Portalul oficial al Județului VASLUI

Conducerea

decembrie 20, 2020

BUZATU DUMITRU – Presedinte,

TRIFAN CIPRIAN-IONUŢ – Vicepresedinte,

MARIAN DAN-MIHAI – Vicepresedinte,

DIANA-ELENA URSULESCU – Secretar general al județului

Presedintele consiliului judetean indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale:

 • asigura respectarea prevederilor Constitutiei, punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, a hotararilor consiliului judetean, precum si a altor acte normative;
 • intocmeste proiectul ordinii de zi a sedintei consiliului judetean;
 • dispune masurile necesare pentru pregatirea si desfasurarea in bune conditii a lucrarilor consiliului judetean;
 • intocmeste si supune spre aprobare consiliului judetean regulamentul de organizare si functionare a acestuia;
 • asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului judetean si analizeaza periodic stadiul indeplinirii acestora;
 • conduce sedintele consiliului judetean;
 • coordoneaza si controleaza activitatea institutiilor si serviciilor publice de sub autoritatea consiliului judetean;
 • exercita functia de ordonator principal de credite;
 • intocmeste proiectul bugetului propriu al judetului si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului judetean, in conditiile si la termenele prevazute de lege;
 • urmareste modul de realizare a veniturilor bugetare si propune consiliului judetean adoptarea masurilor necesare pentru incasarea acestora la termen;
 • propune consiliului judetean spre aprobare, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate, a institutiilor si serviciilor publice de sub autoritatea acestuia;
 • prezinta consiliului judetean, anual sau la cererea acestuia, rapoarte cu privire la modul de indeplinire a atributiilor proprii si a hotararilor consiliului;
 • propune consiliului judetean numirea si eliberarea din functie, in conditiile legii, a conducatorilor institutiilor publice si serviciilor publice de sub autoritatea acestuia;
 • emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege;
 • indruma metodologic, urmareste si controleaza activitatile de stare civila si autoritate tutelara, desfasurate in comune si orase;
 • acorda, prin aparatul propriu si serviciile de specialitate ale consiliului judetean, sprijin si consultanta tehnica si juridica pentru autoritatile administratiei publice locale, comunale si orasenesti, la solicitarea acestora;
 • coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea privind protectia drepturilor copilului.

Last modified: noiembrie 2, 2022

Comments are closed.