Portalul oficial al Județului VASLUI

ROF – Titlul III (Partea 2 – Capitolul VII)

aprilie 10, 2024

TITLUL III
STRUCTURILE FUNCȚIONALE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE

PARTEA a II- a – Atribuții specifice fiecărei structuri funcționale

CAPITOLUL VII – COMPARTIMENTUL DOCUMENTE CLASIFICATE ȘI GDPR

Art.42. – Compartimentul Documente Clasificate și GDPR îşi desfăşoară activitatea în subordinea directă a vicepreședintelui cu atribuții de funcționar de securitate la nivelul Consiliului Judeţean Vaslui și exercită următoarele atribuții:
1. În domeniul informaţiilor clasificate:
elaborează si supune avizării funcționarului de securitate normele interne privind protecția informaților clasificate;
b) participă la întocmirea programului de prevenire a scurgerii de informații clasificate;
c) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecție a informaților clasificate;
d) informează funcționarul de securitate despre vulnerabilități și riscuri identificate în sistemul de protecție a informaților clasificate si propune masuri pentru înlăturarea acestora;
e) asigura păstrarea și organizează evidența certificatelor de securitate și autorizațiilor de acces la informații clasificate;
f) actualizează permanent evidența certificatelor de securitate, autorizațiile de acces și autorizațiile de transport documente clasificate informând funcționarul de securitate;
g) întocmește și actualizează listele informațiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase și niveluri de secretizare;
h) exercită alte atribuții în domeniul protecției informaților clasificate;
i) îndeplineşte atribuţii în domeniul apărării naţionale, potrivit competenţei, în timp de pace şi în caz de mobilizare şi de război;
j) acordă sprijin şi asistenţă juridică aparatului de specialitate şi ConsiliuluiJudeţean Vaslui în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate şi apărării naţionale;
k) asigură evidenţa, păstrarea şi protecţia documentelor care conţin informaţii clasificate;
l) consiliază conducerea Consiliului Judeţean Vaslui în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
m) informează conducerea Consiliului Judeţean Vaslui despre vulnerabilitățile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsurile pentru înlăturarea acestora;
n) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi şi instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţiile clasificate;
o) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
p) actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate si a autorizaţiilor de acces;
q) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de Consiliul Judeţean Vaslui, pe clase şi niveluri de secretizare;
r) prezintă funcționarului de securitate propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate.
2. În domeniul apărării naționale:
a) întocmeşte şi actualizează monografia economico – militară a judeţului, asigură secretariatul Comisiei pentru probleme de apărare;
b) reprezintă Consiliul Judeţean Vaslui în Comisia mixtă de rechiziţie constituită la nivelul judeţului;
c) elaborează, în domeniul specific de activitate, rapoartele de specialitate şi sprijină iniţiatorii în fundamentarea, elaborarea şi redactarea proiectelor de hotărâri şi a expunerilor de motive, ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Judeţean Vaslui.
3. În domeniul GDPR:
a) monitorizează respectarea Regulamentului nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date si a altor dispoziții de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția datelor la nivelul Consiliului Județean Vaslui;
b) asigură informarea și consilierea conducerii Consiliului Județean Vaslui, precum și a angajaților care se ocupă de prelucrările de date, cu privire la obligațiile care le revin in temeiul Regulamentului nr.679/2016 si a altor dispoziții de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția datelor;
c) asigură consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor și monitorizarea funcționării acesteia, în conformitate cu art. 35 din Regulamentul nr.679/2016;
d) asigură rolul de punct de contact pentru Autoritatea de Supraveghere privind aspectele legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv consultarea prealabilă menționată la art. 36 din Regulamentul nr.679/2016, precum si, daca este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune;
e) asigură protejarea cu strictețe a modului în care sunt culese, utilizate, transmise si arhivate datele cu caracter personal;
f) elaborează proceduri privind protecția datelor la nivelul Consiliului Județean Vaslui care să respecte Regulamentul nr.679/2016 și legislația în vigoare;
g) colectează informații pentru a identifica operațiunile de prelucrare;
h) analizează și verifică conformitatea operațiunilor de prelucrare a datelor;
i) asigură confidenţialitatea datelor cu care operează;
j) evaluează şi autoevaluează nivelul de pregătire al persoanelor implicate în prelucrarea datelor permanent prin comparaţie cu noutăţile din domeniul legislativ.
4. Alte atributii:
a) verifică îndeplinirea condiţiilor de formă şi conţinut ale dispoziţiilor emise de preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, ale hotărârilor şi ale altor acte administrative emise în exercitarea atribuţiilor autorităţii administraţiei publice judeţene, în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate şi apărării naţionale, potrivit legii;
b) pe baza împuternicirii date de preşedinte, reprezintă Consiliul Judeţean Vaslui în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate şi apărării naţionale;
c) exercită orice alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate şi apărării naţionale, potrivit legii;
d) îndeplinește, potrivit legii, orice alte atribuții încredințate de conducerea Consiliul Judeţean Vaslui, precum şi cele rezultate din legi și alte acte normative, în legătură cu sarcinile de serviciu.

Last modified: aprilie 10, 2024

Comments are closed.