Portalul oficial al Județului VASLUI

Anunț concurs audit – mai 2023

mai 8, 2023

Anunț continuare concurs

NR.7217/08.05.2023

A N U N Ț

privind concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de Şef birou, gradul profesional II  din cadrul Biroului audit public intern

 

Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr.79, în baza art.618 alin.(2) și alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante, perioadă nedeterminată de șef birou, grad profesional II – Biroul de audit public intern, ID post 470109.

 • Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Concursul se organizează la sediul Consiliului Județean Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr.79, după cum urmează:

 • Proba scrisă: pe data de 14 iunie 2023, ora 10:00, care constă în redactarea unei lucrări.
 • Interviul: se susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Condiții generale pentru participarea la concurs:

 1. a) are cetățenia română și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
 7. g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
 8. h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorii sau dezincriminarea faptei;
 9. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
 10. j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Condiții specifice de participare la concurs:

Nivel de studii

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental – Științe sociale, Ramura de știință – Științe economice;
 • Studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă,  conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

În vederea numirii în funcția publică de conducere, în conformitate cu prevederile pct. 2.3.3.1. lit. (a) și pct. 2.3.3.4.1 din Normele generale privind exercitarea activității de audit public intern aprobate prin H.G. nr.1086/2013, respectiv ale art.465 alin (2) din Codul Administrativ, aprobat prin O.U.G. nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, candidații vor prezenta avizul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern.

Vechime în specialitatea studiilor:

 • Vechimea – minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere.

Dosarele de înscriere se depun în intervalul 08.05.2023 – 29.05.2023 inclusiv, de luni până vineri între orele 8 – 16 la sediul Consiliului Județean Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr.79 – Serviciul Managementul Resurse Umane, biroul  4, parter.

Dosarele de înscriere vor conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la H.G. nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare, atașat anunțului;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

(Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2D la HG nr.611/2008, atașat anunțului, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor).

 1. copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

(Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice);

 1. cazierul judiciar;

(Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.)

 1. declarația pe propria răspundere sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, atașat anunțului.

Depunerea documentelor se face într-un dosar cu șină, conform opisului atașat prezentului anunț, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Bibliografie

concurs recrutare funcție publică de conducere, perioadă nedeterminată,

pentru postul de Şef birou, grad profesional II – Biroul audit public intern

 

 1. Constituția României, republicată
 2. U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Partea I – Dispoziții generale;

Partea III – Administrația publică locală: Titlul V: cap. I, cap. II, cap. VI, cap. VII, cap. VIII; Titlul VII

Partea VI – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice: Titlu I și Titlu II

Partea VII – Răspunderea administrativă;

 1. OG. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr.672/19.12.2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. HG nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
 5. OMFP nr.252/03.02.2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
 6. Ordonanţa Guvernului nr.119/31.08.1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/07.05.2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 8. Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Ordinul nr.1.792/24.12.2002 pentru aprobarea <LLNK 12002 0112AZ41 0 21>Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Legea nr.500/11.07.2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare;

 

TEMATICA

concurs recrutare, funcție publică de conducere, perioadă nedeterminată

pentru postul de Şef birou, grad profesional II – Biroul de audit public intern

 

 1. Constituția României, republicată

  Titlul I

  Titlul II

 2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Partea I – Dispoziții generale;

Partea III – Administrația publică locală: Titlul V: cap. I, cap. II, cap. VI, cap. VII, cap. VIII;

 Titlul VII

Partea VI – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice: Titlul I și Titlul II

Partea VII – Răspunderea administrativă;

 1. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  Capitolul I

  Capitolul II

 

 1. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  Cap. I – VIII

 1. Legea nr.672/19.12.2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  Cap. I – VI

 1. HG nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;

  Partea I – IV

 1. OMFP nr.252/03.02.2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;

  Cap. I – IV

 1. Ordonanţa Guvernului nr.119/31.08.1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 1. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/07.05.2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 2. Glosar de termeni
 3. Consideraţii generale privind conceptul de control intern managerial

III. Scopul şi definirea standardelor de control intern managerial

 1. Lista standardelor de control intern managerial la entităţile publice
 2. a) Mediul de control

    –  Standardul 1 – Etica şi integritatea

    –  Standardul 2 – Atribuţii, funcţii, sarcini

    –  Standardul 3 – Competenţă, performanţă

    –  Standardul 4 – Structura organizatorică

 1. b) Performanţe şi managementul riscului

    –  Standardul 5 – Obiective

    –  Standardul 6 – Planificarea

    –  Standardul 7 – Monitorizarea performanţelor

    –  Standardul 8 – Managementul riscului

 1. c) Activităţi de control

    –  Standardul 9 – Proceduri

    –  Standardul 10 – Supravegherea

    –  Standardul 11 – Continuitatea activităţii

 1. d) Informarea şi comunicarea

    –  Standardul 12 – Informarea şi comunicarea

    –  Standardul 13 – Gestionarea documentelor

    –  Standardul 14 – Raportarea contabilă şi financiară

 1. e) Evaluare şi audit

    –  Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial

    –  Standardul 16 – Auditul intern

 1. Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cap.I – VII

 1. Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Cap. I   – Dispoziţii generale

Cap. II  – Salarizarea

Cap. III – Alte dispoziţii

Cap. IV – Dispoziţii tranzitorii şi finale

Anexa 1 – FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „ÎNVĂŢĂMÂNT“- litera B Reglementări specifice personalului didactic din învăţământ

Anexa 2 – FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ“- Cap. II Reglementări specifice personalului din sănătate,  din unităţile de asistenţă medico-socială şi din unităţile  de asistenţă socială/servicii sociale

Anexa 3 – FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „CULTURĂ“UNITĂŢI DE CULTURĂ

Cap. VI –  Reglementări specifice personalului din cultură

Anexa 8 –  FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „ADMINISTRAŢIE“

Cap. I – litera B. Reglementări specifice funcţionarilor publici

Cap. II – punctul I. Reglementări specifice personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă – personal contractual din administraţia publică

 1. Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Cap. I – IX

Anexa 1 – LISTA  impozitelor, taxelor şi altor venituri ale bugetelor locale – Denumirea veniturilor

Anexa 2 –  LISTA cheltuielilor care se prevăd în bugetele locale – Denumirea cheltuielilor

 1. Ordinul nr.1.792/24.12.2002 pentru aprobarea <LLNK 12002 0112AZ41 0 21>Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Angajarea cheltuielilor
 3. Lichidarea cheltuielilor
 4. Ordonanţarea cheltuielilor
 5. Plata cheltuielilor
 6. Organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
 7. Legea nr.500/11.07.2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare;

Cap. I – VI

Atribuțiile ce vor fi prevăzute în fișa postului, în baza activităților care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanță cu specificul funcției publice corespunzătoare postului, sunt atașate prezentului anunț.

 

Relații suplimentare se pot obține de luni-vineri, între orele 08:00-16:00 la Serviciul Managementul Resurselor Umane, telefon: 0235-361096, fax. 0235-361090, interior: 148, email: personal@cjvs.eu, persoană de contact Rusu – Mardare Ionela, consilier în cadrul Serviciul Managementul Resurselor Umane.

 

  PREȘEDINTE,

Dumitru BUZATU

 

Atribuții

Opis

Formular de înscriere

Model adeverinta

Last modified: mai 17, 2023

Comments are closed.