Portalul oficial al Județului VASLUI

Hotărâri 2024

ianuarie 23, 2024

ARHIVĂ HOTĂRÂRI 2023


Registru proiecte de hotărâri 2024 Registru hotărâri 2024


Hotărâri 2024

Nr. Hotărâre Data adoptăriiConținutul pe scurt al hotărârii
Data publicării
97/20247 iunie
pentru aprobarea proiectului „Axa rutieră strategică Sud - Vest a județului Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect și a încheierii unui acord de parteneriat
7 iunie
96/20247 iunie
pentru modificarea și completarea Hotărârii onsiliului Județean Vaslui nr.193/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI/SF), a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Axa rutieră strategică Sud - Vest a județului Vaslui”
7 iunie
95/202430 mai
privind însușirea și actualizarea unor documentații cadastrale aferente drumurilor județene DJ 242C și DJ 242G
31 mai
94/202430 mai
privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu în suprafață totală de 17,50 mp, aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești
31 mai
93/202430 mai
privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu” în domeniul public al Județului Vaslui
31 mai
92/202430 mai
privind exceptarea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui, instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordonarea Consiliului Județean Vaslui, de la aplicarea măsurilor prevăzute la alin.(1) al art.XXIX din Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare
31 mai
91/202430 mai
pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 241/2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Bibliotecii Județene “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
31 mai
90/202430 mai
privind aprobarea înființării Centrului de Zi pentru persoane adu privind aprobarea înființării Centrului Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilități (CRes) Banca în structura Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vaslui, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia
31 mai
89/202430 mai
privind aprobarea înființării Centrului de Zi pentru persoane adulte cu dizabilități Roșiești și a Complexului de Locuințe Maxim Protejate pentru persoane adulte cu dizabilități Corni Albești -Albești – Roșiești în structura Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vaslui, precum și a Regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora
31 mai
88/202430 mai
pentru modificarea a trei poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliuluprivind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pe termen limitat a bunurilor mobile achiziționate în cadrul proiectului ”Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport” către Spitalul Județean de Urgență Vaslui
31 mai
87/202430 mai
pentru modificarea a trei poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 237/2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările ulterioare
31 mai
86/202430 mai
privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Județul Vaslui și Palatul Copiilor Vaslui în vederea desfășurării în parteneriat a activităților propuse pentru finanțare în anul 2024
31 mai
85/202426 aprilie
privind modificarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui
30 aprilie
84/202426 aprilie
privind aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes județean, precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social, activități de tineret și sport
30 aprilie
83/202426 aprilie
privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public județean pentru anul 2024
30 aprilie
82/202426 aprilie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.205/2023 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții ”Pod pe DJ 245E, km. 2+705" aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
30 aprilie
81/202426 aprilie
privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru anul 2024
30 aprilie
80/202426 aprilie
privind declararea de interes public județean a unui bun imobil și transmiterea acestuia în administrarea Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad
30 aprilie
79/202426 aprilie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.23/2016 privind stabilirea consumului de carburanţi pentru mijloacele de transport din dotarea Consiliului judeţean Vaslui, instituțiile și serviciile publice de interes județean, precum și pentru instituțiile publice finanțate de la bugetul local al județului Vaslui, cu modificările si completările ulterioare
30 aprilie
78/202426 aprilie
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetuluiinstituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile și al bugetului împrumutului intern pentruperioada 01.01.2023 – 31.12.2023
30 aprilie
77/202426 aprilie
pentru aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru persoane cu handicap Huși pentru perioada 2023-2024
30 aprilie
76/202426 aprilie
privind aprobarea înființării Centrului de Zi pentru persoane adulte cu dizabilități Zorleni și a Complexului de Locuințe Maxim Protejate pentru persoane adulte cu dizabilități Zorleni în structura Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vaslui, precum și a Regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora
30 aprilie
75/202426 aprilie
privind aprobarea înființării Centrului de Zi pentru persoane adulte cu dizabilități Tomșa și a Complexului de Locuințe Maxim Protejate pentru persoane adulte cu dizabilități Hoceni în structura Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vaslui, precum și Regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora
30 aprilie
74/202426 aprilie
privind aprobarea înființării Centrului de Zi pentru persoane adulte cu dizabilități Gârceni și a Complexului de Locuințe Maxim Protejate pentru persoane adulte cu dizabilități Gârceni-Armășoaia-Bleșca în structura Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vaslui, precum și a Regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora
30 aprilie
73/202426 aprilie
privind aprobarea reorganizării Complexului de Servicii Comunitare "Neculai Roșca Codreanu” Bârlad din structura Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vaslui, precum și a Regulamentelor de organizare și funcționare acomponentelor funcționale ale acestuia
30 aprilie
72/202426 aprilie
pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.239/2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului ”Victor Ion Popa” Bârlad
30 aprilie
71/202426 aprilie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Dezvoltarea serviciilor de paliație în cadrul Spitalului Județean Vaslui prin crearea unei secții de îngrijiri paliative”
30 aprilie
70/202426 aprilie
privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Județul Vaslui și Centrul Județean de Excelență Vaslui în vederea desfășurării în parteneriat a activităților propuse pentru finanțare în anul 2024
30 aprilie
69/202425 martie
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în Consiliul de administrație al Muzeului Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui
25 martie
68/202425 martie
privind rectificarea a II-a a bugetului local al Județului Vaslui pe anul 2024
25 martie
67/202425 martie
pentru modificarea și completarea anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.83/2023 privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2024, care constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate
25 martie
66/202425 martie
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
25 martie
65/202425 martie
privind aprobarea atribuirii a două licenţe de traseu și a tarifelor pentru efectuarea serviciului public de transport de persoane prin curse regulate
25 martie
64/202425 martie
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Vaslui, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost
25 martie
63/202425 martie
privind trecerea din domeniul public al Județului Vaslui în domeniul privat al acestuia a unor mijloace fixe aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Vaslui, în vederea scoaterii din funcţiune, casării sau demolării
25 martie
62/202425 martie
pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 83/2023 privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2024, care constituie venituri la bugetul local al Județului și la bugetul instituțiilor subordonate
25 martie
61/202425 martie
privind repartizarea fondului rămas la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit pentru anul 2024 către unitatea administrativ-teritorială Municipiul Huși
25 martie
60/202425 martie
pentru modificarea unor poziții din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.237/2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările ulterioare
25 martie
59/202418 martie
privind rectificarea bugetului local al Județului Vaslui pe anul 2024
18 martie
58/202418 martie
privind repartizarea unei sume către Comuna Coroiești pentru implementarea Programului pentru Școli al României în anul școlar 2023-2024
18 martie
57/202428 februarie
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.13/2014 privind solicitarea transmiterii unei părți din imobilul 1563, situat în localitatea Muntenii de Jos, județul Vaslui, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
01 martie
56/202428 februarie
privind aprobarea alocării sumei de 120.000 lei din bugetul local al Județului Vaslui pentru finanțarea olimpiadelor școlare pe discipline, faza județeană, pentru anul școlar 2023-2024
01 martie
55/202428 februarie
privind aprobarea înlocuirii unui membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui
01 martie
54/202428 februarie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.20/2021 privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se supun adoptării Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
01 martie
53/202428 februarie
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (ADIV)
01 martie
52/202428 februarie
pentru aprobarea implementării proiectului „SMART PENTRU MESERIILE VIITORULUI”, cod F-PNRR-SmartLabs-2023-2634, în cadrul apelului „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor”, finanțat din PNRR/Pilonul VI: Politici pentru noua generație/Componenta C15: Educație/Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației/Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ, la Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși
01 martie
51/202428 februarie
pentru aprobarea proiectului „Sistem de panouri fotovoltaice la Spitalul Județean de Urgență Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect
01 martie
50/202428 februarie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Sistem de panouri fotovoltaice la Spitalul Județean de Urgență Vaslui”
01 martie
49/202428 februarie
privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare aferente obiectivului de investiție „Sistem de panouri fotovoltaice la Spitalul Județean de Urgentă Vaslui”
01 martie
48/202428 februarie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.162/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) pentru obiectivul de investiții "REABILITARE ŞI MODERNIZARE DJ 244 K: DN 24 (MUNTENII DE SUS) – TANACU – BĂLŢAŢI –CRĂSNĂŞENI – LEOŞTI – VINEŢEŞTI – OLTENEŞTI – ZGURA, L = 19,000 KM”, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru Loturile nr.2 și nr.3, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local
01 martie
47/202428 februarie
privind aprobarea Acordului colectiv și a Contractului colectiv de muncă negociate cu salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
01 martie
46/202428 februarie
pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.92/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui
01 martie
45/202428 februarie
pentru modificarea a cinci poziții din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.137/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui, cu modificările ulterioare
01 martie
44/202428 februarie
pentru aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Vaslui
01 martie
43/202428 februarie
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.149/2023 privind aprobarea înființării unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a trei complexuri de locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în structura Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vaslui, precum și a Regulamentelor de organizare și funcționare a acestora, cu modificările și completările ulterioare
01 martie
42/202428 februarie
pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.90/2023 privind aprobarea reorganizării unor complexuri de servicii comunitare din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui și a regulamentelor de organizare și funcționare a acestora
01 martie
41/202428 februarie
pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.130/2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
01 martie
40/202408 februarie
privind exploatarea și distribuirea gratuită a 45,49 mc masă lemnoasă
09 februarie
39/202408 februarie
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV S.A. pe anul 2024 și a estimărilor pe anii 2025 și 2026
09 februarie
38/202408 februarie
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii "Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. Vaslui pe anul 2024 și a estimărilor pe anii 2025 și 2026
09 februarie
37/202408 februarie
privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2024 și a estimărilor pe anii 2025 - 2027
09 februarie
36/202408 februarie
privind aprobarea bugetului creditului intern pe anul 2024 și a estimărilor pe anii 2025 - 2027
09 februarie
35/202408 februarie
privind aprobarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2024 și a estimărilor pe anii 2025-2027
09 februarie
34/202408 februarie
privind aprobarea bugetului local al Judeţului Vaslui pe anul 2024 și a estimărilor pe anii 2025-2027
09 februarie
33/202408 februarie
privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui, în calitate de membru al Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești-județul Vaslui (APC VASLUI), pentru anul 2024
09 februarie
32/202408 februarie
pentru modificarea poziției nr.25 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.243/2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui
09 februarie
31/202429 ianuarie
privind actualizarea componenței nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui
02 februarie
30/202429 ianuarie
privind desemnarea unui consilier județean ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui
02 februarie
29/202429 ianuarie
privind aprobarea nominalizării a doi consilieri județeni care vor avea calitatea de membri în Comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Vaslui, pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023
02 februarie
28/202429 ianuarie
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui
02 februarie
27/202429 ianuarie
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Consiliul consultativ al Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești
02 februarie
26/202429 ianuarie
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în educație la nivelul Centrului Școlar de Educație Incluzivă ”Constantin Pufan” Vaslui, pentru anul școlar 2023-2024
02 februarie
25/202429 ianuarie
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în Consiliul de administrație al Muzeului ”Vasile Pârvan” Bârlad
02 februarie
24/202429 ianuarie
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în Consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale ”Sfânta Ecaterina” Huși
02 februarie
23/202429 ianuarie
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în Consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă ”Constantin Pufan” Vaslui
02 februarie
22/202429 ianuarie
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în Consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă ”Elisabeta Polihroniade” Vaslui
02 februarie
21/202429 ianuarie
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui
02 februarie
20/202429 ianuarie
privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din Județul Vaslui pentru anul școlar 2024 - 2025
02 februarie
19/202429 ianuarie
privind aprobarea cuantumului și a plății cotizației către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pentru anul 2024
02 februarie
18/202429 ianuarie
privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași, pentru anul 2024
02 februarie
17/202429 ianuarie
privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2024
02 februarie
16/202429 ianuarie
privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2024
02 februarie
15/202429 ianuarie
privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui, în calitate de membru al Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (A.D.I.V.), pentru anul 2024
02 februarie
14/202429 ianuarie
privind stabilirea valorii unitare lei/kilometru aferentă sumei forfetare lunare și a sumei forfetare pe zi, acordate elevilor din județul Vaslui care sunt şcolarizaţi în altă localitate decât cea de domiciliu și care nu beneficiază de existența serviciilor de transport public
02 februarie
13/202429 ianuarie
privind trecerea unor imobile din domeniul privat al Județului Vaslui în domeniul public al acestuia, aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor de interes județean a unui imobil și declararea de interes public județean a acestuia
02 februarie
12/202429 ianuarie
privind aprobarea solicitării trecerii unui imobil din domeniul public al Comunei Șuletea în domeniul public al Judeţului Vaslui
02 februarie
11/202429 ianuarie
privind declararea de interes public județean a unui imobil și transmiterea acestuia în administrarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă „Constantin Pufan” Vaslui
02 februarie
10/202429 ianuarie
privind trecerea din domeniul public al Județului Vaslui în domeniul privat al acestuia a unui mijloc fix aflat în administrarea Școlii Profesionale Speciale „Sfânta Ecaterina” Huși, în vederea scoaterii din funcțiune, casării sau demolării acestuia
02 februarie
9/202429 ianuarie
privind aprobarea efectuării în anul 2024 a concediului de odihnă neefectuat în anul 2023, de către vicepreședinții Consiliului Județean Vaslui
02 februarie
8/202429 ianuarie
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
02 februarie
7/202429 ianuarie
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Muzeului ”Vasile Pârvan” Bârlad
02 februarie
6/202429 ianuarie
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului ”Vasile Pârvan” Bârlad
02 februarie
5/202429 ianuarie
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti
02 februarie
4/202429 ianuarie
privind aprobarea înființării Centrului de Zi pentru persoane adulte cu dizabilități (CZ) Murgeni și a Complexului de Locuințe Maxim Protejate pentru persoane adulte cu dizabilități Murgeni în structura Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vaslui, precum și a Regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora
02 februarie
3/202429 ianuarie
pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.237/2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
02 februarie
2/202422 ianuarie
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2024 și estimările sumelor defalcate ce urmează a fi repartizate pentru anii 2025-2027
23 ianuarie
1/202422 ianuarie
privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2023 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local al județului, pe anul 2024
23 ianuarie

Last modified: ianuarie 23, 2024

Comments are closed.