Portalul oficial al Județului VASLUI

Dispoziții 2022

ianuarie 11, 2022

Dispoziții 2021


Registru proiecte de dispoziții Registru dispoziții


Dispozitii 2022

Nr. dispozițieiConținutul pe scurt al actului Data emiterii
153/2022
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru concursul de recrutare a funcțiilor publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, asistent și principal la Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, organizat în data de 1 august 2022, proba scrisă
24 iunie 2022
152/2022
privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții, precum și a dispozițiilor emise de președintele Consiliului Județean Vaslui
23 iunie 2022
150/2022
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare a funcțiilor publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal și consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Juridic-Contencios și Coordonarea Consiliilor Locale din cadrul Direcției Administrație Publică organizat în data de 29 iulie 2022, proba scrisă
23 iunie 2022
149/2022
privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului „Sprijin în pregătirea aplicației de finanțare pentru proiectul Extinderea sistemului integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”, Cod SMIS 152848
23 iunie 2022
147/2022
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect “Lucrări pentru stoparea degradărilor la cladirea Centrului Militar județean Vaslui (CMJ)“
21 iunie 2022
146/2022
privind numirea comisiei de recepție finală la obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 207 H: DN 2 F (Vaslui) – Fabrica Ceramica – Chițoc – Poiana Căprioarei – Tabăra de copii, km 4+200 – 6+700, (L=2,500 km), județul Vaslui”
20 iunie 2022
145/2022
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară
17 iunie 2022
142/2022
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Treaptă suplimentară pentru completarea Stației de tratare a levigatului din cadrul Centrului Integrat de Management al Deșeurilor Solide de la Roșiești”
14 iunie 2022
141/2022
pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 500/2019 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245: DN 24 (Bârlad) – Drujești – Băcani – Vulpășeni – Ghicani - Alexandru Vlahuță - Buda – Morăreni – Florești – Oprișița (DN2F), km 22+700 – km 33+200 (L=10,500 km) județul Vaslui”
14 iunie 2022
140/2022
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare a funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Buget-Finanțe și Guvernanță Corporativă din cadrul Direcției Economice, organizat în data de 25 iulie 2022, proba scrisă
09 iunie 2022
138/2022
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Furnizare energie electrică pentru Consiliul Județean Vaslui
09 iunie 2022
136/2022
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
08 iunie 2022
134/2022
privind constituirea comisiei de concurs/examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul/examenul de promovare în gradul profesional, funcție publică de execuție, organizat în data de 15.07.2022, proba scrisă
06 iunie 2022
133/2022
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Servicii de dirigenție de șantier în cadrul proiectului: “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – Etapa a II-a Municipiul Vaslui și Municipiul Bârlad”
03 iunie 2022
131/2022
privind numirea comisiilor de recepție a bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul proiectului "Digitalizarea activității Consiliului Județean Vaslui - soluție pentru creșterea eficienței” cod SIPOCA 1223 /MySMIS 2014+ 153593
26 mai 2022
130/2022
privind numirea comisiei de recepție a serviciilor de elaborare a documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate pentru investiția
26 mai 2022
129/2022
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
25 mai 2022
128/2022
privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
19 mai 2022
127/2022
privind constituirea Comisiei paritare pentru funcționarii publici din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
19 mai 2022
123/2022
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect
„Achizitie Autoturisme’’
13 mai 2022
118/2022
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Asigurarea utilităților la obiectivul de investiții „Casa Armatei Vaslui – Centru Cultural Judetean Multifunctional”
09 mai 2022
116/2022
privind stabilirea perioadei în care va avea loc desemnarea funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, în Comisia paritară
06 mai 2022
114/2022
privind delegarea calității președintelui consiliului județean de reprezentant de drept al Județului Vaslui în Adunarea Generală a ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizarea și Dezvoltarea Durabilă a Județului Vaslui” domnului Marian Dan-Mihai, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui
05 mai 2022
112/2022
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii „Consolidarea amplasamentului afectat de alunecări de teren situate în vecinătatea depozitului de deșeuri Huși”
04 mai 2022
110/2022
privind constituirea comisiei de predare a unor bunuri din cadrul proiectului „Implementarea unei soluții de e-guvernare la nivelul județului Vaslui pentru eficientizarea serviciilor publice în sprijinul cetățenilor și mediului de afaceri”
29 aprilie 2022
105/2022
privind numirea comisiei de predare fără plată a unor bunuri din domeniul privat al județului Vaslui, către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui și cele 83 de școli selectate prin proiectul “Școala te face OM!”
29 aprilie 2022
104/2022
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare a funcțiilor publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, asistent și principal – Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului – Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, organizat în data de 30 mai 2022, proba scrisă
27 aprilie 2022
102/2022
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Lucrări de reparații curente si lucrări de punere în funcțiune a sistemelor de monitorizare a apelor subterane existente pe amplasamentele depozitelor închise din municipiile Bârlad, Huși și orașul Negrești’’
27 aprilie 2022
100/2022
pentru modificarea art. 1^1 alin (1) al Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 601/2017 privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui”, cu modificãrile și completãrile ulterioare
21 aprilie 2022
99/2022
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
15 aprilie 2022
98/2022
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – Etapa a II-a Municipiul Vaslui. Obiect: Str. Ștefan Ciubotărașu
13 aprilie 2022
97/2022
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Lucrari de reparatii Etaj 1 si spatii comune Palat Administrativ- Vaslui
13 aprilie 2022
96/2022
privind constituirea comisiilor de evaluare și de soluţionare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui
08 aprilie 2022
95/2022
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii „Execuție foraje în vederea determinării potențialului acvifer în zona Băile Drânceni”
08 aprilie 2022
92/2022
pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 239/2020 privind propunerea de constituire a grupului de monitorizare și evaluare a implementării strategiei de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027 în cadrul proiectului „Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui”, Cod SIPOCA 518, Cod MySMIS: 125900
07 aprilie 2022
91/2022
privind organizarea evaluării anuale a managementului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui
07 aprilie 2022
90/2022
pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
07 aprilie 2022
86/2022
privind constituirea comisiilor de evaluare și de soluţionare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului la Teatrul “Victor Ion Popa” Bârlad
05 aprilie 2022
84/2022
privind constituirea echipei proiectului "Digitalizarea activității Consiliului Județean Vaslui - soluție pentru creșterea eficienței” cod SMIS 153593/SIPOCA 1223
04 aprilie 2022
83/2022
pentru modificarea anexei nr. 2 la Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 72/2022 privind organizarea evaluării activității desfășurate în anul 2021 de către managerul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
04 aprilie 2022
82/2022
privind organizarea evaluării anuale a managementului la Teatrul “Victor Ion Popa” Bârlad
04 aprilie 2022
81/2022
privind constituirea Comisiei pentru gestionarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local pentru anul 2022
31 martie 2022
77/2022
privind numirea comisiilor de preselecție și de licitație a ofertelor pentru valorificarea prin licitație publică în plic închis a 12,89 mc de masă lemnoasă pe picior, existentă pe amplasamentul obiectivului de investiții „EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE”
28 martie 2022
72/2022
privind organizarea evaluării activității desfășurate în anul 2021 de către managerul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
16 martie 2022
71/2022
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
16 martie 2022
70/2022
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii „Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși, județul Vaslui”
15 martie 2022
68/2022
privind numirea Comisiei de evaluare a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru anul 2022
15 martie 2022
66/2022
privind constituirea comisiilor de evaluare și de soluţionare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului la Muzeul Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui
10 martie 2022
65/2022
privind constituirea comisiilor de evaluare și de soluţionare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului la Muzeul “Vasile Pârvan” Bârlad
10 martie 2022
58/2022
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională „Sfânta Ecaterina” Huși” cod SMIS 121046
04 martie 2022
57/2022
privind numirea comisiei de recepție a serviciilor de elaborare a Strategiei pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu orizontul de timp 2021-2027
04 martie 2022
56/2022
privind organizarea evaluării anuale a managementului la Muzeul Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui
04 martie 2022
55/2022
privind organizarea evaluării anuale a managementului la Muzeul “Vasile Pârvan” Bârlad
04 martie 2022
50/2022
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass – Media, Informare Cetățeni – Direcția Administrație Publică organizat în data de 24 martie 2022, proba scrisă
01 martie 2022
49/2022
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
25 februarie 2022
48/2022
privind constituirea comisiilor de evaluare și de soluţionare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului la Biblioteca Județeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
24 februarie 2022
47/2022
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Execuție lucrãri în cadrul proiectului “ Ștefan cel Mare - istorie comună, patrimoniucomun, Soroca- Vaslui”
24 februarie 2022
46/2022
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Asigurarea utilităților la obiectivul de investiții „Construcţie clădire nouă în vederea organizării Ambulatoriului integrat şi desfăşurării activităţii administrative la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui”
24 februarie 2022
45/2022
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass – Media, Informare Cetățeni – Direcția Administrație Publică organizat în data de 24 martie 2022, proba scrisă
18 februarie 2022
43/2022
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: ”Servicii de proiectare, asistență tehnică si verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții „Creștereaeficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan”, Vaslui
18 februarie 2022
42/2022
privind organizarea evaluării anuale a managementului la Biblioteca Județeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
18 februarie 2022
41/2022
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Achiziție carburant auto, pe baza de bonuri valorice”
18 februarie 2022
40/2022
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare a funcțiilor publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, asistent și principal – Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului – Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, organizat în data de 28 martie 2022, proba scrisă
16 februarie 2022
37/2022
pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.342/2020 privind desemnarea a 3 reprezentanţi ai comunităţii ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
8 februarie 2022
36/2022
pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 2/2022 privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect ”Execuție lucrãri pentru obiectivul de investiții – EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE”
8 februarie 2022
35/2022
pentru modificarea Dispoziției nr.216/2019 privind numirea echipei de implementare a proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială ,, Sfânta Ecaterina”, Huși”, cu modificările și completările ulterioare
8 februarie 2022
33/2022
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
4 februarie 2022
32/2022
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă de îndată
01 februarie 2022
28/2022
privind aprobarea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de medici din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
31 ianuarie 2022
27/2022
privind constituirea Comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Vaslui, pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2021-31.12.2021
31 ianuarie 2022
26/2022
privind numirea doamnei CROITORU LELIA – medic primar,în funcția de director medical interimar la Spitalul Județean de Urgență Vaslui
27 ianuarie 2022
22/2022
pentru modificarea anexei nr. 1 la Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 83/15.04.2021 privind stabilirea unor măsuri pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
26 ianuarie 2022
21/2022
privind numirea comisiei de recepție a serviciilor de consultanță pentru fundamentarea și elaborarea cererii de finanțare din cadrul apelului CP 16 POCA 2014-2020
26 ianuarie 2022
20/2022
privind numirea comisiei de recepție finală la obiectivul de investiție: „Reparaţii pod pe DJ 244I, peste pârâul Sărăţeni, sat Sărăţeni, km 4+400, judeţul Vaslui”
26 ianuarie 2022
16/2022
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: ”Servicii de proiectare, asistență tehnică si verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan”, Vaslui
21 ianuarie 2022
13/2022
privind repartizarea unor funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui pe lucrări și obiective de investiții finanțate din bugetul local al Județului Vaslui, fonduri speciale și din fonduri externe, în vederea urmăririi executării lucrărilor și acordării de asistență tehnică
19 ianuarie 2022
11/2022
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-DJ245L (Costeşti)”
14 ianuarie 2022
10/2022
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
14 ianuarie 2022
9/2022
pentru modificarea anexei nr. 4 la Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 92/2021 privind desemnarea reprezentanților Președintelui Consiliului Județean Vaslui în consiliile de administrație ale unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al Județului Vaslui
13 ianuarie 2022
7/2022
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Lucrări de restaurare, consolidare și punere în valoare a ansamblului monumental Statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare, Băcăoani în cadrul proiectului „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”
13 ianuarie 2022
3/2022
privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de funcţionare şi a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local al judeţului Vaslui, din excedentul bugetului local al judeţului Vaslui
11 ianuarie 2022
2/2022
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect ”Execuție lucrãri pentru obiectivul de investiții – EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE”
11 ianuarie 2022
1/2022
pentru modificarea și completarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.309/29.12.2021 privind numirea comisiei de recepție finală la obiectivul de investiție: “Centrul pentru educație incluzivă Negrești”
04 ianuarie 2022

Last modified: ianuarie 11, 2022

Comments are closed.