Portalul oficial al Județului VASLUI

ROF – Titlul III (Partea 1)

decembrie 25, 2020

R E G U L A M E N T

de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate
al Consiliului judeţean Vaslui

TITLUL III
STRUCTURILE FUNCȚIONALE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE

PARTEA I
STRUCTURI PERMANENTE DE LUCRU
LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE

Art.29.
La nivelul aparatului de specialitate funcționează comisii/comitete și alte structuri cu activitate permanentă a căror competențe, atribuții, regulamente de organizare și funcționare sunt stabilite prin acte normative, hotărâri ale consiliului județean și dispoziții ale președintelui Consiliului Județean Vaslui, după cum urmează:

 1. Comisia de disciplină pentru funcționari publici și de cercetare disciplinară pentru personal contractual;
 2. Comisia paritară pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consililui Județean Vaslui;
 3. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă al Consiliului Județean Vaslui;
 4. Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism;
 5. Comisia pentru coordonrea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale;
 6. Comisia pentru acord unic;
 7. Comisia specială de inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT județul Vaslui;
 8. Comisia pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul aparatului de specialitate;
 9. Grupul de lucru la nivelul Consiliului Județean Vaslui pentru implementarea Strategiei Naționale Aticorupție;
 10. Consiliul tehnico-economic;
 11. Comisia pentru probleme de apărare din cadrul Consiliului Judeţean Vaslui;
 12. alte comisii și structuri constituite în temeiul unor acte normative sau administrative.

Last modified: decembrie 25, 2020

Comments are closed.