Portalul oficial al Județului VASLUI

Hotărâri 2022

ianuarie 21, 2022

HOTĂRÂRI 2021


Registru proiecte de hotărâri Registru hotărâri


Hotărâri 2022

Nr. Hotărâre Data adoptăriiConținutul pe scurt al hotărârii
Data publicării
79/202221 aprilie
privind aprobarea procedurii de evaluare în vederea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de administrație al Societății ”Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui
27 aprilie
78/202221 aprilie
privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții “Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui – Centrul Cultural Județean Multifuncțional” (Proiectare de arhitectură, acustică, rezistență și instalații și proiectare mecanică de scenă)
27 aprilie
77/202221 aprilie
pentru aprobarea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.27/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Ștefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca - Vaslui”,cu modificările ulterioare
27 aprilie
76/202221 aprilie
pentru modificarea poziției nr. 168 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 93/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările ulterioare
27 aprilie
75/202221 aprilie
privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad
27 aprilie
74/202221 aprilie
privind aprobarea proiectului "Digitalizarea activității Consiliului Județean Vaslui - soluție pentru creșterea eficienței” cod SIPOCA 1223 /MySMIS 2014+ 153593 și a cheltuielilor legate de proiect
27 aprilie
73/202221 aprilie
privind aprobarea finanțării proiectului “Modernizarea și reconstrucția Centrului de Tineret și Sport, Construcția anexei noi a sălii de haltere” din Raionul Nisporeni, Republica Moldova
27 aprilie
72/202221 aprilie
privind transmiterea fără plată a unor bunuri din domeniul privat al Județului Vaslui către cei 15 parteneri din cadrul proiectului „Implementarea unei soluții de e-guvernare la nivelul județului Vaslui pentru eficientizarea serviciilor publice în sprijinul cetățenilor și mediului de afaceri”
27 aprilie
71/202221 aprilie
privind transmiterea fără plată a unor bunuri din domeniul privat al Județului Vaslui către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui și cele 83 de școli selectate prin proiectul „Scoala te face OM!”
27 aprilie
70/202221 aprilie
privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice la nivelul județului Vaslui”
27 aprilie
69/202221 aprilie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui”
27 aprilie
68/202221 aprilie
privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui”
27 aprilie
67/202221 aprilie
privind transferul cheltuielilor înregistrate la obiectivele de investiții realizate în cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” către 3 unități administrativ-teritoriale din județul Vaslui
27 aprilie
66/202221 aprilie
pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 229/2018 privind aprobarea încheierii Contractului de delegare pentru „Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice de interes județean, precum și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean”, cu modificările și completările ulterioare
27 aprilie
65/202221 aprilie
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind cumpărarea de bunuri imobile de către Județul Vaslui
27 aprilie
64/202221 aprilie
privind aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2023, care constituie venituri la bugetul local al județului si la bugetul instituțiilor subordonate
27 aprilie
63/202221 aprilie
privind repartizarea către 45 unităţi administrativ-teritoriale ale Judeţului Vaslui a unei părți din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pentru anul 2022
27 aprilie
62/202221 aprilie
privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2022
27 aprilie
61/202221 aprilie
privind rectificarea a II-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2022
27 aprilie
60/202204 aprilie
privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din incinta imobilului ”Palat administrativ” către Inspectoratul de Poliție al Județului
05 aprilie
59/202204 aprilie
pentru modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 5/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările și completările
05 aprilie
58/202204 aprilie
pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 40/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui
05 aprilie
57/202222 martie
privind valorificarea prin licitație publică în plic închis a 12,89 mc masă lemnoasă pe picior, existentă pe amplasamentul obiectivului de investiții „EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE”
24 martie
56/202222 martie
pentru modificarea poziției nr. 115 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 43/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti, cu modificările și completările ulterioare
24 martie
55/202222 martie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
24 martie
54/202222 martie
privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între U.A.T. – Județul Vaslui și Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui pentru derularea acțiunilor prevăzute în cadrul proiectului „Centrul EUROPE DIRECT VASLUI”
24 martie
53/202222 martie
privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare între U.A.T. – Județul Vaslui și Inspectoratul Școlar Județean Vaslui pentru derularea acțiunilor prevăzute în cadrul proiectului „Centrul EUROPE DIRECT VASLUI”
24 martie
52/202222 martie
privind aprobarea încheierii unui Act adițional de modificare și completare a Acordului de Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Hîncești din Republica Moldova, semnat la Vaslui, la data de 16 august 2004
24 martie
51/202222 martie
pentru aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Vaslui, pentru anul 2022
24 martie
50/202222 martie
privind aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non-profit de interes local pentru anul 2022, precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social, sport și activități de tineret ANEXE IN FORMAT EDITABIL (.ZIP)
24 martie
49/202222 martie
privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2022
24 martie
48/202222 martie
privind retragerea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui asupra unui imobil aparținând domeniului public al Județului Vaslui
24 martie
47/202222 martie
privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui
24 martie
46/202222 martie
privind rectificarea bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2022
24 martie
45/202222 martie
privind aprobarea Strategiei pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu orizontul de timp 2021-2027
24 martie
44/202222 martie
privind alegerea domnului consilier județean Marian Dan-Mihai în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui
24 martie
43/202203 martie
privind alegerea domnului consilier județean Trifan Ciprian-Ionuț în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui
04 martie
42/202203 martie
privind punerea în executare a dispozitivului Deciziei civile nr. 111/2022, pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul civil nr. 905/89/2021
04 martie
41/202203 martie
privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui
04 martie
40/202203 martie
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui
04 martie
39/202203 martie
privind aprobarea depunerii proiectului „Sprijin în pregătirea aplicației de finanțare, precum și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul Extindere a sistemului integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect
04 martie
38/202203 martie
privind înființarea Comisiei pentru Acord Unic în structura Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
04 martie
37/202203 martie
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești - județul Vaslui (APC VASLUI)
04 martie
36/202203 martie
privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2021-2022
04 martie
35/202203 martie
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile și al bugetului împrumutului intern pe perioada 01.01.2021 – 31.12.2021
04 martie
34/202203 martie
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale Judeţului Vaslui a unei părți din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pentru anul 2022
04 martie
33/202211 februarie
pentru aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul Vaslui, 2018-2022
14 februarie
32/202211 februarie
privind modificarea și completarea temporară a structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Vaslui
14 februarie
31/202211 februarie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 130/2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările ulterioare
14 februarie
30/202211 februarie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 121/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Servicii sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilități”, cod SMIS 121848, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, cu modificările ulterioare
14 februarie
29/202211 februarie
privind însușirea unor documentații cadastrale aferente drumurilor județene
14 februarie
28/202211 februarie
pentru modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 137/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui
14 februarie
27/202211 februarie
pentru modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
14 februarie
26/202211 februarie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.219/2021 privind aprobarea înființării prin reorganizare a unor centre/complexe rezidențiale pentru persoanele adulte cu dizabilități din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui
14 februarie
25/202211 februarie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 138/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
14 februarie
24/202211 februarie
privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2021, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 2022
14 februarie
23/202211 februarie
privind aprobarea încheierii unui Act adițional de modificare și completare a Acordului de Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Ștefan Vodă din Republica Moldova, semnat la Vaslui, la data de 16 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare
14 februarie
22/202211 februarie
privind aprobarea Programului Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru anul 2022
14 februarie
21/202211 februarie
privind aprobarea preluării în administrarea Consiliului Județean Vaslui a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al comunei Gherghești și în administrarea Consiliului Local al Comunei Gherghești
14 februarie
20/202211 februarie
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV S.A. pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023 - 2024
14 februarie
19/202211 februarie
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii "Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. Vaslui pe anul 2022 și a estimărilor pe anii 2023 - 2024
14 februarie
18/202211 februarie
privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022
14 februarie
17/202211 februarie
privind aprobarea bugetului creditului intern pe anul 2022 și a estimărilor pe anii 2023-2025
14 februarie
16/202211 februarie
privind aprobarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025
14 februarie
15/202211 februarie
privind adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025
14 februarie
14/202211 februarie
privind aprobarea cuantumului cotizației Județului Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui, pentru anul 2022
14 februarie
13/202211 februarie
privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru anul 2022
14 februarie
12/202211 februarie
privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2022
14 februarie
11/202211 februarie
privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui - Consiliul Județean Vaslui la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2022
14 februarie
10/202211 februarie
privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui - Consiliul Județean Vaslui la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași, pentru anul 2022
14 februarie
9/20222 februarie
privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2021 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare
2 februarie
8/202221 ianuarie
privind aprobarea proiectului «Elaborarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea monumentului istoric Podul Doamnei, localizat în satul Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui”» și a cheltuielilor legate de proiect
21 ianuarie
7/202221 ianuarie
privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Județul Vaslui și Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad pentru realizarea proiectului «Elaborarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea monumentului istoric Podul Doamnei, localizat în satul Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui”»
21 ianuarie
6/202221 ianuarie
pentru modificarea poziției nr. 116 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 43/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti, cu modificările și completările ulterioare
21 ianuarie
5/202221 ianuarie
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții
al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
21 ianuarie
4/202221 ianuarie
privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din Județul Vaslui pentru anul școlar 2022 - 2023
21 ianuarie
3/202221 ianuarie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnicoeconomici aferenți obiectivului de investiție „Amenajare parc Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești, sat Codăești, comuna Codăești, județul Vaslui"
21 ianuarie
2/202221 ianuarie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 164/2021 privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022
21 ianuarie
1/202221 ianuarie
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2022 și estimările sumelor defalcate ce urmează a fi repartizate pentru anii 2023-2025
21 ianuarie

Last modified: ianuarie 21, 2022

Comments are closed.