Portalul oficial al Județului VASLUI

ROF – Titlul III (Partea 2 – Capitolul X)

decembrie 25, 2020

TITLUL III
STRUCTURILE FUNCȚIONALE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE

PARTEA a II- a – Atribuții specifice fiecărei structuri funcționale

CAPITOLUL X – DIRECŢIA TEHNICĂ, DEZVOLTARE ȘI COOPERARE

Art.54. – (1)  Direcția Tehnică, Dezvoltare și Cooperare este structura din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui care are ca scop:
a) susținerea dezvoltării economico-sociale a județului prin participarea la elaborarea, implementarea și monitorizarea strategiei de dezvoltare economico-socială a Județului Vaslui și întărirea cooperării interinstituționale;
b) fundamentarea necesității și oportunității realizării obiectivelor de investiții de interes județean, indiferent de sursa de finanțare;
c) satisfacerea cerințelor comunităților locale, prin care se asigură serviciile de utilități publice: alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale precum și salubrizarea localităților prin dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a deșeurilor cu reducerea impactului asupra mediului în județul Vaslui, prin îmbunătățirea serviciului de gestionare a deșeurilor și reducerea numărului de depozite neconforme existente, în conformitate cu practicile și politicile Uniunii Europene;
d) monitorizarea și controlul exercitat asupra prestării transportului rutier de persoane, contra cost, prin servicii regulate, la nivel județean, desfășurat între localitățile județului.
(2) Direcția Tehnică, Dezvoltare și Cooperare are ca obiective permanente:
a) elaborarea, implementarea și monitorizarea de strategii, programe, prognoze, rapoarte privind dezvoltarea economico-socială a județului Vaslui;
b) sprijinirea dezvoltării economico-sociale a județului în contextul politicii de dezvoltare regională prin identificarea, elaborarea și implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă;
c) realizarea obiectivelor de investiții prioritare la nivelul Consiliului Județean Vaslui;
d) respectarea angajamentelor României vizând domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, dezvoltarea durabilă, atingerea standardelor Uniunii Europene în domeniu și eliminarea disparităților economico-sociale ce rezultă dintre România și celelalte state membre;
e) monitorizarea serviciilor de sănătate, educaționale, sociale și culturale furnizate cetățenilor județului de instituțiile publice aflate în subordinea sau coordonarea Consiliului județean Vaslui;
f) creșterea calității și eficienței serviciilor publice de transport de persoane în condiții de siguranță rutieră prin programele de transport județene;
g) creșterea gradului de informare europeană a cetățenilor județului;
h) dezvoltarea cooperării internaționale între județul Vaslui și autorități locale, instituții, organizații din alte țări, inclusiv a cooperării transfrontaliere;
i) dezvoltarea parteneriatului cu organizațiile neguvernamentale, inclusiv prin finanțarea activităților non-profit de interes general.
Art.55. Direcția Tehnică, Dezvoltare și Cooperare se află în subordinea Președintelui Consiliului Județean Vaslui, este condusă de un director executiv, care este ajutat de un director executiv adjunct și își desfășoară activitatea cu următoarea structură funcțională:
a) Serviciul Dezvoltare Locală, Management Proiecte și Informare Europeană;
b) Compartimentul Monitorizare Servicii de Sănătate, Socio-Educative și Culturale;
c) Compartimentul Cooperare Internațională și Relații ONG;
d) Serviciul pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Unitatea de Implementare și Monitorizare a proiectului – Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Vaslui;
e) Compartimentul Lucrări Publice, Investiții și Reabilitare Drumuri Județene;
f) Compartimentul Transport Public Județean – Autoritatea Județeană de Transport;
g) Compartimentul Transport Public Județean – Autoritatea de Autorizare.

Secțiunea 1 – Serviciul Dezvoltare Locală, Management Proiecte și Informare Europeană

Art.56. – Serviciul Dezvoltare Locală, Management Proiecte și Informare Europeană este subordonat directorului executiv, este condus de un șef serviciu, îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:
1. În domeniul dezvoltării locale:
a) elaborează, actualizează şi monitorizează, în colaborare cu celelalte compartimente ale Consiliului Județean Vaslui şi alte instituții publice (Instituția Prefectului-Județul Vaslui, consiliile locale, serviciile deconcentrate), planul, strategia şi programul de dezvoltare a județului;
b) gestionează relația cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est și colaborează cu aceasta la elaborarea Planului de dezvoltare regională şi a altor documente programatice, urmărind implementarea acestora la nivelul județului;
c) defalcă, din Planul de Dezvoltare Regională şi din celelalte documente programatice elaborate la nivel regional, măsurile şi acțiunile pentru care Județul Vaslui este eligibil, urmărind implementarea acestora la nivelul județului, în limita surselor de finanțare disponibile şi accesibile;
d) defalcă, din strategia şi programul de dezvoltare economico-socială a județului, măsurile şi acțiunile a căror realizare este în sarcina consiliului județean şi acționează pentru implementarea acestora, în colaborare cu celelalte compartimente de specialitate şi instituții subordonate;
e) defalcă, din strategia şi programul de dezvoltare economico-socială a județului, sarcinile şi obiectivele ce privesc anumite zone ale județului sau consilii locale, acordând acestora asistență tehnică de specialitate, la solicitare;
f) monitorizează documentele programatice de la nivel comunitar, național, regional, județean, în vederea corelării cu programele și proiectele de la nivel județean și local;
g) participă la realizarea, actualizarea și monitorizarea documentelor de planificare strategică pentru dezvoltarea județului (strategii/planuri de dezvoltare a județului) în toate perioadele de programare care sunt asumate la nivelul Consiliului Județean Vaslui, pe domeniul său de competență;
h) gestionează documentația referitoare la Programul județean de finanțare nerambursabilă a organizațiilor non-profit de interes general: elaborarea Ghidului solicitantului, elaborarea formatului standard pentru cererea de finanţare, a formatului contractului de finanţare şi a altor formulare necesare; primirea, evaluarea şi selectarea proiectelor ce vor fi finanţate; monitorizarea implementării proiectelor în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare, ale ghidurilor solicitantului și legislației aplicabile; asigurarea publicităţii şi transparenţei Programului;
i) acţionează pentru realizarea de parteneriate, în vederea elaborării şi implementării programelor şi proiectelor de dezvoltare locală;
j) propune bugetul necesar susţinerii diverselor programe, deplasări, activităţi de promovare;
k) acționează pentru dezvoltarea și promovarea turismului în județul Vaslui.
2. În domeniul identificării, elaborării şi implementării de proiecte cu finanţare nerambursabilă:
a) asigură identificarea obiectivelor care constituie suportul unor proiecte la nivel judeţean, regional şi/sau interregional, derivate din strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului;
b) identifică sursele de finanţare accesibile pentru finanţarea proiectelor de dezvoltare;
c) asigură elaborarea și depunerea documentaţiei necesare obţinerii de finanţări nerambursabile conform condiţiilor impuse prin Ghidurile solicitantului;
d) colaborează cu Autorităţile de Management ale Programelor operaţionale existente în România, precum şi cu autorităţile care gestionează alte programe cu finanţare nerambursabilă naţională/internaţională, în vederea accesării/implementării şi monitorizării proiectelor cu finanţare nerambursabilă;
e) implementează şi monitorizează proiectele cu finanţare externă sau naţională în care Consiliul Judeţean Vaslui are calitatea de solicitant sau partener, în colaborare cu celelalte compartimente de specialitate din cadrul consiliului, instituţii subordonate şi alţi parteneri/entităţi implicate în implementare;
f) gestionează documentaţia referitoare la sursele de finanţare şi la proiectele elaborate şi implementate de Consiliul Judeţean Vaslui;
g) întocmeşte rapoarte referitoare la stadiul derulării proiectelor în cadrul programelor cu finanţare nerambursabilă la nivelul judeţului Vaslui;
h) colaborează cu Direcţia Economică pentru asigurarea de către Consiliul Judeţean Vaslui a resurselor necesare pentru accesarea și cofinanţarea proiectelor;
i) difuzează informaţii autorităţilor publice locale, instituţiilor subordonate consiliului şi organizaţiilor neguvernamentale, cu privire la oportunităţile de finanţare existente;
j) propune colaborări cu organisme şi instituţii similare din Uniunea Europeană şi participă la implementarea proiectelor internaţionale de interes interregional;
k) acordă asistenţă tehnică consiliilor locale şi aparatului de specialitate al acestora, asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, unităţilor aflate sub coordonarea/ subordonarea Consiliului Județean Vaslui în întocmirea documentaţiilor necesare pentru accesarea și absorbția fondurilor rambursabile/ nerambursabile naționale sau externe;
l) furnizează consultanţă şi asistenţă tehnică autorităţilor publice locale comunale şi orăşeneşti, la cererea acestora, pentru completarea documentaţiei în vederea accesării diferitelor surse de finanţare, precum şi pentru administrarea proiectelor.
3. În domeniul informării europene:
a) prelucrează, adaptează și diseminează la nivelul populației județului Vaslui informația europeană, cu accent pe prioritățile de comunicare ale UE, prin organizarea de acțiuni adaptate grupurilor țintă prioritare: tineri, elevi, funcționari publici, oameni de afaceri, populaţia din mediul rural, etc.;
b) furnizează informaţii referitoare la Uniunea Europeană pe baza cererilor primite de la cetăţeni şi/sau instituţii;
c) facilitează accesarea informaţiilor direct de către cetăţeni sau/şi prin intermediul instrumentelor social -media;
d) asigură suport logistic pentru susținerea activităților de informare europeană prin Centrul Europe Direct pe baza planurilor de comunicare aprobate de Comisia Europeană;

Subsecțiunea 1 – Compartimentul Monitorizare Servicii de Sănătate, Socio-Educative și Culturale

Art.57. – Compartimentul Monitorizare Servicii de Sănătate, Socio-Educative și Culturale este subordonat șefului de serviciu și exercită următoarele atribuții:
a) defalcă, din Planul de Dezvoltare Regională şi din celelalte documente programatice elaborate la nivel naţional si regional, măsurile şi acţiunile în domeniile: sănătate, social, educativ și cultural, pentru care Judeţul Vaslui este eligibil, urmărind implementarea acestora la nivelul judeţului, în limita surselor de finantare disponibile şi accesibile;
b) defalcă, din strategia şi programul de dezvoltare economico-socială a judeţului măsurile şi acţiunile în domeniile: sănătate, social, educativ și cultural, a căror realizare este în sarcina consiliului judeţean și a instituțiilor subordonate, şi acţionează pentru implementarea acestora, în colaborare cu celelalte compartimente de specialitate şi instituţii subordonate;
c) monitorizează sursele de finanțare nerambursabilă, în vederea identificării surselor de finanţare accesibile pentru finanţarea proiectelor de dezvoltare ale Consiliului Județean Vaslui, instituțiilor subordonate și consiliilor locale din județ în domeniile: sănătate, social, educativ și cultural;
d) acordă sprijin și consultanță de specialitate, potrivit rezoluției președintelui consiliului județean, serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Vaslui în domeniile: sănătate, social, educativ și cultural;
e) furnizează informații, consultanță și asistență tehnică privind sursele de finanțare, elaborarea și implementarea de proiecte, instituțiilor din subordine în domeniile: sănătate, social, educativ și cultural, la solicitarea acestora, potrivit rezoluției președintelui consiliului județean;
f) participă la elaborarea documentației, la evaluarea și monitorizarea proiectelor depuse spre finanțare prin Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general, în condiții de legalitate, imparțialitate și confidențialitate;
g) monitorizează activitatea instituțiilor din subordine în domeniile: sănătate, social, educativ și cultural și informează șefii ierarhici superiori;
h) monitorizează atingerea obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă propuşi de managerii instituţiilor de cultură, sănătate, social, educaţie;
i) asigură interfața și gestionează baza de date referitoare la furnizarea serviciilor publice de interes județean în domeniile sănătate, social, educativ și cultural;
j) colaborează cu celelalte structurii ale aparatului de specialitate la elaborarea regulamentelor de organizare și funcționare ale instituțiilor din subordine în domeniile sănătate, social, educativ și cultural;
k) centralizează solicitările transmise de instituțiile subordonate din domeniile sănătate, social, educativ și cultural, urmărește transmiterea acestora către compartimentele de resort, soluționarea acestora și informarea solicitanților;
l) gestionează corespondența referitoare la activitatea instituțiilor subordonate din domeniile sănătate, social, educativ și cultural;
m) colaborează cu instituțiile subordonate din domeniile: sănătate, social, educativ și cultural pentru promovarea și implementarea politicilor publice;
n) îndeplinește, potrivit legii, orice alte atribuții încredințate de conducerea Consiliul Judeţean Vaslui, precum şi cele rezultate din legi și alte acte normative, în legătură cu sarcinile de serviciu.

Secțiunea 2 – Compartimentul Cooperare Internațională și Relații ONG

Art.58. – Compartimentul Cooperare Internațională și Relații cu ONG-rile exercită următoarele atribuții:
a) participă la elaborarea documentelor programatice în domeniul cooperării internaţionale, inclusiv a cooperării transfrontaliere;
b) participă la elaborarea şi implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă în domeniul cooperării internaţionale, inclusiv a cooperării transfrontaliere;
c) difuzează informaţii autorităţilor publice locale și instituţiilor subordonate consiliului județean cu privire la oportunităţile de finanţare existente în domeniul cooperării internaționale și transfrontaliere;
d) furnizează sprijin autorităţilor publice locale comunale şi orăşeneşti și instituțiilor subordonate consiliului județean, la cererea acestora, pentru completarea documentaţiei în vederea accesării diferitelor surse de finanţare în domeniul cooperării internaționale și transfrontaliere, precum şi pentru administrarea proiectelor;
e) sprijină acţiunile de înfrăţire/cooperare a localităţilor şi unităţilor administrativ – teritoriale din judeţ cu alte localităţi din străinătate şi ţine evidenţa înțelegerilor de cooperare încheiate;
f) acţionează pentru extinderea cooperării internaţionale dintre Consiliul Judeţean Vaslui şi autorităţi locale din alte ţări, precum şi pentru întărirea cooperării transfrontaliere, pentru realizarea unor obiective comune;
g) pregăteşte şi redactează documentaţia, în vederea cooperării sau asocierii Consiliului Județean Vaslui cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii internaţionale, în vederea promovării unor interese comune;
h) comunică ministerelor de resort inițiativele de cooperare/asociere cu unități administrativ – teritoriale din străinătate, precum și de aderare la asociații internaționale a unităților administrativ teritoriale;
i) transmite spre avizare ministerelor de resort proiectele/acordurile/ convenţiile de cooperare dintre Consiliul Judeţean Vaslui şi autorităţi locale din alte ţări;
j) pregăteşte documentaţia necesară aprobării acordurilor de cooperare internaţională/transfrontalieră de către plenul Consiliului Judeţean Vaslui;
k) acţionează pentru punerea în practică a prevederilor din acordurile de cooperare internaţională şi transfrontalieră încheiate;
l) susţine punerea în practică a programului Adunării Regiunilor Europei în baza apartenenţei la organizaţie şi/sau protocoalelor şi convenţiilor semnate între părţile angajate;
m) gestionează activitatea Consiliului Judeţean Vaslui în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europei;
n) gestionează activitatea Consiliului Județean Vaslui în calitate de membru al altor organizații internaționale;
o) propune măsuri de promovare a intereselor judeţului pe plan național și internațional;
p) acţionează pentru promovarea imaginii și potenţialului judeţului Vaslui şi a proiectelor de investiţii pe plan național și internațional;
q) propune asocierea şi/sau colaborarea cu alte organizaţii şi instituţii internaţionale;
r) urmăreşte intensificarea contactelor internaţionale ale Consiliului Judeţean Vaslui, inclusiv cu ambasade, instituţii, etc;
s) gestionează relația cu reprezentanțele din străinătate ale organizațiilor din care face parte Județul Vaslui (ADR Nord-Est, UNCJR, etc);
t) asigură corespondenţa Consiliului Judeţean Vaslui cu organizaţii şi instituţii din străinătate, precum şi traducerea acesteia;
u) întocmeşte programul vizitelor sau întâlnirilor cu delegaţii din străinătate, în concordanţă cu înţelegerile avute; urmărește derularea în bune condiții a acțiunilor cuprinse în program;
v) propune bugetul necesar susţinerii diverselor programe, deplasări, cotizaţii, activităţi de promovare și întocmeşte şi pregăteşte documentaţiile necesare participării la acţiuni internaţionale a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vaslui (inclusiv obţinerea vizelor, unde este cazul);
w) propune măsuri de întărire a parteneriatului dintre Consiliul Județean Vaslui şi organizaţiile neguvernamentale;
x) gestionează baza de date cu organizaţiile neguvernamentale din judeţ;

Secțiunea 3 – Serviciul pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Unitatea de Implementare/Monitorizare a Proiectului – Sistem Integrat de Management al Deseurilor Solide în Județul Vaslui

Art.59. – Serviciul pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Unitatea de Implementare și Monitorizare a Proiectului – Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Vaslui este subordonat directorului executiv și directorului executiv adjunct, condus de un șef serviciu și îndeplinește următoarele atribuții:
1. În domeniul monitorizării serviciilor comunitare de utilități publice răspunde de:
a) fundamentarea, coordonarea și elaborarea strategiei județene pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, în colaborare cu operatorii și prezentarea acesteia autorității administrației publice județene;
b) monitorizarea și evaluarea implementării strategiei pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, cu respectarea termenelor de realizare şi a indicatorilor de performanță şi calitate în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, corespunzător legislației în vigoare și monitorizarea rezultatelor fiecărui operator;
c) actualizarea strategiei județene privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, precum și a planurilor locale de implementare aferente acestora;
d) monitorizarea serviciile comunitare de utilități publice, monitorizarea și evaluarea executării contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice în colaborare cu Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară din Județul Vaslui cu responsabilități în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;
e) monitorizarea și evaluarea indicatorilor de performanță privind serviciile comunitare de utilități publice, respectiv a investițiilor din acest domeniu în colaborare cu Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară din Județul Vaslui cu responsabilități în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;
f) inventariază şi centralizează periodic fiecare tip de serviciu comunitar de utilități publice de la nivelul județului;
g) colaborează cu autoritățile administrației publice centrale, locale și cu Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară din Județul Vaslui cu responsabilități în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;
h) elaborează și actualizează procedurile operaționale de lucru și registrul de riscuri pentru activitățile din cadrul serviciului.
2. În domeniul operării și monitorizării sistemului integrat de management al deșeurilor solide urmărește:
a) monitorizarea Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Vaslui (SIMDS);
b) actualizarea periodică a Planului de evoluție a tarifelor;
c) organizarea și participarea la activități de conștientizare, în strânsă colaborare cu consiliile locale și operatorii, prin promovarea colectării selective a deșeurilor reciclabile și biodegradabile în conformitate cu cerințele naționale și ale UE;
d) monitorizarea și controlarea modului de respectare a obligațiilor și responsabilităților asumate de operatorul centrului de management integrat și al stațiilor de transfer prin contractul de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea indicatorilor de performanță și a nivelurilor serviciilor, exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al unităților administrativ teritoriale, asigurarea protecției mediului și a domeniului public, asigurarea protecției utilizatorilor;
e) solicitarea de informații cu privire la nivelul și calitatea serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ – teritoriale, încredințate pentru realizarea serviciului de salubrizare;
f) propunerea de măsuri în vederea asigurării finanțării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului de salubrizare;
g) informarea periodică a utilizatorilor asupra stării serviciilor și asupra politicilor de dezvoltare a acestora;
h) informarea Autorităților centrale privind dezvoltarea Serviciului de salubrizare creat prin proiectul SIMDS, cu prezentarea oricărei probleme care s-ar putea ivi în faza de operare a Proiectului;
i) medierea relațiilor dintre membrii asociați din Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară (consiliile locale din județul Vaslui) și operator/operatori în cazul în care apar dificultăți în procesul de desfășurare a activităților serviciilor de salubrizare;
j) monitorizarea post-închidere a trei depozite municipale neconforme, în scopul protejării mediului și îmbunătățirii sănătății populației;
k) sprijinirea autorităților locale și Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară în realizarea unei strategii eficiente în domeniul stabilirii, ajustării, modificării taxelor/tarifelor, facturării și colectării acestora.
3. În domeniul protecției mediului și activității de coordonare și control servicii publice răspunde de:
a) participarea la elaborarea și monitorizarea strategiilor, programelor și a planurilor de protecția mediului în conformitate cu legislația în vigoare;
b) verificarea respectării normelor de protecție a mediului înconjurător;
c) participarea, alături de alte instituții publice, la efectuarea de controale privind îndeplinirea cerințelor de mediu pe raza județului Vaslui, în baza solicitărilor acestora;
d) facilitarea accesului publicului la informațiile de mediu;
e) elaborarea/actualizarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor (PJGD);
f) monitorizarea și raportarea îndeplinirii cerințelor de mediu și îndeplinirea țintelor din Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor;
g) participarea la promovarea și urmărirea investițiilor de mediu la nivelul județului Vaslui, precum și investițiile ce sunt prevăzute în Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor;
h) inițierea potrivit competențelor legale și adoptarea unor măsuri în vederea protecției sănătății publice, conservării și protecției mediului înconjurător;
i) urmărește modul în care se mențin în stare corespunzătoare spațiile verzi, aliniamentele drumurilor județene și a locurilor de agrement din jurul localităților și din interiorul acestora;
j) urmărește realizarea activităților de semnalizare rutieră și îmbunătățire a elementelor de siguranță rutieră aferente drumurilor județene;
k) verifică documentațiile depuse pentru solicitările de emitere ale acordurile şi autorizațiile pentru amplasarea şi/sau acces în zona drumurilor județene;
l) emite avize și autorizații pentru amplasamentele de construcții în zona drumurilor județene, avize subtraversări și supra-traversări a rețelei de drumuri județene, autorizații de transporturi agabaritice;
m) monitorizarea lucrărilor de amplasare şi/sau acces în zona drumurilor județene;
n) realizează și monitorizează obiectivele din Planul Local de Acțiune (PLAM);
o) asigură activitatea de elaborare, revizuire și actualizare a Planului de menținere a calității aerului precum şi urmărirea stadiului realizării măsurilor din cadrul acestuia;
p) organizarea și desfășurarea activităților de neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale;
q) asigurarea cu caracter continuu și permanent a serviciilor publice de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului, ce fac obiectul unui ordin de plasare în adăpost;
r) verificarea la fața locului și soluționarea sesizărilor și reclamațiilor făcute de cetățeni, referitoare la activitățile de care răspunde;
s) întocmește note de fundamentare ȋn vederea întocmirii bugetului propriu al județului şi propuneri pentru întocmirea şi actualizarea planului anual al achizițiilor publice;
t) elaborează şi înaintează anual, conform prevederilor legislative în vigoare, la nivel de compartiment: raportul de activitate, chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial, rapoarte de evaluare a performanțelor profesionale individuale și cele referitoare la necesarul de formare profesională, propunerile pentru proiectul de buget local, propunerile pentru întocmirea programului de achiziții publice și alte asemenea documente prevăzute de legislația în vigoarea și/sau solicitate în baza procedurilor interne;
u) participă la elaborarea de proiecte de hotărâri ale Consiliului Județean privind activitățile de care răspunde;
v) îndeplinește, potrivit legii, orice alte atribuții încredințate de conducerea Consiliul județean Vaslui, precum și cele rezultate din legi și alte acte normative, în legătură cu sarcinile de serviciu.

Secțiunea 4 – Compartimentul Lucrări Publice, Investiții și Reabilitare Drumuri Județene

Art.60. – Compartimentul Lucrări Publice, Investiții și Reabilitare Drumuri Județene exercită următoarele atribuții:
a) elaborează și propune spre aprobare programele anuale, respectiv lunare, a lucrărilor de întreținere și reparații a drumurilor județene, a podurilor amplasate pe aceste drumuri, precum și a clădirilor aflate în administrarea consiliului județean;
b) asigură realizarea programelor de lucrări pe drumurile publice județene, conform repartizării anuale a fondurilor de la bugetul județului sau de la bugetul statului;
c) coordonează și urmărește activitatea de întreținere a drumurilor și lucrărilor de artă și accesorii, prin verificarea în teren a execuției lucrărilor specifice atât din punct de vedere cantitativ cât și în ceea ce privește indicatorii de calitate, conform legislației în vigoare;
d) verifică efectuarea reviziei stării tehnice a drumurilor şi podurilor, urmărește desfășurarea circulației rutiere în condiții de siguranță și menținerea permanentă a drumurilor publice în stare de viabilitate;
e) asigură inventarierea şi evaluarea lucrărilor accidentale produse de calamități naturale pe drumurile județene sau la lucrările de artă și accesoriile aferente;
f) participă, la solicitare, împreună cu reprezentanții desemnați (Inspectoratul de Protecție Civilă, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vaslui, Administrația Națională Apele Române-Administrația Bazinală de Apă, etc) la deplasări în teren în vederea constatării pagubelor produse de calamități naturale, în vederea evaluării fizice şi valorice a pagubelor pentru drumurile şi podurile afectate;
g) propune şi elaborează studii, prognoze, cercetări, investigații pentru infrastructura de transport, în cazul producerii unor calamități naturale, în vederea refacerii acesteia;
h) urmărește realizarea planurilor de acțiune operative pe timpul iernii pe rețeaua de drumuri județene;
i) se ocupă de modificarea încadrării unui drum într-o altă categorie funcțională;
j) participă anual, împreună cu administratorul drumurilor județene, la actualizarea stării de viabilitate a drumurilor;
k) participă la întocmirea strategiilor privind administrarea rețelei de drumuri județene din cadrul Consiliului Județean Vaslui şi a programelor de lucrări, exploatare, întreținere şi reparații, construcții şi modernizări drumuri, poduri, pe surse de finanțare: fonduri Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, buget local, alte fonduri;
l) asigură întocmirea documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele noi de investiții privind execuția drumurilor, podurilor județene și a clădirilor, inclusiv la lucrările de modernizare, reparații şi întreținere drumuri şi poduri județene, finanțate din fonduri alocate cu această destinație;
m) urmărește avizarea în Consiliul Tehnico–Economic a documentațiilor tehnico-economice, urmărește execuția lucrărilor, participă în comisiile de recepție a serviciilor/lucrărilor, ȋn comisii de inventariere, ȋn comisii de situații de urgență, precum şi ȋn alte comisii ce țin de domeniul de activitate;
n) asigură activitățile specifice de responsabil cu urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, urmărește completarea cărții tehnice a construcției;
o) conlucrează cu consiliile locale din județ, în sensul asigurării asistenței tehnice, la cerere, privind activitățile specifice legate de drumurile comunale și lucrări conexe, de întreținerea și exploatarea rețelelor județene de drumuri și poduri;
p) asigură secretariatul Consiliului Tehnico–Economic de analiză şi avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții din competenta de avizare a consiliului județean;
q) verifică stadiului fizic de realizare al lucrărilor şi a calității acestora în vederea decontării pe baza situațiilor de lucrări;
r) prelucrează şi transmite informațiile de interes public/petiții/reclamații solicitate prin compartimentele de resort în termenul legal;
s) întocmește note de fundamentare ȋn vederea întocmirii bugetului propriu al județului şi propuneri pentru întocmirea şi actualizarea planului anual al achizițiilor publice;
t) elaborează şi înaintează anual, conform prevederilor legislative în vigoare, la nivel de compartiment: raportul de activitate, chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial, rapoarte de evaluare a performanțelor profesionale individuale și cele referitoare la necesarul de formare profesională, propunerile pentru proiectul de buget local, propunerile pentru întocmirea programului de achiziții publice și alte asemenea documente prevăzute de legislația în vigoarea și/sau solicitate în baza procedurilor interne;
u) elaborează și actualizează procedurile operaționale de lucru și registrul de riscuri pentru activitățile din cadrul compartimentului;
v) participă la elaborarea de proiecte de hotărâri ale Consiliului Județean privind întreținerea, refacerea, modernizarea drumurilor/podurilor/clădirilor aflate în administrare, dar şi pentru alte activități din domeniul de activitate;
w) îndeplinește, potrivit legii, orice alte atribuții încredințate de conducerea Consiliului Județean Vaslui, precum şi cele rezultate din legi și alte acte normative, în legătură cu sarcinile de serviciu.

Secțiunea 5 – Compartimentul Transport Public Județean – Autoritatea Județeană de Transport

Art.61. – Compartimentul Transport Public Județean – Autoritatea Județeană de Transport exercită următoarele atribuții:
a) organizează, reglementează, coordonează şi controlează prestarea serviciilor publice de transport județean de pasageri prin curse regulate;
b) fundamentarea concluziilor şi consemnărilor din rapoartele de specialitate în mod obiectiv, exclusiv pe documentele analizate;
c) evaluează fluxurile de transport de persoane şi determină pe baza studiilor de specialitate cerințele de transport public local şi anticipează evoluția acestora;
d) întocmește Programul Județean de Transport Persoane, prin curse regulate, în județul Vaslui și-l propune spre aprobare consiliului județean;
e) elaborează și propune spre aprobare consiliului județean Regulamentul Serviciilor de Transport Public județean, de persoane, prin curse regulate, cu consultarea asociațiilor reprezentative profesionale şi patronale ale operatorilor de transport rutier şi ale transportatorilor autorizați precum şi a organizațiilor sindicale teritoriale din domeniu;
f) analizează si propune spre aprobare, prin hotărâre de consiliu, acordarea de facilități ca diferență de tarif pentru unele categorii de populație, pentru asigurarea suportabilității costurilor de către utilizatori, cu respectarea legislației in vigoare;
g) propune spre aprobare prin hotărâre de consiliu, seturile de date spațiale aferente serviciului public de transport, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.089/2010 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Europei în ceea ce privește interoperabilitatea seturilor şi serviciilor de date spațiale (INSPIRE), cu modificările şi completările ulterioare;
h) elaborează şi propune spre aprobare prin hotărâre de consiliu norme și proceduri locale, cu consultarea asociațiilor profesionale şi patronale reprezentative ale operatorilor de transport rutier, precum şi a organizațiilor sindicale teritoriale din domeniu;
i) analizează și propune spre aprobare prin hotărâre de consiliu, stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport local şi județean de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului;
j) stabilește şi propune spre aprobare prin hotărâre de consiliu, compensațiile acordate de la bugetul județean, după caz, pentru acoperirea diferenței dintre costurile suportate în legătură cu obligația de serviciu public şi sumele efectiv încasate ca urmare a îndeplinirii sau în temeiul obligației de serviciu public în cauză, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr.1.370/2007;
k) controlează/monitorizează periodic, modul de respectare a obligațiilor de serviciu contractate de operatorii de transport pentru serviciul public de transport județean de persoane, prin curse regulate în județul Vaslui;
l) aplică sancțiuni, în conformitate cu prevederile legale, în situația nerespectării de către operatorii de transport a obligațiilor de serviciu stabilite prin Contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de transport persoane, în aria teritorială de competență a Județului Vaslui;
m) soluționează sesizările și petițiile persoanelor fizice și juridice care intră în sfera de competență a Compartimentului de transport;
n) păstrează confidențialitatea informațiilor, altele decât cele publice, cu privire la activitatea operatorilor de transport rutier;
o) urmărește respectarea obligațiilor pe care autoritatea competentă şi le-a asumat prin contractele de atribuire a gestiunii, inclusiv pe cele referitoare la regimul investițiilor realizate de operatorii de transport rutier din fonduri proprii;
p) propune efectuarea controalelor comune în trafic a inspectorilor de trafic ISCTR cu împuterniciții președintelui consiliului județean;
q) îndeplinește orice alte atribuții încredințate de conducerea Consiliul Judeţean Vaslui, precum şi cele rezultate din legi şi alte acte normative, în legătură cu sarcinile de serviciu.

Secțiunea 6 – Compartimentul Transport Public Județean – Autoritatea de Autorizare

Art.62. – Compartimentul Transport Public Județean – Autoritatea de Autorizare exercită următoarele atribuții:
a) organizează, reglementează, coordonează şi controlează prestarea serviciilor publice de transport județean, desfășurat pe raza administrativ-teritorială a acestora;
b) cunoașterea și respectarea legislației de specialitate în vigoare din domeniul serviciilor de transport persoane;
c) fundamentează concluziile şi consemnările din rapoartele de specialitate în mod obiectiv, exclusiv pe documentele analizate;
d) întocmește şi propune spre aprobarea consiliului județean documentația necesară atribuirii contractelor de servicii publice definite la art.2 lit.i) din Regulamentul (CE) nr.1.370/2007 în baza prevederilor Legii nr.51/2006; Legii nr.92/2007 şi a legislației în domeniul achizițiilor publice;
e) stabilește și propune aprobării consiliului județean traseele principale şi/sau secundare, a graficelor de circulație, privind serviciul public de transport de persoane prin curse regulate şi atribuirea acestora odată cu atribuirea în gestiune a serviciului, în conformitate cu prevederile prezentei legi. Graficele de circulație pot fi stabilite şi în baza unui studiu de mobilitate;
f) stabilește în baza studiului de oportunitate și propunerea spre aprobarea consiliului județean, modalitatea de atribuire a gestiunii pentru executarea serviciului de transport public județean de persoane;
g) actualizează si propune spre aprobarea consiliului județean programele de transport, in funcție de necesitățile de deplasare ale populației si in corelare cu transportul public interjudețean, internațional, feroviar, aerian sau naval de persoane existent, precum si corelarea intre modalitățile de realizare a serviciului public de transport local de persoane cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou si in regim de taxi, după caz;
h) propune spre aprobare prin hotărâre de consiliu, emiterea de licențe de traseu pentru serviciile publice de transport rutier de calatori efectuate cu autobuze, pentru operatorii de transport declarați câștigători;
i) stabilește si propune spre aprobare prin hotărâre de consiliu, stațiile de îmbarcare/debarcare ce vor fi prevăzute în contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de călători;
j) elaborează şi propune spre aprobare prin hotărâre de consiliu norme/proceduri locale, cu consultarea asociațiilor reprezentative profesionale şi patronale ale operatorilor de transport rutier;
k) propune spre aprobare prin hotărâre de consiliu contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane în aria teritorială de competență a Județului Vaslui;
l) la solicitarea operatorilor de transport, prin notificarea Consiliului Județean Vaslui, calculează punctajul mijloacelor de transport propuse înlocuirii în conformitate cu legislația în vigoare;
m) controlează și monitorizează periodic, modul de respectare a obligațiilor de serviciu contractate de operatorii de transport pentru serviciul public de transport județean de persoane, prin curse regulate, în județul Vaslui;
n) coordonează şi cooperează cu consiliile locale cu privire la asigurarea şi dezvoltarea serviciului public de transport de persoane prin curse regulate de interes judeţean şi pentru corelarea acestuia cu serviciile publice de transport local de persoane la nivelul localităţilor.
o) soluționează sesizările și petițiile persoanelor fizice și juridice care intră în sfera de competență a Compartimentului de transport;
p) gestionează evidenţa licenţelor de traseu atribuite operatorilor de transport, a autovehiculelor titulare pentru care au fost emise licenţele de traseu;
q) transmite la A.N.R.S.C. orice date sau informaţii solicitate, aprobate de preşedintele Consiliului Judeţean, despre activitatea desfăşurată;
r) respectă şi implementează măsurile de conformare stabilite în notele de constatare de către agenţii constatatori ai A.N.R.S.C. cu ocazia efectuării controalelor planificate sau neplanificate;
s) se supune controlului şi pune la dispoziţia agenţilor constatatori ai A.N.R.S.C. datele şi informaţiile solicitate în timpul desfăşurării acţiunii de control;
t) păstrează confidenţialitatea informaţiilor, altele decât cele publice, cu privire la activitatea operatorilor de transport rutier;
u) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea Consiliul Judeţean Vaslui, precum şi cele rezultate din legi şi alte acte normative, în legătură cu sarcinile de serviciu.

Last modified: aprilie 11, 2024

Comments are closed.