Portalul oficial al Județului VASLUI

ROF – Titlul IV

decembrie 25, 2020

TITLUL IV
DISPOZIȚII FINALE

Art.63. – (1) Dispoziţiile Regulamentului vor fi aduse la cunoştinţa angajaţilor din cadrul compartimentelor prin grija conducătorului ierarhic.
(2) Personalul din compartimentele aparatului de specialitate al consiliului județean este obligat să cunoască şi să aplice prevederile prezentului Regulament şi ale fişei postului pe care îl ocupă.
(3) Serviciul Managementul Resurselor Umane, Formare Profesională și SSM va asigura postarea prezentului Regulament pe site-ul Consiliului Județean Vaslui.
Art.64. – Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea disciplinară a angajaţilor.
Art.65. – (1) Regulamentul se modifică şi completează conform legislaţiei intrate în vigoare ulterior aprobării acestuia.
(2) Actualizarea prezentului Regulament se face ori de câte ori este necesar, la modificarea structurii organizatorice sau în condițiile în care apar obiective/atribuții/sarcini noi (care în prealabil se vor cuprinde în fișa de post/proceduri formalizate până la modificarea ulterioară a Regulamentului), la solicitarea conducerii compartimentelor din structura aparatului de specialitate.
Art.66. – (1) În termen de 30 de zile de la aprobarea Regulamentului, conducătorii compartimentelor din structura aparatului de specialitate întocmesc/actualizează, după caz, pentru fiecare post (funcţie de conducere sau de execuţie) fişa postului, cuprinzând atribuţiile, competenţele, responsabilităţile, precum şi relaţiile de serviciu.
(2) Fişa postului se întocmeşte de către şeful ierarhic, cu respectarea strictă a atribuţiilor specifice stabilite pentru compartimentul respectiv.
Art.67. – Toţi angajaţii au obligaţia să cunoască şi să respecte prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, şi ale Legii nr.361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public.
Art.68. – Toţi angajaţii răspund de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare specifice domeniului de activitate.

Last modified: aprilie 11, 2024

Comments are closed.