Portalul oficial al Județului VASLUI

Anunț privind concesionarea prin licitație publică a două spații cu destinația de cabinete medicale

martie 1, 2023

Anunț privind concesionarea prin licitație publică a două spații cu destinația de cabinete medicale, aflate în domeniul privat al Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui


 1. Informaţii generale privind concedentul, precum – denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact: Județul Vaslui – CIF 3394171, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, telefon 0235361089 – interior 113, fax 0235361090, e-mail – patrimoniu@cjvs.eu, persoană de contact: Atasiei Andrei.

   

 2. Informaţii generale privind obiectul concesiuni, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

              Două cabinete din incinta imobilului Policlinică stomatologică, situat în municipiul Vaslui, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 35, aparținând domeniului privat al Județului Vaslui, identificat prin număr cadastral 76130-C1, având următoarele date tehnice: Camera nr. 23, etaj 1 – suprafață de 13,26 de metri pătrați; Camera nr. 25, etaj 1 – suprafață de 12,87 de metri pătrați.

              Pe lângă suprafețele cabinetelor medicale, va fi adăugată suprafața comună de 10,5 metri pătrați pentru fiecare spațiu în parte, reprezentând spațiu de folosință comună (holuri, scări acces, grupuri sanitare etc).

  Concesionarea a fost aprobată prin H.C.J Vaslui nr. 40 din 23.02.2023, conform O.U.G. nr. 57/2019.

   

 3. Informaţile privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

  3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: La sediul concedentului.

  3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat al Județului, str. Ștefan cel Mare, nr. 79, Vaslui.

  3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentației de atribuire: 50 lei, se achită la casieria concedentului sau în contul IBAN RO97TREZ65621330250XXXXX.

  3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 14.03.2023, ora 16.00.

   

 4. Informații privind ofertele: Se regăsesc în documentația de atribuire.

  4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 24.03.2023, ora 15.00.

  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun la sediul concedentului, str. Ştefan cel Mare, nr. 79 – Registratură – Parter.

  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.

   

 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 27.03.2023, ora 10.00, camera 212, la sediul concedentului, str. Ștefan cel Mare nr. 79, Vaslui.

   

 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Vaslui – Secţia contencios administrative şi fiscal, situat în municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 54, cod poştal 730171, tel/fax 0235/311582, judeţul Vaslui, e-mail – tr-vaslui@just.ro.

   

 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 01.03.2023.

 

 

PREȘEDINTE

Dumitru BUZATU

Last modified: martie 1, 2023

Comments are closed.