Portalul oficial al Județului VASLUI

Anunț concurs/examen de promovare – mai 2023

aprilie 13, 2023

REZULTAT FINAL (18.05.2023)
REZULTAT INTERVIU DDC (18.05.2023)
REZULTAT INTERVIU DE si DT (16.05.2023)
REZULTAT PROBA SCRISĂ (16.05.2023)
REZULTAT SELECȚIE DOSARE (03.05.2023)


Nr. 5918/13.04.2023

ANUNȚ

 

                  Consiliul Județean Vaslui, în baza art. 478 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs sau examen de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, cu respectarea prevederilor art. 617 alin. (2) și ale art. 618 alin. (22), pentru:

 • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Monitorizare Servicii de Sănătate, Socio-Educative și Culturale – Direcția Dezvoltare și Cooperare;
 • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului – Direcția Economică;
 • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Lucrări Publice, Investiții și Reabilitare Drumuri Județene – Direcția Tehnică;

 

                  Condițiile de participare la concurs sau examen, îndeplinite cumulativ, conform art. 479 alin. (1) din actul normativ menționat mai sus, sunt următoarele:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 • să fi obținut cel puțin calificativul „bine“ la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului administrativ.

 

                  Concursul sau examenul se organizează în conformitate cu prevederile art. 126 alin. (2) și art. 127 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Consiliului Județean Vaslui, menționat în antet, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere se depun în termen de 20 zile de la publicarea anunțului, respectiv, în perioada 13.04-02.05.2023;
 • selecția dosarelor va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • proba scrisă va avea loc în data de 16.05.2023, ora 09:00, la sediul instituției;
 • interviul va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

 

Dosarul de înscriere va conține în mod obligatoriu, următoarele documente:

 1. copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
 3. adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
 4. formularul de înscriere prevăzut în anexă.

Bibliografia și atribuțiile prevăzute în fișa postului, sunt atașate prezentului anunț.

 

       Relații suplimentare se pot obține de luni-vineri, între orele 08.00-16.00 la Serviciul Managementul Resurselor Umane, interior 148.

 

PREȘEDINTE,
Dumitru BUZATU

Anunț

Bibliografie si atributii DDC

Bibliografie si atributii DE

Bibliografie si atributii DT

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Last modified: mai 18, 2023

Comments are closed.