Portalul oficial al Județului VASLUI

ROF – Titlul II

decembrie 25, 2020

R E G U L A M E N T

de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate
al Consiliului judeţean Vaslui

TITLUL II

FUNCȚIILE DE CONDUCERE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE

CAPITOLUL I
Secretarul general al județului


Art.25. – (1) Secretarul general al Judeţului Vaslui, denumit în continuare secretarul general al judeţului, este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice, administrative sau ştiinţe politice, ce asigură respectarea principiului legalităţii în activitatea de emitere şi adoptare a actelor administrative, stabilitatea funcţionării aparatului de specialitate al consiliului judeţean, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între compartimentele din cadrul acestora.

(2) Secretarul general al judeţului nu poate fi soţ, soţie sau rudă până la gradul al II-lea cu preşedintele sau vicepreşedinţii consiliului judeţean, sub sancţiunea eliberării din funcţie.

(3) Secretarul general al judeţului nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancțiunea destiturii din funcție.

(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu şi regimul disciplinar ale secretarului general al judeţului se fac în conformitate cu prevederile părții a VI-a, titlul II din Codul administrativ.

Art.26. – (1) Secretarul general al județului este subordonat direct preşedintelui consiliului judeţean.

(2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui funcţionar public din cadrul Serviciului Juridic, Coordonarea Consiliilor Locale.

(3) Secretarul general al judeţului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului judeţean, după caz;
b) participă la şedinţele consiliului judeţean;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;
d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean;
e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit.a);
f) asigură procedurile de convocare a consiliului judeţean şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului judeţean, şi redactarea hotărârilor consiliului judeţean;
g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului judeţean şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcţionează;
i) poate propune preşedintelui consiliului judeţean înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului judeţean;
j) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului judeţean a consilierilor judeţeni;
k) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui consiliului judeţean sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;
l) informează preşedintele consiliului judeţean sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri consiliului judeţean;
m) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
n) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului judeţean să nu ia parte consilierii judeţeni care se încadrează în dispoziţiile art.228 alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii administrativ-teritoriale;
p) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz.

(4) Prin derogare de la prevederile art.21 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la art.186 alin.(1) şi alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, secretarul general al județului îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite pentru activităţile curente.

CAPITOLUL II – Atribuții comune ale funcțiilor de conducere de arhitect – șef,
director executiv, director executiv adjunct, șef serviciu

Art.27. – (1) Personalul care ocupă funcții de conducere de arhitect-șef, director executiv, director executiv adjunct, șef serviciu al structurilor organizatorice din cadrul aparatului de specialitate organizează, coordonează, îndrumă, monitorizează, controlează şi răspunde de activitatea compartimentelor aflate în subordine, asigurând buna colaborare cu alte compartimente, în temeiul legii, al prezentului Regulament și al procedurilor formalizate.

(2) În sensul prezentului Regulament, conducerea reprezintă ansamblul activităților prin care persoanele cu funcții de conducere stabilesc obiectivele compartimentelor și ale personalului din subordine, în sensul și cu scopul realizării obiectivelor stabilite la nivelul consiliului județean.

(3) Cerințele conducerii constau în: cunoașterea situației existente în domeniul de competență; identificarea formelor, metodelor, tehnicilor, procedeelor, procedurilor și mijloacelor optime de acțiune; identificarea modalităților optime de gestionare și de motivare a personalului în sensul contribuției efective la realizarea obiectivelor Consiliului Județean Vaslui.

(4) Decizia șefului ierarhic, ca esență a atributului de conducere, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie legală;
b) să fie emisă în baza unei autorități instituționale;
c) să se încadreze în perioada adecvată de elaborare și aplicare;
d) să aibă în vedere necesitatea realizării de o manieră eficientă a obiectivelor autorității publice;
e) să fie formulată corespunzător, cu indicarea modalității de acțiune preconizate și, după caz, a resurselor alocate, a decidentului și a responsabilului și să precizeze unde se aplică și care este perioada sau termenul de aplicare;
f) să aibă în vedere necesitatea realizării de o manieră eficientă a obiectivelor consiliului județean.

(5) Șeful ierarhic are obligația de a asigura condițiile care fac posibilă executarea deciziei.

Art.28. – Complementar activităţilor profesionale specifice funcției ocupate sau structurilor funcționale pe care le conduc, persoanele cu funcţii publice de conducere de arhitect șef, director executiv/director executiv adjunct, șef serviciu, în scopul realizării sarcinilor de către funcțiile ierarhic inferioare și funcțiile de execuție din subordine, îndeplinesc următoarele atribuţii comune cu caracter general:

a) asigură aplicarea și elaborează propuneri pentru implementarea strategiilor naționale, regionale și județene specifice domeniului de activitate;
b) stabilesc măsurile necesare şi urmăresc îndeplinirea în mod corespunzător a obiectivelor și activităților din programul de dezvoltare a controlului managerial intern și răspund de implementarea măsurilor privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul structurii coordonate, precum și a sistemului de management a calității;
c) asigură activitatea managerială, în ceea ce priveşte operaţiunile, activităţile şi acţiunile specifice, din punct de vedere al calităţii şi eficienţei actului de conducere, care presupune: programare, planificare, organizare, coordonare, conducere, monitorizare şi control;
d) coordonează buna funcţionare a compartimentelor şi activităţilor cu caracter funcțional din cadrul structurii coordonate şi asigură legătura operativă dintre președinte şi conducătorii tuturor compartimentelor din structura coordonată;
e) verifică şi aprobă activităţile personalului, dau instrucţiunile necesare pentru a asigura minimizarea erorilor şi pierderilor, eliminarea neregulilor, respectarea legislaţiei şi corecta înţelegere şi aplicare a instrucţiunilor;
f) stabilesc prin note de serviciu, activități, acțiuni, modalități, măsuri, instrucțiuni de îndeplinire a atribuțiilor și sarcinilor personalului din subordine;
g) organizează colaborarea şi conlucrarea pentru soluţionarea unor probleme complexe cu celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate sau cu compartimente de la unităţile aflate în subordine, sub autoritate sau în coordonarea consiliului județean;
h) coordonează raporturile ce trebuie stabilite cu celelalte direcții, entități din subordinea/coordonarea/autoritatea consiliului județean sau entități ale administraţiei publice centrale şi locale şi ţine legătura cu conducătorii celorlalte compartimente din aparatul de specialitate;
i) reprezintă structura condusă în raporturile cu conducerea consiliului județean, cu celelalte compartimente din structura de organizare a consiliului județean şi cu alte instituţii sau organizaţii din ţară şi din străinătate, în limita mandatului primit;
j) identifică problemele-cheie, analizează şi evaluează impactul acestora pe termen scurt, mediu şi lung, elaborând propuneri, pe baza politicilor şi strategiilor aprobate;
k) coordonează, mobilizează personalul, controlează procesele care asigură elaborarea propunerilor de strategii şi politici, de programe și proiecte în domeniul de competenţă, precum şi ducerea lor la îndeplinire;
l) stabilesc structura responsabilă și măsuri pentru ducerea la îndeplinire a hotărărilor consiliului județean, a dispozițiilor președintelui consiliului județean și asigură elaborarea raportului lunar cu privire la aplicarea acestora;
m) participă la ședințele consiliului județean și asigură participarea personalului din subordine la ședinte, doar la solicitarea președintelui consiliului județean;
n) stabilesc responsabilul/coordonatorul de proiect pentru lucrările care implică participarea mai multor compartimente din subordine şi soluţionează eventualele divergenţe apărute în soluţionarea problemelor;
o) planifică, organizează, analizează şi controlează realizarea în termen a activităților, atribuţiilor ce revin structurilor coordonate şi a sarcinilor stabilite de lege, proceduri formalizate, după caz, și stabilesc măsuri de îmbunătăţire a activităţii;
p) întocmesc planul anual de activitate a structurilor pe care le coordonează, pe care îl prezintă spre aprobare conducerii executive a consiliului județean, întocmesc şi prezintă conducerii executive a consiliului județean rapoarte de activitate;
q) repartizează personalului din subordine, direct sau prin intermediul şefilor de compartimente, lucrările primite de la conducerea executivă a consiliului județean sau cuprinse în programul de activităţi, dând îndrumările și instrucțiunile corespunzătoare pentru soluţionare;
r) asigură luarea măsurilor pentru păstrarea în bune condiţii a lucrărilor elaborate sau rezolvate în cadrul compartimentului pe care îl conduc, până la predarea acestora la arhivă;
s) realizează efectiv o parte din lucrările repartizate serviciului, participă, urmăresc și răspund de elaborarea calitativă corespunzătoare şi la termenele stabilite a lucrărilor repartizate;
t) verifică, urmăresc şi controlează ca operațiunile, activitățile, lucrările şi propunerile personalului din structura condusă să îndeplinească elementele de legalitate cerute de actele normative care au stat la baza elaborării/derulării acestora;
u) verifică, avizează și semnează documentele, lucrările, documentațiile, situațiile, rapoartele, raportările, notele etc. generate în cadrul serviciului și prezintă și susțin în fața directorilor lucrările și corespondența elaborate la nivelul structurii conduse;
v) semnează operaţiunile supuse vizei de control financiar preventiv și răspund pentru legalitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor ale căror documente justificative le-au certificat; obţinerea vizei de control preventiv pe documente care cuprind date nereale sau inexacte şi/sau care se dovedesc ulterior nelegale nu exonerează de răspundere pe şefii compartimentelor de specialitate care le-au întocmit;
w) urmăresc respectarea normelor de etică, de conduită şi de disciplină de către personalul din subordine;
x) propun specialiştii din cadrul structurii conduse care vor reprezenta consiliul județean la manifestările cu caracter profesional, naţional şi/sau internaţional, organizate de instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale pe probleme ale administraţiei publice sau în comisii şi/sau organisme constituite în aplicarea prevederilor unor acte normative;
y) propun modificări ale atribuţiilor structurii conduse în corelare cu dispoziţiile actelor normative nou apărute și cu volumul şi complexitatea activităţilor profesionale;
z) întocmesc şi actualizează, ori de câte ori este cazul, fişele de post pentru personalul din subordine, asigurând corelarea atribuţiilor structurii conduse cu dispozițiile actelor normative, ale procedurilor formalizate și ale regulamentului de organizare și funcționare;
aa) asigură ca sarcinile cuprinse în fişele de post să fie clar formulate şi strâns relaţionate cu obiectivele postului, astfel încât să se realizeze o deplină concordanţă între continutul sarcinilor și conținutul obiectivelor postului;
bb) identifică sarcinile noi şi dificile ce revin personalului din subordine şi le acordă sprijin în realizarea acestora;
cc) utilizează zilnic instrumentele şi tehnicile managementului resurselor umane (evaluarea performanţelor, sprijin debutanţilor în timpul perioadei de probă, stabilirea necesarului de formare şi perfecţionare profesională, sprijinirea carierei funcţionarilor publici, motivare, etc.);
dd) furnizează funcțiilor ierarhic superioare informaţii pentru managementul resurselor umane (caracteristicile funcţiei, cerinţe, necesar de formare);
ee) fac propuneri privind echipa condusă (recompense, mobilitate, dezvoltare carieră, formare, etc.);
ff) participă activ la dezvoltarea competenţelor, cunoştinţelor şi abilităţilor personalului subordonat, inclusiv desemnarea lor ca participanţi la programele de formare/ perfecţionare profesională;
gg) organizează întâlniri de lucru cu șefii structurilor aflate în subordine, evaluează, pe baza comunicărilor conducătorilor compartimentelor implicate, modul şi stadiul de realizare a activităţilor în derulare;
hh) verifică, urmăresc şi răspund de elaborarea corespunzătoare şi la termenele stabilite a corespondenței și lucrărilor repartizate direcției/serviciului precum și modul în care personalul din subordine îşi îndeplineşte îndatoririle profesionale şi de serviciu;
ii) verifică lucrările efectuate în cadrul compartimentelor pe care le conduc, le aprobă şi le semnează sau, când este cazul, dispun refacerea lor;
jj) asigură cunoașterea dispoziţiilor legale privind gestionarea documentelor, utilizarea sigiliilor şi a ştampilelor la nivelul consiliului judeţean;
kk) asigură şi răspund de încărcarea echilibrată cu sarcini a personalului din subordine, elaborând sau contrasemnând fișele de post în funcție de pregătirea profesională, complexitatea muncii și vechimea în muncă/specialitate, după caz;
ll) se asigură ca personalul din subordine să cunoască, să studieze și însușească legislaţia care reglementează domeniul de activitate al structurilor pe care le conduc, organizând dezbateri cu privire la aceasta și consemnând în minutele întâlnirilor de lucru temele analizate;
mm) efectuează acţiuni de instruire a personalului din subordine și participă la procesul de evaluare a performanţelor profesionale pentru acesta;
nn) efectuează instruirea la locul de muncă pentru angajaţii noi din subordine și instruirea periodică pentru ceilalți angajați din subordine;
oo) informează şi se asigură că persoanele din subordine au luat act de strategia, de obiectivele, de programele, de proiectele, precum și de atribuțiile și activitățile consiliului județean, în ansamblu, precum şi de cele specifice compartimentului din care acestea fac parte;
pp) coordonează și răspund de activități care le sunt delegate, soluționează problemele de specialitate din domeniul de activitate, realizează lucrări de o complexitate sau importanţă deosebită și participă la elaborarea unor astfel de lucrări;
qq) răspund pentru realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor ale căror documente justificative le-au certificat, în cazul în care iniţiază operaţiuni supuse vizei de control financiar preventive; obţinerea vizei de control preventiv pe documente care cuprind date nereale sau inexacte şi/sau care se dovedesc ulterior nelegale nu exonerează de răspundere pe şefii compartimentelor de specialitate care le-au întocmit;
rr) coordonează întregul personal al compartimentului şi activitatea de elaborarea politicilor şi strategiilor de personal şi iau măsuri pentru a asigura implementarea acestora în cadrul structurilor din subordine;
ss) analizează rapoartele Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Vaslui și rapoartele de audit intern şi iau măsurile necesare în vederea implementării recomandărilor/măsurilor;
tt) furnizează în scris şi verbal, în termenele stabilite, documentele sau informaţiile solicitate de către auditorii interni/externi cu ocazia efectării misiunilor de audit;
uu) participă la identificarea nevoilor de formare la nivel organizational, stabilind anual nevoile de formare profesională pentru personalul din direcţie, pe care le transmit structurii de specialitate;
vv) fac propuneri pentru stimularea angajaţilor cu performanţe superioare şi iau măsuri pentru corectarea deficienţelor constatate în activitatea profesională a acestora;
ww) participă la procesul de evaluare a posturilor din cadrul structurii coordonate;
xx) participă la procesul de recrutare şi selecţie a personalului şi fac propuneri privind încadrarea în muncă, transferul sau eliberarea din funcţie pentru personalul din subordine;
yy) participă la procesul de evaluare a performanţelor profesionale pentru personalul din subordine;
aaa) asigură cunoașterea prevederilor Regulamentului intern de către personalul din subordine și fac propuneri privind sancţionarea personalului din subordine;
bbb) asigură elaborarea planificării concediului de odihnă pentru personalul din subordine;
ccc) se asigură că personalul din subordine respectă programul de lucru şi confirmă evidenţa prezenței acestuia în conformitate cu Regulamentul intern şi legislaţia în vigoare;
ddd) efectuează instruirea la locul de muncă pentru angajaţii noi din subordinea directă și instruirea periodică pentru ceilalți angajați din subordinea directă;
eee) formulează propuneri referitoare la asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare funcţionării structurilor conduse.

Last modified: aprilie 10, 2024

Comments are closed.