Portalul oficial al Județului VASLUI

Anunț concurs/examen de promovare audit – august 2022

iulie 7, 2022

REZULTAT FINAL (10.08.2022)
REZULTAT INTERVIU (10.08.2022)
REZULTAT PROBA SCRISĂ (09.08.2022)
REZULTAT SELECȚIE DOSARE (28.07.2022)

Nr. 10633/07.07.2022

ANUNȚ

 

                  Consiliul Județean Vaslui, în baza art. 478 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs/examen de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, cu respectarea prevederilor art. 617 alin. (2) și ale art. 618 alin. (22), astfel:

 • 1 post de auditor, clasa I, grad profesional superior – Biroul Audit Public Intern;

                  Condițiile de participare la concurs/examen, îndeplinite cumulativ, conform art. 479 alin. (1) din actul normativ menționat mai sus, sunt următoarele:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 • să fi obținut cel puțin calificativul „bine“ la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului administrativ.

                  Concursul/examenul se organizează în conformitate cu prevederile art. 126 alin. (2) și art. 127 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Consiliului Județean Vaslui, menționat în antet, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere se depun în termen de 20 zile de la publicarea anunțului, respectiv, în perioada 07.07-26.07.2022;
 • selecția dosarelor va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • proba scrisă va avea loc în data de 09.08.2022, ora 09:00 la sediul instituției;
 • interviul va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

Dosarul de înscriere va conține în mod obligatoriu, următoarele documente:

 1. copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
 3. adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
 4. formularul de înscriere prevăzut în anexă.

Bibliografia și atribuțiile prevăzute în fișa postului, sunt atașate prezentului anunț.

                  Relații suplimentare se pot obține de luni-vineri, între orele 08.00-16.00 la Serviciul Managementul Resurselor Umane, interior 148.

 

PREȘEDINTE,
Dumitru BUZATU

 

Anunț

Bibliografie si atributii

Last modified: august 10, 2022

Comments are closed.