Portalul oficial al Județului VASLUI

Anunț recrutare – resurse umane august 2022

iulie 4, 2022

REZULTAT FINAL (10.08.2022)
REZULTAT INTERVIU (08.08.2022)
REZULTAT PROBA SCRISĂ (05.08.2022)
REZULTAT SELECȚIE DOSARE (01.08.2022)

Nr.103780/04.07.2022

 
ANUNȚ
privind concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Managementul Resurselor Umane

Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, în baza prevederilor art. 618 alin. (3) din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea următoarelor funcției publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I, gradul profesional superiorla Serviciul Managementul Resurselor Umane, perioadă nedeterminată.

 • Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Concursul se organizează la sediul Consiliului Județean Vaslui din str. Ștefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:

 • Proba scrisă: data de 05 august 2022, ora 10:00, care constă în redactarea unei lucrări.
 • Interviul: se susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Condiții generale pentru participarea la concurs:
a) are cetățenia română și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorii sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Condiții specifice de participare la concurs:
Nivel de studii:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul: științe sociale, ramura de știință: științe juridice sau administrative;

Vechime în specialitatea studiilor – minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Dosarele de înscriere se depun în intervalul 04 – 25 iulie 2022, inclusiv, de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00 la sediul Consiliului Județean Vaslui din str. Ștefan cel Mare nr. 79 – Serviciul Managementul Resurse Umane, biroul nr. 4, parter.

Dosarele de înscriere vor conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, atașat anunțului;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 • copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

(Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2D la HG nr. 611/2008, atașat anunțului, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute in anexă și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor).

 • copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

(Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice);

 • cazierul judiciar;

(Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.)

 • declarația pe propria răspundere sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, atașat anunțului.

Depunerea documentelor se face într-un dosar cu șină, conform opisului atașat prezentului anunț, iar copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Bibliografie și Tematica
concursului de recrutare a funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Managementul Resurselor Umane

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I şi II ale părții a VI-a din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Hotărârea de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 7. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea-cadru nr. 153/2017, privind salarizare personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;
 10.  Legea nr. 292/2011 – legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 11.  Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcționare ale serviciilor publice de asistență socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare: Anexa nr. 1 REGULAMENT-CADRU de organizare şi funcționare al Direcției generale de asistență socială şi protecția copilului.

Atribuțiile ce vor fi prevăzute în fișa postului, în baza activităților care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanță cu specificul funcției publice corespunzătoare postului, sunt atașate prezentului anunț.
Relații suplimentare se pot obține de luni-vineri, între orele 08:00-16:00 la Serviciul Managementul Resurselor Umane, telefon: 0235-361096, interior: 148, fax. 0235-361090, email: personal@cjvs.eu, persoană de contact Sîrbu Margareta-consilier în cadrul Serviciului Managementul Resurselor Umane.

 

PREȘEDINTE,
Dumitru BUZATU

Anunț

Atributii consilier superior

Formulare

Last modified: august 10, 2022

Comments are closed.