Portalul oficial al Județului VASLUI

Anunț recrutare – șef serviciu SMRU

noiembrie 23, 2021

REZULTAT FINAL (28.12.2021)

REZULTAT INTERVIU (23.12.2021)

REZULTAT PROBA SCRISĂ (23.12.2021)

REZULTAT SELECȚIE DOSARE (15.12.2021)

Nr. 17186/23.11.2021

A N U N Ț

privind concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu, grad profesional II – Serviciul Managementul Resurselor Umane, ID post – 179534  

 

Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, în baza art. 618 alin. (2) și alin. (3) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată și cu respectarea prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă, perioadă nedeterminată:

 • Șef serviciu, grad profesional II – Serviciul Managementul Resurselor Umane, ID post – 179534  

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Concursul se organizează la sediul Consiliului Județean Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:

 • Proba scrisă: pe data de 23 decembrie 2021, ora 10:00, care constă în redactarea unei lucrări.
 • Interviul: se susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Condiții generale pentru participarea la concurs:

 1. are cetățenia română și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
 6. îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
 7. îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorii sau dezincriminarea faptei;
 9. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
 10. nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Condiții specifice de participare la concurs:

Nivel de studii:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Domeniul fundamental – Științe sociale, Ramura de știință: juridice/administrative/sociologie/științe economice;
 • Studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă,  conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Vechime în specialitatea studiilor:

 • minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Dosarele de înscriere se depun în intervalul 23.11.2021 – 13.12.2021 inclusiv, de luni până vineri între orele 8 – 16 la sediul Consiliului Județean Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 79 – Serviciul Managementul Resurse Umane, biroul  4, parter.

Dosarele de înscriere vor conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, atașat anunțului;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

  (Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2D la HG nr. 611/2008, atașat anunțului, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor).

 6. copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

  (Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice);

 7. cazierul judiciar;

  (Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.)

 8. declarația pe propria răspundere sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, atașat anunțului.
 9. Copia certificatului de căsătorie pentru persoanele al căror nume s-a schimbat.

Depunerea documentelor se face într-un dosar cu șină, conform opisului atașat prezentului anunț, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografie și Tematică

concurs recrutare funcție publică de conducere, perioadă nedeterminată,

pentru postul de șef serviciu, grad profesional II –  Serviciul Managementul Resurselor Umane, ID post – 179534  

  

 1. Constituția României, republicată
 2. U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare

  Partea I – Dispoziții generale;

  Partea III – Administrația publică locală: Titlul V: cap. I, cap. II, cap. VI, cap. VII, cap. VIII;

    Titlul VI; Titlul VII

  Partea VI – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice: Titlu I, Titlu II și Titlul III

  Partea VII – Răspunderea administrativă;

  Anexa nr. 6 – pentru realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum şi pentru realizarea procesului de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi numiţi în funcţia publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020

  Anexa nr. 7 – NORME privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi componenţa,  atribuţiile, modul de sesizare şi procedura disciplinară

 3. O. G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată.
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Hotărârea de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
 7. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea-cadru nr. 153/2017, privind salarizare personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 11. OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Ordinul nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management
 13. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Legea nr. 292/2011 – legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare: Anexa nr. 1 REGULAMENT-CADRU de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

Atribuțiile ce vor fi prevăzute în fișa postului, în baza activităților care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanță cu specificul funcției publice corespunzătoare postului, sunt atașate prezentului anunț.

Relații suplimentare se pot obține de luni-vineri, între orele 08:00-16:00 la Serviciul Managementul Resurselor Umane, telefon: 0235-361096, fax. 0235-361090, interior: 148, email: personal@cjvs.eu, persoană de contact Rusu – Mardare Ionela, consilier în cadrul Serviciul Managementul Resurselor Umane.

  PREȘEDINTE,

Dumitru BUZATU

Atribuții – șef serviciu, Serviciul Managementul Resurselor Umane

Formulare de completat

Last modified: decembrie 28, 2021

Comments are closed.