Portalul oficial al Județului VASLUI

ROF – Titlul III (Partea 2 – Capitolul VII)

decembrie 25, 2020

TITLUL III
STRUCTURILE FUNCȚIONALE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE

PARTEA a II- a
ATRIBUȚII SPECIFICE FIECĂREI STRUCTURI FUNCȚIONALE

CAPITOLUL VII
DIRECŢIA ECONOMICĂ

Art.42.

 1. Direcția Economică este acea structură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui care asigură şi răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza legii anuale a bugetului de stat.
 2. Direcția Economică are ca obiective permanente:
  1. planificarea şi execuţia bugetară;
  2. evidenţa financiar-contabilă a veniturilor şi cheltuielilor bugetului propriu al judeţului;
  3. implementarea şi funcţionarea sistemului naţional de verificare, monitorizare, raportare şi control al bugetului agregat şi bugetului individual, al situaţiilor financiare şi angajamentelor legale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug şi Ordinului nr. 1026/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug;
  4. evidenţa primară şi de gestiune;
  5. administrarea datoriei publice;
  6. evidenţa contabilă şi gestionarea patrimoniului public şi privat al Judeţului Vaslui;
  7. implementarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi depunerii cererilor de solicitant şi de plată la Centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru solicitarea ajutorului financiar din ”Fondul European de Garantare Agricolă”;
  8. evidenţa financiar-contabilă a veniturilor şi cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile, asigurarea documentelor financiar – contabile pe perioada de sustenabilitate a proiectelor de investiţii executate cu finanţare externă nerambursabilă;
  9. gestionarea și administrarea eficientă a spațiilor aflate în patrimoniul Consiliului Județean Vaslui;
  10. asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor;
  11. asigurarea managementului situațiilor de urgență privind apărarea împotriva incendiilor, protecția civilă, securitatea și sănătatea în muncă.
 3. Direcția Economică se află în subordinea Preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui, este condusă de directorul executiv și își desfășoară activitatea cu următoarea structură funcțională:
  1. Serviciul Buget-Finanțe și Guvernanță Corporativă;
  2. Compartimentul Informatică;
  3. Compartimentul Documente Clasificate și GDPR;
  4. Serviciul Administrativ, Protecția Muncii și Apărarea Împotriva Incendiilor
  5. Serviciul Contabilitate;
  6. Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului.

Secțiunea 1
Serviciul Buget-Finanțe și Guvernanță Corporativă

Art.43.
Serviciul Buget-Finanțe și Guvernanță Corporativă exercită următoarele atribuții:

 1. organizează, îndrumă, coordonează şi asigură acţiunea de elaborare a lucrărilor privind bugetul propriu al judeţului (pregătire, alcătuire, aprobare şi execuţie), inclusiv acţiunile de rectificare pe parcursul anului bugetar, urmărind necesitatea, oportunitatea, eficienţa, eficacitatea, economicitatea, regularitatea şi baza legală a cheltuielilor bugetate, justa dimensionare a acestora, precum şi atragerea veniturilor şi mobilizarea resurselor existente;
 2. propune soluţii, metodologii şi tehnici de lucru pentru elaborarea bugetului; asigură şi răspunde de efectuarea lucrărilor pregătitoare pentru bugetul propriu şi pentru bugetul general al judeţului, în baza documentelor justificative şi în strânsă colaborare cu Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui şi Trezoreria Municipiului Vaslui, instituţiile publice subordonate şi alte entităţi, după caz;
 3. ca urmare a verificării, analizării şi centralizării proiectelor de buget depuse de instituţiile subordonate, întocmeşte şi supune aprobării proiectele anuale de buget consolidat şi previziunile bugetare pentru următorii 3 ani, precum şi programul acţiunilor multianuale, detaliat pe obiective şi ani bugetari, atât pentru bugetul propriu, cât şi pentru instituţiile publice din subordinea Consiliului Judeţean Vaslui; asigură întocmirea prognozelor bugetare, corelat cu programul de investiţii publice, având în vedere execuţia veniturilor planificate în bugetul local, prin raportare la perioadele anterioare şi emite propuneri de măsuri, în acest sens;
 4. întocmeşte, la termenele prevăzute prin legislaţia specifică în vigoare, propunerile privind bugetul propriu al judeţului în caz de război;
 5. asigură, prin bugetul propriu al Judeţului Vaslui, un fond de rezervă bugetară, creat şi înscris în limita prevederilor şi cuantumului ori procentului stabilit prin lege, precum şi repartizarea acestuia, în condiţiile reglementărilor specifice finanţelor publice locale şi altor acte normative incidente; cu sprijinul compartimentelor de specializate, propune şi asigură repartizarea excedentului bugetar, în condiţiile legii;
 6. întocmeşte şi supune aprobării bugetul propriu general al judeţului, pe bugete componente, în baza datelor, informaţiilor şi documentelor furnizate de compartimentele de specialitate şi instituţiile subordonate, după analizarea, fundamentarea, dimensionarea necesarului de credite bugetare pe destinaţii şi ordonatori de credite, corespunzător clasificaţiei bugetare, potrivit surselor de venit şi în concordanţă cu priorităţile stabilite în scopul funcţionării serviciilor publice de interes judeţean;
 7. asigură centralizarea bugetului propriu şi a bugetelor instituţiile subordonate, pentru anul în curs, precum şi pe parcursul anului, conform nevoilor de rectificare, corespunzător clasificaţiei economice şi funcţionale, în baza programului de achiziţii aprobat şi cu respectarea prevederilor legii contabilităţii, finanţelor publice locale, a responsabilităţii fiscale şi alte prevederi legale incidente; în colaborare cu compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean şi instituţiile publice subordonate, elaborează şi supune aprobării ordonatorului principal de credite şi Consiliului Judeţean Vaslui, propunerile de repartizare pe trimestre a creditelor bugetare aprobate în bugetul propriu general al Judeţului Vaslui, în funcţie de veniturile şi cheltuielile previzionate;
 8. analizează propunerile, întocmeşte şi supune aprobării listele de investiţii şi dotări, atât pentru obiectivele aflate în implementare, cât şi pentru cele noi, inclusiv a celorlalte anexe la buget, asigură reactualizarea acestora, la propunerea şi în colaborare cu compartimentele din structura aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui şi cu instituţiile subordonate; verifica întocmirea şi actualizarea periodică, de către compartimentele de specialitate, fişele obiectivelor de investiţii;
 9. la propunerea de necesitate, oportunitate, eficienţă şi regularitate a compartimentelor de specialitate şi instituţiilor subordonate, verifică şi analizează solicitările, întocmeşte şi supune aprobării bugetul propriu general şi repartizarea sumelor de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetelor locale şi pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, comunică ordonatorilor terţiari de credite, fondurile aprobate prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Vaslui;
 10. supune spre aprobare repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului precum şi a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea drumurilor judeţene;
 11. analizează zilnic contul de execuţie al bugetului local pe cele două secţiuni (funcţionare şi dezvoltare). Asigură fondurile necesare secţiunii de dezvoltare, în funcţie de solicitări, prin propunerea de vărsăminte din secţiunea de funcţionare catre sectiunea de dezvoltare;
 12. verifică şi analizează, propune şi operează referatele aprobate de ordonatorul principal de credite privind virările de credite şi modificările de alocaţii bugetare, corespunzător prevederilor legii finanţelor publice locale, a responsabilităţii fiscale sau alte acte normative incidente, după caz;
 13. întocmeşte rapoarte şi informări de specialitate privind situaţia veniturilor proprii ale bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din aceste surse, distinct pe ordonatori de credite; identifică noi oportunităţi de surse de finanţare, în vederea atragerii, creşterii şi diversificării veniturilor la bugetul general consolidat al judeţului, în scopul asigurării cheltuielilor programate pentru fiecare an bugetar, corespunzător obiectivelor şi priorităţilor stabilite;
 14. întocmeşte comunicări către unităţile administrativ – teritoriale de pe raza judeţului privind obligativitatea virării sumelor reprezentând cota de 40% din impozitul asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, în conturile de venituri ale U.A.T. Judeţul Vaslui;
 15. asigură cuprinderea în prevederile bugetare anuale a sumelor primite din fondurile la dispoziţia Guvernului;
 16. urmăreşte şi operează încasările sumelor provenite din donaţii şi sponsorizări, conform prevederilor contractuale stabilite; organizează şi conduce evidenţa analitică şi contabilă a donaţiilor şi sponsorizărilor, includerea acestora în bugetul propriu al judeţului la momentul încasării efective,aprobarea lor, prin hotărâre, de către Consiliul Judeţean şi utilizarea acestora, potrivit destinaţiilor pentru care au fost alocate;
 17. urmăreşte, verifică si analizează execuţia bugetară a Judeţului Vaslui şi a instituţiilor din subordine, urmărind permanent realizarea şi încasarea veniturilor proprii, a subvenţiilor/transferurilor repartizate din bugetul propriu general al judeţului şi cheltuielile efectuate, prin raportare la veniturile proprii şi cheltuielile planificate, ocazie cu care asigură şi îndrumarea metodologică de specialitate;
 18. colaborează la elaborarea strategiilor, programelor şi planurilor de dezvoltare a judeţului;
 19. asigură îndrumarea de specialitate instituţiilor publice din subordine şi unităţilor administrativ-teritoriale de pe raza judeţului cu privire la fundamentarea şi întocmirea proiectului de buget şi previziuni pe termen scurt, mediu sau lung, după caz.asigură implementarea şi funcţionarea sistemului naţional de verificare, monitorizare, raportare şi control al bugetului agregat şi bugetului individual, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug şi Ordinului nr. 1026/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug;
 20. verifică notificările din Sistemul naţional de raportare FOREXEBUG privind bugetul agregat şi bugetul individual, după fiecare actualizare/modificare intervenită asupra acestora, corectând eventualele erori apărute;
 21. răspunde solicitărilor de informaţii de interes public formulate în baza Legii nr.544/2001privind liberul acces la informaţiile de interes public, prin intermediul Biroului relatii cu publicul si consilierii, relatii mass-media, informare cetateni;
 22. organizează şi participă la schimburi de experienţă, seminarii, simpozioane, conferinţe,târguri şi alte manifestări din domeniul economico – financiar;
 23. informează verbal şi în scris conducerea instituţiei pe cale ierarhică privind problemele apărute în desfăşurarea activităţii;
 24. asigură evidenţa specimenelor de semnături;
 25. implementează măsurile adiacente programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli, conform prevederilor legale în vigoare;
 26. analizează proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli ale societăților la care Consiliul Județean Vaslui participa cu capital social, făcând propuneri de ajustare a indicatorilor în concordanță cu prevederile legale în vigoare;
 27. întocmeşte documentaţia necesară aprobării în condiţiile legii, a bugetelor de venituri si cheltuieli ale Societății „Lucrari Drumuri si Poduri” SA Vaslui și Societății Centrul de Resurse pentru Afaceri – CRAV Vaslui;
 28. urmăreşte îndeplinirea tuturor prevederilor legale referitoare la obligaţiile pe care le are Consiliul Judeţean Vaslui în domeniul concurenței, respectiv:
  1. fundamentează și elaborează procedurile de acordare a ajutoarelor de stat/minimis și le transmite pentru avizare Consiliului Concurenței;
  2. monitorizează ajutoarele de stat/minimis acordate.
  3. Cu respectarea prevederilor legale în vigoare, poate efectua controale la faţa locului şi este obligat să verifice respectarea condiţiilor de acordare a ajutoarelor şi să dispună măsurile ce se impun în situaţia în care aceste condiţii nu au fost respectate;
  4. pune la dispoziţia Consiliului Concurenţei, în formatul solicitat de acesta, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat/minimis;
  5. centralizează raportările periodice ale beneficiarilor de ajutor de stat/minimis;
  6. întocmește documentația necesară emiterii dispozițiilor prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat/minimis acordate;
  7. completează Registrul Ajutoarelor de Stat (RegAS) în vederea raportării ajutoarelor de stat/minimis;
 29. duce la îndeplinire toate sarcinile ce revin Consiliului Judeţean Vaslui privitor la guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aflate sub autoritatea consiliului județean, respectiv:
  1. întocmește documentația și redactează proiectele de hotărâre în vederea desemnării reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile la care Consiliul Județean Vaslui este acționar unic sau majoritar;
  2. elaborează și redactează proiectele de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor a societăților la care Consiliul Județean Vaslui este acționar în vederea exercitării dreptului de acționar;
  3. întocmește Scrisoarea de așteptări si o publică pe pagina proprie de internet, pentru a fi luata la cunoștință de candidații la postul de administrator sau directori înscriși pe lista scurta;
  4. elaborează și redactează proiectele de hotărâre privind numirile provizorii ale membrilor consiliilor de administrație la societățile aflate sub autoritatea Consiliului Județean Vaslui;
  5. efectuează selecția candidaților pentru propunerile de membrii în consiliile de administrație la care Consiliul Județean Vaslui este acționar unic sau majoritar;
  6. stabilește criterii de integritate pentru membrii consiliului de administraţie, directori şi asigură înscrierea acestora în contractele de mandat;
  7. elaborează și redactează proiectele de hotărâre privind propunerile membrilor consiliilor de administrație a societăților aflate sub autoritatea Consiliului Județean Vaslui, în urma parcurgerii etapelor de selecție;
  8. monitorizează și evaluează, prin reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor si structura de guvernanta corporativa, respectarea principiilor de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea întreprinderilor publice la care Consiliul Județean Vaslui este acționar unic sau majoritar, precum și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai organelor de administrare și conducere ale întreprinderilor publice;
  9. elaborează și publică raportul anual privind politica de acționariat a autorității publice tutelare referitor la întreprinderile publice și anume evoluția performanței financiare și nefinanciare (reducerea plăților restante, profit, etc.), modificările strategice în funcționarea acestora (fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital, etc.), politicile economice și sociale implementate (costuri sau avantaje), date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi – înlăturarea și prevenirea acestora;
  10. monitorizează și evaluează aplicarea OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare de către întreprinderile publice și raportează Ministerului Finanțelor Publice cu privire la aceasta și cu privire la îndeplinirea atribuțiilor proprii în aplicarea ordonanței;
  11. verifică documentația întocmită de către conducătorii societăților aflate sub autoritatea Consiliului Județean Vaslui și emite acordul privind numirea/suspendarea/schimbarea sau destituirea în/din activitatea de exercitare a controlului financiar preventiv propriu a persoanelor desemnate de către aceștia;
  12. elaborează și redactează proiectele de hotărâre privind aprobarea/rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a societăților la care Consiliul Județean Vaslui este acționar;
 30. duce la îndeplinire şi alte sarcini stabilite de şeful ierarhic superior;
 31. îndeplineşte, potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea Consiliului Judeţean Vaslui, precum şi cele rezultate din legi şi acte normative.

Secțiunea a 2-a
Compartimentul Informatică

Art.44.
Compartimentul Informatică exercită următoarele atribuții:

 1. analizează si propune îmbunătățirea fluxului informațional;
 2. prezintă propuneri privind sistemul informatic şi asigură asistenţa de specialitate pentru achiziţionarea echipamentelor necesare;
 3. elaborează împreună cu utilizatorii lista aplicaţiilor şi a priorităţilor în realizarea acestora la nivelul instituţiei (sau achiziţionarea de la terţi) şi le prezintă spre aprobare conducerii;
 4. coordonează, îndrumă şi supraveghează activitatea de editare şi arhivare pe suport magnetic a documentelor din cadrul instituţiei;
 5. realizeaza baza de date geografice pe baza implementării unui sistem GIS în cadrul instituţiei în colaborare cu Arhitectul Sef şi cu alte firme specializate în domeniu;
 6. creează, menţine, dezvoltă şi actualizează permanent pagina de Internet a Consiliului judeţean Vaslui împreună cu celelalte servicii ale instituţiei;
 7. elaborează programe sau implementează programe achiziţionate de la terţi, pentru activităţile din cadrul instituţiei;
 8. urmareste buna funcţionare a programelor elaborate în cadrul instituţiei sau de către terţi, depănând eventualele erori ale programelor;
 9. răspunde de planificarea, instalarea şi operarea în cadrul reţelei;
 10. coordonează instalarea hardului şi softului de reţea pe server şi staţiile de lucru, supraveghind totodată activitatea terţilor producători şi furnizori de echipamente (inclusiv soft de reţea), din faza de testări şi până la punerea definitivă în funcţiune;
 11. analizează utilizarea eficienta a tehnicii de calcul si a tehnologiilor informatice în gestionarea datelor;
 12. supraveghează toate modificările la server, cablare şi alte surse ale reţelei, asigurând capacităţi suficiente pentru aplicaţii noi;
 13. instalează caracteristicile utilizatorilor, parolele, directoarele utilizatorilor şi drepturile de acces în reţea;
 14. stabileşte procedurile de asigurare a securităţii datelor, planificând şi supraveghind salvarea regulată a datelor pe suport extern.
 15. propune, în funcţie de structura reţelei, necesarul de personal, modul şi nivelul de instruire necesar pe posturi;
 16. acordă asistență pentru ridicarea nivelului de cunoştinţe a personalului privind operarea pe calculator;
 17. asigura realizarea şi dotarea unui punct documentar cu cărţi şi reviste de specialitate în domeniul calculatoarelor;
 18. instruieşte personalul, sau, după caz, propune efectuarea unor cursuri de pregătire în cadrul altor instituţii, privind modul de utilizare a noilor aplicaţii instalate.
 19. instalează echipamente noi de calcul;
 20. propune contractarea de lucrări de service pentru echipamentele din dotare;
 21. instruieşte personalul asupra modului de întreţinere al echipamentelor de calcul şi controlează modul în care aceste instrucţiuni sunt respectate;
 22. asigura schimbarea la timp a consumabilelor (toner, riboane, cartuşe) întocmind în acest sens necesarul anual;
 23. aplica normativele şi instrucţiunile privind protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor în procesul de exploatare a maşinilor şi echipamentelor de calcul;
 24. organizează activitatea de achiziţionare de echipamente de calcul sau soft prin licitaţii sau cereri de oferte etc.;
 25. consiliază conducerea instituţiei în probleme de informatică;
 26. acordă asistenţă tehnică în domeniul IT primăriilor la solicitarea acestora;
 27. prezintă, la cererea conducătorilor, rapoarte şi informări privind activitatea compartimentului;
 28. întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul de activitate al compartimentului, în vederea promovării lor în Consiliul judeţean Vaslui;
 29. supervizează elaborarea, implementarea și menținerea măsurilor de securitate din cadrul SIC_CJVS_SSv; elaborează și actualizează Regulamentul SIC_CJVS_SSv;
 30. investighează incidentele de securitate; raportează orice anomalii referitoare la securitatea SIC_CJVS_SSv;
 31. elaborează Procedurile Operaţionale de Securitate de la nivelul componentei proprii a SIC SIOCWEB;
 32. furnizează utilizatorilor SIC_CJVS_SSv extrase din conținutul regulamentului în părțile ce-i privesc, pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
 33. coordoneaza desfășurarea programului de pregătire și conștientizare a personalului SIC_CJVS_SSv, privind securitatea;
 34. înregistrează documente și medii de stocare din cadrul SIC_CJVS_SSv;
 35. asigură managementul și actualizarea conturilor utilizatorilor SIC_CJVS_SSv;
 36. aplica măsurile cuprinse în Programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate, referitoare la managementul securităţii SIC SIOCWEB; asigură corecta aplicare a măsurilor de securitate fizică şi buna funcţionare a acestora la nivelul locaţiilor proprii în care sunt dispuse resursele SIC SIOCWEB; asigură verificarea periodică a integrităţii resurselor SIC SIOCWEB prin verificarea sigiliilor de securitate aplicate la nivelul acestora; Notifică SRI, imediat, cu privire la orice eveniment informatic sau incident de securitate survenit sau care este posibil a avea loc;
 37. aplică măsurile de control al accesului în locaţia terminalului propriu aferent SIC SIOCWEB şi la terminalul SIC SIOCWEB, potrivit Programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi Procedurilor Operaţionale de Securitate de la nivelul componentei proprii a SIC SIOCWEB;
 38. asigură, evidenţa şi actualizarea fişelor de pregătire individuală a persoanelor autorizate să acceseze informaţii clasificate naţionale şi a administratorului de securitate local/înlocuitor; monitorizeaza cererile de vizitare a locaţiei SIC SIOCWEB, coordonând toate activităţile aferente;
 39. îndeplinește, potrivit legii, orice alte atribuții încredințate de conducerea Consiliul Judeţean Vaslui, precum şi cele rezultate din legi și alte acte normative, în legătură cu sarcinile de serviciu.

Secțiunea a 3-a
Compartimentul Documente Clasificate și GDPR

Art.45.
Compartimentul Documente Clasificate și GDPRîşi desfăşoară activitatea în subordinea directă a directorului adjunct executiv (functionar de securitate) și exercită următoarele atribuții:
1. În domeniul informaţiilor clasificate:

 1. realizează şi coordonează implementarea masurilor de protecţie a informaţiilor clasificate ce vizează, potrivit legii: protecţia juridică, protecţia prin măsuri procedurale, protecţia fizică, protecţia personalului care are acces la informaţiile clasificate ori este desemnat să asigure securitatea acestora şi protecţia surselor generatoare de informaţii;
 2. asigură protejarea informaţiilor clasificate împotriva acţiunilor de spionaj, compromitere sau acces neautorizat, alterării sau modificării conţinutului acestora, precum şi împotriva sabotajelor ori distrugerilor neautorizate;
 3. asigură protecţia sistemelor informatice şi de transmitere a informaţiilor clasificate;
 4. îndeplineşte atribuţii în domeniul apărării naţionale, potrivit competenţei, în timp de pace şi în caz de mobilizare şi de război;
 5. acordă sprijin şi asistenţă juridică aparatului de specialitate şi Consiliului Judeţean Vaslui în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate şi apărării naţionale;
 6. elaborează şi supune aprobării Preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia;
 7. asigură evidenţa, păstrarea şi protecţia documentelor care conţin informaţii clasificate;
 8. coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
 9. asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 10. monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
 11. consiliază conducerea Consiliului Judeţean Vaslui în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
 12. informează conducerea Consiliului Judeţean Vaslui despre vulnerabilitati şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsurile pentru înlăturarea acestora;
 13. acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi şi instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţiile clasificate;
 14. organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;
 15. întocmeşte referatul de necesitate si proiectul de dispoziţie privind funcţiile din aparatul de specialitate si persoanele care necesită accesul la informaţii secrete de serviciu;
 16. întocmeşte şi supune aprobării conducătorului instituţiei, autorizaţiile de acces la informaţii secrete de serviciu;
 17. asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
 18. actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate si a autorizaţiilor de acces;
 19. întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de Consiliul Judeţean Vaslui, pe clase şi niveluri de secretizare;
 20. prezintă functionarului de securitate propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate.

2. În domeniul apărării naționale:

 1. întocmeşte şi actualizează monografia economico – militară a judeţului, asigură secretariatul Comisiei pentru probleme de apărare;
 2. reprezintă Consiliul Judeţean Vaslui în Comisia mixtă de rechiziţie constituită la nivelul judeţului;
 3. elaborează, în domeniul specific de activitate, rapoartele de specialitate şi sprijină iniţiatorii în fundamentarea, elaborarea şi redactarea proiectelor de hotărâri şi a expunerilor de motive, ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Judeţean Vaslui;

3. In domeniul GDPR:

 1. monitorizează respectarea Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date si a altor dispoziții de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția datelor la nivelul Consiliului Județean Vaslui;
 2. asigură informarea și consilierea conducerii Consiliului Județean Vaslui, precum și a angajaților care se ocupă de prelucrările de date, cu privire la obligațiile care le revin in temeiul Regulamentului nr. 679/2016 si a altor dispoziții de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția datelor;
 3. asigură consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor și monitorizarea funcționării acesteia, în conformitate cu art. 35 din Regulamentul nr. 679/2016;
 4. asigură rolul de punct de contact pentru Autoritatea de Supraveghere privind aspectele legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv consultarea prealabilă menționată la art. 36 din Regulamentul nr. 679/2016, precum si, daca este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune;
 5. asigură protejarea cu strictețe a modului în care sunt culese, utilizate, transmise si arhivate datele cu caracter personal;
 6. elaborează proceduri privind protecția datelor la nivelul Consiliului Județean Vaslui care să respecte Regulamentul nr. 679/2016 și legislația în vigoare;
 7. colectează informații pentru a identifica operațiunile de prelucrare;
 8. analizează și verifică conformitatea operațiunilor de prelucrare a datelor;
 9. asigură confidenţialitatea datelor cu care operează;
 10. evaluează şi autoevaluează nivelul de pregătire al persoanelor implicate în prelucrarea datelor permanent prin comparaţie cu noutăţile din domeniul legislativ.

4. Alte atributii:

 1. verifică îndeplinirea condiţiilor de formă şi conţinut ale dispoziţiilor emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, ale hotărârilor şi ale altor acte administrative emise în exercitarea atribuţiilor autorităţii administraţiei publice judeţene, în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate şi apărării naţionale, potrivit legii;
 2. pe baza împuternicirii date de Preşedinte, reprezintă Consiliul Judeţean Vaslui în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate şi apărării naţionale;
 3. exercită orice alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate şi apărării naţionale, potrivit legii;
 4. îndeplinește, potrivit legii, orice alte atribuții încredințate de conducerea Consiliul Judeţean Vaslui, precum şi cele rezultate din legi și alte acte normative, în legătură cu sarcinile de serviciu.

Secțiunea a 4-a
Serviciul Administrativ, Protecția Muncii și Apărarea Împotriva Incendiilor

Art.46.
Serviciul Administrativ, Protecția Muncii și Apărarea Împotriva Incendiilor exercită următoarele atribuții:
1. În domeniul administrativ:

 1. întocmește necesarul lunar al produselor de protocol pentru conducerea Consiliului Județean Vaslui cu asigurarea încadrării în sumele alocate. Asigură produsele și pregătește sălile pentru buna desfășurare a activităților și colaborează cu Direcția Administrație Publică în vederea asigurării bunei desfășurări a ședințelor de consiliul județean;
 2. asigură deplasarea, cu autoturismele din parcul auto al instituției, a delegațiilor oficiale și a comisiilor de specialitate și control din cadrul aparatului de specialitate;
 3. centralizează consumurile de carburant aferente autoturismelor din parcul auto al instituției și urmărește încadrarea în cotele de carburant aferente fiecărui autovehicul/lună;
 4. întocmește pontajul zilnic și lunar pentru personalul de deservire, respectiv muncitori și conducători auto;
 5. întocmește documentațiile necesare pentru achiziția serviciilor de întreținere/reparație a autoturismelor și pentru achiziția serviciilor de asigurare RCA și CASCO;
 6. asigură efectuarea de către conducătorii auto a vizitelor medicale și psihologice la termenele scadente și ține evidența acestora;
 7. întocmește dosarele de daună pentru autoturismele instituției implicate în accidente și urmărește soluționarea acestora;
 8. asigură, pentru instalațiile/echipamentele care sunt deservite de către personalul din cadrul Serviciului Administrativ, protecție muncii și apărare împotriva incendiilor, funcționarea, exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor din domeniul Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, denumită în continuare I.S.C.I.R., în conformitate cu cerințele prescripțiilor tehnice aplicabile;
 9. asigură, pentru instalațiile/echipamentele care sunt deservite de către personalul din cadrul Serviciului Administrativ, protecția muncii și apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea obligațiilor specifice privind activitatea de Operator Responsabil cu Supravegherea și Verificarea Tehnică, astfel:
  1. identifică toate instalațiile/echipamentele din domeniul I.S.C.I.R;
  2. permite numai funcționarea echipamentelor/ instalațiilor autorizate și înregistrate la Inspecția Teritorială I.S.C.I.R.;
  3. solicită eliberarea avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalațiile pentru care prescripțiile tehnice prevăd acest lucru;
  4. ia măsurile necesare și se asigure că instalația/echipamentul este utilizată/utilizat în condiții de siguranță, prin efectuarea reviziilor, reparațiilor și întreținerii de către persoane autorizate, conform instrucțiunilor tehnice ale acestora;
  5. se asigură că utilizarea instalației/echipamentului se face numai de către personalul de deservire autorizat/instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile și ale instrucțiunilor de exploatare ale instalațiilor/ echipamentelor;
  6. anunță de îndată Inspecția Teritorială I.S.C.I.R. despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalațiile pe care le au în evidență și să asigure oprirea acestora din funcțiune și, dacă este posibil, izolarea acestora în vederea cercetării;
  7. solicită conducerii deținătorului/utilizatorului oprirea unor instalații sau echipamente I.S.C.I.R. din cauza defecțiunilor apărute ori ca urmare a necesității efectuării unor lucrări de întreținere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparații capitale;
  8. solicită autorizarea funcționării numai pentru instalațiile/echipamentele care îndeplinesc condițiile de introducere pe piață, conform legislației în vigoare;
  9. verifică existența documentelor însoțitoare ale instalațiilor/ echipamentelor din domeniul I.S.C.I.R., conform actelor normative aplicabile;
  10. întocmește și actualizează evidența centralizată pentru toate instalațiile/echipamentele din domeniul I.S.C.I.R.;
  11. instruiește și examinează anual personalul de deservire, atât cel autorizat de către I.S.C.I.R., cât și cel instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile și ale instrucțiunilor de exploatare ale instalațiilor/ echipamentelor;
 10. organizează și coordonează activitățile necesare pentru a asigura buna funcționare a instalațiilor electrice, de apă, gaz, canalizare și a echipamentelor aferente și repararea mobilierului din sediul instituției;
 11. întocmește și ține la zi evidența inventarului bunurilor mobile şi imobile aflate în administrarea consiliului județean, întocmește formele de predare-primire a bunurilor;
 12. controlează modul de folosire a bunurilor și ia măsuri pentru buna lor gospodărire, întreținere și reparare, precum și pentru scoaterea din inventar a bunurilor casate, pe care le verifică potrivit dispozițiilor legale;
 13. urmărește întocmirea documentelor privitoare la mișcarea bunurilor de inventar;
 14. urmărește şi ţine evidenta mişcării bunurilor din administrarea Consiliului judeţean de la un loc de folosinţă la altul;
 15. urmăreşte realizarea lucrărilor de întreținere, reparaţii la mijloacele fixe aflate în administrarea sau folosinţa Consiliului județean;
 16. urmăreşte efectuarea reviziilor periodice, a reparațiilor curente şi capitale, întocmește fişa activității zilnice pentru fiecare maşină;
 17. întocmeşte actele necesare plății drepturilor legale cuvenite șoferilor, eliberează foile de parcurs şi ţine evidenta orelor efectuate peste program de aceştia;
 18. întocmește actele de înscriere sau radiere din circulaţie a autoturismelor;
 19. asigură curățenia spațiilor aflate în folosinţa Consiliului judeţean;
 20. face propuneri de achiziționare, în condiţiile legii, de bunuri necesare pentru buna funcționare a aparatului propriu;
 21. asigură aprovizionarea cu materiale şi obiecte de inventar, mijloace fixe şi rechizite, alte bunuri necesare desfășurării normale a activității Consiliului județean;
 22. participă la efectuarea inventarierii periodice şi la sfârșitul anului a bunurilor din dotarea Consiliului județean;
 23. gestionează, depozitează, întreține şi asigură conservarea tehnicii, aparaturii şi materialelor de protecție civilă şi asigură spațiile de depozitare pentru materialele necesare în cazul dezastrelor;
 24. pune la dispoziția Inspectoratului Județean de Protecție Civilă aparatura şi materialele de protecție civilă necesare pentru intervenție şi instrucție;
 25. organizează activitatea de protocol ocazionată de primirea de invitați sau delegații din ţară şi străinătate cu prilejul organizării de către partea română a unor recepţii, cocteiluri sau mese oficiale;
 26. duce la îndeplinire sarcinile ce îi revin consiliului județean din aplicarea art.47 din Legea nr. 477/2003privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare;
 27. îndeplinește, potrivit legii, orice alte atribuții încredințate de conducerea Consiliul Judeţean Vaslui, precum şi cele rezultate din legi și alte acte normative, în legătură cu sarcinile de serviciu.

2. În domeniul apărării împotriva incendiilor:

 1. întocmește proiecte de dispoziții ale președintelui consiliului județean prin care se stabilesc responsabilitățile şi modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor în unitate;
 2. urmărește actualizarea dispozițiilor ori de cate ori apar modificări şi le aduce la cunoștința salariaților, utilizatorilor şi oricăror persoane interesate;
 3. asigură identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitate şi corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;
 4. solicită şi obţine avizele şi autorizațiile de securitate la incendiu prevăzute de lege şi asigură respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora;
 5. obţine permisiunea pentru alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
 6. întocmeşte, actualizează permanent şi transmite inspectoratului lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metodele de intervenție şi prim ajutor, substanțele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
 7. asigură elaborarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor în vederea stabilirii atribuțiilor ce revin salariaților la locurile de muncă;
 8. verifică dacă salariaţii cunosc şi respectă instrucțiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor şi respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitate;
 9. asigură întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenție şi condițiile pentru aplicarea acestora în orice moment;
 10. asigură utilizarea, verificarea, întreținerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor;
 11. informează de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea cu forţe şi mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare să completeze şi să trimită acestuia raportul de intervenție;
 12. urmărește utilizarea în unitate numai a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, certificate conform legii;
 13. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor.

3. În domeniul securităţii si sănătăţii în muncă:

 1. ia măsuri necesare pentru asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii salariaţilor, precum şi asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă;
 2. propune realizarea unei evaluări a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;
 3. elaborează instrucţiuni proprii, în spiritul legii, pentru aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă din instituţie;
 4. asigură şi controlează cunoaşterea şi aplicarea de către toţi salariaţii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 5. ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării si instruirii salariaţilor, cum ar fi afişe, pliante, filme şi diafilme cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă;
 6. asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire la locurile de muncă din instituţie şi propune măsurile de protecţie corespunzătoare;
 7. stabileşte legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce priveşte primul ajutor, serviciul medical de urgentă, salvare şi pompieri, pentru a facilita intervenţiile în caz de accidente de muncă;
 8. ia măsuri şi furnizează instrucţiuni pentru a da salariaţilor posibilitatea să părăsească imediat locul de muncă şi să se îndrepte spre o zonă sigură, în caz de pericol grav şi iminent;
 9. elaborează, pentru autorităţile competente şi în conformitate cu reglementările legale, rapoarte privind accidentele de muncă suferite de salariaţi;
 10. alcătuieşte programul anual de protecţie a muncii şi asigură realizarea acestuia;
 11. efectuează activitatea de control la toate locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
 12. organizează propaganda de protecţie a muncii în cadrul instituţiei;
 13. avizează dotarea personalului cu mijloace de protecţie individuală;
 14. asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de protecţie a muncii;
 15. colaborează cu reprezentanții sindicatului pentru realizarea programelor privind îmbunătățirea condițiilor de muncă incluse în contractele individuale de muncă;
 16. întocmește şi ţine evidenţa fişelor individuale de protecție a muncii pentru întreg personalul din aparatul propriu;
 17. întreprinde toate demersurile necesare obţinerii autorizaţiei de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, înainte de începerea oricărei activităţi, conform prevederilor legale;
 18. colaborează cu Inspectoratul Teritorial de Protecţie a Muncii Vaslui, ori de câte ori este nevoie şi participă la instruirile organizate de acesta;
 19. prelucrează și transmite informațiile de interes public/petiții/reclamații solicitate prin compartimentele de resort în termenul solicitat;
 20. îndeplinește, potrivit legii, orice alte atribuții încredințate de conducerea Consiliului Județean Vaslui, precum și cele rezultate din legi și alte acte normative, în legătură cu sarcinile de serviciu.

Secțiunea a 5-a
Serviciul Contabilitate

Art.47.
Serviciul Contabilitate exercită următoarele atribuții:

 1. efectuează plăţile prin virament, urmărind încadrarea în prevederile bugetului aprobat pe capitole, subcapitole, articole şi aliniate, pe următoarele categorii:
  1. plăţile pentru activitatea proprie a Consiliului Județean Vaslui, Centrului Militar Județean, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă și Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale;
  2. plăţile privind achitarea produselor distribuite în învăţământul primar şi preşcolar din judeţul Vaslui, prin Programul pentru școli al României („Laptele şi cornul” şi „Fructe în Şcoli”);
  3. plăţile pentru realizarea obiectivelor de investiţii ale Consiliului Județean Vaslui;
  4. plăţile pentru întreţinerea bunurilor din proprietatea Judeţului Vaslui aflate în administrarea Consiliului Județean Vaslui;
  5. întocmirea documentelor pentru deschiderea şi retragerea creditelor bugetare, a dispoziţiilor bugetare şi a ordinelor de plata lunare pentru distribuirea sumelor către instituţiile subordonate;
  6. urmărește solicitarea necesarului de fonduri de către ordonatorii de credite pe fiecare luna în parte și încadrarea în bugetul aprobat;
  7. analizează și verifică documentele justificative transmise de unitățile de cult cu privire la salarizarea personalului neclerical, întocmind documentele de plată pentru aceste unități potrivit prevederilor legale;
  8. plăţile privind finanţarea cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare, contribuţiile Consiliului Județean Vaslui la diverse organisme interne şi internaţionale.
 2. organizează şi întocmeşte evidenţa contabilă pentru programele cu finanţare nerambursabilă postaderare, astfel:
  1. efectuează toate plăţile pentru programele cu finanţare nerambursabilă postaderare, prin conturile deschise la Trezorerie şi bănci comerciale;
  2. verifică extrasele de cont şi documentele justificative pentru fiecare operaţiune derulată prin conturile deschise pentru programele cu finanţare nerambursabilă postaderare;
  3. asigură evidenţa încasărilor în lei şi în valută aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare;
  4. asigură evidenţă contabilă distinctă pentru programele finanţate din fonduri nerambursabile postaderare, obţinându-se balanţa de verificare sintetică şi analitică pentru fiecare proiect în parte;
 3. organizează şi efectuează operaţiunile derulate prin casierie, astfel:
  1. încasează, prin casieria proprie, diverse venituri ale Consiliului Județean Vaslui şi le depune la Trezorerie;
  2. ridică numerar de la Trezorerie pentru efectuarea diverselor plăţi, precum şi de la bănci comerciale pentru deplasările personalului în străinătate;
  3. organizează evidenţa operativă la zi a încasărilor şi plăţilor în numerar cu ajutorul Registrului de casă în care se înregistrează operaţiunile pe măsura efectuării lor;
  4. exercită controlul zilnic asupra operaţiunilor efectuate prin casierie şi asigură încasarea la timp a creanţelor, lichidarea obligaţiunilor de plată;
 4. verifică deconturile de cheltuieli pentru deplasările interne şi externe;
 5. întocmeşte ordinele de plată privind plata salariilor angajaților, contribuţiile şi reţinerile din salariu și le prezintă Trezoreriei Vaslui spre decontare; întocmeşte borderourile cu salariile nete ale angajaţilor pentru băncile comerciale; întocmeşte cererea către Casa de Asigurări de Sănătate Vaslui pentru recuperarea indemnizaţiilor de concedii medicale;
 6. centralizează, lunar, Situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal la nivel de ordonator principal de credite si o transmite MFP;
 7. organizează evidenţa contabilă sintetică şi analitică a patrimoniului compus din mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale şi diferite alte valori pentru Consiliul Județean Vaslui, Centrul Militar Județean Vaslui, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale și Inspectoratul pentru Situații de Urgență, astfel: calculează lunar amortizarea activelor fixe din evidenţă; calculează şi înregistrează reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul Consiliul Județean Vaslui, Centrul Militar Județean Vaslui, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale și Inspectoratul pentru Situații de Urgență, conform reglementărilor legale în vigoare; înregistrează în evidenţa contabilă scoaterea din funcţiune a activelor fixe, din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar casate din patrimoniul Consiliului Județean Vaslui, Centrului Militar Județean Vaslui, Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale și Inspectoratului pentru Situații de Urgență; efectuează înregistrarea operaţiunilor de modificări în regimul juridic al bunurilor ce aparţin domeniului public al judeţului, pe măsura apariţiei acestora.
 8. organizează inventarierea elementelor de activ, datorii şi capitaluri proprii;
 9. organizează evidenţa contabilă, sintetică şi analitică a debitorilor, creditorilor, veniturilor şi cheltuielilor Consiliul Județean Vaslui, Centrul Militar Județean Vaslui, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale și Inspectoratul pentru Situații de Urgență;
 10. monitorizează utilizarea sumelor primite ca subvenții din bugetul de stat pe parcursul derulării proceselor economice finanţate din acestea;
 11. întocmeşte lunar, balanţa de verificare sintetică şi analitică pentru verificarea exactităţii înregistrărilor contabile şi controlul concordanţei dintre contabilitatea sintetică şi cea analitică, principalul instrument pe baza căruia se întocmesc situaţiile financiare, astfel: verifică extrasele de cont şi documentele justificative pentru fiecare operaţiune derulată prin conturile Consiliului Județean Vaslui; întocmeşte, lunar, fişele de cont sintetice şi analitice; întocmeşte Registrul Jurnal şi Registrul Inventar în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 12. întocmeşte lunar contul de execuţie a cheltuielilor din bugetul local pe capitole pentru activitatea proprie a Consiliului Județean Vaslui; întocmeşte raportările financiare lunare pentru activitatea proprie a Consiliului Județean Vaslui; întocmeşte trimestrial situaţiile financiare pentru activitatea proprie a Consiliului Județean Vaslui în vederea depunerii la AJFP Vaslui;
 13. asigură decontarea sumelor aprobate pentru susţinerea activităţii culturale şi de tineret din judeţ: verifică şi analizează cererile şi documentele depuse spre decontare, întocmeşte ordinele de plată şi anexele aferente, urmărind încadrarea plăţilor în creditele bugetare aprobate prin hotărâri ale consiliului judeţean;
 14. urmăreşte evidenţa creditelor bugetare deschise;
 15. întocmeşte referatul privind virările de credite pentru bugetul propriu, conform reglementărilor în vigoare;
 16. urmăreşte angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor în conformitate cu prevederile legale, astfel: întocmeşte, pentru fiecare plată – Propunere de angajare a unei cheltuieli, Angajament bugetar individual/global şi Ordonanţare de plată; întocmeşte fişele de credite bugetare, plăţi şi cheltuieli efective pe fiecare capitol, subcapitol, articol şi alineat; organizează şi întocmeşte evidenţa angajamentelor bugetare şi legale;
 17. întocmeşte, la termen, dările de seamă statistice din domeniul de activitate;
 18. urmăreşte modul de acordare a avansurilor din fonduri publice, ţine evidenţa avansurilor acordate şi justificarea acestora, în conformitate cu prevederile legale;
 19. întocmeşte şi depune lunar situaţiile privind datoria publică locală, în conformitate cu prevederile legale;
 20. asigură gestionarea şi administrarea informaţiilor şi documentelor cu privire la domeniul public şi privat al judeţului care sunt de competenţa serviciului;
 21. asigură înregistrarea în Programul FOREXEBUG a tuturor operațiunilor și raportărilor din domeniul de activitate al serviciului;
 22. întocmeşte evidenţa operativă a bonurilor valorice de carburanţi;
 23. întocmeşte facturi pentru cota parte de utilităţi pentru spaţiile închiriate/concesionate de către Consiliului Județean Vaslui;
 24. urmărește derularea contractelor de credit contractate de Consiliul Județean Vaslui, efectuează plata ratelor și a dobânzilor, precum și raportarea lunară la registrul datoriilor publice, întocmește lunar raportări pentru MFP privind datoria publică locală contractată în conformitate cu prevederile legale;
 25. elaborează şi redactează proiecte de hotărâri/dispoziţii pentru reglementarea activităţilor care sunt de competenţa serviciului;
 26. întocmeşte şi prezintă organelor de control rapoartele solicitate împreună cu documentele contabile aferente;
 27. execută controlul financiar preventiv pentru plățile efectuate din bugetul propriu, în conformitate cu dispoziția președintelui de organizare a acestui control;
 28. prezintă la cerere Directorului executiv rapoarte scrise privind activitatea depusă;
 29. prelucrează și transmite informațiile de interes public/petiții/reclamații solicitate prin compartimentele de resort în termenul solicitat;
 30. îndeplinește, potrivit legii, orice alte atribuții încredințate de conducerea Consiliului Județean Vaslui, precum și cele rezultate din legi și alte acte normative, în legătură cu sarcinile de serviciu.

Secțiunea a 6-a
Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului

Art.48.
Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului exercită următoarele atribuții:

 1. asigură gestionarea şi administrarea informaţiilor şi documentelor cu privire la patrimoniul din domeniul public şi privat al judeţului Vaslui;
 2. întocmeşte evidenţa patrimoniului public şi privat;
 3. întocmeşte raportul compartimentului în vederea dezbaterii proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi şi urmăreşte promovarea Hotărârilor de Guvern privind patrimoniul public al judeţului;
 4. administrează imobilele aflate în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui;
 5. coordonează activitatea de reparaţii curente şi accidentale ale imobilelor din administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
 6. coordonează activitatea şi întocmeşte documentaţia necesară de dare în administrare a imobilelor aflate în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui;
 7. participă la acţiunea anuală de valorificare şi casare a bunurilor din domeniul public şi privat al judeţului;
 8. întocmeşte, în condiţiile legii, documentaţia necesară pentru închirierea sau concesionarea bunurilor ce aparţin domeniului public sau privat al judeţului;
 9. întocmeşte documentaţia necesară în vederea achiziționării şi/sau vânzării bunurilor ce fac parte din domeniul privat prin licitaţie publică, în condiţiile legii;
 10. colaborează la întocmirea programelor de investiţii anuale şi de perspectivă;
 11. în cazul producerii unor calamităţi naturale care, prin efectul lor, au determinat avarierea bunurilor din administrare, participă la constatarea acestora luând măsuri de expertizare şi consolidare;
 12. acordă consultanţă în domeniu, la solicitarea consiliilor locale, în vederea desfăşurării în bune condiţiuni a activităţii de administrare a bunurilor;
 13. îndeplinește, potrivit legii, orice alte atribuții încredințate de conducerea Consiliul Judeţean Vaslui, precum şi cele rezultate din legi și alte acte normative, în legătură cu sarcinile de serviciu.

Last modified: decembrie 25, 2020

Comments are closed.