Portalul oficial al Județului VASLUI

Anunț concurs – aprilie 2023

aprilie 28, 2023

Anunț suspendare concurs

Nr. 6693/28.04.2023

ANUNȚ

 Consiliul Județean Vaslui, în baza art. 554 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs de recrutare, funcție contractuală de execuție, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru

 • 1 post de inspector de specialitate, grad profesional debutant – Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni – Direcția Administrație Publică.

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, perioadă nedeterminată.


Condiții generale pentru participarea la concurs: conform art. 15 din H.G. nr. 1336/2022 şi cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1)-(2) din O.U.G. nr. 57/2019, sunt următoarele:

 • are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 • cunoaște limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii.

Condiții specifice de participare: la concurs, conform art. 16 din H.G. nr. 1336/2022, sunt următoarele:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul : științe sociale, ramura de știință științe administrative și științe ale comunicării; (Conform Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2022-2023 (H.G. nr. 433/2022))
 • gradul profesional debutant – nu necesită vechime în muncă sau în specialitate.

  Concursul/examenul se organizează la sediul Consiliului Județean Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere la conscurs se depun în intervalul 28.04 – 12.05.2023;
 • selecția dosarelor de concurs va avea loc în termen de maximum 2 zile lucrătoare
 • proba scrisă va avea loc în data de 23.05.2023, ora 11:00
 • interviul va avea loc în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

Sunt declarați ”admiși” la proba scrisă/interviu, candidații care au obținut minimum 50 de puncte.
Se pot prezenta la următoarea etapă, numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.
Afișarea rezultatelor după fiecare probă se face în termen de 1 zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.
Contestațiile se pot depune în maxim 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției dosarelor, probei scrise și a interviului.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, următoarele documente:

 1. formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut anexat;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului ; (În cazul gradului profesional debutant, care nu necesită vechime – nu este obligatorie.)
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. curriculum vitae, model comun european.

Actele se vor fi puse în ordinea specificată, într-un dosar cu șină.
Copiile actelor menționate mai sus, se prezintă însoțite de documentele originale sau în copii legalizate, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, în prezența candidatului și se depun la registratura instituției.
Dosarele incomplete nu sunt admise pentru înscriere.

 

PREȘEDINTE,
Dumitru BUZATU

Anunț

Bibliografie si atributii

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Last modified: mai 17, 2023

Comments are closed.