Portalul oficial al Județului VASLUI

Comuna Balteni

UAT-uri
» Albești
» Bălteni
» Banca
» Zorleni

1. Persoane din instituție
Primar: Brașoveanu Constantin Relu     
Viceprimar: Mihalcea Emil
Secretar General: Gheorghiță Aurelia
Contabil: Huțu Liliana
Nr total de angajați din instituție – 17
2. Numele localităților aflate în administrație
– Bălteni, Bălteni Deal, Chetrești
3. Detalii
Suprafață comunei: 32 km2
Intravilan: 212 ha
Extravilan: 2982 ha
Populație: 1529 
Gospodării: 900
Nr. locuințe: 834
Nr. grădinițe: 1 (grup sanitar interior)
Nr. școli: 2 (grup sanitar interior)
* în cazul școlilor și grădinițelor se va specifica locația grupului sanitar – interior sau exterior


4. Așezarea geografică
Comuna Bălteni se află situată în partea sudică a Podişului Central Moldovenesc, subdiviziune a Podişului Bârladului, fiind drenată de valea largă a Bârladului şi afluentul acestuia Stemnic. Conform platformei ArcGIS limitele geografice extreme sunt marcate de :
-paralela de 46°64’ lat. nordică în sud;
-paralela de 46°70’ lat. nordică în nord;
-meridianul de 27°69’ long. estică în est;
-meridianul de 27°57’ long. estică în vest.
Comuna Bălteni se află la o distanţă de la o distanță de 11 km față de Vaslui (reședința județului) și 61 km de Iaşi, cel mai apropiat centru universitar. La nord şi est se învecinează cu comuna Ştefan cel Mare, la vest cu comunele Deleşti şi Laza iar la sud cu Comuna Laza şi suburbia Rediu ce aparţine teritorial şi administrativ de municipiul Vaslui.
5. Activități specifice zonei
Exploatații agricole -586
Asociații agricole si non-agricole – 0
Stupine si stupari – 280
6. Activități economice principale (cu includerea top 3 firme/cifra de afaceri)
Activități: construcții, comerț, creștere pui carne
SC MORANDI COM SRL – creștere pui de carne
SC SAVIDEL SRL – comerț cu materiale de constructie
SC CLEPSIDRA – comerț cu produse alimentare și non-alimentare
7. Obiective turistice (cetăți, manastiri, biserici – asezare, scurt istoric, hram, muzeu sătesc, monumente)
Pensiun Turistica- Curtea Domnească
Structura etnico-religioasa a populației – ortodoxă
8. Factori geofizici (ape curgătoare, iazuri, baraje)
Râul Bârlad, Pârâul Stemnic
9. Suprafețe împădurite
Rezervații natural de tip forestier și floristic- Laleau pestriță – 374 ha
Terenuri degradate –  499 ha
10.Pășuni, fânețe, vii, livezi, culturi legumicole
Pășuni – 478 ha
fânețe – 142 ha
vii – 62 ha
livezi – 11 ha
culturi legumicole – 20 ha
11. Lungime drumuri (asfaltate, pietruite, de pământ)
Lungime drumuri – 69.873 km
Asfaltate – 7,26 km,
Pietruite – 62,62 km.
Infrastructură apă – Sistem de alimentare cu apă Bălteni și Bălteni Deal
Canalizare – nu există,
 Gaz – proiect in lucru,
 Trotuare – nu există


12. Proiecte de investiții

Denumire

Sursa de finantare

Perioada de realizare

Instituția responsabilă

Monitorizare și evaluare

Asfaltare străzi principale și secundare în comuna Bălteni

Bugetul local/UE

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Modernizarea şi finalizarea drumului strategic ce străbate comuna Bălteni

Bugetul local/UE

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Amenajare zonă pietonală aferentă drumurilor judeţene, comunale şi săteşti

Bugetul local/UE

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Dotarea Căminului Cultural Bălteni

Bugetul local/UE

2021-2024

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Construirea unei platforme comunale de depozitare şi gospodărire la gunoiului de grajd în comuna Bălteni, judeţul Vaslui

Bugetul UE

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Construirea unei săli polivalente pentru activităţi sportive (minifotbal, handbal, baschet) şi culturale

Bugetul UE/Bugetul national/Bugetul local

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Amenajare bază sportivă cuprinzând teren fotbal, clădire vestiare, tribune

Buget local

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Amenajare piaţă agroalimentară şi târg de animale

Bugetul UE/Bugetul national/Bugetul local

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Realizarea unui centru de colectare si prelucrare a laptelui

Bugetul UE/Bugetul national/Bugetul local

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Extindere alimentare cu apă în comuna Bălteni și înființare sistem de canalizare în comuna Bălteni, județul Vaslui

Bugetul UE

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Finalizare cadastru si intabulare pentru toate suprafețele agricole aflate în mica proprietate

Bugetul UE/Bugetul national/Bugetul local

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Reabilitare și modernizare sediu Primărie în comuna Bălteni, jud. Vaslui

Bugetul UE /Bugetul local

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Programul ”O șansă pentru toți”, care vizează persoanele cu 8-10 clase sau mai puține;

Bugetul UE/Bugetul national/Bugetul local

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Finalizarea lucrărilor de amenajare a bisericii din comuna Bălteni

Buget local/Buget naţional

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Reabilitare termică și energetică a Obiectivului Școala Chetrești din cadrul Școlii gimnaziale nr 1, clasele I-VIII, Sat Chetrești, comuna Bălteni, județul Vaslui

Buget local/Buget UE

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Finalizare nomenclator stradal

Buget local/Buget naţional

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Plantarea de arbori şi arbuşti în vederea refacerii fondului forestier

Administrați Fondului pentru Mediu/UE

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în satele Bălteni, Bălteni Deal şi Chetreşti, aparţinătoare comunei Bălteni , Judeţul Vaslui

Bugetul UE/Bugetul national

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Amenajarea unui Centru de primire a victimilor violenţei în familie şi a persoanelor fără adăpost

Bugetul UE/Bugetul national/Bugetul local

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Construcţia unei staţii de biogaz pentru producerea de curent electric folosind ca materii prime gunoiul de grajd şi resturile vegetale

Bugetul UE/Bugetul national

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Construcţia unui parc de energie verde (eolian, fotovoltaic) în vederea reducerii dependenţei de energia convenţională şi creşterea independentei energetice la nivelul comunei.

Bugetul UE/Bugetul national

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Digitalizarea administraţiei locale în vederea eficientizării funcţionării instituţiilor publice

Bugetul UE/Bugetul national/ Bugetul local

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Proiect pentru instruirea, pregătirea și plata suplimentară a personalului Primăriei Bălteni implicat în absorbția de fonduri europene pe toate celelalte programe.

Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT)/Buget naţional

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Înfiintarea unui camin de bătrâni în clădirea fostei şcoli cu clasele I-IV Bălteni

Bugetul UE/Bugetul national/ Bugetul local

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Achiziţionarea de teren şi extindere corp clădire pentru asigurarea serviciilor de utilitate publică, în vederea descentralizării activităţii la nivel local

Bugetul UE/Bugetul national/ Bugetul local

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălten

Elaborarea şi implementarea unui program specific de conştientizare a populaţiei privind gestiunea deşeurilor şi în special a impactului diverselor operaţii (colectare, transport, depozitare) asupra sănătăţii umane şi a mediului înconjurător

Bugetul local/UE

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Marcare trasee de drumeţie şi amemajare cu mobilier ecologic în Rezervaţia forestieră Bălteni în vederea includerii acesteia în circuitul turistic

Bugetul local/UE

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Elaborarea de strategii pilot pentru înfiinţarea de ferme familiale pe circa 3 ha teren, pe care să cultive: legume sau plante medicinale

Bugetul local/UE

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Identificarea și amenajarea de amplasamente pentru zone de agrement, în proximitatea Pădurii Bălteni sau a albiei Bârladului

Bugetul local/UE

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Amenajarea luciului de apă din comuna Bălteni și valorificarea potențialului piscicol

Bugetul local/UE

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Extinderea sistemului de irigații pe terenurile cultivate cu legume din lunca Bârladului

Bugetul local/UE

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Amenajare spaţiu de colectare şi selecţie a produselor agroalimentare

Bugetul local/UE

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

Proiectul Casa Verde-Panouri Fotovoltaice

MDRAP

2021-2027

Consiliul Local Bălteni

Consiliul Local Bălteni

 

13. Îmbunatatiri funciare
Nu exista
14. Evenimente locale și personalități
Cămin cultural – funcțional
Ansamblul de dans popular Moștenitorii
Biblioteca comunală Bălteni și nr de volume – 7033 volume
Ziua comunei Bălteni – Ziua Sfinților Împărați Constantin și Elena
15.Târguri, oboare (ziua/data desfășurării)
Nu există
16 Dispensar medical, cabinet stomatologic, centru medico-social
Dispensar medical – 1
Cabinet stomatologic – 1
Număr asistenți sociali/nr asistați social – 10/115
 mediator școlar – nu există
17.ONG-uri
18. Membru in G A L Movila lui Burcel Vaslui Nord
19. Acces C.F.
Denumire stație – Gară Bălteni
20.Digitalizare
www. comunabaltenivs.ro