Portalul oficial al Județului VASLUI

ROF – Titlul III (Partea 2 – Capitolul VI)

decembrie 25, 2020

TITLUL III
STRUCTURILE FUNCȚIONALE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE

PARTEA a II- a
ATRIBUȚII SPECIFICE FIECĂREI STRUCTURI FUNCȚIONALE

CAPITOLUL VI
DIRECŢIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ


Art.38.

 1. Direcția Administrație Publică este acea structură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui care asigură punerea în executare a legilor și a celorlalte acte normative emise la nivel central și local care au incidență asupra administrației publice județene.
 2. Direcția Administrație Publică are ca obiective permanente:
  1. asigură, împreună cu secretarul general al județului, legalitatea actelor administrative adoptate de Consiliul Județean Vaslui și emise de președintele Consiliului Județean Vaslui;
  2. participă la acțiunile care implică coordonarea activității consiliilor locale în vederea realizării serviciilor de interes public județean;
  3. gestionează problemele curente ale administrației publice județene, transparența decizională, relațiile și informațiile cu publicul, petițiile, monitorizarea procedurilor administrative, activitatea de arhivă, precum și secretariatul comisiei județene de analizare a propunerilor de stemă.
 3. Direcția Administrație Publică se află în subordinea Preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui, este condusă de directorul executiv și își desfășoară activitatea cu următoarea structură funcțională:
  1. Serviciul Juridic-Contencios și Coordonarea Consiliilor Locale;
  2. Biroul Relații Cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni;
  3. Compartimentul Pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative.

Secțiunea 1
Serviciul Juridic-Contencios și Coordonarea Consiliilor Locale

Art.39.

 1. Obiectivele permanente ale Serviciului Juridic-Contencios și Coordonarea Consiliilor Locale sunt:
  1. asigurarea desfășurării în condiții de legalitate a activității autorității administrației publice județene;
  2. asigurarea punerii în executare a legilor și celorlalte acte normative emise la nivel central care au incidență asupra activității autorității administrației publice județene;
  3. asigurarea instrumentării cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată și în care Judeţul Vaslui, Consiliul Judeţean Vaslui sau preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui sunt părți;
  4. asigurarea acordării asistenţei juridice consiliilor locale la solicitarea expresă a acestora și, totodată, asigurarea coordonării unor activități specifice consiliilor locale, îndeplinite de compartimentele de specialitate ale acestora și care, prin legi speciale, cad în competența de coordonare, îndrumare și control a autorității județene a administrației publice.
 2. Serviciul Juridic-Contencios și Coordonarea Consiliilor Locale exercită următoarele atribuții:
1. Activități juridice de reprezentare în instanță:
 1. în baza mandatului încredinţat de către preşedintele consiliului judeţean, reprezintă Județul Vaslui, Consiliul Judeţean Vaslui, Comisia pentru Protecția Copilului/Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a notarilor publici, precum şi în raporturile cu alte persoane fizice şi juridice de drept public sau privat;
 2. întocmeşte acţiunile în justiţie care se înaintează în instanţă împreună cu documentaţia necesară, propune exercitarea căilor de atac ordinare şi extraordinare şi redactează corespondența necesară, propune orice alte măsuri prevăzute de lege pentru soluţionarea cauzelor în care este parte Consiliul Judeţean Vaslui, Judeţul Vaslui, Preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui sau Comisia pentru Protecția Copilului/Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;
 3. ţine evidenţa tuturor cauzelor aflate în curs de judecată urmărind finalizarea cu celeritate a acestora prin asigurarea reprezentării în faţa instanţelor;
 4. comunică hotărârile judecătoreşti definitive compartimentelor implicate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;
 5. asigură asistenţă juridică compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui, la solicitarea acestora;
 6. propune măsuri pentru realizarea creanţelor acolo unde Consiliul Judeţean Vaslui/Județul Vaslui are calitatea de creditor pentru obţinerea titlurilor executorii şi face demersurile legale în vederea executării acestora pe baza referatelor aprobate de Președintele Consiliului Județean Vaslui și înaintate de compartimentele de specialitate interesate;
 7. asigură existenţa unui fond de documentare de specialitate reprezentând biblioteca juridică a Consiliului Judeţean Vaslui, precum şi actualizarea continuă a acesteia.
2. Aplicarea vizei de legalitate pe contracte, acte adiționale, autorizații de construire, note justificative:
 1. iniţiază sau, după caz, redactează proiecte de dispoziţii, hotărâri, regulamente şi alte acte cu caracter normativ şi individual;
 2. analizează şi avizează pentru legalitate, contractele şi actele adiţionale ce urmează a fi încheiate de către Judeţul Vaslui/Consiliul Județean Vaslui;
 3. analizează şi avizează pentru legalitate autorizaţiile de construire ce urmează a fi eliberate;
 4. analizează şi avizează pentru legalitate notele justificative întocmite de compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, în domeniul achizițiilor publice;
 5. sprijină compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui la redactarea contractelor, actelor adiționale ale acestora, proceselor – verbale, protocoalelor și oricăror alte acte juridice;
 6. ține evidența contractelor în derulare în care este parte Județul Vaslui – Consiliul Județean Vaslui, și notifică periodic compartimentele de specialitate cu privire la încheierea unor acte adiționale.

3. Activități de asistență și consultanță de specialitate autorităților locale comunale, orășenești și municipale:

 1. acordă, la cerere şi în baza rezoluţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui, sprijin şi consultanţă juridică autorităţilor administraţiei publice locale, comunale, orăşeneşti și municipale;
 2. iniţiază măsuri şi urmăreşte realizarea lor pentru coordonarea activităţii consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean;
 3. propune, în colaborare cu celelalte compartimente, autorităţilor locale, comunale și orășenești, măsuri de îmbunătăţire a relaţiilor dintre aparatul propriu al acestora şi cetăţeni, pentru implementarea unor metode şi sisteme de informare pe probleme de administraţie publică;
 4. acţionează ca împuterniciţi ai preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui în relaţiile cu consiliile locale şi personalul, pe linia activităţilor specifice administraţiei publice şi în domeniul cercetării şi soluţionării cererilor şi sesizărilor cetăţenilor;
 5. elaborează programe şi materiale documentare privind întâlnirile organizate cu primarii, secretarii şi alţi funcţionari din administraţia publică locală.

4. Alte activități cu caracter juridic:

 1. contribuie la întocmirea materialelor ce urmează a fi dezbătute în şedinţele Consiliului Judeţean Vaslui (rapoarte, referate, procese-verbale, proiecte de hotărâri);
 2. ţine evidenţa adreselor consiliilor judeţene din ţară, în vederea colaborării cu compartimentele similare ale acestora pentru soluţionarea unitară a unor probleme de interes general;
 3. redactează dispozițiile emise de președintele Consiliului Județean Vaslui, în mod special cele privind schimbarea de nume, eliberare de pașapoarte etc.;
 4. îndeplinește, potrivit legii, orice alte atribuții încredințate de conducerea Consiliul Judeţean Vaslui, precum şi cele rezultate din legi și alte acte normative, în legătură cu atribuțiile de serviciu.

Secțiunea a 2-a
Biroul Relații Cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni

Art.40.

 1. Obiectivele permanente ale Biroului Relații Cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni sunt:
  1. gestionarea Registrului intrare – ieşire a corespondenţei în format electronic şi suport scris;
  2. gestionarea corespunzătoare a depozitului arhivă al Consiliului Judeţean Vaslui;
  3. pregătirea şi buna desfăşurare a şedinţelor Consiliului Judeţean Vaslui;
  4. gestionarea hotărârilor adoptate de Consiliul Județean Vaslui;
  5. gestionarea dispozițiilor emise de președintele Consiliului Județean Vaslui;
  6. respectarea prevederilor legale privind transparența decizională în administrația publică;
  7. implementarea prevederilor legale privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice;
  8. primirea, înregistrarea, repartizarea, soluţionarea şi expedierea răspunsurilor la petiţiile adresate Consiliului Judeţean Vaslui, cu respectarea prevederilor legale;
  9. implementarea prevederilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public;
  10. asigurarea lucrărilor de secretariat ale activității desfășurate de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a județului Vaslui;
  11. informarea preşedintelui consiliului judeţean despre conţinutul articolelor şi al informaţiilor din mass-media referitoare la activitatea administraţiei publice;
  12. redactarea rapoartelor preşedintelui cu privire la starea &#v351;i activitatea administraţiei judeţului şi a atribuţiilor proprii ce revin preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui;
  13. evidenţa studiilor, avizelor şi corespondenţei referitoare la atribuirea şi schimbarea denumirii unităţilor administrativ-teritoriale, a instituţiilor sau altor obiective;
  14. asigurarea de asistență tehnică de specialitate cu privire la atestarea inventarului domeniului public al unităților administrative-teritoriale din județ.
 2. Biroului Relații Cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni exercită următoarele atribuții:

1. Gestionarea Registrului intrare – ieşire a corespondenţei în format electronic şi suport scris:

 1. primeşte şi înregistrează corespondenţa primită în registrul unic de intrare – ieşire şi o predă pe condică secretarului de cabinet al preşedintelui Consiliului Județean Vaslui;
 2. urmăreşte circulaţia şi primirea corespondenţei de către compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean pe baza rezoluţiei celor în drept;
 3. răspunde de expedierea operativă a corespondenţei compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;
 4. ridică zilnic corespondenţa de la căsuţa poştală şi o înregistrează, primeşte, descarcă în registrul de intrare – ieşire şi expediază prin poştă pe bază de borderou de expediere corespondenţa compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui în ziua prezentării;
 5. difuzează corespondenţa la compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui pe baza condicii de expediţie, descarcă lucrările în registrul general de intrare – ieşire, făcând menţiunile corespunzătoare conform nomenclatorului dosarelor;
 6. descarcă registrul de intrări – ieşiri pe suport scris şi-l predă anual la arhiva Consiliului Judeţean Vaslui;
 7. constituie colecţia anuală de monitoare oficiale ale României și o predă anual la arhivă;
 8. răspunde de organizarea evidenţei şi circulaţiei operative a documentelor şi asigură predarea acestora pe bază de semnătură.

2. Gestionarea corespunzătoare a depozitului arhivă al Consiliului Judeţean Vaslui:

 1. asigură evidența, ordonarea, etichetarea, inventarierea, selecționarea, păstrarea și folosirea documentelor în depozitul de arhivă, consultarea unor documente în condițiile legii;
 2. eliberează copii după actele aflate în păstrare, pe baza solicitării primite și aprobate;
 3. întocmeşte proiectul nomenclatoarelor, termenelor de păstrare şi a indicativului dosarelor pentru compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Vaslui şi-l supune spre aprobare preşedintelui consiliului judeţean;
 4. ţine evidenţa tuturor intrărilor şi ieşirilor de unităţi arhivistice din depozitul arhivă pe baza registrului întocmit conform legii;
 5. ţine evidenţa documentelor date spre studii sau documentare compartimentelor din aparatul de specialitate;
 6. predă, anual, Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale sau la unităţile de colectare a materialelor refolosibile, documentele al căror termen de păstrare a expirat şi pentru care a fost aprobată selecţionarea;
 7. întocmeşte în cursul trimestrului I al fiecărui an planificarea preluării documentelor de arhivă constituite în anul anterior pe direcţii, servicii şi birouri;
 8. primeşte documentele arhivistice din anul anterior de la compartimentele din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui pe bază de inventar;
 9. ţine la zi evidenţa întregii arhive şi răspunde de existenţa oricărui dosar menţionat în inventar;
 10. ţine evidenţa tuturor intrărilor şi ieşirilor de unităţi arhivistice din depozitul arhivă pe baza registrului întocmit conform legii;
 11. operează scăderile din evidenţe şi inventare a documentelor selecţionate sau predate la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Vaslui.

3. Asigură pregătirea și buna desfăşurare a şedinţelor Consiliului Judeţean Vaslui:

 1. convoacă în termen legal, la solicitarea președinților comisiilor de specialitate, membrii Consiliului Judeţean Vaslui, comunicând data, ora şi locul desfăşurării şedinţelor acestora, proiectul ordinii de zi, materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi, modalitatea prin care sunt puse la dispoziția consilierilor județeni, potrivit opțiunilor acestora, materialele înscrise pe ordinea de zi, comisiile de specialitate cărora le sunt transmise spre avizare proiectele de hotărâri, precum și invitația de a formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri;
 2. aduce la cunoştinţa cetăţenilor, prin presa locală ori prin alte mijloace de publicitate, ordinea de zi, data şi locul desfăşurării şedinţelor;
 3. pune la dispoziţia consilierilor județeni și președintelui Consiliului Județean Vaslui materialele supuse dezbaterii şi adoptării;
 4. transmite, la propunerea secretarului general al județului, proiectele de hotărâri ale consiliului județean însoțite de referatele de aprobare ale acestora și de alte documente de prezentare și de motivare, comunicând data de depunere a rapoartelor și a avizelor, astfel:
  1. compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean în vederea analizării și întocmirii rapoartelor de specialitate;
  2. comisiilor de specialitate ale consiliului județean în vederea dezbaterii și întocmirii avizelor;
 5. publică pe site-ul instituţiei proiectele de hotărâri, dispoziţiile de convocare ale şedinţelor consiliului judeţean, dispozițiile cu caracter normativ ale președintelui consiliului județean, hotărârile adoptate de consiliul județean, procesele-verbale și minuta şedinţelor Consiliului Judeţean Vaslui, sub îndrumarea secretarului general al județului;
 6. consemnează dezbaterile de la şedinţele consiliului judeţean, întocmește procesul-verbal al ședinței și răspunde de ordonarea, păstrarea şi conservarea documentelor.

4. Gestionează hotărârile adoptate de Consiliul Județean Vaslui:

 1. înregistrează şi ţine evidenţa hotărârilor adoptate de consiliul judeţean, precum și a proiectelor de hotărâri, în registre speciale, pe care le arhivează împreună cu documentaţia aferentă, conform legii;
 2. comunică hotărârile adoptate de consiliul judeţean, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării, Instituţiei Prefectului – Județul Vaslui și persoanelor interesate;
 3. aduce la cunoștință publică hotărârile normative adoptate de consiliul județean în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect, sub semnătura secretarului general al judeţului;
 4. scanează hotărârile adoptate de Consiliul Județean Vaslui în ordine cronologică și le arhivează în Registratura electronică a consiliului județean.

5. Gestionează dispozițiile emise de președintele Consiliului Județean Vaslui:

 1. înregistrează şi ţine evidenţa dispozițiilor emise de președintele consiliului judeţean, într-un registru special și le arhivează împreună cu documentaţia aferentă, conform legii;
 2. comunică dispozițiile emise de președintele consiliului județean, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data emiterii, Instituţiei Prefectului – Județul Vaslui;
 3. comunică dispoziţiile emise de preşedintele consiliului judeţean autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi persoanelor interesate, sub semnătura secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege;
 4. aduce la cunoștință publică dispozițiile cu caracter normativ emise de președintele consiliului județean în termen de 5 zile de la data comunicării către prefect, sub semnătura secretarului general al judeţului;
 5. scanează dispozițiile emise de președintele Consiliului Județean Vaslui în ordine cronologică și le arhivează în Registratura electronică a consiliului județean.

6. Asigură respectarea prevederilor legale privind transparența decizională în administrația publică:

 1. informează cetățenii cu privire la problemele de interes public care urmează să fie dezbătute de consiliul județean, precum și asupra proiectelor de hotărâri care interesează societatea civilă, cu respectarea prevederilor legale;
 2. aduce la cunoştinţa cetăţenilor, prin presa locală, ori prin mijloace de publicitate, ordinea de zi, data şi locul desfăşurării şedinţelor;
 3. primește propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectele de acte normative;
 4. întocmeşte minuta şedinţelor publice pe care o afișează la sediul consiliului judeţean şi o publică pe site-ul propriu al consiliului judeţean;
 5. întocmeşte Raportul anual privind transparenţa decizională în administraţia publică.

7. Implementarea prevederilor legale privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice:

 1. primeşte, înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale consilierilor judeţeni, depuse în termen de 30 de zile de la data depunerii jurământului, a celor actualizate anual, până cel târziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior, a celor depuse în cel mult 30 de zile de la data încetării suspendării, a celor depuse în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii mandatului, precum şi a celor rectificate în termen de cel mult 30 de zile şi eliberează la depunere o dovadă de primire;
 2. la cerere, pune la dispoziţia consilierilor judeţeni formularele declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese;
 3. oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii şi pentru depunerea în termen a acestora;
 4. evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în registre speciale cu caracter public, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese;
 5. asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese, pe pagina de internet a instituţiei, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia localității unde sunt situate, adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituţiei şi a Agenţiei Naționale de Integritate pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează potrivit legii;
 6. trimite Agenţiei, în vederea îndeplinirii atribuţiilor de evaluare, copii certificate ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese depuse şi câte o copie certificată a registrelor speciale prevăzute la lit. d), ỉn termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora;
 7. întocmeşte, după expirarea termenului de depunere, o listă cu consilierii judeţeni care nu au depus declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în acest termen şi informează de îndată aceste persoane, solicitându-le un punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare;
 8. acordă consultanţă referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor legale privind declararea şi evaluarea averii, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor şi întocmește note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese ;
 9. transmite Agenţiei până la data de 1 august a aceluiaşi an lista definitivă cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu întârziere declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, însoţită de punctele de vedere primite;
 10. verifică, în termen de 10 zile de la primirea declaraţiei, dacă declaraţia de avere este completată în conformitate cu prevederile legale;
 11. recomandă, în scris, consilierului judeţean, dacă sesizează deficienţe, rectificarea declaraţiei în termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea recomandării, însoţită, dacă este cazul, de documente justificative;
 12. trimite de îndată, Agenţiei Naţionale de Integritate, declaraţia rectificată, împreună cu eventualele documente justificative, în copie certificată.

8. Primeşte şi gestionează declaraţiile pe proprie răspundere ale preşedintelui, vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vaslui, consilierilor județeni şi secretarului general al judeţului, conform legii.
9. Efectuează procedurile privind atribuirea sau schimbarea de denumiri pentru instituțiile și obiectivele de interes județean, potrivit legii.
10. Gestionează și monitorizează activitatea de soluționare a petițiilor:

 1. primește, înregistrează, repartizează, soluţionează şi expediază răspunsurile la petiţiile adresate Consiliului Judeţean Vaslui, în termenul legal, cu respectarea prevederilor legale;
 2. semestrial, întocmește un raport privind activitatea de soluționare a petițiilor, potrivit prevederilor legale;
 3. organizează primirea în audienţă a cetăţenilor de către preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Vaslui şi urmăreşte rezolvarea problemelor ridicate în limitele competenţelor legale ale Consiliului Judeţean Vaslui.

11. Asigură respectarea prevederilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public:

 1. asigură accesul oricărei persoane fizice sau juridice la informaţiile de interes public comunicate din oficiu prin una din următoarele modalităţi: afişare la sediul Consiliului Judeţean Vaslui, publicare în mijloace de informare în masă, publicare în Monitorul Oficial al Judeţului Vaslui, pe pagina de Internet proprie sau în Monitorul Oficial al României, consultarea formatului scris al informaţiilor de interes public comunicate din oficiu la sediul consiliului judeţean;
 2. asigură accesul oricărei persoane fizice sau juridice la informaţii de interes public la cerere, formulată în scris sau verbal;
 3. precizează solicitanţilor condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile publice şi poate furniza pe loc informaţiile solicitate dacă este posibil;
 4. primeşte solicitările scrise cu privire la informaţiile de interes public şi verifică dacă acestea conţin elementele obligatorii prevăzute de lege;
 5. identifică informaţia de interes public solicitată printr-o evaluare primară a acesteia în vederea stabilirii tipului de informaţie;
 6. răspunde în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, 30 de zile de la înregistrarea solicitării în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării;
 7. în cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maxim 30 de zile cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt, în termenul legal de 10 zile;
 8. asigură motivarea refuzului şi comunicarea acestuia către solicitant în termen de 5 zile de la primirea cererii, în cazul refuzului comunicării informaţiilor solicitate;
 9. informează solicitantul, de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile, în cazul în care informaţia solicitată este deja comunicată din oficiu, precum şi sursa unde informaţia poate fi găsită;
 10. comunică informaţiile de interes public solicitate verbal în cadrul programului minim stabilit de preşedintele consiliului judeţean;
 11. comunică, imediat sau în cel mult 24 de ore, informațiile de interes public solicitate verbal de mijloacele de informare în masă;
 12. realizează copii de pe documentele deținute de Consiliul Județean Vaslui, dacă solicitarea de informații implică acest lucru, după ce solicitantul face dovada achitării taxelor stabilite pentru realizarea acestora;
 13. pune gratuit la dispoziția persoanelor interesate formularele tip pentru cereri privind informațiile de interes public şi reclamații administrative;
 14. întocmește Raportul anual privind accesul la informațiile de interes public cu respectarea elementelor componente prevăzute de lege, îl înaintează președintelui consiliului județean şi apoi asigură publicitatea acestuia.

12. Exercită atribuțiile cu caracter permanent ale Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Vaslui, asigurând lucrările de secretariat ale activității desfășurate de autoritate în plen și în comisiile de lucru;
13. Gestionează relațiile cu mass-media și monitorizează modul de prezentare a activității instituției de către presa scrisă și audio-vizualăastfel:

 1. popularizează prin mass-media principalele acţiuni organizate de consiliul judeţean şi preşedintele consiliului judeţean;
 2. furnizează ziariştilor, prompt şi complet, orice informaţie de interes public care priveşte activitatea Consiliului Judeţean Vaslui;
 3. propune, în conformitate cu prevederile legale, acordarea acreditării ziariştilor şi reprezentanţilor de informare în masă;
 4. face propuneri privind necesarul de achiziţionare de servicii de publicitate în presa scrisă locală;
 5. informează în timp util şi asigură accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de consiliul judeţean;
 6. difuzează comunicate, asigură informări de presă, organizarea de conferinţe de presă, interviuri, periodic sau de fiecare dată când activitatea consiliului judeţean prezintă un interes public imediat;
 7. difuzează ziariştilor dosare de presă legate de evenimente sau activităţi ale consiliului judeţean;
 8. face propuneri de retragere a acreditării unui ziarist când situaţia impune această măsură, în condiţiile legii;
 9. asigură, în limita competenţelor acordate, legătura cu autorităţile publice locale din judeţ şi din ţară, precum şi cu compartimentele de specialitate din cadrul administraţiei publice centrale;
 10. oferă informaţii privind modalităţile de obţinere a documentelor elaborate de compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu;
 11. asigură servicii de prelucrare a documentelor necesare rezolvării problemelor ridicate de persoane fizice şi juridice;
 12. oferă informaţii privind programul de audienţă a conducerii consiliului judeţean, programul de lucru cu publicul şi modul de contactare a personalului din cadrul aparatului propriu;
 13. oferă informaţii de interes public ce privesc instituţiile competente a soluţiona anumite probleme, adresa, programul de lucru, programul de audienţe şi modalităţile de contactare a cestora, în funcţie de relaţiile stabilite cu alte instituţii publice, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale reprezentate la nivel de judeţ;
 14. pune la dispoziţia cetăţenilor informaţii cu privire la viaţa publică, agenda manifestărilor economice, culturale, sportive;
 15. preia şi prelucrează propunerile cetăţenilor privind viaţa comunităţilor şi le prezintă preşedintelui consiliului judeţean;
 16. contribuie la formarea şi asigurarea unei bune imagini a instituţiei prin serviciile oferite, prin colaborările realizate cu partenerii în domeniul schimbului de informaţii;
 17. îndeplineşte şi alte atribuţii dispuse de conducerea consiliului judeţean.

14. Formulează, la cerere, puncte de vedere cu privire la solicitările privind atestarea inventarului domeniului public al unităților administrativ-teritoriale din județ;
15. Prelucrează şi transmite informațiile de interes public/petiții/reclamații solicitate prin compartimentele de resort în termenul solicitat;
16. Îndeplinește, potrivit legii, orice alte atribuții încredințate de conducerea Consiliului Judeţean Vaslui, precum şi cele rezultate din legi și alte acte normative, în legătură cu sarcinile de serviciu.

Secțiunea a 3-a
Compartimentul pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative

Art.41.

 1. Obiectivele permanente ale Compartimentului pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative sunt:
  1. creşterea transparenţei decizionale la nivelul Consiliului Judeţean Vaslui;
  2. asigurarea publicării documentelor prevăzute de lege, în format electronic, pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Vaslui.
 2. Compartimentul pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative exercită următoarele atribuții:
  1. asigură publicarea pe pagina de internet a Consiliului Județean Vaslui, în subetichetele corespunzătoare etichetei ”Monitorul Oficial Local” a tuturor documentelor prevăzute de legislația specifică;
  2. acţionează cu toată diligenţa şi colaborează cu personalul de specialitate din cadrul autorităţilor emitente ale actelor supuse publicării, precum şi cu celelalte persoane implicate în procesul de organizare și publicare a Monitorului Oficial Local;
  3. întocmește lucrările de secretariat în cadrul Comisiei judeţene pentru analiza propunerilor de stemă ale judeţului Vaslui, municipiilor, oraşelor şi comunelor;
  4. îndeplinește, potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea Consiliul Judeţean Vaslui, precum şi cele rezultate din legi şi alte acte normative, în legătură cu sarcinile de serviciu.

Last modified: decembrie 25, 2020

Comments are closed.