Portalul oficial al Județului VASLUI

ROF – Titlul III (Partea 2 – Capitolul III)

decembrie 25, 2020

R E G U L A M E N T

de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate
al Consiliului judeţean Vaslui

TITLUL III
STRUCTURILE FUNCȚIONALE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE

PARTEA a II- a – Atribuții specifice fiecărei structuri funcționale

CAPITOLUL III – SERVICIUL JURIDIC, COORDONAREA CONSILIILOR LOCALE

Art.39. – (1) Serviciul Juridic, Coordonarea Consiliilor Locale se află în subordinea preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui și este condus de un șef serviciu.

(2) Obiectivele permanente ale Serviciului Juridic, Coordonarea Consiliilor Locale  sunt:

a) asigurară desfășurarea în condiții de legalitate a activității autorității administrației publice județene;
b) asigură, împreună cu secretarul general al județului, legalitatea actelor administrative adoptate de Consiliul Județean Vaslui și emise de președintele Consiliului Județean Vaslui;
c) participă la acțiunile care implică coordonarea activității consiliilor locale în vederea  realizării serviciilor de interes public județean;
d) asigură punerea în executare a legilor și celorlalte acte normative emise la nivel central care au incidență asupra activității autorității administrației publice județene;
e) asigură instrumentarea cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată și în care Judeţul Vaslui, Consiliul Judeţean Vaslui, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, Comisia pentru Protecția Copilului/Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap sunt parte; 
f) asigură asistenţă juridică consiliilor locale la solicitarea expresă a acestora și, totodată, asigură coordonarea unor activități specifice consiliilor locale, îndeplinite de compartimentele de specialitate ale acestora și care, prin legi speciale, cad în competența de coordonare, îndrumare și control a autorității județene a administrației publice.

(3) Serviciul Juridic, Coordonarea Consiliilor Locale exercită următoarele atribuții:

1.Activități juridice de reprezentare în instanță:
a) în baza mandatului încredinţat de către preşedintele consiliului judeţean, reprezintă Județul Vaslui, Consiliul Judeţean Vaslui, Comisia pentru Protecția Copilului/Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a notarilor publici, precum şi în raporturile cu alte persoane fizice şi juridice de drept public sau privat;
b) întocmeşte acţiunile în justiţie care se înaintează în instanţă împreună cu documentaţia necesară, propune exercitarea căilor de atac ordinare şi extraordinare şi redactează corespondența necesară, propune orice alte măsuri prevăzute de lege pentru soluţionarea cauzelor în care este parte Consiliul Judeţean Vaslui, Judeţul Vaslui, Preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui sau Comisia pentru Protecția Copilului/Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;
c) ţine evidenţa tuturor cauzelor aflate în curs de judecată urmărind finalizarea cu celeritate a acestora prin asigurarea reprezentării în faţa instanţelor de judecată;
d) comunică hotărârile judecătoreşti definitive compartimentelor implicate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui, Comisiei pentru Protecția Copilului/Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;
e) asigură asistenţă juridică compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui, la solicitarea acestora;
f) propune măsuri pentru realizarea creanţelor acolo unde Consiliul Judeţean Vaslui/Județul Vaslui are calitatea de creditor pentru obţinerea titlurilor executorii şi face demersurile legale în vederea executării acestora pe baza referatelor aprobate de Președintele Consiliului Județean Vaslui și înaintate de compartimentele de specialitate interesate;
g) asigură existenţa unui fond de documentare de specialitate reprezentând biblioteca juridică a Consiliului Judeţean Vaslui, precum şi actualizarea continuă a acesteia.
2. Aplicarea vizei de legalitate pe contracte, acte adiționale, autorizații de construire, note justificative:
a) iniţiază sau, după caz, redactează proiecte de dispoziţii, hotărâri, regulamente şi alte acte cu caracter normativ şi individual;
b) analizează şi avizează pentru legalitate, contractele şi actele adiţionale ce urmează a fi încheiate de către Judeţul Vaslui/Consiliul Județean Vaslui;
c) analizează şi avizează pentru legalitate autorizaţiile de construire ce urmează a fi eliberate;
d) analizează şi avizează pentru legalitate notele justificative întocmite de compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, în domeniul achizițiilor publice;
e) sprijină compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui la redactarea contractelor, actelor adiționale ale acestora, proceselor – verbale, protocoalelor și oricăror alte acte juridice;
f) ține evidența contractelor în derulare în care este parte Județul Vaslui – Consiliul Județean Vaslui și notifică periodic compartimentele de specialitate cu privire la încheierea unor acte adiționale.
3. Activități de asistență și consultanță de specialitate autorităților locale comunale, orășenești și municipale:
a) acordă, la cerere şi în baza rezoluţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui, sprijin şi consultanţă juridică autorităţilor administraţiei publice locale, comunale, orăşeneşti și municipale;
b) gestionează necesarul de atestate de producător și carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul Vaslui;
c) acordă sprijin compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de Codul administrativ, în relația cu consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale din județul Vaslui;
d) întocmește circulare privind noutățile legislative aplicabile în domeniul administrației publice locale sau care conțin precizări/îndrumări/recomandări ale autorităților publice centrale privind domeniile de activitate specifice;
e) elaborează programe şi materiale documentare privind întâlnirile organizate cu primarii, secretarii şi alţi funcţionari din administraţia publică locală.
4. Alte activități cu caracter juridic:
a) contribuie la întocmirea materialelor ce urmează a fi dezbătute în şedinţele Consiliului Judeţean Vaslui (rapoarte de specialitate, referate, procese-verbale, proiecte de hotărâri);
b) ţine evidenţa adreselor consiliilor judeţene din ţară, în vederea colaborării cu compartimentele similare ale acestora pentru soluţionarea unitară a unor probleme de interes general;
c) redactează dispozițiile emise de președintele Consiliului Județean Vaslui, în mod special cele privind schimbarea de nume, de împuternicire a unui reprezentant al D.G.A.S.P.C. Vaslui pentru a reprezenta interesele minorilor aflați în plasament în fața instituțiilor statului, de împuternicire a asistenților maternali profesioniști pentru a însoți minorii aflați în plasament în vederea efectuării unor investigații medicale de specialitate, etc.;
d) îndeplinește, potrivit legii, orice alte atribuții încredințate de conducerea Consiliul Judeţean Vaslui, precum şi cele rezultate din legi și alte acte normative, în legătură cu atribuțiile de serviciu.

Last modified: aprilie 10, 2024

One Response to " ROF – Titlul III (Partea 2 – Capitolul III) "

  1. ZAP spune:

    Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.