Portalul oficial al Județului VASLUI

ROF – Titlul III (Partea 2 – Capitolul VIII)

decembrie 25, 2020

TITLUL III
STRUCTURILE FUNCȚIONALE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE

PARTEA a II- a
ATRIBUȚII SPECIFICE FIECĂREI STRUCTURI FUNCȚIONALE

CAPITOLUL VIII
DIRECŢIA TEHNICĂ

Art.49.

 1. Direcția Tehnică este acea structură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui care are ca scop fundamentarea necesității și oportunității realizării obiectivelor de investiții de interes județean, indiferent de sursa de finanțare; satisfacerea cerințelor comunităților locale, prin care se asigură serviciile de utilități publice: alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale precum și salubrizarea localităților prin dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a deșeurilor cu reducerea impactului asupra mediului în județul Vaslui, prin îmbunătățirea serviciului de gestionare a deșeurilor și reducerea numărului de depozite neconforme existente, în conformitate cu practicile și politicile Uniunii Europene;monitorizarea şi controlul asupra prestării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel judeţean, desfăşurat între localităţile judeţului.
 2. Direcția Tehnică are ca obiecAtive permanente:
  1. realizarea obiectivelor de investiții prioritare la nivelul Consiliului Județean Vaslui;
  2. respectarea angajamentelor României vizând domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, dezvoltarea durabilă, atingerea standardelor Uniunii Europene în domeniu și eliminarea disparităților economico-sociale ce rezultă dintre România și celelalte state membre;
  3. atingerea de către operatori a obiectivelor stabilite la nivel național pentru serviciile de utilități publice, conform legii;
  4. finanțarea cheltuielilor de capital A pentru realizarea obiectivelor de investiții publice ale unităților administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilități publice;
  5. creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor publice de transport de persoane în condiţii de siguranţă rutieră prin programele de transport județene;
  6. atribuirea contractelor de servicii publice prin emiterea de licenţe de traseu pentru operatori de transport;
  7. asigurarea continuităţii şi calităţii serviciilor publice de transport de persoane în condiţii de siguranţă rutieră prin programele de transport, corelate cu fluxurile de călători actuale şi de perspectivă.
 3. Direcția Tehnică se află în subordinea Preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui, este condusă de directorul executiv și își desfășoară activitatea cu următoarea structură funcțională:
  1. Biroul Lucrări Publice, Investiții și Reabilitare Drumuri Județene;
  2. Serviciul Pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Unitatea de Implementare/Monitorizare a Proiectului – Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Vaslui;
  3. Compartimentul Transport Public Județean – Autoritatea Județeană de Transport;
  4. Compartimentul Transport Public Județean – Autoritatea de Autorizare.

Secțiunea 1
Biroul Lucrări Publice, Investiții și Reabilitare Drumuri Județene

Art.50.
Biroul Lucrări Publice, Investiții și Reabilitare Drumuri Județene exercită următoarele atribuții:

 1. elaborează împreună cu administratorul, programele anuale şi lunare la drumurile judeţene pentru întreţinere, reparaţii şi modernizări drumuri, poduri judeţene și clădiri;
 2. asigurarea realizării lucrărilor de întreţinere, reparare, modernizare şi construire a drumurilor, podurilor și clădirilor aflate în patrimoniul Judeţului Vaslui;
 3. verificarea efectuării reviziei stării tehnice a drumurilor şi podurilor şi întocmirea băncii de date tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere;
 4. inventarierea şi evaluarea lucrărilor accidentale produse de calamităţi naturale;
 5. propune şi elaborează studii, prognoze, cercetări, investigaţii pentru infrastructura de transport, în cazul producerii unor calamităţi naturale, în vederea refacerii acesteia;
 6. asigură întocmirea documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele noi de investiţii privind execuţia drumurilor, podurilor judeţene și a clădirilor, inclusiv la lucrările de modernizare, reparaţii şi întreţinere drumuri şi poduri judeţene, finanţate din fonduri alocate cu această destinaţie;
 7. urmărirea avizării în CTE a documentaţiilor tehnico-economice, a contractării şi finanţării lucrărilor de investiţii şi reparaţii drumuri, poduri și clădiri, a autorizării, precum şi a executării şi recepţionării acestora;
 8. asigură secretariatul Consiliului Tehnico – Economic de analiză şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii din competenţa de avizare a consiliului judeţean;
 9. verificarea stadiului fizic de realizare al lucrărilor şi a calităţii acestora în vederea decontării pe baza situaţiilor de lucrări lunare;
 10. se ocupă de modificarea încadrării unui drum într-o altă categorie funcţională;
 11. participă anual, împreună cu administratorul drumurilor judeţene, la actualizarea stării de viabilitate a drumurilor;
 12. participă la recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală a obiectivelor de investiţii;
 13. prelucrează şi transmite informațiile de interes public/petiții/reclamații solicitate prin compartimentele de resort în termenul solicitat;
 14. elaborează şi înaintează anual, conform prevederilor legislative în vigoare, la nivel de compartiment: raportul de activitate, chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial, rapoarte de evaluare a performanțelor profesionale individuale și cele referitoare la necesarul de formare profesională, propunerile pentru proiectul de buget local, propunerile pentru întocmirea programului de achiziții publice și alte asemenea documente prevăzute de legislația în vigoarea și/sau solicitate în baza procedurilor interne;
 15. îndeplinește, potrivit legii, orice alte atribuții încredințate de conducerea Consiliului Judeţean Vaslui, precum şi cele rezultate din legi și alte acte normative, în legătură cu sarcinile de serviciu.

Secțiunea a 2-a
Serviciul Pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Unitatea de Implementare/Monitorizare a Proiectului – Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Vaslui

Art.51.
Serviciul Pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Unitatea de Implementare/Monitorizare a Proiectului – Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Vaslui exercită următoarele atribuții:
1. În domeniul monitorizării serviciilor comunitare de utilități publice răspunde de:

 1. pregătirea strategiilor locale pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, in colaborare cu operatorii și prezentarea acestora autorităților administrației publice locale, municipale sau județene, spre aprobare;
 2. implementarea strategiilor locale, municipale sau județene pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și monitorizarea rezultatelor fiecărui operator;
 3. asigurarea conformității clauzelor atașate la contractele de delegarea a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice cu prevederile Strategiei Naționale;
 4. pregătirea și trimiterea raportului de activitate către birourile de monitorizare de la nivel de prefectură;
 5. asistarea operatorilor de interes local, municipal sau județean și a consiliilor locale, municipale sau județene în procesul de accesare a fondurilor pentru investiții;
 6. prezentarea rapoartelor de activitate și supunerea acestora spre aprobarea consiliului local, municipal sau județean;
 7. pregătirea și supunerea spre aprobare a ajustărilor strategiei locale, municipale sau județene prin consultări cu autoritățile responsabile;
 8. administrarea relației cu reprezentanți ai UE, ai instituțiilor financiare internaționale, ai băncilor și ai autorităților administrației publice centrale;
 9. elaborarea planurilor de implementare aferente strategiei județului și le supune adoptării consiliului județean;
 10. elaborarea și actualizarea anuală a strategiei județene privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, precum și a planurilor locale de implementare aferente acestora;
 11. monitorizarea serviciile comunitare de utilități publice (alimentare cu apă, canalizare și salubrizare);
 12. monitorizarea, coordonarea și implementarea strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, precum și a planurilor de implementare aferente în cazul comunelor sau orașelor, în cooperare cu autoritățile administrației publice locale vizate;
 13. monitorizarea și evaluarea executării contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice în baza unui sistem instituit în acest sens;
 14. monitorizarea și evaluarea performanțelor serviciilor comunitare de utilități publice în baza unor proceduri și mecanisme specifice;
 15. monitorizarea și sprijinirea gestiunii delegate a serviciilor comunitare de utilități publice bazată pe contracte de concesiune și contracte de parteneriat public-privat, precum și pe atragerea investițiilor private în dezvoltarea și modernizarea sistemelor comunitare de utilități publice;
 16. urmărirea realizării programului național de realizare a sistemelor de canalizare și epurare a apelor uzate în localitățile rurale și localitățile recent declarate oraș și care nu dispun de infrastructură edilitar-urbană aferentă;
 17. organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale.

2. În domeniul operării și monitorizării sistemului integrat de management al deșeurilor solide urmărește:

 1. monitorizarea Sistemului integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui;
 2. coordonarea operării sistemului de gestionare a deșeurilor și relația cu alți factori interesați;
 3. actualizarea periodică a propunerilor pentru taxe și tarife de salubrizare și stabilirea unor mecanisme eficiente de recuperare a costurilor;
 4. asigurarea sprijinului consultativ pentru Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (ADIV);
 5. asigurarea sprijinului Aparatului Tehnic al ADIV pentru monitorizarea contractelor de delegare în beneficiul Consiliilor locale, membri ai Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (ADIV);
 6. organizarea și participarea la activități de conștientizare, în strânsă colaborare cu consiliile locale și operatorii, prin promovarea colectării selective a deșeurilor reciclabile și biodegradabile în conformitate cu cerințele naționale și ale UE;
 7. medierea și soluționarea conflictelor dintre utilizatori și operatori, la cererea uneia dintre părți;
 8. monitorizarea și controlul modului de respectare a obligațiilor și responsabilităților asumate de operatorul centrului de management integrat și al stațiilor de transfer prin contractul de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea indicatorilor de performanță și a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de delegare a gestiunii, exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al unităților administrativ teritoriale, asigurarea protecției mediului și a domeniului public, asigurarea protecției utilizatorilor;
 9. solicitarea de informații cu privire la nivelul și calitatea Serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ – teritoriale, încredințate pentru realizarea serviciului de salubrizare;
 10. propunerea de măsuri în vederea asigurării finanțării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului de salubrizare;
 11. informarea periodică a utilizatorii asupra stării serviciilor și asupra politicilor de dezvoltare a acestora;
 12. monitorizarea și raportarea îndeplinirii cerințelor de mediu și îndeplinirea țintelor din planul județean de gestionare a deșeurilor;
 13. pregătirea și transmiterea de rapoarte de activitate către autorităților de management care gestionează instrumentele structurale și programele operaționale cu impact în domeniul serviciilor de salubrizare, dupa caz;
 14. medierea relațiilor dintre membrii asociați ADIV (consiliile locale din județul Vaslui) și operator/operatori în cazul în care apar dificultăți în procesul de desfășurare a activităților serviciilor de salubrizare;
 15. informarea Autorităților centrale privind dezvoltarea Serviciului de salubrizare creat prin proiectul SIMDS, cu prezentarea oricărei probleme care s-ar putea ivi în faza de operare a Proiectului;
 16. luarea de măsuri pentru reducerea cantității de deșeuri depozitate;
 17. monitorizarea post-închidere a trei depozite municipale neconforme, în scopul protejării mediului și îmbunătățirii sănătății populației;
 18. sprijinirea autorităților locale/ADIV în realizarea unei strategii eficiente în domeniul stabilirii/ajustării/modificării taxelor/tarifelor, facturării și colectării acestora;
 19. luarea de măsuri privind creșterea gradului de informare a populației cu privire la beneficiile rezultate din proiect.

3. În domeniul activității de coordonare și control servicii publice:

 1. participă la lucrările comisiilor de licitație și selecție de oferte în vedere atribuirii de contracte în interesul județului;
 2. participă la lucrările comisiilor de recepție a lucrărilor de investiții realizate de către serviciile publice;
 3. participă, alături de alte instituții publice, la efectuarea de controale pe raza județului Vaslui;
 4. organizează, în colaborare cu serviciile publice specializate, activitatea de salubrizare a județului Vaslui;
 5. organizează și desfășoară activitatea de neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale;
 6. urmărește prevenirea și limitarea impactului asupra mediului ce-l pot avea substanțele și deșeurile de orice natură și anunță autoritățile teritoriale pentru protecția mediului privind activitățile neconforme cu dispozițiile legale;
 7. verifică la fața locului și soluționează sesizările și reclamațiile făcute de cetățeni care se referă la activitățile de care răspunde;
 8. controlează sub aspect cantitativ și calitativ lucrările de salubritate;
 9. verifică respectarea normele de protecție a mediului înconjurător;
 10. asigură aplicarea prevederilor legale privind colectarea selectivă a deșeurilor, reciclarea și reintroducerea lor în circuitul productiv;
 11. asigură arhivarea documentelor pe care le instrumentează;
 12. prelucrează și transmite informațiile de interes public/petiții/reclamații solicitate prin compartimentele de resort în termenul solicitat;
 13. îndeplinește, potrivit legii, orice alte atribuții încredințate de conducerea Consiliul județean Vaslui, precum și cele rezultate din legi și alte acte normative, în legătură cu sarcinile de serviciu.

Secțiunea a 3-a
Compartimentul Transport Public Județean – Autoritatea Județeană de Transport

Art.52.
Compartimentul Transport Public Județean – Autoritatea Județeană de Transport exercită următoarele atribuții:

 1. pregătirea documentaţiei necesare şi urmărirea evaluării fluxurilor de transport de persoane prin studii de mobilitate, precum şi prognozarea evoluţiei acestora;
 2. stabilirea şi propunerea spre aprobare prin hotărâre de consiliu a traseelor principale şi/sau secundare din structura programelor de transport privind serviciul public de transport de persoane prin curse regulate şi atribuirea acestora odată cu atribuirea în gestiune a serviciului, în conformitate cu prevederile legale;
 3. pregătirea şi propunerea spre aprobare prin hotărâre de consiliu a programelor de transport judeţean de persoane prin servicii regulate, precum şi a capacităţilor de transport necesare;
 4. actualizarea periodică a traseelor şi a programelor de transport, aprobate prin hotărâre de consiliu, în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean, internaţional, feroviar de persoane existent, precum şi corelarea între modalităţile de realizare a serviciului public de transport local de persoane cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou şi în regim de taxi, după caz;
 5. întocmirea şi propunerea spre aprobare prin hotărâre de consiliu a programului de transport public judeţean, licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini în serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate se face cu respectarea staţiilor de îmbarcare/debarcare prevăzute în contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de călători;
 6. cunoașterea și respectarea legislaţiei de specialitate în vigoare din domeniul serviciilor de transport persoane;
 7. fundamentarea concluziilor şi consemnărilor din rapoartele de specialitate în mod obiectiv, exclusiv pe documentele analizate;
 8. exercitarea capacitatea de apreciere în mod imparţial, astfel încât în procesul de luare a deciziilor să ţină cont numai de situaţiile pertinente şi să acţioneze potrivit actelor normative în vigoare;
 9. întocmirea şi propunerea spre aprobare prin hotărâre de consiliu județean a documentaţiei necesare atribuirii contractelor de servicii publice definite la art. 2 lit. i) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 în baza prevederilor Legii nr. 51/2006; Legii nr. 92/2007 şi a legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice;
 10. urmărirea realizării programelor de înfiinţare, reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor publice de transport local şi judeţean, în condiţiile legii;
 11. pregatirea şi propunerea spre aprobare prin hotărâre de consiliu a regulamentelor/norme locale privind modul de organizare şi funcţionare a fiecărui serviciu public de transport judeţean;
 12. analizarea și formularea de propuneri pentru documentaţia necesară întocmirii studiilor de fezabilitate privind înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea şi extinderea unei părţi sau a întregului sistem public de transport judeţean, aflat în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale ori în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară ori a altor forme de asociere a unităţilor administrativ-teritoriale;
 13. analizarea şi urmărirea lucrărilor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă sistemelor publice de transport judeţean într-o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor/judeţelor, cu planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, de protecţie a mediului, cu modalităţile de realizare a serviciilor respective şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 14. pregatirea şi propunerea spre aprobare prin hotărâre de consiliu a procedurii de încheiere a contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane;
 15. pregatirea şi propunerea spre aprobare prin hotărâre de consiliu de facilităţi şi compensaţii ca diferenţă de tarif pentru unele categorii de populaţie, pentru asigurarea suportabilităţii costurilor de către utilizatori, cu respectarea legislaţiei fiscale în vigoare (dacă este cazul);
 16. propunerea spre aprobare, prin hotărâre de consiliu județean, emiterea licenţelor de traseu pentru serviciile publice de transport rutier judeţean de călători, efectuate cu autobuze;
 17. stabilirea şi propunerea spre aprobare, prin hotărâre de consiliu județean, a staţiilor de îmbarcare/debarcare prevăzute în contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de călători;
 18. consultarea asociaţiilor reprezentative profesionale şi patronale ale operatorilor de transport rutier şi ale transportatorilor autorizaţi, precum şi a organizaţiilor sindicale teritoriale din domeniu la întocmirea regulamentelor, norme locale privind modul de organizare şi funcţionare a fiecărui serviciu public de transport judeţean;
 19. pregatirea şi propunerea spre aprobare, prin hotărâre de consiliu județean, a documentaţiei privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport local şi judeţean de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului;
 20. pregatirea şi propunerea spre aprobare, prin hotărâre de consiliu județean, a documentaţiei privind stabilirea compensaţiei acordate de la bugetul judeţean, după caz, pentru acoperirea diferenţei dintre costurile suportate în legătură cu obligaţia/obligaţiile de serviciu public şi sumele efectiv încasate ca urmare a îndeplinirii sau în temeiul obligaţiei/obligaţiilor de serviciu public în cauză, la care se poate adăuga un profit rezonabil, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 (dacă este cazul);
 21. propunerea spre aprobare, prin hotărâre de consiliu județean, a emiterii licenţelor de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport de persoane prin curse regulate;
 22. constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor conform competenţelor stabilite prin lege, inclusiv în cadrul unor controale mixte cu ofiţerii şi/sau agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române care au calitatea de poliţişti rutieri;
 23. propunerea spre aprobare, prin hotărâre de consiliu județean, a tarifelor fundamentate şi propuse de către operatorii economici pentru serviciile de transport judeţean, astfel încât costurile de transport suportate de către utilizatori să aibă în vedere recuperarea integrală a costurilor de exploatare şi un profit rezonabil pentru operatorii de transport;
 24. păstrarea confidenţialității informaţiilor, altele decât cele publice, cu privire la activitatea operatorilor de transport rutier;
 25. urmărirea respectării obligaţiilor pe care autoritatea competentă şi le-a asumat prin contractele de atribuire a gestiunii, inclusiv pe cele referitoare la regimul investiţiilor realizate de operatorii de transport rutier din fonduri proprii;
 26. propunerea efectuării în trafic a controalelor comune a inspectorilor de trafic ISCTR cu împuterniciţii preşedintelui consiliului judeţean;
 27. îndeplinirea oricăror atribuţii încredinţate de conducerea Consiliul Judeţean Vaslui, precum şi rezultate din legi şi alte acte normative, în legătură cu sarcinile de serviciu.

Secțiunea a4-a
Compartimentul Transport Public Județean – Autoritatea de Autorizare

Art.53.
Compartimentul Transport Public Județean – Autoritatea de Autorizare exercită următoarele atribuții:

 1. întocmește şi propune spre aprobare, prin hotărâre de consiliu județean, documentaţia necesară atribuirii contractelor de servicii publice definite la art. 2 lit. i) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 în baza prevederilor Legii nr. 51/2006, Legii nr. 92/2007 şi a legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice;
 2. propune spre aprobare consiliului județean emiterea licenţelor de traseu pentru serviciile publice de transport rutier judeţean de călători, efectuate cu autobuze;
 3. transmite la A.N.R.S.C. orice date sau informaţii solicitate, aprobate de preşedintele Consiliului Judeţean, despre activitatea desfăşurată;
 4. respectă şi implementează măsurile de conformare stabilite în notele de constatare de către agenţii constatatori ai A.N.R.S.C. cu ocazia efectuării controalelor planificate sau neplanificate;
 5. se supune controlului şi pune la dispoziţia agenţilor constatatori ai A.N.R.S.C. datele şi informaţiile solicitate în timpul desfăşurării acţiunii de control;
 6. respectă legislaţia de specialitate în vigoare din domeniul serviciilor de transport persoane;
 7. fundamentează concluziile şi consemnările din rapoartele de specialitate în mod obiectiv, exclusiv pe documentele analizate;
 8. îşi exercită capacitatea de apreciere în mod imparţial, astfel încât în procesul de luare a deciziilor să ţină cont numai de situaţiile pertinente şi să acţioneze potrivit actelor normative în vigoare;
 9. pregătește documentaţia necesară şi urmărește evaluarea fluxurilor de transport de persoane prin studii de mobilitate, precum şi prognozarea evoluţiei acestora;
 10. stabilește şi propune spre aprobare consiliului județean traseele principale şi/sau secundare și atribuirea acestora, odată cu atribuirea în gestiune a serviciului, în conformitate cu prevederile legale;
 11. pregatește şi propune spre aprobare consiliului județean a programele de transport judeţean de persoane prin servicii regulate, precum şi capacităţile de transport necesare;
 12. actualizează periodic traseele şi programele de transport, cu aprobarea consiliului județean, în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean, internaţional, feroviar, aerian sau naval de persoane existent, precum şi corelarea între modalităţile de realizare a serviciului public de transport local de persoane cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou şi în regim de taxi, după caz;
 13. pregătește şi propunere spre aprobare consiliului județean regulamentele, normele locale, modul de organizare şi funcţionare a fiecărui serviciu public de transport judeţean;
 14. pregătește şi propune spre aprobare consiliului județean procedura de încheiere a contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane;
 15. întocmește şi propune spre aprobare consiliului județean programul de transport public judeţean, licenţele de traseu şi caietele de sarcini;
 16. propune spre aprobare seturile de date spaţiale aferente serviciului public de transport, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.089/2010 al Comisiei din 23 noiembrie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte interoperabilitatea seturilor şi serviciilor de date spaţiale (INSPIRE), cu modificările şi completările ulterioare;
 17. consultă asociaţiile reprezentative profesionale şi patronale ale operatorilor de transport rutier şi ale transportatorilor autorizaţi, precum şi a organizaţiile sindicale teritoriale din domeniu la întocmirea regulamentelor, normelor locale privind modul de organizare şi funcţionare a fiecărui serviciu public de transport judeţean;
 18. propune spre aprobare consiliului județean documentaţa privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport local şi judeţean de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului;
 19. pregătește şi propune spre aprobare consiliului județean documentaţia privind stabilirea compensaţiei acordate de la bugetul judeţean, după caz, pentru acoperirea diferenţei dintre costurile suportate în legătură cu obligaţia/obligaţiile de serviciu public şi sumele efectiv încasate ca urmare a îndeplinirii sau în temeiul obligaţiei/obligaţiilor de serviciu public în cauză, la care se poate adăuga un profit rezonabil, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 (dacă este cazul);
 20. propune spre aprobare consiliului județean tarifele fundamentate şi propuse de către operatorii economici pentru serviciile de transport judeţean, astfel încât costurile de transport suportate de către utilizatori să aibă în vedere recuperarea integrală a costurilor de exploatare şi un profit rezonabil pentru operatorii de transport;
 21. constată contravenţiile şi aplică sancţiunile conform competenţelor stabilite prin lege, inclusive în cadrul unor controle mixte cu ofiţerii şi/sau agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române care au calitatea de poliţişti rutieri;
 22. păstrează confidenţialitatea informaţiilor, altele decât cele publice, cu privire la activitatea operatorilor de transport rutier;
 23. urmărește respectarea obligaţiilor pe care autoritatea competentă şi le-a asumat prin contractele de atribuire a gestiunii, inclusiv pe cele referitoare la regimul investiţiilor realizate de operatorii de transport rutier din fonduri proprii;
 24. propune efectuarea în trafic a controalelor comune a inspectorilor de trafic ISCTR cu împuterniciţii preşedintelui consiliului judeţean;
 25. îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea Consiliul Judeţean Vaslui, precum şi cele rezultate din legi şi alte acte normative, în legătură cu sarcinile de serviciu.

Last modified: decembrie 25, 2020

Comments are closed.