Portalul oficial al Județului VASLUI

Anunț recrutare – DAP

septembrie 8, 2021

REZULTAT FINAL (19.10.2021)

REZULTATE INTERVIU (15.10.2021)

REZULTATE PROBA SCRISĂ (12.10.2021)

REZULTATE SELECȚIE DOSARE (04.10.2021)

Nr. 12856/08.09.2021

 

A N U N Ț

privind concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent și de consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Biroului Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass – Media, Informare Cetățeni – Direcția Administrație Publică

 

 

Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, în baza art. 618 alin. (2) și alin. (3) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată și cu respectarea prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante, perioadă nedeterminată:

 1. Consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass – Media, Informare Cetățeni – Direcția Administrație Publică – ID post 179538;
 2. consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass – Media, Informare Cetățeni – Direcția Administrație Publică.
 • Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Concursul se organizează la sediul Consiliului Județean Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:

 • Proba scrisă: pe data de 11 octombrie 2021, ora 10:00, care constă în redactarea unei lucrări.
 • Interviul: se susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

 

Condiții generale pentru participarea la concurs:

 1. are cetățenia română și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
 6. îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
 7. îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorii sau dezincriminarea faptei;
 9. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
 10. nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

 

Condiții specifice de participare la concurs:

Nivel de studii pentru ambele posturi:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe sociale, ramura științe juridice/științe administrative/științe ale comunicării/științe politice;

Vechime în specialitatea studiilor:

 • pentru postul de consilier, clasa I, gradul profesional asistent – minim 1 an
 • pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional debutant – nu este cazul.

Dosarele de înscriere se depun în intervalul 08.09.2021 – 27.09.2021 inclusiv, de luni până vineri între orele 8 – 16 la sediul Consiliului Județean Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 79 – Serviciul Managementul Resurse Umane, biroul 4, parter.

Dosarele de înscriere vor conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, atașat anunțului;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

  (Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2D la HG nr. 611/2008, atașat anunțului, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor).

 6. copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

  (Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice);

 7. cazierul judiciar;

  (Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.)

 8. declarația pe propria răspundere sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, atașat anunțului.
 9. Copia certificatului de căsătorie pentru persoanele al căror nume s-a schimbat.

Depunerea documentelor se face într-un dosar cu șină, conform opisului atașat prezentului anunț, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Bibliografie și Tematică

concurs recrutare funcție publică de execuție, perioadă nedeterminată, pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni – Direcția Administrație Publică

 1. Constituția României, republicată;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

  Partea I – Dispoziții generale;

  Partea III – Administrația publică locală:

  Titlul V: cap. I, cap. II, cap. VI, cap. VII, cap. VIII;

  Partea VI – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice: Titlul I și Titlul II;

  Partea VII – Răspunderea administrativă.

 3. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare: SECȚIUNEA a 3-a Respectul vieții private și al demnității persoanei umane;
 4. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată;
 5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 6. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
 10. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Bibliografie și Tematică

concurs recrutare funcție publică de execuție, perioadă nedeterminată, pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Biroului Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni – Direcția Administrație Publică

  

 1. Constituția României, republicată;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

  Partea I – Dispoziții generale;

  Partea III – Administrația publică locală:

  Titlul V: cap. I, cap. II, cap. VI, cap. VII, cap. VIII;

  Partea VI – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice: Titlul I și Titlul II;

  Partea VII – Răspunderea administrativă.

 3. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare: SECȚIUNEA a 3-a Respectul vieții private și al demnității persoanei umane;
 4. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată;
 5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 6. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
 9. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Atribuțiile ce vor fi prevăzute în fișa postului, în baza activităților care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanță cu specificul funcției publice corespunzătoare postului, sunt atașate prezentului anunț.

 

Relații suplimentare se pot obține de luni-vineri, între orele 08:00-16:00 la Serviciul Managementul Resurselor Umane, telefon: 0235-361096, fax. 0235-361090, interior: 148, email: personal@cjvs.eu, persoană de contact Rusu – Mardare Ionela, consilier în cadrul S.M.R.U.

 

  

PREȘEDINTE,

Dumitru BUZATU

Atribuții consilier debutant

Atribuții consilier asistent

Formulare de completat

Last modified: octombrie 19, 2021

Comments are closed.