Portalul oficial al Județului VASLUI

ROF – Titlul III (Partea 2 – Capitolul V)

decembrie 25, 2020

R E G U L A M E N T

de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate
al Consiliului judeţean Vaslui

TITLUL III
STRUCTURILE FUNCȚIONALE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE

PARTEA a II- a
ATRIBUȚII SPECIFICE FIECĂREI STRUCTURI FUNCȚIONALE

CAPITOLUL V
DIRECŢIA DE URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

Art.34.

 1. Direcția De Urbanism Și Amenajarea Teritoriului este acea structură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui care are ca scop,conform Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, asigurarea dezvoltării echilibrate, coerente şi durabile a teritoriului județean.
 2. Direcția De Urbanism Și Amenajarea Teritoriului este structura de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, reprezentând autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din cadrul administraţiei publice judeţene și are ca obiective permanente:
  1. dezvoltarea durabilă a comunităţii, coordonarea activităţilor de dezvoltare teritorială, amenajarea teritoriului şi urbanism, protejarea valorilor de patrimoniu şi a calităţii arhitecturale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale a județului;
  2. armonizarea la nivelul teritoriului județean a politicilor economice, sociale, ecologice şi culturale, stabilite la nivel naţional şi local pentru asigurarea echilibrului în dezvoltarea diferitelor zone ale județului, urmărindu-se creşterea coeziunii şi eficienței relaţiilor economice şi sociale dintre acestea;
  3. stabilirea direcţiilor dezvoltării spaţiale a localităţilor urbane şi rurale, în acord cu potenţialul economic, social, cultural şi teritorial al acestora şi cu aspiraţiile locuitorilor;
  4. stimularea evoluţiei complexe a localităţilor, prin elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare spaţială, durabilă şi integrată, pe termen scurt, mediu şi lung;
  5. gestionarea spaţială a teritoriului prin intermediul amenajării teritoriului şi urbanismului ca ansambluri de activităţi complexe de interes general ce contribuie la dezvoltarea spaţială echilibrată, la protecţia patrimoniului natural şi construit, la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa în localităţile urbane şi rurale, în vederea asigurării unei dezvoltării armonioase a județului.
 3. Direcția De Urbanism Și Amenajarea Teritoriului se află în subordinea Preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui, este condusă de un funcționar public cu funcție de conducere având statutul de arhitect-şef și își desfășoară activitatea cu următoarea structură funcțională:
  1. Serviciul De Urbanism Și Amenajarea Teritoriului;
  2. Compartimentul autorizare;
  3. Compartimentul disciplina în construcții.

Secțiunea 1
Serviciul de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Art.35.
Serviciul de Urbanism și Amenajarea Teritoriului exercită următoarele atribuții:

 1. coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel județean;
 2. asigură preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului național, regional şi zonal, precum şi a investițiilor prioritare de interes național, regional sau județean, în cadrul documentațiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru teritoriile administrative ale localităților din județ;
 3. asigură elaborarea Planului de amenajare a teritoriului judeţean şi a planurilor zonale de amenajare a teritoriului care sunt de interes judetean;
 4. avizează documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale din componenţa judeţului;
 5. supune spre aprobarea consiliului judeţean, în baza referatului tehnic al arhitectului-şef, documentaţiile de amenajare a teritoriului;
 6. efectuează acțiuni pentru respectarea şi punerea în practică a prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului aprobate;
 7. asigură iniţierea, coordonarea din punct de vedere tehnic a elaborării, avizarea şi propunerea spre aprobare a strategiilor de dezvoltare teritorială urbane, precum şi a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
 8. asigură secretariatul, respectiv organizarea și funcţionarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism, constituită la nivelul județului;
 9. verifică din punct de vedere tehnic structura şi conţinutul documentaţiilor depuse, întocmește şi propune emiterea certificatelor de urbanism și a avizelor de oportunitate;
 10. verifică din punct de vedere tehnic documentațiile de urbanism în vederea avizării acestora;
 11. acordă asistenţă tehnică de specialitate consiliilor locale, beneficiarilor și elaboratorilor documentațiilor;
 12. asigură pe bază de convenție, pentru UAT-urile care nu au personal de specialitate în domeniu, suportul tehnic de specialitate pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin conform legii în domeniul specific de activitate sau aflate în responsabilitatea arhitectului-șef;
 13. urmărește punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare urbană şi a politicilor urbane, precum şi a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
 14. asigură gestionarea, evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului din competența sa;
 15. asigură transmiterea periodică către ministerul de resort a situaţiilor cu privire la evidența şi actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism;
 16. asigură derularea la nivel județean a Programului de finanțare a elaborării Planurilor Urbanistice Generale şi a Regulamentelor Locale de Urbanism implementat de către ministerul de resort;
 17. îndeplinește, potrivit legii, orice alte atribuții încredințate de conducerea Consiliul Judeţean Vaslui, precum şi cele rezultate din legi și alte acte normative, în legătură cu sarcinile de serviciu.

Secțiunea a 2-a
Compartimentul Autorizare

Art.36.
Compartimentul Autorizare exercită următoarele atribuții:

 1. verifică din punct de vedere tehnic structura şi conţinutul documentaţiilor depuse, întocmește şi propune emiterea autorizațiilor de construire și a certificatelor de atestare a edificării construcțiilor;
 2. calculează cuantumul taxelor;
 3. participă la recepţiile efectuate la terminarea lucrărilor de construire pentru persoanele fizice şi juridice beneficiare de autorizaţii de construire emise de preşedintele consiliului judeţean;
 4. asigură pe bază de convenție, pentru UAT-urile care nu au personal de specialitate în domeniu, suportul tehnic de specialitate pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin conform legii în domeniul specific de activitate sau aflate în responsabilitatea arhitectului-șef;
 5. calculeaza taxele în urma regularizării;
 6. transmite Inspecției de Stat în Construcții valoare finală a lucrărilor autorizate în vederea regularizării taxelor;
 7. asigură păstrarea în bune condiții şi apoi arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate de compartiment, conform actelor normative şi procedurilor interne în vigoare;
 8. îndeplinește, potrivit legii, orice alte atribuții încredințate de conducerea Consiliul Judeţean Vaslui, precum şi cele rezultate din legi și alte acte normative, în legătură cu sarcinile de serviciu.

Secțiunea a 3-a
Compartimentul Disciplina în Construcții

Art.37.
Compartimentul Disciplina în Construcții exercită următoarele atribuții:

 1. ține permanent legătura cu UAT-urile în vederea stabilirii controalelor periodice ale documentațiilor, cât și controale pe teren;
 2. conlucrează cu UAT-urile în vederea stabilirii modului de intrare în legalitate a construcțiilor realizate fără autorizație de construire, precum și la stabilirea cuantumului amenzilor acolo unde este cazul;
 3. funcție de încadrarea în regulamentele de urbanism aprobate, propune demolarea clădirilor construite fără autorizație de construire;
 4. asigură păstrarea în bune condiții şi apoi arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate de compartiment, conform actelor normative şi procedurilor interne în vigoare;
 5. îndeplinește, potrivit legii, orice alte atribuții încredințate de conducerea Consiliul Judeţean Vaslui, precum şi cele rezultate din legi și alte acte normative, în legătură cu sarcinile de serviciu.

Last modified: decembrie 25, 2020

Comments are closed.