Portalul oficial al Județului VASLUI

Hotărâri 2021

decembrie 20, 2020

Registru proiecte de hotărâri Registru hotărâri


Hotărâri 2021

Nr. Hotărâre Data adoptăriiConținutul pe scurt al hotărârii
Data publicării
55/202129 martie
privind aprobarea participării Județului Vaslui în cadrul proiectului “Dezvoltarea locală prin crearea și operationalizarea Consiliului Digital al județului Vaslui”, precum și a încheierii unui acord de parteneriat
30 martie
54/202129 martie
pentru modificarea a patru poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 32/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
30 martie
53/202129 martie
pentru modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 30/2015 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Bibliotecii Județene “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, cu modificările ulterioare
30 martie
52/202129 martie
privind modificarea poziției nr.39 din statul de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti
30 martie
51/202129 martie
pentru modificarea poziției nr.21 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 148/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui,
cu modificările și completările ulterioare
30 martie
50/202129 martie
pentru aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul Vaslui, 2018-2022
30 martie
49/202129 martie
privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 242C: Limită județ Galați (Gara Docăneasa) – Limită județ Galați (Gara Tălășmani)"
30 martie
48/202129 martie
privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru anii 2020 și 2021
30 martie
47/202129 martie
privind valorificarea prin licitație publică în plic închis a 233 mc masă lemnoasă pe picior, existentă pe aliniamentele drumurilor județene, aflată în domeniul public al U.A.T. Județul Vaslui
30 martie
46/202129 martie
privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui
30 martie
45/202129 martie
privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Municipiului Vaslui în domeniul public al Județului Vaslui
30 martie
44/202129 martie
privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din incinta imobilului ”Palat Administrativ” către Direcția Județeană de Statistică Vaslui
30 martie
43/202129 martie
privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al Județului Vaslui în domeniul public al Comunei Codăești
30 martie
42/202129 martie
privind retragerea dreptului de administrare conferit Centrului de Asistență Medico – Socială Codăești asupra unor imobile aparținând domeniului public al Județului Vaslui
30 martie
41/202129 martie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 196/2019 privind aprobarea numărului de autoturisme utilizate pentru activități specifice desfășurate de întreprinderile publice înființate de UAT Județul Vaslui sau la care aceasta deține acțiuni/participații majoritare
30 martie
40/202129 martie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 23/2021 privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2020-2021
30 martie
39/202129 martie
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2021 și estimările sumelor defalcate ce urmează a fi repartizate pentru anii 2022-2024
30 martie
38/202129 martie
privind modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
30 martie
37/202129 martie
privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui
30 martie
36/202129 martie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
30 martie
35/202129 martie
privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Onofrei Daniel-Garincha
30 martie
34/202125 februarie
privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali, precum și a modelului semnului distinctiv al calității acestora
26 februarie
33/202125 februarie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui
26 februarie
32/202125 februarie
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești
26 februarie
31/202125 februarie
privind aprobarea „Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Vaslui 2020-2025”
26 februarie
30/202125 februarie
privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Elaborare documentație tehnico-economică pentru stoparea degradărilor la clădirea Centrului Militar Județean Vaslui (CMJ)”
26 februarie
29/202125 februarie
privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Modernizare, extindere bloc operator și lucrări de completare a măsurilor de securitate la incendiu în corpul C al Spitalului Județean de Urgență Vaslui”
26 februarie
28/202125 februarie
privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași, pentru anul 2021
26 februarie
27/202125 februarie
privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2021
26 februarie
26/202125 februarie
privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2021
26 februarie
25/202125 februarie
privind darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui a unor imobile aparținând domeniului public al Județului Vaslui
26 februarie
24/202125 februarie
privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui
26 februarie
23/202125 februarie
privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2020-2021
26 februarie
22/202125 februarie
privind stabilirea costurilor medii lunare de întreţinere în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru anul 2021
26 februarie
21/202125 februarie
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020
26 februarie
20/202125 ianuarie
privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se supun adoptării Consiliului Județean Vaslui
27 ianuarie
19/202125 ianuarie
privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2020, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 2021
27 ianuarie
18/202125 ianuarie
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad
27 ianuarie
17/202125 ianuarie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul
Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui
27 ianuarie
16/202125 ianuarie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui
27 ianuarie
15/202125 ianuarie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 130/2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările ulterioare
27 ianuarie
14/202125 ianuarie
privind aprobarea unor măsuri de reglementare a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Vaslui
27 ianuarie
13/202125 ianuarie
privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Vaslui pentru anul școlar 2021 - 2022
27 ianuarie
12/202125 ianuarie
privind aprobarea dării în folosințã gratuitã, pe termen limitat, a unor dispozitive/echipamente electronice aflate în proprietatea privată a Județului Vaslui
27 ianuarie
11/202125 ianuarie
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 225/2020 privind aprobarea participării Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui în cadrul proiectului ”Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect
27 ianuarie
10/202125 ianuarie
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.224/2020 privind aprobarea participării Județului Vaslui în cadrul proiectului „Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a încheierii unui acord de parteneriat
27 ianuarie
9/202125 ianuarie
privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vaslui în calitate de partener la proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice( tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” și a încheierii unui acord de parteneriat
27 ianuarie
8/202125 ianuarie
privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici reactualizați, rest de executat, ai obiectivului de investiție ”Reabilitare sistem de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”
27 ianuarie
7/202125 ianuarie
pentru aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) – Crâng – Ciocani – Movileni – Coroiești de Sus – Limită județ Bacău, L = 6,630 km, judetul Vaslui"
27 ianuarie
6/202125 ianuarie
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 192/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, L=7,650 km, județul Vaslui”, cu modificările ulterioare
27 ianuarie
5/202125 ianuarie
privind aprobarea devizului general actualizat, devizului general rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții “Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui – Centrul Cultural Județean Multifuncțional” (Proiectare de arhitectură, acustică, rezistență și instalații și proiectare mecanică de scenă)
27 ianuarie
4/202125 ianuarie
privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al Judeţului Vaslui
27 ianuarie
3/202125 ianuarie
privind utilizarea unei sume din excedentul bugetului local al județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii dezvoltare
27 ianuarie
2/20218 ianuarie
privind desemnarea reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești - județul Vaslui (APC)
11 ianuarie
1/20218 ianuarie
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
11 ianuarie

Last modified: aprilie 9, 2021

Comments are closed.