Portalul oficial al Județului VASLUI

Concurs șofer – februarie 2021

februarie 15, 2021

REZULTAT FINAL (15.03.2021)

REZULTATE PROBĂ INTERVIU (11.03.2021)

REZULTAT CONTESTAȚIE LA PROBA SCRISĂ (11.03.2021)

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ (10.03.2021)

REZULTATE SELECȚIE DOSARE (02.03.2021)

Nr. 2294/15.02.2021

ANUNȚ

Consiliul Județean Vaslui organizează concurs de recrutare, în baza art. 554 alin. (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu H.G. nr. 286/20112011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014, astfel:

 • un post de șofer, treapta I, funcție contractuală de execuție, perioadă nedeterminată.

Condițiile de participare la concurs, sunt următoarele:

 • studii generale;
 • permis de conducere categoria B;
 • vechime permis conducere minim 1 an;
 • condiții prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, astfel:
 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs (atașat anunțului);
 • actul de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, în copie;
 • documentele care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și documentele care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;

Actele se vor îndosaria în ordinea specificată, într-un dosar cu șină.
Copiile actelor menționate mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, în prezența candidatului și se depun la registratura Consiliului județean Vaslui.
Dosarele incomplete nu sunt admise pentru înscriere.
Concursul se organizează la sediul Consiliului Județean Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere la concurs, se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv în perioada 15.02-26.02.2021, inclusiv, ora 16 00.
 • selecția dosarelor de înscriere la concurs va avea loc în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere al dosarelor, pe baza îndeplinirii condițiilor de participare.
 • proba scrisă în data de 09.03.2021 , ora 11:00 la sediul Consiliului județean Vaslui;
 • interviul în data de 11.03.2021 , ora 13:00 la sediul Consiliului județean Vaslui;

Afișarea rezultatelor după fiecare probă se face în termen de 1 zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.
Contestațiile se pot depune în maxim 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției dosarelor, probei scrise şi a interviului.
Bibliografia și atribuțiile stabilite pentru funcția contractuală de execuție.
Formulare de completat
Relații suplimentare se pot obține de luni-vineri, între orele 08:00-16:00 la Serviciul Managementul Resurselor Umane, interior: 148.

PREȘEDINTE,
Dumitru BUZATU

Last modified: martie 15, 2021

Comments are closed.