Portalul oficial al Județului VASLUI

Hotărâri 2023

ianuarie 20, 2023

ARHIVĂ HOTĂRÂRI 2022


Registru proiecte de hotărâri 2023 Registru hotărâri 2023


Hotărâri 2023

Nr. Hotărâre Data adoptăriiConținutul pe scurt al hotărârii
Data publicării
260/202321 decembrie
privind rectificarea a IX-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2023
22 decembrie
259/202321 decembrie
pentru modificarea poziției nr.127 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.170/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările ulterioare
22 decembrie
258/202321 decembrie
privind aprobarea cuantumului și a plății cotizației către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pentru anul 2023
22 decembrie
257/202321 decembrie
privind aprobarea înlocuirii unui membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui
22 decembrie
256/202321 decembrie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Sistematizare pe verticală, parcare, accese rutiere și pietonale Casa Armatei Vaslui – Centru Cultural Județean Multifuncțional”
22 decembrie
255/202321 decembrie
pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.165/2022 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 242G: VINDEREI (DJ 242 C KM 0 + 000) - BRĂDEȘTI", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții "Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
22 decembrie
254/202321 decembrie
privind declararea de interes public județean a unui imobil și transmiterea acestuia în administrarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă „Elisabeta Polihroniade” Vaslui
22 decembrie
253/202321 decembrie
privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor de interes județean a unor imobile aparținând domeniului public al Comunelor Gherghești și Poienești și declararea de interes public județean a acestora
22 decembrie
252/202321 decembrie
privind aprobarea modificării formei geometrice a documentației cadastrale având numărul cadastral 72277 UAT Vaslui și însușirea documentației cadastrale de primă înscriere pentru imobilul teren aferent Palatului Administrativ
22 decembrie
251/202321 decembrie
privind aprobarea plății contravalorii unor bunuri imobile și a includerii acestora în domeniul privat al Județului Vaslui
22 decembrie
250/202321 decembrie
privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a beneficiarilor de servicii prestate de Centrele de Asistență Medico-Sociale Băcești și Codăești, pe anul 2024
22 decembrie
249/202321 decembrie
privind stabilirea costurilor medii lunare de întreţinere în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru anul 2024
22 decembrie
248/202321 decembrie
privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2022 – octombrie 2023
22 decembrie
247/202321 decembrie
privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2024
22 decembrie
246/202321 decembrie
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Cultural Județean Vaslui
22 decembrie
245/202321 decembrie
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Centrului Cultural Județean Vaslui
22 decembrie
244/202321 decembrie
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui
22 decembrie
243/202321 decembrie
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui
22 decembrie
242/202321 decembrie
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
a Bibliotecii Județene “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
22 decembrie
241/202321 decembrie
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Bibliotecii Județene “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
22 decembrie
240/202321 decembrie
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
a Teatrului ”Victor Ion Popa” Bârlad
22 decembrie
239/202321 decembrie
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului ”Victor Ion Popa” Bârlad
22 decembrie
238/202321 decembrie
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului Județean de Urgență Vaslui
22 decembrie
237/202321 decembrie
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
22 decembrie
236/202321 decembrie
privind delegarea domnului consilier județean Dorin Emil pentru exercitarea temporară a atribuțiilor vicepreședintelui Consiliului Județean Vaslui cu atribuții de președinte
22 decembrie
235/202315 decembrie
privind repartizarea fondului aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit încasat suplimentar în anul 2023 la bugetul de stat
15 decembrie
234/202308 decembrie
privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2023
11 decembrie
233/202308 decembrie
pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului „Servicii sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilități” cod SMIS 121848 - contract de finanțare nr. 3324/17.10.2018 și a cheltuielilor estimate legate de finalizarea acestuia
11 decembrie
232/202308 decembrie
pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului „Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități” cod SMIS 121847 - contract de finanțare nr. 3553/13.12.2018 și a cheltuielilor estimate legate de finalizarea acestuia
11 decembrie
231/202308 decembrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.60/2023 privind aprobarea proiectului „Dotare cu echipamente medicale adecvate pentru îmbunătățirea programului de screening în cadrul Spitalului de Urgență Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect și a încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului
11 decembrie
230/202308 decembrie
pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului „Regiunea Nord - Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)” și a cheltuielilor estimate legate de finalizarea acestuia
11 decembrie
229/202308 decembrie
pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului ”Creșterea eficienței energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui” și a cheltuielilor estimate legate de finalizarea acestuia
11 decembrie
228/202308 decembrie
privind aprobarea participării Județului Vaslui la „Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice”, prin depunerea proiectului ”Creșterea eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui, corp C3 – Cămin”
11 decembrie
227/202308 decembrie
privind aprobarea participării Județului Vaslui la „Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice”, prin depunerea proiectului ”Creșterea eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui – corp C2 – Cantină”
11 decembrie
226/202308 decembrie
privind aprobarea participării Județului Vaslui la „Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice”, prin depunerea proiectului “Creșterea eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui, corp C1 – Școala”
11 decembrie
225/202308 decembrie
privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Județul Vaslui și Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad pentru realizarea proiectului ”Intervenție de urgență la monumentul istoric Podul Doamnei, comuna Costești, județul Vaslui”
11 decembrie
224/202308 decembrie
privind aprobarea depunerii proiectului ”Intervenție de urgență la monumentul istoric Podul Doamnei, comuna Costești, județul Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect
11 decembrie
223/202308 decembrie
pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului ”Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport” și a cheltuielilor estimate legate de finalizarea acestuia
11 decembrie
222/202328 noiembrie
privind aprobarea prețurilor pentru plata serviciului de administrare a domeniului public și privat al județului Vaslui – drumuri județene și rețele rutiere, a cărui gestiune a fost delegată Societății ”Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui
29 noiembrie
221/202328 noiembrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.78/2018 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
29 noiembrie
220/202328 noiembrie
privind aprobarea încheierii actului adițional nr.3 la Acordul de parteneriat nr.846/28.01.2021 dintre Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și UAT Județul Vaslui, pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”
29 noiembrie
219/202328 noiembrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 141/14.09.2018 privind aprobarea proiectului „Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
29 noiembrie
218/202328 noiembrie
privind trecerea din domeniul public al Județului Vaslui în domeniul privat al acestuia a unor mijloace fixe aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Vaslui, în vederea scoaterii din funcţiune, casării sau demolării
29 noiembrie
217/202328 noiembrie
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile și al bugetului împrumutului intern pentru perioada 01.01.2023 – 30.09.2023
29 noiembrie
216/202328 noiembrie
privind rectificarea a V-a a bugetului instituțiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023
29 noiembrie
215/202328 noiembrie
privind rectificarea a VII-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2023
29 noiembrie
214/202328 noiembrie
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (ADIV)
29 noiembrie
213/202328 noiembrie
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești - județul Vaslui
29 noiembrie
212/202328 noiembrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.150/2023 privind aprobarea capacității și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Echipei mobile - componentă funcțională în cadrul Ansamblului de Locuințe Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
29 noiembrie
211/202328 noiembrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.149/2023 privind aprobarea înființării unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a trei complexuri de locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în structura Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vaslui, precum și a Regulamentelor de organizare și funcționare a acestora, cu modificările și completările ulterioare
29 noiembrie
210/202328 noiembrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.87/2022 privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a unor centre/complexe rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
29 noiembrie
209/202328 noiembrie
pentru modificarea anexelor nr.1b, nr.3 și nr.8 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.219/2021 privind aprobarea înființării prin reorganizare a unor centre/complexe rezidențiale pentru persoanele adulte cu dizabilități din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
29 noiembrie
208/202313 noiembrie
pentru aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții „Construirea a 3 locuințe protejate pentru persoanele adulte cu dizabilități în comunele Gîrceni, Pungești, Ivănești, Județul Vaslui și reabilitare, modernizare clădire existentă pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Gîrceni, Județul Vaslui, sat Gîrceni com. Gîrceni, sat Armășoaia com. Pungești și sat Bleșca com. Ivănești, Județul Vaslui”
16 noiembrie
207/202313 noiembrie
privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții „CONSTRUIREA UNUI CENTRU DE CRIZĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI BĂLEȘTI, COMUNA COZMEȘTI, JUDEȚUL VASLUI” ÎN CADRUL PROIECTULUI “CENTRUL DE CRIZĂ PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI BĂLEȘTI”
16 noiembrie
206/202313 noiembrie
privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Sistematizare pe verticală, parcare, accese rutiere și pietonale Casa Armatei Vaslui – Centru Cultural Județean Multifuncțional”
16 noiembrie
205/202313 noiembrie
privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții ”Pod pe DJ 245E, km. 2+705", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
16 noiembrie
204/202313 noiembrie
privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor de interes județean a drumului comunal DC 68 și declararea de interes public județean a unor imobile aparținând domeniului public al Comunei Tătărăni
16 noiembrie
203/202313 noiembrie
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației de la nivelul Școlii Profesionale Speciale ”Sfânta Ecaterina” Huși
16 noiembrie
202/202313 noiembrie
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în educație la nivelul Centrului Școlar de Educație Incluzivă ”Elisabeta Polihroniade” Vaslui
16 noiembrie
201/202313 noiembrie
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în educație la nivelul Centrului Școlar de Educație Incluzivă, oraș Negrești
16 noiembrie
200/202313 noiembrie
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în Consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă, oraș Negrești
16 noiembrie
199/202313 noiembrie
pentru modificarea a șapte poziții din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.78/2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările ulterioare
16 noiembrie
198/202313 noiembrie
pentru modificarea pozițiilor nr.5 și nr.27 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.91/2021 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului ”Victor Ion Popa” Bârlad, cu modificările ulterioare
16 noiembrie
197/202313 noiembrie
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
16 noiembrie
196/202316 octombrie
privind aprobarea atribuirii a patru licenţe de traseu și a tarifelor pentru efectuarea serviciului public de transport de persoane prin curse regulate
18 octombrie
195/202316 octombrie
privind modificarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui
18 octombrie
194/202316 octombrie
privind aprobarea Acordului de Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Cahul din Republica Moldova
18 octombrie
193/202316 octombrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 28/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”, cu modificările ulterioare
18 octombrie
192/202316 octombrie
privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile din domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale în domeniul public al Județului Vaslui
18 octombrie
191/202316 octombrie
privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile din domeniul public al Comunei Tătărăni în domeniul public al Județului Vaslui
18 octombrie
190/202316 octombrie
privind aprobarea majorării cuantumului alocației de hrană pentru elevii Școlii Profesionale Speciale „Sfânta Ecaterina” Huși
18 octombrie
189/202316 octombrie
privind rectificarea a II-a a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023
18 octombrie
188/202316 octombrie
privind rectificarea a IV-a a bugetului instituțiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023
18 octombrie
187/202316 octombrie
pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 7/2018 privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
18 octombrie
186/202316 octombrie
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 219/2021 privind aprobarea înființării prin reorganizare a unor centre/complexe rezidențiale pentru persoanele adulte cu dizabilități din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
18 octombrie
185/202316 octombrie
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Huşi, componentă funcțională din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
18 octombrie
184/202316 octombrie
pentru aprobarea înființării unor posturi în regim contractual de execuție și a modificării organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
18 octombrie
183/202316 octombrie
pentru modificarea a nouă poziții din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.78/2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările ulterioare
18 octombrie
182/202316 octombrie
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
18 octombrie
181/202306 octombrie
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 51/2023 privind aprobarea proiectului „BiblioHub Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect și a încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului
06 octombrie
180/202313 septembrie
pentru modificarea pozițiilor nr.113 și nr.117 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.170/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările ulterioare
18 septembrie
179/202313 septembrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.78/2018 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare rutiere
18 septembrie
178/202313 septembrie
privind aprobarea studiului de oportunitate și a documentației de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al județului Vaslui – drumuri județene și rețele rutiere
18 septembrie
177/202313 septembrie
privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu și a tarifelor pentru efectuarea serviciului public de transport de persoane prin curse regulate
18 septembrie
176/202313 septembrie
privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de investiție „CONSTRUIREA A 3 LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNELE ROȘIEȘTI ȘI ALBEȘTI, JUDEŢUL VASLUI ȘI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNA ROȘIEȘTI, JUDEȚUL VASLUI, ÎN CADRUL PROIECTULUI COMUNITĂȚI PARTICIPATIVE PENTRU TINERII CU DIZABILITĂȚI”
18 septembrie
175/202313 septembrie
privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a două spații în suprafață totală de 83,93 mp, aflate în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
18 septembrie
174/202313 septembrie
privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu în suprafață totală de 128 mp, aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
18 septembrie
173/202313 septembrie
privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu în suprafață totală de 85,90 mp, aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
18 septembrie
172/202313 septembrie
privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu în suprafață totală de 290 mp, aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
18 septembrie
171/202313 septembrie
privind rectificarea a III-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023
15 septembrie
170/202313 septembrie
privind rectificarea a VI-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2023
15 septembrie
169/202313 septembrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 130/2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
15 septembrie
168/202313 septembrie
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 149/2023 privind aprobarea înființării unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a trei complexuri de locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în structura Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vaslui, precum și a Regulamentelor de organizare și funcționare a acestora
15 septembrie
167/202313 septembrie
pentru modificarea pozițiilor nr. 31 și nr. 39 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.91/2021 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad, cu modificările ulterioare
15 septembrie
166/202313 septembrie
privind aprobarea Strategiei culturale și turistice a Județului Vaslui pentru orizontul de timp 2022-2028”
15 septembrie
165/202305 septembrie
privind aprobarea participării Județului Vaslui la Programul privind îmbunătățirea calității aerului şi reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puțin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat, precum şi asumarea obligațiilor cu privire la implementarea proiectului „Asigurarea accesului la educație a elevilor din Județul Vaslui prin achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante și stații de reîncărcare”
07 septembrie
164/202322 august
pentru aprobarea listei produselor care se vor distribui și a măsurilor educative care se vor implementa în județul Vaslui în cadrul Programului pentru școli al României, în perioada 2023-2029
24 august
163/202322 august
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „BiblioHub Vaslui”, implementat la Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
24 august
162/202322 august
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) pentru obiectivul de investiții "REABILITARE ŞI MODERNIZARE DJ 244 K: DN 24 (MUNTENII DE SUS) – TANACU – BĂLŢAŢI –CRĂSNĂŞENI – LEOŞTI – VINEŢEŞTI – OLTENEŞTI – ZGURA, L = 19,000 KM”, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru Loturile nr. 2 și nr. 3, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local
24 august
161/202322 august
pentru modificarea unor poziții din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.170/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările ulterioare
24 august
160/202322 august
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.84/2023 privind aprobarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes local pentru anul 2023, cu modificările ulterioare
24 august
159/202322 august
pentru aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr.16452/19.12.2017
24 august
158/202322 august
privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii "REABILITARE ŞI MODERNIZARE DJ 244 K: DN 24 (MUNTENII DE SUS) – TANACU – BĂLŢAŢI –CRĂSNĂŞENI – LEOŞTI – VINEŢEŞTI – OLTENEŞTI – ZGURA, L = 19,000 KM”
24 august
157/202322 august
privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile din domeniul public și privat al Comunei Băcești în domeniul public și privat al Județului Vaslui
24 august
156/202322 august
privind darea în administrare a unor spații dintr-un imobil aparținând domeniului public al Județului Vaslui către Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui
24 august
155/202322 august
privind acordarea unui sprijin financiar pentru cinci unități de cult din județul Vaslui
24 august
154/202322 august
privind rectificarea a V-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2023
23 august
153/202322 august
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile și al bugetului împrumutului intern pentru perioada 01.01.2023 – 30.06.2023
23 august
152/202322 august
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Bibliotecii Județene “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
23 august
151/202322 august
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Vaslui
23 august
150/202322 august
privind aprobarea capacității și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Echipei mobile - componentă funcțională în cadrul Ansamblului de Locuințe Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
23 august
149/202322 august
privind aprobarea înființării unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a trei complexuri de locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în structura Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vaslui, precum și a Regulamentelor de organizare și funcționare a acestora
23 august
148/202308 august
privind rectificarea a IV-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2023
09 august
147/202331 iulie
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Tehnico-Economic constituit la nivelul Consiliului Județean Vaslui
02 august
146/202331 iulie
pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.20/2021 privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se supun adoptării Consiliului Județean Vaslui
02 august
145/202331 iulie
privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui
02 august
144/202331 iulie
privind înființarea Clubului Sportiv Județean Vaslui, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Vaslui
02 august
143/202331 iulie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.84/2023 privind aprobarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes local pentru anul 2023
02 august
142/202331 iulie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.12/2017 privind aprobarea proiectului „Regiunea Nord - Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
02 august
141/202331 iulie
privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu operatorului de transport rutier S.C. AUTOBUZUL S.A. pentru traseul 3101 Huși - Crasna-Vaslui și a tarifelor aferente pentru efectuarea serviciului public de transport de persoane prin curse regulate
02 august
140/202331 iulie
pentru aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr.16452/19.12.2017
02 august
139/202331 iulie
privind stabilirea formei de gestiune a serviciului de administrare a domeniului public și privat al Județului Vaslui – drumuri județene și rețele rutiere
02 august
138/202331 iulie
privind rectificarea bugetului creditului intern pe anul 2023
02 august
137/202331 iulie
privind rectificarea a II-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023
02 august
136/202331 iulie
privind rectificarea a III-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2023
02 august
135/202331 iulie
pentru modificarea a patru poziții din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.137/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui, cu modificările ulterioare
02 august
134/202331 iulie
pentru aprobarea proiectului „Guvernanță digitală eHealth și interoperabilitate în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect și a încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului
02 august
133/202331 iulie
pentru modificarea a două poziții din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.78/2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările ulterioare
02 august
132/202328 iunie
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.124/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Creșterea eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui”
03 iulie
131/202328 iunie
pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.113/2020 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui”
03 iulie
130/202328 iunie
pentru modificarea poziției nr.19 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.89/2023 privind aprobarea înființării Centrului Cultural Județean Vaslui prin reorganizarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui în instituție de spectacole de proiecte
03 iulie
129/202328 iunie
pentru modificarea poziției nr.72 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.170/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările ulterioare
03 iulie
128/202328 iunie
pentru modificarea și completarea componenței Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Vaslui
03 iulie
127/202328 iunie
privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a judeţului Vaslui, ediția 2023
03 iulie
126/202328 iunie
privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea continuității serviciului public de transport persoane prin curse regulate, în județul Vaslui
03 iulie
125/202328 iunie
privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu și a tarifelor pentru efectuarea serviciului public de transport de persoane prin curse regulate
03 iulie
124/202328 iunie
pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.169/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A OBIECTIVULUI ”CSEI ELISABETA POLIHRONIADE” VASLUI, cu modificările ulterioare
03 iulie
123/202328 iunie
privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită pe termen limitat a unor bunuri mobile aflate în proprietatea privată a Judeţului Vaslui către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt” Vaslui
03 iulie
122/202328 iunie
privind trecerea din domeniul public al Județului Vaslui în domeniul privat al acestuia a unor mijloace fixe, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora
03 iulie
121/202328 iunie
privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru anul 2023
03 iulie
120/202328 iunie
privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui
03 iulie
119/202328 iunie
pentru aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 7.500.000 lei, în conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului
03 iulie
118/202328 iunie
privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Vaslui
03 iulie
117/202313 iunie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.12/2017 privind aprobarea proiectului „Regiunea Nord - Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
14 iunie
116/202313 iunie
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.265/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Regiunea Nord - Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)”, cu modificările și completările ulterioare
14 iunie
115/202313 iunie
privind modificarea articolului 4 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.114/2023 pentru aprobarea proiectului „Dotarea cu microbuze electrice a unităților școlare din mediul rural, județul Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect și a încheierii unor protocoale de colaborare pentru realizarea proiectului
14 iunie
114/202330 mai
pentru aprobarea proiectului „Dotarea cu microbuze electrice a unităților școlare din mediul rural, județul Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect și a încheierii unor protocoale de colaborare pentru realizarea proiectului
31 mai
113/202330 mai
pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.208/2020 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui, cu modificările ulterioare
31 mai
112/202330 mai
pentru modificarea pozițiilor nr.125, nr.136 și nr.179 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.170/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările ulterioare
31 mai
111/202330 mai
privind aprobarea proiectului “Dotarea unităților de învățământ special din județul Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect
31 mai
110/202330 mai
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.62/2021 privind aprobarea proiectului „Let's discover Stefan cel Mare traces together”(„Pe urmele lui Ștefan cel Mare”), a cheltuielilor și a încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului
31 mai
109/202330 mai
privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023
31 mai
108/202330 mai
privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023
31 mai
107/202330 mai
privind rectificarea a II-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2023
31 mai
106/202330 mai
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile și al bugetului împrumutului intern pe perioada 01.01.2023 – 31.03.2023
31 mai
105/202330 mai
privind aprobarea încheierii unor protocoale de colaborare între Județul Vaslui-Consiliul Județean Vaslui, prin Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
31 mai
104/202330 mai
privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție „Înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) locuințe protejate în cadrul proiectului “Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități” Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, Comuna Găgești, Județul Vaslui”
31 mai
103/202330 mai
privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție „Înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) locuințe protejate în cadrul proiectului “Servicii sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilități” Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, Comuna Oltenești, Județul Vaslui”
31 mai
102/202330 mai
privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de investiții „CONSTRUIREA A 2 LOCUINȚE ROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN LOCALITATEA ZORLENI, COM. ZORLENI, JUDEŢUL VASLUI ȘI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN LOCALITATEA ZORLENI COMUNA ZORLENI, JUDEȚUL VASLUI”, ÎN CADRUL PROIECTULUI „ZORLENI – COMUNITATE FĂRĂ FRONTIERE”
31 mai
101/202330 mai
privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de investiții „Înființarea unui Centru Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Ștefan cel Mare, Județul Vaslui”, în cadrul proiectului „Centru Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități Mărășeni”
31 mai
100/202330 mai
privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de investiții „CONSTRUIREA A 3 LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNELE ROȘIEȘTI ȘI ALBEȘTI, JUDEȚUL VASLUI ȘI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNA ROȘIEȘTI, JUDEȚUL VASLUI, ÎN CADRUL PROIECTULUI „COMUNITĂȚI PARTICIPATIVE PENTRU TINERII CU DIZABILITĂȚI”
31 mai
99/202330 mai
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.7/2018 privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările ulterioare
31 mai
98/202330 mai
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Consiliul Administrativ al Centrului Cultural Județean Vaslui
31 mai
97/202330 mai
pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.75/2022 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad, cu modificările ulterioare
31 mai
96/202330 mai
pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.78/2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
31 mai
95/202327 aprilie
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.28/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”, cu modificările ulterioare
28 aprilie
94/202327 aprilie
completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.81/2023 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale Judeţului Vaslui a unei părți din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pentru anul 2023
28 aprilie
93/202327 aprilie
stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
28 aprilie
92/202327 aprilie
stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui
28 aprilie
91/202327 aprilie
stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
28 aprilie
90/202327 aprilie
aprobarea reorganizării unor complexe de servicii comunitare din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui și a regulamentelor de organizare și funcționare a acestora
28 aprilie
89/202327 aprilie
privind aprobarea înființării Centrului Cultural Județean Vaslui prin reorganizarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui în instituție de spectacole de proiecte
28 aprilie
88/202327 aprilie
pentru aprobarea încheierii Memorandumului de înțelegere pentru sprijinirea serviciilor Blue Dot/din centrele de tranzit acordate pentru copiii și familiile din zona conflictului din Ucraina
28 aprilie
87/202312 aprilie
privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 209/2017 privind declararea de interes public județean a unor bunuri realizate în cadrul proiectelor de investiții „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” și „Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”
13 aprilie
86/202312 aprilie
pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.209/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui
13 aprilie
85/202312 aprilie
privind aprobarea Metodologiei de evaluare, selecție și monitorizare a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților non-profit de interes local, precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social, activități de tineret și sport
13 aprilie
84/202312 aprilie
privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2023
13 aprilie
83/202312 aprilie
privind aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2024, care constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate
13 aprilie
82/202312 aprilie
privind rectificarea bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2023
13 aprilie
81/202312 aprilie
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale Judeţului Vaslui a unei părți din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pentru anul 2023
13 aprilie
80/202312 aprilie
pentru modificarea poziției nr.39 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.43/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti, cu modificările și completările ulterioare
13 aprilie
79/202312 aprilie
privind aprobarea proiectului „Dotarea cabinetului de planificare familială din cadrul SJU Vaslui” în vederea depunerii acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 12 Sănătate, Investiția I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.5 Cabinete de planificare familială, precum și a cheltuielilor legate de proiect
13 aprilie
78/202312 aprilie
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
13 aprilie
77/202321 martie
pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.165/2022 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 242G: VINDEREI (DJ 242 C KM 0 + 000) - BRĂDEȘTI", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții "Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
24 martie
76/202321 martie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 225/2020 privind aprobarea participării Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui în cadrul proiectului ”Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect, cu completările ulterioare
24 martie
75/202321 martie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.224/2020 privind aprobarea participării Județului Vaslui în cadrul proiectului „Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a încheierii unui acord de parteneriat, cu completările ulterioare
24 martie
74/202321 martie
privind aprobarea solicitării transferului temporar a dreptului de administrare asupra unui sector din drumul județean DJ 248A, precum și asupra drumului județean DJ 248G, către Comuna Rafaila
24 martie
73/202321 martie
pentru modificarea unor poziții din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.91/2021 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad, cu modificările ulterioare
24 martie
72/202321 martie
pentru modificarea unor poziții din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.75/2022 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad, cu modificările ulterioare
24 martie
71/202321 martie
privind aprobarea Programului Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru anul 2023
24 martie
70/202321 martie
privind transferul cheltuielilor înregistrate la obiectivul de investiții „Consolidarea amplasamentului afectat de alunecări de teren situate în vecinătatea depozitului de deșeuri Huși” către unitatea administrativ-teritorială Municipiul Huși
24 martie
69/202321 martie
privind aprobarea solicitării transferului temporar a dreptului de administrare a unui sector din drumul județean DJ 244K către Comuna Muntenii de Sus
24 martie
68/202321 martie
privind renunțarea la dreptul de administrare al Consiliului Județean Vaslui asupra imobilului având Cartea Funciară nr. 77680 UAT Huși
24 martie
67/202321 martie
privind exploatarea și distribuirea gratuită a 553,86 mc masă lemnoasă din vegetația din afara fondului forestier național aflată pe aliniamentul drumurilor județene
24 martie
66/202321 martie
privind modificarea Actului Constitutiv al Societății ”Lucrări, Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui
24 martie
65/202321 martie
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale Judeţului Vaslui a unei părți din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pentru anul 2023
24 martie
64/202321 martie
pentru înființarea Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilități la nivelul județului Vaslui și pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acestuia
24 martie
63/202321 martie
pentru aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Vaslui, pentru anul 2023
24 martie
62/202321 martie
privind aprobarea cuantumului cotizației Județului Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui, pentru anul 2023
24 martie
61/202321 martie
privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.170/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.43/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere Unitate de Primiri Urgențe”, cu modificările ulterioare
24 martie
60/202321 martie
pentru aprobarea proiectului „Dotare cu echipamente medicale adecvate pentru îmbunătățirea programului de screening în cadrul Spitalului de Urgență Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect și a încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului
24 martie
59/202321 martie
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
24 martie
58/202323 februarie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 6/2019 privind aprobarea proiectului „Viață independentă în comuna Pogana - servicii pentru persoane adulte cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect
01 martie
57/202323 februarie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.4/2019 privind aprobarea proiectului „Viață independentă în comuna Banca - servicii pentru persoane adulte cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect
01 martie
56/202323 februarie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.208/2020 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui, cu modificările ulterioare
01 martie
55/202323 februarie
pentru aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul Vaslui, 2018-2022
28 februarie
54/202323 februarie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.78/2018 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
28 februarie
53/202323 februarie
pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.169/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A OBIECTIVULUI ”CSEI ELISABETA POLIHRONIADE” VASLUI, cu modificările ulterioare
28 februarie
52/202323 februarie
pentru aprobarea participării Bibliotecii Județene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui în cadrul proiectului „BiblioHub Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect și a încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului
28 februarie
51/202323 februarie
pentru aprobarea proiectului „BiblioHub Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect și a încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului
28 februarie
50/202323 februarie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Viața independentă în comuna Pogana – servicii pentru persoane adulte cu dizabilități”
28 februarie
49/202323 februarie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Viața independentă în comuna Banca – servicii pentru persoane adulte cu dizabilități”
28 februarie
48/202323 februarie
pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.194/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI), a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general pentru obiectivul de investiții "REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 244C: HUȘI (DN 24B) - PĂDURENI – LEOȘTI – VĂLENI – URLAȚI - DIMITRIE CANTEMIR – DJ 244A (MUȘATA)", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții "Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
28 februarie
47/202323 februarie
pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.180/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI), a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general pentru obiectivul de investiții "DJ 244M: DN24 - (Crasna) - Albești – Idrici – Roșiești (DJ 244A)", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții "Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
28 februarie
46/202323 februarie
pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.179/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI), a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare DJ 245L: DN 24 (Costești) – Puntișeni – Chițcani – Pârvești – Mănăstirea Pârvești", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții "Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
28 februarie
45/202323 februarie
pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.166/2022 privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții ”Pod pe DJ 245E, km. 2+705" aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
28 februarie
44/202323 februarie
privind modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.164/2022 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 242C: Limită județ Galați (Gara Docăneasa) - Limită județ Galați (Gara Tălășmani)", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
28 februarie
43/202323 februarie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Realizare lucrări în vederea avizării/autorizării I.S.U. și modernizare clădiri Centrul de Asistență Medico-Socială Băcești”
28 februarie
42/202323 februarie
privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu în suprafață totală de 128 mp, aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
28 februarie
41/202323 februarie
privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu în suprafață totală de 290 mp, aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
28 februarie
40/202323 februarie
privind aprobarea concesionării, prin licitație publică, a două spații cu destinația de cabinete medicale, aflate în domeniul privat al Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui
28 februarie
39/202323 februarie
privind aprobarea nivelului minim al redevenței pentru concesionarea, prin licitație publică, a spațiilor având destinația de cabinete medicale, situate în incinta imobilului Policlinică stomatologică, aflat în domeniul privat al Județului Vaslui
28 februarie
38/202323 februarie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.186/2022 privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2022-2023
28 februarie
37/202323 februarie
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile și al bugetului împrumutului intern pe perioada 01.01.2022– 31.12.2022
28 februarie
36/202323 februarie
pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui și a supleantului acestuia în Comitetul județean pentru accelerarea procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării la nivelul județului Vaslui
28 februarie
35/202323 februarie
privind desemnarea reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea AQUAVAS S.A. Vaslui, în vederea exercitării drepturilor de acţionar
28 februarie
34/202323 februarie
privind aprobarea Acordului colectiv și a Contractului colectiv de muncă negociate cu salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
28 februarie
33/202323 februarie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.130/2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
28 februarie
32/202323 februarie
privind înființarea ”Locuinței Protejate Venus” în structura Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia
28 februarie
31/202323 februarie
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
28 februarie
30/202323 februarie
pentru modificarea punctului 2 al articolului 2 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
28 februarie
29/202302 februarie
privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Modernizare drum județean DJ 246: DJ 247 (Codăești) – Rediu Galian – Tăcuta – Focșasca - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, Județul Vaslui"
03 februarie
28/202302 februarie
privind exploatarea si distribuirea gratuită a 7,62 mc masă lemnoasă
03 februarie
27/202302 februarie
privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui, în calitate de membru al Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (A.D.I.V.), pentru anul 2023
03 februarie
26/202302 februarie
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV S.A. pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024 - 2025
03 februarie
25/202302 februarie
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii "Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. Vaslui pe anul 2023 și a estimărilor pe anii 2024 - 2025
03 februarie
24/202302 februarie
privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023
03 februarie
23/202302 februarie
privind aprobarea bugetului creditului intern pe anul 2023 și a estimărilor pe anii 2024-2026
03 februarie
22/202302 februarie
privind aprobarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026
03 februarie
21/202302 februarie
privind adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026
03 februarie
20/202302 februarie
privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Vaslui și a excedentului bugetului fondurilor externe nerambursabile, rezultate la încheierea exercițiului bugetar 2022, ca surse de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local al județului, pe anul 2023
03 februarie
19/202302 februarie
pentru modificarea poziției nr.9 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.137/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui, cu modificările ulterioare
03 februarie
18/202302 februarie
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții
al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
03 februarie
17/202318 ianuarie
privind aprobarea participării Județului Vaslui la „Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in în localități, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală”
20 ianuarie
16/202318 ianuarie
privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2022, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 2023
20 ianuarie
15/202318 ianuarie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.140/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
20 ianuarie
14/202318 ianuarie
privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din Județul Vaslui pentru anul școlar 2023 - 2024
20 ianuarie
13/202318 ianuarie
privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2023
20 ianuarie
12/202318 ianuarie
privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași, pentru anul 2023
20 ianuarie
11/202318 ianuarie
privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2023
20 ianuarie
10/202318 ianuarie
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (A.D.I.V.)
20 ianuarie
9/202318 ianuarie
privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții “Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui – Centrul Cultural Județean Multifuncțional” (Proiectare de arhitectură, acustică, rezistență și instalații și proiectare mecanică de scenă)
20 ianuarie
8/202318 ianuarie
privind aprobarea solicitării trecerii unui imobil din domeniul public al Municipiului Bârlad în domeniul public al Județului Vaslui
20 ianuarie
7/202318 ianuarie
privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu” în domeniul public al Județului Vaslui
20 ianuarie
6/202318 ianuarie
privind aprobarea majorării cuantumului alocației de hrană pentru elevii Școlii Profesionale Speciale „Sfânta Ecaterina” Huși
20 ianuarie
5/202318 ianuarie
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2023 și estimările sumelor defalcate ce urmează a fi repartizate pentru anii 2024-2026
20 ianuarie
4/202318 ianuarie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.138/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
20 ianuarie
3/202318 ianuarie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean pentru Evidența Persoanelor Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
20 ianuarie
2/202318 ianuarie
pentru modificarea poziției nr. 20 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 75/2022 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad, cu modificările ulterioare
20 ianuarie
1/202318 ianuarie
privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Voicu Vasile
20 ianuarie

Last modified: august 2, 2023

Comments are closed.