Portalul oficial al Județului VASLUI

Anunț recrutare achiziții publice – august 2022

iulie 4, 2022

REZULTAT FINAL (10.08.2022)
REZULTAT INTERVIU (08.08.2022)
REZULTAT PROBA SCRISĂ (05.08.2022)
REZULTAT SELECȚIE DOSARE (26.07.2022)

Nr. 10376/04.07.2022

ANUNȚ
privind concursul de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional asistent și gradul profesional superior la Serviciul Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale

cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului  nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice de execuție vacante, perioadă nedeterminată de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional asistent și consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale.

 • Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Concursul se organizează la sediul Consiliului Județean Vaslui din str. Ștefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:

 • Proba scrisă: data de 04 august 2022, ora 10:00, care constă în redactarea unei lucrări.
 • Interviul: se susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.


Condiții generale pentru participarea la concurs:
a) are cetățenia română și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorii sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Condiții specifice de participare la concurs:
Nivel de studii:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental: științe inginerești, ramura de știință: inginerie civilă, domeniul de licență: inginerie civilă – pentru postul de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional asistent;
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: științe inginerești, ramura de știință: inginerie, domeniul de licență inginerie civilă/științe sociale, ramura de știință: științe juridice, domeniul de licență: drept – pentru postul de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional superior.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice:
  minim 1 an vechime pentru postul de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional asistent;
  minim 7 ani pentru postul de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional superior.

Dosarele de înscriere se depun în intervalul 04 iulie – 25 iulie 2022, inclusiv, de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00 la sediul Consiliului Județean Vaslui din strada Ștefan cel Mare nr. 79 – Serviciul Managementul Resurse Umane, biroul nr. 4, parter.

Dosarele de înscriere vor conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, atașat anunțului;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 • copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

(Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2D la H.G nr. 611/2008, atașat anunțului, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute in anexă și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor).

 • copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

(Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice);

 • cazierul judiciar;

(Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.)

 • declarația pe propria răspundere sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, atașat anunțului.

Depunerea documentelor se face într-un dosar cu șină, conform opisului atașat prezentului anunț, iar copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Bibliografia/Tematica
concurs recrutare, funcții publice de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional asistent și gradul profesional superior  la Serviciul de Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale

 1. Constituția României, republicată;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Partea I – Dispoziții generale;
Partea III – Administrația publică locală: Titlul V: cap. I, cap. II, cap. VI, cap. VII, cap. VIII;
Titlul VII
Partea VI – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice: Titlu I și Titlu II
Partea VII – Răspunderea administrativă;

 1. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare: SECȚIUNEA a 3-a Respectul vieții private și al demnității persoanei umane;
 2. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată;
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice,  cu modificările și completările ulterioare (Publicată în Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2016);
 5. Hotărârea Guvernului nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare (Publicata în Monitorul Oficial nr. 423 din 6 iunie 2016);
 6. Legea nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare (Publicata în Monitorul Oficial nr. 393 din 23 mai 2016);
 7. Ordonanță de Urgență nr. 98 din 14 decembrie 2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune  de lucrări şi concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare (Publicata în Monitorul Oficial nr. 1004 din 18 decembrie 2017);
 8. Norme metodologice din 8 iunie 2018 de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, aprobate prin H.G. nr. 419/2018, cu modificările și completările ulterioare (Publicate în Monitorul Oficial nr. 496 din 18 iunie 2018).

Atribuțiile ce vor fi prevăzute în fișa postului, în baza activităților care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanță cu specificul funcției publice corespunzătoare postului, sunt atașate prezentului anunț.

Relații suplimentare se pot obține de luni-vineri, între orele 08:00-16:00 la Serviciul Managementul Resurselor Umane, telefon: 0235-361096, interior: 148, fax. 0235-361090, email: personal@cjvs.eu, persoană de contact Sîrbu Margareta, consilier în cadrul Serviciului Managementul Resurselor Umane.

 

 

PREȘEDINTE,
Dumitru BUZATU

Anunț

Atributii consilier asistent

Atributii consilier superior

Formulare

Last modified: august 10, 2022

Comments are closed.