Portalul oficial al Județului VASLUI

Anunț transfer

aprilie 30, 2024

REZULTAT SELECȚIE DOSARE (14.05.2024)


 

 ANUNȚ

 

Consiliul Județean Vaslui , în baza art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin. (1) lit. b), alin. (2-5), alin. (8) și alin. (9) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță declanșarea procedurii de transfer la cerere, pentru: :

 • 1 post de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale;
  Transferul se va realiza pe perioadă nedeterminată, cu raport de serviciu cu normă întreagă 8 ore/zi, 40 ore pe săptămână.

          Precizăm că, transferul la cerere se face la solicitarea funcționarului public, cu aprobarea președintelui Consiliului Județean Vaslui, precum și a conducătorului autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea funcționarul public, pe baza evaluării și selecției documentelor necesare realizării transferului la cerere și a interviului.
Ulterior aprobării cererii de transfer, Consiliului Județean Vaslui înștiințează cu celeritate autoritatea sau instituția publică în care își desfășoară activitatea funcționarul public admis.

Procedura de selecție în cazul transferului la cerere cuprinde următoarele etape succesive:

 • Selecția dosarelor de înscriere , în cadrul căreia comisia de selecție are obligația de a selecta dosarele depuse de candidați pe baza îndeplinirii condițiilor de participare;
 • Interviul , în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.
Condițiile de participare sunt următoarele:
 • Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din următoarele domenii:
  • Domeniul fundamental - Științe sociale, Ramura de știință – Științe juridice, Domeniul de licență - Drept;
  • Domeniul fundamental - Științe sociale, Ramura de știință - Științe economice.
 • Cunoștințe teoretice în domeniul tehnologiei informației (necesitate și nivel de cunoaștere): Suita Office, Internet – mediu.
 • Limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere): Limbă de circulație internațională, nivel mediu.
Dosarul de înscriere va conține în mod obligatoriu, următoarele documente:
a) cerere de transfer (atașată anunțului) ;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate aflat în termen de valabilitate;
d) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
e) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări, raportat la cerințele din fișa postului vacant;
f) copia carnetului de muncă și/sau a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste încadrarea în funcția publică/contractuală deținută, vechimea în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea prin transfer la cerere a funcției publice/contractuale;
g) adeverința medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare funcției publice/contractuale solicitate;
h) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (atașat anunțului) .
Copiile de pe actele de mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei.
Transferul la cerere se organizează la sediul Consiliului Județean Vaslui, menționat în antet, după cum urmează:
 • Dosarele de înscriere se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunțului;
 • Selecția dosarelor va avea loc în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • Interviul va avea loc la sediul instituției. Data susținerii interviului va fi anunțată la afișarea selecției dosarelor.

Bibliografia și atribuțiile prevăzute în fișa postului.

Anexa 1 - acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal și anexa 2 - cerere de transfer

Relații suplimentare se pot obține de luni-vineri, între orele 08.00-16.00 la Serviciul Managementul Resurselor Umane, Formare Profesională și SSM din cadrul Direcției Economice, telefon 0235/361096, interior 148, persoană de contact Buhuși A.E. – consilier superior în cadrul Serviciului, e-mail personal@cjvs.eu.

Anunț

Last modified: mai 14, 2024

Comments are closed.