Portalul oficial al Județului VASLUI

Unitatea-Administrativ-Teritorială Județul Vaslui anunță semnarea contractului de finanţare pentru Proiectul „Sprijin în pregătirea aplicației de finanțare pentru proiectul Extinderea sistemului integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” Cod SMIS 2014+ 152848

septembrie 9, 2022

Contractul de Finanţare nr. 1658/22.08.2022 aferent proiectului cu numărul 152848 a fost semnat între Unitatea-Administrativ-Teritorială Județul Vaslui, în calitate de Beneficiar al finanţării şi Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 7.353.830,64 lei (șapte milioane trei sute cincizeci și trei de mii opt sute treizeci lei și șaizeci și patru de bani), după cum urmează:

  • valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune: 4.712.566,24 lei;
  • valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 720.745,13 lei;
  • valoarea co-finanţării eligibile a Beneficiarului: 358.072,70 lei;
  • valoarea veniturilor nete generate: 110.884,21 lei;
  • valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 1.809.635,06 lei.

Perioada de implementare a Proiectului este de 14 luni, respectiv între data 01.11.2022 și data 31.12.2023.

Obiectul acestui Contract de Finanţare îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către AM POIM pentru implementarea Proiectului nr. <cod SMIS2014+> 152848 intitulat: ”Sprijin în pregătirea aplicației de finanțare pentru proiectul Extinderea sistemului integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”.

Obiectivul general al proiectului constă în elaborarea documentațiilor tehnico – economice necesare pentru extinderea și dezvoltarea sistemului integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui, în vederea atingerii țintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană prin achiziționarea serviciilor de consultanță în vederea sprijinirii activității Autorității Contractante, respectiv Autorității de Management, pentru pregătirea proiectelor ce urmează să fie propuse spre finanțare, prin întocmirea documentațiilor tehnico – economice ce constituie parte integrantă a Aplicației de Finanțare.

Rezultate așteptate:

  1. Studii, analize și documente suport – Studiul privind estimarea potențialului de colectare separată a biodeșeurilor și a potențialului de compostare individuală la nivelul județului Vaslui și Studiul privind determinarea compoziției deșeurilor menajere similare și din piețe la nivelul județului Vaslui.
  2. Studiu de Fezabilitate și documente suport aferente (studii de teren și alte studii, analiza cost-beneficiu, strategia de achiziții/planul de achiziții, analiza instituțională, evaluarea impactului asupra mediului).
  3. Aplicație de Finanțare și documentele suport necesare în vederea accesării de fonduri în cadrul Programului Operațional Dezvoltare Durabila, inclusiv asigurarea asistenței tehnice pe întreaga perioada de verificare și evaluare a Proiectului.
  4. Organizarea de seminarii și comunicate de presă cu privire la documentele întocmite în cadrul aplicației de finanțare.

Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

 

Date de contact: Consiliul Judeţean Vaslui , str. Ştefan cel Mare nr. 79, judeţul Vaslui, telefon 0235361089, fax 0235361090, poştă electronică consiliu@cjvs.eu

Last modified: septembrie 9, 2022

Comments are closed.