Portalul oficial al Județului VASLUI

ROF – Titlul III (Partea 2 – Capitolul I)

decembrie 25, 2020

R E G U L A M E N T

de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate
al Consiliului judeţean Vaslui

TITLUL III
STRUCTURILE FUNCȚIONALE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE

PARTEA a II- a – Atribuții specifice fiecărei structuri funcționale

CAPITOLUL I – COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

Art.30. – (1) Compartimentul audit public intern se constituie distinct în subordinea directă a președintelui Consiliului Județean Vaslui.

(2) Compartimentul Audit Public Intern este structura din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui care sprijină instituția în îndeplinirea obiectivelor, evaluează și îmbunătățește eficiență și eficacitatea managementului riscului, controlului și proceselor de guvernanță.

(3) Obiectivul permanent al Compartimentului audit public intern îl reprezintă îmbunătățirea managementului instituțional și poate fi atins, în principal, prin:

a) activități de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate în scopul de a furniza entităților publice o evaluare independentă a proceselor de management al riscurilor, de control și de guvernanță;
b) activități de consiliere menite să adauge valoare și să îmbunătățească procesele guvernanței în entitățile publice, fără ca auditorul intern să își asume responsabilități manageriale.

(4) Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităților desfășurate la nivelul Consiliului Județean Vaslui, cel puțin o dată la 4 ani, inclusiv asupra activităților entităților publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acesteia, după caz, iar prioritizarea misiunilor de audit intern se face pe baza analizei de risc și a solicitărilor Curții de Conturi a României.

(5) Atribuțiile compartimentului audit public intern sunt:

a) elaborează norme metodologice specifice, cu avizul UCAAPI, iar în cazul entităților publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entități publice, cu avizul acesteia;
b) elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 4 ani, și, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
c) efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficientă și eficacitate;
d) desfășoară misiuni de audit ad-hoc, cu caracter excepțional, necuprinse în planul anual de audit public intern, cu aprobarea președintelui Consiliului județean Vaslui
e) informează UCAAPI despre recomandările neînsușite de către conducătorul entității publice auditate, precum și despre consecințele acestora;
f) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;
g) elaborează raportul anual al activității de audit public intern;
h) raportează imediat președintelui Consiliului județean Vaslui și structurii de control intern abilitată iar la nivelul instituțiilor publice subordonate informează și conducătorul acesteia în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii;             
i) verifică respectarea normelor, instrucțiunilor, precum și a Codului privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din entitățile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate și poate iniția măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entității publice în cauză;
j) îndeplinește, potrivit legii, orice alte atribuții încredințate de conducerea Consiliului Județean Vaslui, precum și cele rezultate din legi și alte acte normative, în legătură cu sarcinile de serviciu.

Last modified: aprilie 10, 2024

Comments are closed.