Portalul oficial al Județului VASLUI

Formular pentru colectare de propuneri, opinii și recomandari – Legea nr. 52/2003

septembrie 16, 2022

Prezentul formular este destinat exprimării de propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectele de acte normative supuse procedurii de transparență decizională, în baza Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare.Timp de completare: minim 5 minute

Nr. articol | Textul propus de autoritatea inițiatoare | Conținut propunere/sugestie/opinie | Argumentarea propunerii/sugestiei/opiniei
Menționăm că toate sugestiile făcute pentru textul de act normativ vor fi făcute publice, fiind parte dintr-un proces dedicat transparenței decizionale. DATELE DE CONTACT NU VOR FI PUBLICATE!
Consiliul Judeţean Vaslui este operator de date cu caracter personal. În conformitate cu prevederile Art.6 lit.c) şi lit. e) a Regulamentului UE 2016/ 679 (privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora) - prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligaţii legale şi a unei sarcini ce serveşte interesului public sau care rezultă din exercitarea autotităţii publice cu care este investit operatorul; Termenul de "Petiţie" este definit în cuprinsul Art.2 din Ordonanţa de Guvern 27/ 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare: "În sensul prezentei ordonanţe, prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi publice". În conformitate cu legile în vigoare vă informăm că aveţi dreptul la: - Dreptul la acces la datele dumneavoastră cu caracter personal; - Dreptul la rectificare a datelor cu caracter personal; - Dreptul de a fi şterse datele cu caracter personal; - Dreptul la restricţionarea prelucrării Vă informăm că în cazul în care petiţia dumneavoastră nu este în competenţa Consiliului Judeţean Vaslui sau din alte cauze, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate către terţi, în vederea rezolvării acesteia. Persoana responsabilă cu protecţia datelor cu caracter personal la nivelul Consiliului Judeţean Vaslui este domnul Ochianu Gheorghe şi poate fi contactată la adresa de e-mail: dpo@cjvs.eu, de luni până vineri, între orele 08:00 - 16:00.

Last modified: august 4, 2023

Comments are closed.