Portalul oficial al Județului VASLUI

ROF – Titlul IV

decembrie 25, 2020

TITLUL IV
DISPOZIȚII FINALE

Art.58.

  1. Dispoziţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate vor fi aduse la cunoştinţa angajaţilor din cadrul compartimentului prin grija conducătorului ierarhic.
  2. Personalul din compartimentele aparatului de specialitate este obligat să cunoască şi să aplice prevederile prezentului Regulament şi ale fişei postului pe care îl ocupă.
  3. Serviciul Managementul Resurselor Umane va asigura postarea prezentului Regulament pe site-ul Consiliului Județean Vaslui.

Art.59.
Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară a angajaţilor.

Art.60.

  1. Regulamentul se modifică şi completează conform legislaţiei intrate în vigoare ulterior aprobării acestuia.
  2. Actualizarea prezentului Regulament se face ori de câte ori este necesar, la modificarea structurii organizatorice sau în condițiile în care apar obiective/atribuții/sarcini noi (care în prealabil se vor cuprinde în fișa de post/proceduri formalizate până la modificarea ulterioară a regulamentului), la solicitarea conducerii compartimentelor din structura aparatului de specialitate.

Art.61.

  1. În termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament, conducătorii compartimentelor din structura aparatului de specialitate întocmesc pentru fiecare post (funcţie de conducere sau de execuţie) “fişa postului”, cuprinzând atribuţiile, competenţele, responsabilităţile, precum şi relaţiile de serviciu.
  2. Fişa postului se întocmeşte de către şeful ierarhic, cu respectarea strictă a atribuţiilor specifice stabilite pentru compartimentul respectiv.

Art.62.
Toţi angajaţii au obligaţia să cunoască şi să respecte prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,şi ale Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi alte unităţi care semnalează încălcări ale legii.

Art.63.
Toţi angajaţii răspund de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare specifice domeniului de activitate.

Last modified: decembrie 25, 2020

Comments are closed.