Portalul oficial al Județului VASLUI

Anunț examen de promovare DAP,DE – decembrie 2022

noiembrie 28, 2022

REZULTAT FINAL (15.12.2022)
REZULTAT PROBA SCRISĂ (14.12.2022)
REZULTAT SELECȚIE DOSARE (07.12.2022)

Nr. 18289/28.11.2022

ANUNŢ

 

Consiliul Județean Vaslui, în baza art. 554 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, organizează examen de promovare în grad/treaptă profesională, funcție contractuală de execuție, cu respectarea prevederilor din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, astfel:

  • 1 post de inspector de specialitate, gradul profesional I – Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni în cadrul Direcției Administrație Publică;
  • 3 posturi de muncitor calificat, treapta profesională I - Serviciul Administrativ, Protecția Muncii și Apărare Împotriva Incendiilor în cadrul Direcției Economice.

 

         Condițiile de participare la examen, îndeplinite cumulativ, conform art. 72 alin. (2) din H.G. nr. 1336/2022  menționată mai sus, sunt următoarele:

  • să fi obținut calificativul ”foarte bine” la evaluarea performantelor profesionale individuale de cel puțin 2 ori în ultimii 3 ani în care aceștia s-au aflat în activitate;
  • să aibă o vechime de minimum 3 ani în gradul/treapta profesională deținută;

 

          Examenul se organizează la sediul Consiliului Județean Vaslui, menționat în antet, după cum urmează:

  • dosarele de înscriere se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunțului, respectiv, în perioada 28.11-06.12.2022;
  • selecția dosarelor va avea loc în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
  • proba scrisă va avea loc în data de 14.12.2022, ora 09:00 la sediul instituției;

 

Dosarul de înscriere la examen se depune la sediul instituției, menționat în antet, cam. 4 și va cuprinde:

  1. cererea de înscriere la examen, anexă la anunț;
  2. adeverință eliberată de angajator din care să reiasă vechimea în gradul/treapta profesională din care promovează;;
  3. copii a rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.

 

Bibliografia și atribuțiile prevăzute în fișa postului, sunt atașate prezentului anunț.

 

                  Relații suplimentare se pot obține de luni-vineri, între orele 08.00-16.00 la Serviciul Managementul Resurselor Umane, interior 148.

 

PREȘEDINTE,

Dumitru BUZATU

Anunț

Bibliografie DAP

Bibliografie DE

Formular de inscriere

Last modified: decembrie 20, 2022

Comments are closed.