a asociațiilor legal constituite care au prezentat sugestii și propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează sa fie abordat în ședința publică;
 • conține data, ora și locul de desfășurare a ședinței publice, precum și ordinea de zi.
Difuzarea anunțului și invitarea specială a unor persoane la ședința publică sunt în sarcina doamnei Andronic Marilena-Eugenia, șef birou în cadrul Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass – Media, Informare Cetățeni, și responsabil pentru relația cu societatea civilă.
Punctele de vedere exprimate în cadrul ședințelor publice au valoare de recomandare.
Minuta ședinței publice, incluzând și votul fiecărui membru, cu excepția cazurilor în care s-a hotărât vot secret, va fi afișată la sediul consiliului județean și publicată în site-ul propriu.

 • Coordonatele de contact ale persoanei responsabile pentru relația cu societatea civilă

Persoana desemnată din cadrul Consiliului județean Vaslui, responsabilă pentru relația cu societatea civilă și datele sale de contact, potrivit art.7, alin.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare:

Andronic Marilena-Eugenia
   – șef birou în cadrul Biroului Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass – Media, Informare Cetățeni

 • telefon: 0235.361089, interior 220
 • fax: 0235.361090
 • e-mail: marilena.andronic@cjvs.eu

Recomandările scrise ale cetățenilor cu privire la un proiect de hotărâre pot fi depuse la Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass – Media, Informare Cetățeni, etaj IV, cam. 417, sau în format electronic la adresa de e-mail: marilena.andronic@cjvs.eu

PROIECTE DE HOTĂRÂRI/MINUTE/PROCESE VERBALE – SEDINȚE DE CONSILIU 2022 2021
 • Minute sedințe CJ

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

 • Procese verbale sedințe CJ

2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006


 • Rapoarte anuale privind transparența decizională
2021 2020 2019-2 2019 2018 2017 2016 2015
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006
 • Proiecte de hotărâri – transparența decizională

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011


 • Consultări publice

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice proiectul de hotărâre privind aprobarea, taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2023 care constituie venituri la bugetul local al județului si la bugetul instituțiilor subordonate.

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de distribuire a masei lemnoase din vegetaţia din afara fondului forestier naţional aflată pe aliniamentul drumurilor judeţene și pe amplasamentul imobilelor aflate în proprietatea publică și privată a Judeţului Vaslui.

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice proiectul de hotărâre privind aprobarea, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 210/2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate și a documentaţiei de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2022 -2032, în Județul Vaslui.

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 95/2003 privind aprobarea Statutului județului Vaslui.

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind fprivind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice proiectul de hotărâre privind aprobarea,Strategiei pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027.

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non-profit de interes local pentru anul 2021, precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social, sport și tineret

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2022.

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice proiectul de hotărâre privind înființarea Comisiei pentru Acord Unic în structura Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.

ANUNT – Strategia pentru Educație Fizică și Sport a Județului Vaslui, cu Orizontul de Timp 2021-2027.

În DEZBATERE preliminară: Strategia pentru Educație Fizică și Sport a Județului Vaslui, cu Orizontul de Timp 2021-2027.

Consiliul Județean Vaslui invită pe toți cei interesați să transmită propuneri, sugestii și opinii până la data de 31.01.2022

În conformitate cu prevederile art. 39 alin (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare publicăm în sinteză Proiectul bugetului local al Județului Vaslui pe anul 2022.

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice proiectul de hotărâreprivind aprobarea Programului Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru anul 2022.


În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non-profit de interes local pentru anul 2021, precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniileune consultării publice cultură, culte, social și sport

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Vaslui.

În conformitate cu prevederile art. 39 alin (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare publicăm în sinteză Proiectul bugetului local al Județului Vaslui pe anul 2021.

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2022.

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, supune consultării publice, Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2022, care constituie venituri la bugetul local al județului si la bugetul instituțiilor subordonate

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, supune consultării publice, Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de reglementare a transportului public județean de persoane prin curse regulate, în județul Vaslui.

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, supune consultării publice, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare elevilor din învățământul preuniversitar din județul Vaslui, care au obținut distincții la competiții școlare județene, interjudețene/regionale, precum și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora.

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, supune consultării publice, Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2021, care constituie venituri la bugetul local al județului si la bugetul instituțiilor subordonate

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, supune consultării publice, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport din cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes public local pentru anul 2020.


În conformitate cu prevederile art. 39 alin (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare publicăm în sinteză Proiectul bugelui local al Județului Vaslui pe anul 2020.
Last modified: iunie 7, 2022

Comments are closed.