Portalul oficial al Județului VASLUI

ROF – Titlul III (Partea 1)

decembrie 25, 2020

R E G U L A M E N T

de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate
al Consiliului judeţean Vaslui

TITLUL III
STRUCTURILE FUNCȚIONALE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE

PARTEA I – Structuri permanente de lucru la nivelul aparatului de specialitate

Art.29. – La nivelul aparatului de specialitate funcționează comisii/comitete și alte structuri cu activitate permanentă a căror competențe, atribuții, regulamente de organizare și funcționare sunt stabilite prin acte normative, hotărâri ale consiliului județean și dispoziții ale președintelui Consiliului Județean Vaslui, după cum urmează:

a) Comisii de disciplină pentru funcționari publici și de cercetare disciplinară pentru personal contractual;
b) Comisia paritară pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consililui Județean Vaslui;
c) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă al Consiliului Județean Vaslui;
d) Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism;
e) Comisia pentru coordonrea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale;
f) Comisia pentru acord unic;
g) Comisia specială de inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Județul Vaslui;
h) Comisia pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul aparatului de specialitate;
i) Grupul de lucru la nivelul Consiliului Județean Vaslui pentru implementarea Strategiei Naționale Aticorupție;
j) Consiliul tehnico-economic;
k) Comisia pentru probleme de apărare din cadrul Consiliului Judeţean Vaslui;
l) alte comisii și structuri constituite în temeiul unor acte normative sau administrative.

Last modified: aprilie 10, 2024

Comments are closed.