Portalul oficial al Județului VASLUI

Anunț promovare funcționar public- noiembrie 2021

noiembrie 12, 2021

REZULTAT FINAL SMRU (14.12.2021)

REZULTAT FINAL DT (14.12.2021)

REZULTATE PROBA SCRISĂ SMRU (13.12.2021)

REZULTATE PROBA SCRISĂ DT (13.12.2021)

REZULTATE INTERVIU SMRU (13.12.2021)

REZULTATE INTERVIU DT (13.12.2021)

REZULTATE SELECȚIE DOSARE SMRU (07.12.2021)

REZULTATE SELECȚIE DOSARE DT (07.12.2021)

Nr. 16572/12.11.2021

ANUNȚ

Consiliul Județean Vaslui, în baza art. 478 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs/examen de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, cu respectarea prevederilor art. 617 alin. (2) și ale art. 618 alin. (22), astfel:
 • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Managementul Resurselor Umane;
 • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior – Autoritatea Județeană de Transport din cadrul Direcției Tehnice;
Condițiile de participare la concurs/examen, îndeplinite cumulativ, conform art. 479 alin. (1) din actul normativ menționat mai sus, sunt următoarele:
 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 • să fi obținut cel puțin calificativul ”bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului administrativ.
Concursul/examenul se organizează în conformitate cu prevederile art. 126 alin. (2) și art. 127 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Consiliului Județean Vaslui, menționat în antet, după cum urmează:
 • dosarele de înscriere se depun în termen de 20 zile de la publicarea anunțului, respectiv, în perioada 12.11-02.12.2021;
 • selecția dosarelor va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • proba scrisă va avea loc în data de 13.12.2021, ora 11:00 la sediul instituției;
 • interviul va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;
Dosarul de înscriere va conține în mod obligatoriu, următoarele documente:
 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
 • adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
 • formularul de înscriere prevăzut în anexă.
Bibliografia și atribuțiile prevăzute în fișa postului, Consilier – SMRU , Consilier – Direcția Tehnică
Relații suplimentare se pot obține de luni-vineri, între orele 08.00-16.00 la Serviciul Managementul Resurselor Umane, interior 148.

PREȘEDINTE,
Dumitru BUZATU

Last modified: decembrie 14, 2021

Comments are closed.