Portalul oficial al Județului VASLUI

ROF – Titlul III (Partea 2 – Capitolul IX)

decembrie 25, 2020

TITLUL III
STRUCTURILE FUNCȚIONALE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE

PARTEA a II- a – Atribuții specifice fiecărei structuri funcționale

CAPITOLUL IX – DIRECŢIA ECONOMICĂ

Art.48. – (1) Direcția Economică este structura din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui care asigură şi răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările, ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza legii anuale a bugetului de stat.
(2) Direcția Economică are ca obiective permanente:
a) planificarea şi execuţia bugetară;
b) evidenţa financiar-contabilă a veniturilor şi cheltuielilor bugetului propriu al judeţului;
c) implementarea şi funcţionarea sistemului naţional de verificare, monitorizare, raportare şi control al bugetului agregat şi bugetului individual, al situaţiilor financiare şi angajamentelor legale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr.517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug şi Ordinului nr.1026/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug;
d) evidenţa primară şi de gestiune;
e) administrarea datoriei publice;
f) evidenţa contabilă şi gestionarea patrimoniului public şi privat al Judeţului Vaslui;
g) implementareai Hotărârii Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi depunerii cererilor de solicitant şi de plată la Centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru solicitarea ajutorului financiar din ”Fondul European de Garantare Agricolă”;
h) evidenţa financiar-contabilă a veniturilor şi cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile, asigurarea documentelor financiar – contabile pe perioada de sustenabilitate a proiectelor de investiţii executate cu finanţare externă nerambursabilă;
i) gestionarea și administrarea eficientă a spațiilor aflate în patrimoniul Consiliului Județean Vaslui;
j) asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor;
k) asigurarea managementului situațiilor de urgență privind apararea impotriva incendiilor, protecția civilă;
l) asigurarea managementului resurselor umane și a securității și sănătății în muncă.
(3) Direcția Economică se află în subordinea preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui, este condusă de directorul executiv, care este ajutat de un director executiv adjunct și își desfășoară activitatea cu următoarea structură funcțională:
a) Serviciul Contabilitate;
b) Serviciul Administrativ și Apărare Împotriva Incendiilor;
c) Serviciul Managementul Resurselor Umane, Formare Profesională și SSM;
d) Compartimentul Buget-Finanțe;
e) Compartimentul Guvernanță Corporativă.

Secțiunea 1 – Serviciul Contabilitate

Art.49. – Serviciul Contabilitate exercită următoarele atribuții:
a) efectuează plăţile prin virament, urmărind încadrarea în prevederile bugetului aprobat pe capitole, subcapitole, articole şi aliniate, pe următoarele categorii:
1, plăţile pentru activitatea proprie a Consiliului Județean Vaslui, Centrului Militar Județean Vaslui, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Podul Înalt” al Județului Vaslui și Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale;
2. plăţile privind achitarea produselor distribuite în învăţământul primar şi preşcolar din judeţul Vaslui, prin Programul pentru școli al României;
3. plăţile pentru realizarea obiectivelor de investiţii ale Consiliului Județean Vaslui;
4. plăţile pentru întreţinerea bunurilor din proprietatea Judeţului Vaslui aflate în administrarea Consiliului Județean Vaslui;
5. întocmirea documentelor pentru deschiderea şi retragerea creditelor bugetare, a dispoziţiilor bugetare şi a ordinelor de plata lunare pentru distribuirea sumelor cãtre instituţiile subordonate;
6. urmărește solicitarea necesarului de fonduri de către ordonatorii de credite pe fiecare luna în parte și încadrarea în bugetul aprobat;
7. analizează și verifică documentele justificative transmise de unitățile de cult cu privire la salarizarea personalului neclerical, întocmind documentele de plată pentru aceste unități potrivit prevederilor legale;
8. plăţile privind finanţarea cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare, contribuţiile Consiliului Județean Vaslui la diverse organisme interne şi internaţionale.
b) organizează şi întocmeşte evidenţa contabilă pentru programele cu finanţare nerambursabilă postaderare, astfel:
1. efectuează toate plăţile pentru programele cu finanţare nerambursabilă postaderare, prin conturile deschise la Trezorerie şi bănci comerciale;
2. verifică extrasele de cont şi documentele justificative pentru fiecare operaţiune derulată prin conturile deschise pentru programele cu finanţare nerambursabilă postaderare;
3. asigură evidenţa încasărilor în lei şi în valută aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare;
4. asigură evidenţă contabilă distinctă pentru programele finanţate din fonduri nerambursabile postaderare, obţinându-se balanţa de verificare sintetică şi analitică pentru fiecare proiect în parte;
c) organizează şi efectuează operaţiunile derulate prin casierie, astfel:
1. încasează, prin casieria proprie, diverse venituri ale Consiliului Județean Vaslui şi le depune la Trezorerie;
2. ridică numerar de la Trezorerie pentru efectuarea diverselor plăţi, precum şi de la bănci comerciale pentru deplasările personalului în străinătate;
3. organizează evidenţa operativă la zi a încasărilor şi plăţilor în numerar cu ajutorul Registrului de casă în care se înregistrează operaţiunile pe măsura efectuării lor;
4. exercită controlul zilnic asupra operaţiunilor efectuate prin casierie şi asigură încasarea la timp a creanţelor, lichidarea obligaţiunilor de plată;
d) verifică deconturile de cheltuieli pentru deplasările interne şi externe;
e) întocmeşte ordinele de plată privind plata salariilor angajaților, contribuţiile şi reţinerile din salariu și le prezintă Trezoreriei Vaslui spre decontare; întocmeşte borderourile cu salariile nete ale angajaţilor pentru băncile comerciale; întocmeşte cererea către Casa de Asigurări de Sănătate Vaslui pentru recuperarea indemnizaţiilor de concedii medicale;
f) centralizează, lunar, Situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal la nivel de ordonator principal de credite si o transmite MFP;
g) organizează evidenţa contabilă sintetică şi analitică a patrimoniului compus din mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale şi diferite alte valori pentru Consiliul Județean Vaslui, Centrul Militar Județean Vaslui, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Podul Înalt” al Județului Vaslui, astfel: calculează lunar amortizarea activelor fixe din evidenţă; calculează şi înregistrează reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul Consiliul Județean Vaslui, Centrul Militar Județean Vaslui, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vaslui, conform reglementărilor legale în vigoare; înregistrează în evidenţa contabilă scoaterea din funcţiune a activelor fixe, din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar casate din patrimoniul Consiliului Județean Vaslui, Centrului Militar Județean Vaslui, Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale și Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui; efectuează înregistrarea operaţiunilor de modificări în regimul juridic al bunurilor ce aparţin domeniului public al judeţului, pe măsura apariţiei acestora;
h) organizează inventarierea elementelor de activ, datorii şi capitaluri proprii;
i) organizează evidenţa contabilă, sintetică şi analitică a debitorilor, creditorilor, veniturilor şi cheltuielilor Consiliul Județean Vaslui, Centrul Militar Județean Vaslui, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vaslui;
j) monitorizează utilizarea sumelor primite ca subvenții din bugetul de stat pe parcursul derulării proceselor economice finanţate din acestea;
k) întocmeşte lunar, balanţa de verificare sintetică şi analitică pentru verificarea exactităţii înregistrărilor contabile şi controlul concordanţei dintre contabilitatea sintetică şi cea analitică, principalul instrument pe baza căruia se întocmesc situaţiile financiare, astfel: verifică extrasele de cont şi documentele justificative pentru fiecare operaţiune derulată prin conturile Consiliului Județean Vaslui; întocmeşte, lunar, fişele de cont sintetice şi analitice; întocmeşte Registrul Jurnal şi Registrul Inventar în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
l) întocmeşte lunar contul de execuţie a cheltuielilor din bugetul local pe capitole pentru activitatea proprie a Consiliului Județean Vaslui; întocmeşte raportările financiare lunare pentru activitatea proprie a Consiliului Județean Vaslui; întocmeşte trimestrial situaţiile financiare pentru activitatea proprie a Consiliului Județean Vaslui în vederea depunerii la AJFP Vaslui;
m) asigură decontarea sumelor aprobate pentru susţinerea activităţii culturale şi de tineret din judeţ: verifică şi analizează cererile şi documentele depuse spre decontare, întocmeşte ordinele de plată şi anexele aferente, urmărind încadrarea plăţilor în creditele bugetare aprobate prin hotărâri ale consiliului judeţean;
n) urmăreşte evidenţa creditelor bugetare deschise;
o) întocmeşte referatul privind virările de credite pentru bugetul propriu, conform reglementărilor în vigoare;
p) urmăreşte angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor în conformitate cu prevederile legale, astfel: întocmeşte, pentru fiecare plată – Propunere de angajare a unei cheltuieli, Angajament bugetar individual/global şi Ordonanţare de plată; întocmeşte fişele de credite bugetare, plăţi şi cheltuieli efective pe fiecare capitol, subcapitol, articol şi alineat; organizează şi întocmeşte evidenţa angajamentelor bugetare şi legale;
q) întocmeşte, la termen, dările de seamă statistice din domeniul de activitate;
r) urmăreşte modul de acordare a avansurilor din fonduri publice, ţine evidenţa avansurilor acordate şi justificarea acestora, în conformitate cu prevederile legale;
s) întocmeşte şi depune lunar situaţiile privind datoria publică locală, în conformitate cu prevederile legale;
t) asigură gestionarea şi administrarea informaţiilor şi documentelor cu privire la domeniul public şi privat al judeţului care sunt de competenţa serviciului;
u) asigură înregistrarea în Programul FOREXEBUG a tuturor operațiunilor și raportărilor din domeniul de activitate al serviciului;
v) întocmeşte evidenţa operativă a bonurilor valorice de carburanţi;
w) întocmeşte facturi pentru cota parte de utilităţi pentru spaţiile închiriate/concesionate de către Consiliului Județean Vaslui;
x) urmărește derularea contractelor de credit contractate de Consiliul Județean Vaslui, efectuează plata ratelor și a dobânzilor, precum și raportarea lunară la registrul datoriilor publice, întocmește lunar rapotări pentru MFP privind datoria publică locală contractată în conformitate cu prevederile legale;
y) elaborează şi redactează proiecte de hotărâri/dispoziţii pentru reglementarea activităţilor care sunt de competenţa serviciului;
z) întocmeşte şi prezintă organelor de control rapoartele solicitate împreună cu documentele contabile aferente;
aa) execută controlul financiar preventiv pentru plățile efectuate din bugetul propriu, în conformitate cu dispoziția președintelui de organizare a acestui control;
bb) prezintă la cerere Directorului executiv rapoarte scrise privind activitatea depusă;
cc) prelucrează și transmite informațiile de interes public/petiții/reclamații solicitate prin compartimentele de resort în termenul solicitat;
dd) îndeplinește, potrivit legii, orice alte atribuții încredințate de conducerea Consiliului Județean Vaslui, precum și cele rezultate din legi și alte acte normative, în legătură cu sarcinile de serviciu.

Secțiunea 2 – Serviciul Administrativ și Apărare Împotriva Incendiilor

Art.50. – Serviciul Administrativ și Apărare Împotriva Incendiilor exercită următoarele atribuții:
1. În domeniul administrativ:
a) întocmește necesarul lunar al produselor de protocol pentru conducerea Consiliului Județean Vaslui, cu asigurarea încadrării în sumele alocate. Asigură produsele și pregătește sălile pentru buna desfășurare a activităților și colaborează cu Serviciul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare și Informatică în vederea asigurării bunei desfășurări a ședințelor de consiliul județean;
b) asigură deplasarea, cu autoturismele din parcul auto al instituției, a delegațiilor oficiale și a comisiilor de specialitate și control din cadrul aparatului de specialitate;
c) centralizează consumurile de carburant aferente autoturismelor din parcul auto al instituției și urmărește încadrarea în cotele de carburant aferente fiecărui autovehicul/lună;
d) întocmește pontajul zilnic și lunar pentru personalul de deservire, respectiv muncitori și conducători auto;
e) întocmește documentațiile necesare pentru achiziția serviciilor de întreținere/reparație a autoturismelor și pentru achiziția serviciilor de asigurare RCA și CASCO;
f) asigură efectuarea de către conducătorii auto a vizitelor medicale și psihologice la termenele scadente și ține evidența acestora;
g) întocmește dosarele de daună pentru autoturismele instituției implicate în accidente și urmărește soluționarea acestora;
h) asigură, pentru instalațiile/echipamentele care sunt deservite de către personalul din cadrul Serviciului Administrativ, protecție muncii și apărare împotriva incendiilor, funcționarea, exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor din domeniul Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, denumită în continuare I.S.C.I.R., în conformitate cu cerințele prescripțiilor tehnice aplicabile;
i) asigură, pentru instalațiile/echipamentele care sunt deservite de către personalul din cadrul Serviciului Administrativ, protecția muncii și apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea obligațiilor specifice privind activitatea de Operator Responsabil cu Supravegherea și Verificarea Tehnică, astfel:
1. identifică toate instalațiile/echipamentele din domeniul I.S.C.I.R;
2. permite numai funcționarea echipamentelor/ instalațiilor autorizate și înregistrate la Inspecția Teritorială I.S.C.I.R.;
3. solicită eliberarea avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalațiile pentru care prescripțiile tehnice prevăd acest lucru;
4. a măsurile necesare și se asigure că instalația/echipamentul este utilizată/utilizat în condiții de siguranță, prin efectuarea reviziilor, reparațiilor și întreținerii de către persoane autorizate, conform instrucțiunilor tehnice ale acestora;
5. se asigură că utilizarea instalației/echipamentului se face numai de către personalul de deservire autorizat/instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile și ale instrucțiunilor de exploatare ale instalațiilor/ echipamentelor;
6. anunță de îndată Inspecția Teritorială I.S.C.I.R. despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalațiile pe care le au în evidență și să asigure oprirea acestora din funcțiune și, dacă este posibil, izolarea acestora în vederea cercetării;
7. solicită conducerii deținătorului/utilizatorului oprirea unor instalații sau echipamente I.S.C.I.R. din cauza defecțiunilor apărute ori ca urmare a necesității efectuării unor lucrări de întreținere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparații capitale;
8. solicită autorizarea funcționării numai pentru instalațiile/echipamentele care îndeplinesc condițiile de introducere pe piață, conform legislației în vigoare;
9. verifică existența documentelor însoțitoare ale instalațiilor/ echipamentelor din domeniul I.S.C.I.R., conform actelor normative aplicabile;
10. întocmește și actualizează evidența centralizată pentru toate instalațiile/echipamentele din domeniul I.S.C.I.R.;
11. instruiește și examinează anual personalul de deservire, atât cel autorizat de către I.S.C.I.R., cât și cel instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile și ale instrucțiunilor de exploatare ale instalațiilor/ echipamentelor;
j) organizează și coordonează activitățile necesare pentru a asigura buna funcționare a instalațiilor electrice, de apă, gaz, canalizare și a echipamentelor aferente și repararea mobilierului din sediul instituției;
k) întocmește și ține la zi evidența inventarului bunurilor mobile şi imobile aflate în administrarea consiliului județean, întocmește formele de predare-primire a bunurilor;
l) controlează modul de folosire a bunurilor și ia măsuri pentru buna lor gospodărire, întreținere și reparare, precum și pentru scoaterea din inventar a bunurilor casate, pe care le verifică potrivit dispozițiilor legale;
m) urmărește întocmirea documentelor privitoare la mișcarea bunurilor de inventar;
n) urmărește şi ţine evidenta mişcării bunurilor din administrarea Consiliului judeţean de la un loc de folosinţă la altul;
o) urmăreşte realizarea lucrărilor de întreținere, reparaţii la mijloacele fixe aflate în administrarea sau folosinţa Consiliului județean;
p) urmăreşte efectuarea reviziilor periodice, a reparațiilor curente şi capitale, întocmește fişa activității zilnice pentru fiecare maşină;
q) întocmeşte actele necesare plății drepturilor legale cuvenite șoferilor, eliberează foile de parcurs şi ţine evidenta orelor efectuate peste program de aceştia;
r) întocmește actele de înscriere sau radiere din circulaţie a autoturismelor;
s) asigură curățenia spațiilor aflate în folosinţa Consiliului judeţean;
t) face propuneri de achiziționare, în condiţiile legii, de bunuri necesare pentru buna funcționare a aparatului propriu;
u )asigură aprovizionarea cu materiale şi obiecte de inventar, mijloace fixe şi rechizite, alte bunuri necesare desfășurării normale a activității Consiliului județean;
v) participă la efectuarea inventarierii periodice şi la sfârșitul anului a bunurilor din dotarea Consiliului județean;
w) gestionează, depozitează, întreține şi asigură conservarea tehnicii, aparaturii şi materialelor de protecție civilă şi asigură spațiile de depozitare pentru materialele necesare în cazul dezastrelor;
x) pune la dispoziția Inspectoratului Județean de Protecție Civilă aparatura şi materialele de protecție civilă necesare pentru intervenție şi instrucție;
y) organizează activitatea de protocol ocazionată de primirea de invitați sau delegații din ţară şi străinătate cu prilejul organizării de către partea română a unor recepţii, cocteiluri sau mese oficiale;
z) duce la îndeplinire sarcinile ce îi revin consiliului județean din aplicarea art.47 din Legea 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
aa) îndeplinește, potrivit legii, orice alte atribuții încredințate de conducerea Consiliul Judeţean Vaslui, precum şi cele rezultate din legi și alte acte normative, în legătură cu sarcinile de serviciu.
2. În domeniul apărării împotriva incendiilor:
a) întocmește proiecte de dispoziții ale președintelui consiliului județean prin care se stabilesc responsabilitățile şi modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor în unitate;
b) urmărește actualizarea dispozițiilor ori de cate ori apar modificări şi le aduce la cunoștința salariaților, utilizatorilor şi oricăror persoane interesate;
c) asigură identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitate şi corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;
d) solicită şi obţine avizele şi autorizațiile de securitate la incendiu prevăzute de lege şi asigură respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora;
e) obţine permisiunea pentru alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
f) întocmeşte, actualizează permanent şi transmite inspectoratului lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metodele de intervenție şi prim ajutor, substanțele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
g) asigură elaborarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor în vederea stabilirii atribuțiilor ce revin salariaților la locurile de muncă;
h) verifică dacă salariaţii cunosc şi respectă instrucțiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor şi respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitate;
i) asigură întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenție şi condițiile pentru aplicarea acestora în orice moment;
j) asigură utilizarea, verificarea, întreținerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor;
k) informează de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea cu forţe şi mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare să completeze şi să trimită acestuia raportul de intervenție;
l) urmărește utilizarea în unitate numai a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, certificate conform legii;
m) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor.

Secțiunea 3 – Serviciul Managementul Resurselor Umane, Formare Profesională și SSM

Art.51. – (1) Serviciul Managementul Resurselor Umane, Formare Profesională și SSM este structură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui care are ca scop organizarea și gestionarea resurselor umane la nivelul Consiliului Județean Vaslui, atât pentru aparatul de specialitate, cât și pentru funcțiile de conducere ale instituțiilor/serviciilor publice aflate în subordinea/sub autoritatea consiliului județean.
(2) Serviciul Managementul Resurselor Umane, Formare Profesională și SSM are ca obiective permanente:
a) asigurarea managementul resurselor umane pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
b) întocmirea documentației necesare conform legii pentru organizarea/reorganizarea aparatului de specialitate al consiliului județean, al serviciilor și instituțiilor/serviciilor publice de interes județean aflate în subordinea/sub autoritatea consiliului județean, la propunerea conducătorilor acestora şi cu aprobarea președintelui Consiliului Județean Vaslui sau la inițiativa acestuia;
c) gestionarea evidenței și carierei funcționarilor publici și a personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și asigurarea elaborării actelor administrative cu privire la conducătorii serviciilor și instituțiilor publice de interes județean;
d) punerea în aplicare a politicii de salarizare pentru personalul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, precum și pentru conducătorii instituțiilor/serviciilor publice aflate în subordinea/sub autoritatea consiliului județean;
e) punerea în aplicare a reglementărilor din domeniul securității și sănătății în muncă.
(3) Serviciul Managementul Resurselor Umane, Formare Profesională și SSM exercită următoarele atribuții:
1. În domeniul managementului resurselor umane:
a) aplică prevederile legale privind asigurarea transparenței în exercitarea funcțiilor publice;
b) întocmește adeverințe care atestă activitatea desfășurată în cadrul instituției, adeverințe privind vechimea în muncă dobândită după data de 1 ianuarie 2011 sau vechimea în specialitatea studiilor, precum și alte documente din sfera de activitate a compartimentului solicitate de angajați sau foști angajați;
c) întocmește contractele individuale de muncă pentru personalul contractual din cadrul structurilor proprii ale Consiliului Județean Vaslui, precum și pentru conducătorii instituțiilor/serviciilor publice aflate în subordine;
d) efectuează lucrările privind evidența și mobilitatea personalului, asigură gestionarea și actualizarea registrului electronic general de evidență a salariaților (REVISAL) încadrați pe posturi în regim contractual în aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
e) calculează vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției, pe baza datelor/actelor administrative înregistrate în dosarul profesional/personal;
f) întocmește și completează note de lichidare la încetarea raporturilor de serviciu/de muncă ale salariaților;
g) întocmește, completează, gestionează și actualizează dosarele profesionale/personale ale persoanelor ce dețin funcțiile de demnitate publică, ale salariaților din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și ale conducătorilor instituțiilor/serviciilor publice aflate în subordinea/sub autoritatea consiliului județean, purtând răspunderea pentru completarea și păstrarea acestora, în condițiile legii, asigurând confidențialitatea datelor cu caracter personal;
h) colaborează cu comisia de disciplină și comisia paritară constituite la nivelul Consiliului Județean Vaslui;
i) asigură coordonarea compartimentelor de specialitate în evaluarea necesarului de formare profesională a personalului din subordine, formulează propuneri și prezintă spre aprobare Președintelui, proiectul Planului anual de perfecționare a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean și instituțiile publice subordonate, pe care îl transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Urmărește realizarea acestuia;
j) răspunde de organizarea și desfășurarea activității de pregătire, instruire și perfecționare a personalului din aparatul de specialitate, în condițiile legii;
k) întocmește și prezintă președintelui Consiliului Județean Raportul anual privind formarea profesională a funcționarilor publici și rapoartele trimestriale privind stadiul realizării măsurilor de perfecționare;
l) întocmește documentațiile solicitate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici și alte autorități, agenții și instituții/servicii publice centrale sau teritoriale și le transmite în termenele solicitate;
m) acordă sprijin și îndrumare celor care au calitatea de evaluator, în condițiile legii, la realizarea procedurii de evaluare a personalului din subordine și întocmirea rapoartelor și fișelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici și personalului contractual, pe care le păstrează la dosarele profesionale;
n) urmărește îndeplinirea acestor atribuții de către evaluatori, corespunzător structurii organizatorice aprobate, precum și a atribuțiilor privind întocmirea și transmiterea de către compartimentele funcționale a formularelor Fișa postului, Raport/fișă de evaluare a performanțelor profesionale individuale de evaluare pentru personalul din aparatul de specialitate și asigură evidența și păstrarea lor, conform prevederilor legale;
o) asigură punerea în aplicare a prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese la nivelul Consiliului Județean Vaslui pentru personalul din aparatul de specialitate al acestuia;
q) întocmește rapoarte și situații statistice privind numărul de posturi, categoriile de personal și veniturile salariale;
a)îndeplinește, potrivit legii, orice alte atribuții încredințate de conducerea Consiliul Judeţean Vaslui, precum şi cele rezultate din legi și alte acte normative, în legătură cu sarcinile de serviciu.
2. În domeniul organizării/reorganizării aparatului de specialitate al consiliului județean, al serviciilor și instituțiilor/serviciilor publice de interes județean aflate în subordinea/sub autoritatea consiliului județean:
a) întocmește, în condițiile legii, în colaborare cu conducerea compartimentelor de specialitate și coordonatorii compartimentelor din subordinea Președintelui Consiliului Județean Vaslui, proiectul de organigramă, stat de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
b) în colaborare cu celelalte compartimente ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, participă la întocmirea documentațiilor necesare pentru înființarea/desființarea/reorganizarea de instituții/servicii publice de interes județean;
c) realizează demersurile necesare pentru confecționarea legitimațiilor de serviciu pentru personalul angajat, asigurând distribuirea, respectiv retragerea acestora;
d) îndeplinește atribuțiile structurii proprii de management al Spitalului Județean de Urgență Vaslui, unitate sanitară preluată, reglementată potrivit art.15 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții şi competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, propunând autorității deliberative/executive:
1. aprobarea statului de funcții al unității sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;
2. aprobarea modificării statului de funcții;
3. aprobarea organigramei și modificarea cesteia;
4. aprobarea structurii liniilor de garda la nivelul unității sanitare subordonate;
5. aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor de medici si desemnarea reprezentanților consiliului județean in comisiile de concurs.
6. aprobarea organizării evaluării anuale a managementului asigurat la nivelul unității sanitare subordonate.
7. aprobarea regulamentului de organizare si desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor specifice comitetului director;
8. aprobarea prelungirii activității medicale a medicilor peste vârsta de pensionare prevăzută de lege;
9. alte atribuții și competențe transferate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;
e) în temeiul dispozițiilor legale anterior invocate, înaintează Ministerului Sănătății, în vederea obținerii avizului conform, propunerile managerului unității sanitare privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului și a denumirii pentru unitățile sanitare cu paturi al căror management a fost transferat Consiliului Județean Vaslui;
f) în colaborare cu compartimentele de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, în vederea exercitării managementului la nivelul instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea/sub autoritatea consiliului județean și al unităților sanitare preluate, asigură elaborarea, încheierea și gestionarea contractelor de management aferente;
g) monitorizează realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite pentru componenta de resurse umane prin contractele de management încheiate între unitatea administrativ-teritorială, reprezentată prin Președintele Consiliului Județean și managerii instituțiilor publice de cultură, respectiv managerii unităților sanitare publice;
3. În domeniul gestionării evidenței și carierei funcționarilor publici și a personalului contractual:
a) asigură aplicarea prevederilor legale în domeniul funcției și funcționarului public, încheierii contractelor individuale de muncă și stabilirii drepturilor salariale la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
b) asigură condițiile pentru depunerea jurământului de către funcționarii publici din aparatul de specialitate, în termenul legal;
c) îndeplinește atribuțiile privind asigurarea consilierii etice a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a informării și raportării cu privire la normele de conduită;
d) constituie și administrează baza de date privind evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, actualizând în permanență Portalul de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici, aplicație gestionată de Agenția Națională a Funcționarilor Publici;
e) asigură operarea în Portalul de management, gestionat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, a modificărilor intervenite în structura organizatorică a instituției, precum și operarea drepturilor salariale lunare acordate funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate;
f) elaborează și transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, documentele de notificare privind modificarea structurii funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și al instituțiilor publice subordonate, în a căror structura au fost stabilite funcții publice;
g) întocmește documentele prealabile emiterii actelor administrative privind numirea, suspendarea, promovarea, transferul, detașarea, delegarea, sancționarea, suspendarea, eliberarea din funcție, stabilirea drepturilor salariale, acordarea gradațiilor corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă pentru funcționarii publici, precum şi a documentelor similare pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și conducătorii instituțiilor/serviciilor publice aflate în subordinea consiliului județean;
4. În domeniul salarizării:
a) îndeplinește atribuțiile ce decurg din exercitarea competențelor consiliului județean și a ordonatorului principal de credite cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație” din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și instituțiile/serviciile publice din  subordine;
b) la propunerea personalului cu funcții de conducere/coordonare a compartimentelor de specialitate, supune spre aprobare acordarea de premii, sporuri și alte drepturi salariale, în condițiile legii;
c) analizează și soluționează cererile adresate Consiliului Județean Vaslui de către foști salariați, în legătură cu drepturile salariale de care au beneficiat în perioada lucrată și comunică acestora răspunsuri formulate pe baza documentelor existente în arhiva instituției;
d) fundamentează și propune, prin proiectul bugetului propriu al județului și proiectele rectificative anuale, defalcat pe trimestre şi pe subdiviziunile clasificației bugetare, detalierea cheltuielilor pentru:
1. acordarea drepturilor salariale pentru funcții de demnitate publică alese (președinte și vicepreședinți) și personalul din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean;
2. plata indemnizațiilor cuvenite consilierilor județeni pentru participarea la ședințele comisiilor de specialitate, la ședințele ordinare și extraordinare ale consiliului județean;
3. plata indemnizațiilor cuvenite membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui pentru participarea la ședințele organizate în condițiile legii;
4. plata indemnizațiilor membrilor comisiilor legal constituite (comisii de concurs, comisii de evaluare, comisii de atribuire etc.), în condițiile legii;
5. alte drepturi reprezentând cheltuieli de personal reglementate prin lege;
e) eliberează, pe baza documentelor arhivistice, adeverințe/acte confirmative în legătura cu drepturile salariale de care au beneficiat persoanele care au avut statut de salariat, conducător de instituții publice, ales local ş.a.;
f) verifică și centralizează din condicile de prezență ale salariaților din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui înregistrările efectuate în acestea (concedii odihnă, concedii medicale, concedii pentru evenimente deosebite, concedii de studii, recuperări, delegații etc.);
g) operează în aplicația informatică de salarizare, foile de prezență ale angajaților aparatului de specialitate, în vederea calculării drepturilor salariale lunare, precum și fișele de prezență ale consilierilor județeni, membrilor comisiilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică şi a altor comisii legal constituite, după caz;
h) efectuează lucrările privind programarea și reprogramarea concediilor de odihnă;
i) ține evidența concediilor de odihnă, concediilor medicale, concediilor pentru evenimente deosebite, concediilor de studii efectuate de personalul din aparatul de specialitate al consiliului județean precum și de personalul de conducere al instituțiilor/serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Județean;
j) calculează indemnizațiile de concediu de odihnă și premiile pentru salariați, cuantumul sporului pentru condiții vătămătoare, precum și alte drepturi salariale (indemnizații pentru hrană, ore suplimentare, vouchere de vacanță etc.), prevăzute de lege;
k) întocmește şi operează în aplicația informatică, statele de plată lunare pentru salariații aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, distinct pe categorii de salariați, centralizatorul, situația recapitulativă a salariilor și alte documente de personal, precum și statele de plată și centralizatoarele lunare ale consilierilor județeni, ale comisiilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum și alte comisii de specialitate a căror plată este legal reglementată;
l) procedează, în calitate de terț poprit, la operarea reținerilor din salariile cuvenite personalului care înregistrează datorii la unități bancare, case de ajutor reciproc sau alte sume stabilite prin titluri executorii, pe baza borderoului transmis de compartimentul responsabil cu înregistrarea notificărilor la sediul instituției, în limitele și în condițiile prevăzute de lege;
m) operează, în programul de salarii, calculul veniturilor pe ultimele 6 (șase) luni, în vederea stabilirii și calculării drepturilor aferente concediilor medicale primite și înregistrate pentru funcționarii publici și personalul contractual aflat în incapacitate temporară de muncă;
n) gestionează documentele justificative pentru deducerile personale și suplimentare ale salariaților din aparatul de specialitate;
o) întocmește, operează în aplicația informatică și transmite, potrivit prevederilor legale în vigoare, următoarele declarații/formulare:
1. D 112 – declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate;
2. L 153 – formular aferent procedurii de transmitere a datelor privind veniturile salariale;
p) îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege cu privire la asigurarea transparenței veniturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean.
5. În domeniul securității și sănătății în muncă:
a) ia măsuri necesare pentru asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii salariaţilor, precum şi asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă;
b) propune realizarea unei evaluări a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;
c) elaborează instrucţiuni proprii, în spiritul legii, pentru aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă din instituţie;
d) asigură şi controlează cunoaşterea şi aplicarea de către toţi salariaţii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
e) ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării si instruirii salariaţilor, cum ar fi afişe, pliante, filme şi diafilme cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă;
f) asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire la locurile de muncă din instituţie şi propune măsurile de protecţie corespunzătoare;
g) stabileşte legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce priveşte primul ajutor, serviciul medical de urgentă, salvare şi pompieri, pentru a facilita intervenţiile în caz de accidente de muncă;
h) ia măsuri şi furnizează instrucţiuni pentru a da salariaţilor posibilitatea să părăsească imediat locul de muncă şi să se îndrepte spre o zonă sigură, în caz de pericol grav şi iminent;
i) elaborează, pentru autorităţile competente şi în conformitate cu reglementările legale, rapoarte privind accidentele de muncă suferite de salariaţi;
j) alcătuieşte programul anual de protecţie a muncii şi asigură realizarea acestuia;
k) efectuează activitatea de control la toate locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
l) asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de protecţie a muncii;
m) colaborează cu reprezentanții sindicatului pentru realizarea programelor privind îmbunătățirea condițiilor de muncă incluse în contractele individuale de muncă;
n) întocmește şi ţine evidenţa fişelor individuale de protecție a muncii pentru întreg personalul din aparatul propriu;
o) întreprinde toate demersurile necesare obţinerii autorizaţiei de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, înainte de începerea oricărei activităţi, conform prevederilor legale;
p) colaborează cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui, ori de câte ori este nevoie şi participă la instruirile organizate de acesta;
q) prelucrează și transmite informațiile de interes public/petiții/reclamații solicitate prin compartimentele de resort în termenul solicitat;
r) îndeplinește, potrivit legii, orice alte atribuții încredințate de conducerea Consiliului Județean Vaslui, precum și cele rezultate din legi și alte acte normative, în legătură cu sarcinile de serviciu.

Secțiunea 4 – Compartimentul Buget-Finanțe

Art.52. – Compartimentul Buget-Finanțe exercită următoarele atribuții:
a) organizează, îndrumă, coordonează şi asigură acţiunea de elaborare a lucrărilor privind bugetul propriu al judeţului (pregătire, alcătuire, aprobare şi execuţie), inclusiv acţiunile de rectificare pe parcursul anului bugetar, urmărind necesitatea, oportunitatea, eficienţa, eficacitatea, economicitatea, regularitatea şi baza legală a cheltuielilor bugetate, justa dimensionare a acestora, precum şi atragerea veniturilor şi mobilizarea resurselor existente;
b) propune soluţii, metodologii şi tehnici de lucru pentru elaborarea bugetului; asigură şi răspunde de efectuarea lucrărilor pregătitoare pentru bugetul propriu şi pentru bugetul general al judeţului, în baza documentelor justificative şi în strânsă colaborare cu Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui şi Trezoreria Municipiului Vaslui, instituţiile publice subordonate şi alte entităţi, după caz;
c) ca urmare a verificării, analizării şi centralizării proiectelor de buget depuse de instituţiile subordonate, întocmeşte şi supune aprobării proiectele anuale de buget consolidat şi previziunile bugetare pentru următorii 3 ani, precum şi programul acţiunilor multianuale, detaliat pe obiective şi ani bugetari, atât pentru bugetul propriu, cât şi pentru instituţiile publice din subordinea Consiliului Judeţean Vaslui; asigură întocmirea prognozelor bugetare, corelat cu programul de investiţii publice, având în vedere execuţia veniturilor planificate în bugetul local, prin raportare la perioadele anterioare şi emite propuneri de măsuri, în acest sens;
d) întocmeşte, la termenele prevăzute prin legislaţia specifică în vigoare, propunerile privind bugetul propriu al judeţului în caz de război;
e) asigură, prin bugetul propriu al Judeţului Vaslui, un fond de rezervă bugetară, creat şi înscris în limita prevederilor şi cuantumului ori procentului stabilit prin lege, precum şi repartizarea acestuia, în condiţiile reglementărilor specifice finanţelor publice locale şi altor acte normative incidente; cu sprijinul compartimentelor de specializate, propune şi asigură repartizarea excedentului bugetar, în condiţiile legii;
f) întocmeşte şi supune aprobării bugetul propriu general al judeţului, pe bugete componente, în baza datelor, informaţiilor şi documentelor furnizate de compartimentele de specialitate şi instituţiile subordonate, după analizarea, fundamentarea, dimensionarea necesarului de credite bugetare pe destinaţii şi ordonatori de credite, corespunzător clasificaţiei bugetare, potrivit surselor de venit şi în concordanţă cu priorităţile stabilite în scopul funcţionării serviciilor publice de interes judeţean;
g) asigură centralizarea bugetului propriu şi a bugetelor instituţiile subordonate, pentru anul în curs, precum şi pe parcursul anului, conform nevoilor de rectificare, corespunzător clasificaţiei economice şi funcţionale, în baza programului de achiziţii aprobat şi cu respectarea prevederilor legii contabilităţii, finanţelor publice locale, a responsabilităţii fiscale şi alte prevederi legale incidente; în colaborare cu compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean şi instituţiile publice subordonate, elaborează şi supune aprobării ordonatorului principal de credite şi Consiliului Judeţean Vaslui, propunerile de repartizare pe trimestre a creditelor bugetare aprobate în bugetul propriu general al Judeţului Vaslui, în funcţie de veniturile şi cheltuielile previzionate;
h) analizează propunerile, întocmeşte şi supune aprobării listele de investiţii şi dotări, atât pentru obiectivele aflate în implementare, cât şi pentru cele noi, inclusiv a celorlalte anexe la buget, asigură reactualizarea acestora, la propunerea şi în colaborare cu compartimentele din structura aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui şi cu instituţiile subordonate; verifica întocmirea şi actualizarea periodică, de către compartimentele de specialitate,  fişele obiectivelor de investiţii;
i) la propunerea de necesitate, oportunitate, eficienţă şi regularitate a compartimentelor de specialitate şi instituţiilor subordonate, verifică şi analizează solicitările, întocmeşte şi supune aprobării bugetul propriu general şi repartizarea sumelor de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetelor locale şi pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, comunică ordonatorilor terţiari de credite, fondurile aprobate prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Vaslui;
j) supune spre aprobare repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului precum şi a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea drumurilor judeţene;
k) analizează zilnic contul de execuţie al bugetului local pe cele două secţiuni (funcţionare şi dezvoltare). Asigură fondurile necesare secţiunii de dezvoltare, în funcţie de solicitări, prin propunerea de vărsăminte din secţiunea de funcţionare catre sectiunea de dezvoltare;
l) verifică şi analizează, propune şi operează referatele aprobate de ordonatorul principal de credite privind virările de credite şi modificările de alocaţii bugetare, corespunzător prevederilor legii finanţelor publice locale, a responsabilităţii fiscale sau alte acte normative incidente, după caz;
m) întocmeşte rapoarte şi informări de specialitate privind situaţia veniturilor proprii ale bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din aceste surse, distinct pe ordonatori de credite; identifică noi oportunităţi de surse de finanţare, în vederea atragerii, creşterii şi diversificării veniturilor la bugetul general consolidat al judeţului, în scopul asigurării cheltuielilor programate pentru fiecare an bugetar, corespunzător obiectivelor şi priorităţilor stabilite;
n) întocmeşte comunicări către unităţile administrativ – teritoriale de pe raza judeţului privind obligativitatea virării sumelor reprezentând cota de 40% din impozitul asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, în conturile de venituri ale U.A.T. Judeţul Vaslui;
o) asigură cuprinderea în prevederile bugetare anuale a sumelor primite din fondurile la dispoziţia Guvernului;
p) urmăreşte şi operează încasările sumelor provenite din donaţii şi sponsorizări, conform prevederilor contractuale stabilite; organizează şi conduce evidenţa analitică şi contabilă a donaţiilor şi sponsorizărilor, includerea acestora în bugetul propriu al judeţului la momentul încasării efective, aprobarea lor, prin hotărâre, de către Consiliul Judeţean şi utilizarea acestora, potrivit destinaţiilor pentru care au fost alocate;
q) urmăreşte, verifică si analizează execuţia bugetară a Judeţului Vaslui şi a instituţiilor din subordine, urmărind permanent realizarea şi încasarea veniturilor proprii, a subvenţiilor/transferurilor repartizate din bugetul propriu general al judeţului şi cheltuielile efectuate, prin raportare la veniturile proprii şi cheltuielile planificate, ocazie cu care asigură şi îndrumarea metodologică de specialitate;
r) colaborează la elaborarea strategiilor, programelor şi planurilor de dezvoltare a judeţului;
s) asigură îndrumarea de specialitate instituţiilor publice din subordine şi unităţilor administrativ-teritoriale de pe raza judeţului cu privire la fundamentarea şi întocmirea proiectului de buget şi previziuni pe termen scurt, mediu sau lung, după caz. asigură implementarea şi funcţionarea sistemului naţional de verificare, monitorizare, raportare şi control al bugetului agregat şi bugetului individual, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug şi Ordinului nr. 1026/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug;
t) verifică notificările din Sistemul naţional de raportare FOREXEBUG privind bugetul agregat şi bugetul individual, după fiecare actualizare/modificare intervenită asupra acestora, corectând eventualele erori apărute;
u) răspunde solicitărilor de informaţii de interes public formulate în baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, prin intermediul Serviciului Relatii cu Publicul și Consilierii, Relatii Mass-Media, Informare și Informatică;
v) organizează şi participă la schimburi de experienţă, seminarii, simpozioane, conferinţe,târguri şi alte manifestări din domeniul economico – financiar;
w) informează verbal şi în scris conducerea instituţiei pe cale ierarhică privind problemele apărute în desfăşurarea activităţii;
x) asigură evidenţa specimenelor de semnături;
y) implementează măsurile adiacente programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli, conform prevederilor legale în vigoare;
z) analizează proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli ale societăților la care Consiliul Judetean Vaslui participa cu capital social, facând propuneri de ajustare a indicatorilor în concordanță cu prevederile legale în vigoare;
aa) întocmeşte documentaţia necesară aprobării în condiţiile legii, a bugetelor de venituri si cheltuieli ale Societății „Lucrari Drumuri si Poduri” SA Vaslui și Societății Centrul de Resurse pentru Afaceri – CRAV Vaslui;
bb) urmăreşte îndeplinirea tuturor prevederilor legale referitoare la obligaţiile pe care le are Consiliul Judeţean Vaslui în domeniul concurenței, respectiv:
1. fundamentează și elaborează procedurile de acordare a ajutoarelor de stat/minimis și le transmite pentru avizare Consiliului Concurenței;
2. monitorizează ajutoarele de stat/minimis acordate. Cu respectarea prevederilor legale în vigoare, poate efectua controale la faţa locului şi este obligat să verifice respectarea condiţiilor de acordare a ajutoarelor şi să dispună măsurile ce se impun în situaţia în care aceste condiţii nu au fost respectate;
3. pune la dispoziţia Consiliului Concurenţei, în formatul solicitat de acesta, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat/minimis;
4. centralizează raportările periodice ale beneficiarilor de ajutor de stat/minimis;
5. întocmește documentația necesară emiterii dispozițiilor prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat/minimis acordate;
6. completează Registrul Ajutoarelor de Stat (RegAS) în vederea raportării ajutoarelor de stat/minimis.
cc) duce la îndeplinire şi alte sarcini stabilite de şeful ierarhic superior;
dd) îndeplineşte, potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea Consiliului Judeţean Vaslui, precum şi cele rezultate din legi şi acte normative.

Secțiunea 5 – Compartimentul Guvernanță Corporativă

Art.53. – Compartimentul Guvernanță Corporativă duce la îndeplinire toate sarcinile ce revin Consiliului Judeţean Vaslui privitor la guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aflate sub autoritatea consiliului județean și exercită următoare atribuții:

a) întocmește documentația și redactează proiectele de hotărâre în vederea desemnării reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile la care Consiliul Județean Vaslui este acționar unic sau majoritar;
b) elaborează și redactează proiectele de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor a societăților la care Consiliul Județean Vaslui este acționar în vederea exercitării dreptului de acționar;
c) întocmește Scrisoarea de așteptări și o publică pe pagina proprie de internet, pentru a fi luata la cunoștință de candidații la postul de administrator  sau directori înscriși pe lista scurta;
d) elaborează și redactează proiectele de hotărâre privind numirile provizorii ale membrilor consiliilor de administrație la societățile aflate sub autoritatea Consiliului Județean Vaslui;
e) elaborează și redactează proiectele de hotărâre privind parcurgerea procedurii de selectie a membrilor consiliilor de administrație la societățile aflate sub autoritatea Consiliului Județean Vaslui;
f) elaborează și redactează proiectele de hotărâre privind parcurgerea procesului de evaluare pentru reînnoirea mandatelor membrilor consiliilor de administrație la societățile aflate sub autoritatea Consiliului Județean Vaslui;
g) elaborează și redactează proiectele de hotărâre privind propunerile de numire a membrilor consiliilor de administrație a societăților aflate sub autoritatea Consiliului Județean Vaslui, în urma parcurgerii etapelor de selecție;
h) notifică AMEPIP cu privire la necesitatea declanşării procedurii de selecţie şi numire a administratorilor şi directorilor, precum şi a revocării acestora;
i) asigură încheierea contractelor de mandat cu administratorii întreprinderii publice transmiterea acestora către AMEPIP;
j) elaboreaza documentatia pentru stabilirea obiectivelelor şi indicatorilor-cheie de performanţă financiari si nefinanciari ai intreprinderii publice
k) asigură transmiterea indicatorilor-cheie de performanţă financiari și nefinanciari către AMEPIP pentru avizare din punct de vedere al încadrării în nivelul minim şi aprobarea acestora
l) monitorizează și evaluează îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanţă incluşi în contractele de mandat şi transmite aceste informaţii către AMEPIP;
m) monitorizează și evaluează, prin reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor si structura de guvernanta corporativa, respectarea principiilor de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea întreprinderilor publice la care Consiliul Județean Vaslui este acționar unic sau majoritar, precum și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai organelor de administrare și conducere ale întreprinderilor publice;
n) elaborează și publică raportul anual privind politica de acționariat a autorității publice tutelare referitor la întreprinderile publice și anume evoluția performanței financiare și nefinanciare (reducerea plăților restante, profit, etc.), modificările strategice în funcționarea acestora (fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital, etc.), politicile economice și sociale implementate (costuri sau avantaje), date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi – înlăturarea și prevenirea acestora;
o) duce la îndeplinire şi alte sarcini stabilite de şeful ierarhic superior;
p) orice alte atribuţii stabilite prin prezenta OUG nr.109/2011, prin legi speciale şi prin legislaţia secundară;
q) îndeplineşte, potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea Consiliului Judeţean Vaslui, precum şi cele rezultate din legi şi acte normative.

Last modified: aprilie 11, 2024

Comments are closed.