Portalul oficial al Județului VASLUI

Adaugă aici textul pentru subtitlu

PNRR

„Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui”


 

În cadrul proiectului vor fi desfășurate următoarele activități:

 1. 1. Achiziția serviciilor, bunurilor și lucrărilor care fac obiectul proiectului

         În această etapă se vor elabora documentațiile de achiziție pentru serviciile de: proiectare, asistentă tehnică din partea proiectantului, supraveghere a lucrărilor prin supervizor, consultanță în managementul proiectului, informare și publicitate în cadrul proiectului, audit financiar în cadrul proiectului, execuție lucrări, furnizare echipamente medicale și IT pentru corpurile 1 și 2.

 

 1. 2. Derularea contractelor din cadrul proiectului

          După finalizarea achizițiilor publice și semnarea contractelor de servicii/bunuri/lucrări se va trece la derularea acestora, respectiv la îndeplinirea atribuțiilor/cerințelor prevăzute în caietele de sarcini și următoarelor contracte:

 1. Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului. Se elaborează SF+PTE (parte scrisă și parte desenată), obținere Autorizație de construire, asigurare asistență tehnică din partea proiectantului în perioada de execuție a lucrărilor;
 2. Servicii de supraveghere a lucrărilor de execuție prin Supervizor. Supervizorul și echipa acestuia (inginer calitate, inginer cantități, responsabil SSM, diriginți de șantier) vor îndeplini sarcinile prevăzute în legislația specifică (Lg 10/1995 privind calitatea în construcții, HG nr.1/2018 etc);
 3. Servicii de consultanță în managementul proiectului;
 4. Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului: Se va sigura vizibilitatea proiectului prin realizarea a două comunicate de presă, realizarea și instalarea unui panou temporar, realizarea si instalarea de autocolante pe echipamentele achiziționate prin proiect și realizarea și instalarea unui panou permanent pe obiectivul realizat. Activitatea de informare și publicitate se va realiza în conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală al PNRR, elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene;
 5. Servicii de audit financiar în cadrul proiectului. Prestatorul va efectua auditarea fiecărei cereri de rambursare/transfer realizată de beneficiar;
 6. Execuție lucrări la obiectivul de investiții „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui”.

Contractul de execuție presupune executarea următoarelor categorii de lucrări:


Obiectul 1 – Demolări

         În Certificatul de urbanism Nr. 50 din 09.02.2022 ce are ca scop Demolarea totală (desființare) construcții existente în incinta Spitalului nr. 2, Strada Dr. Ghelerter, Nr. 2, Municipiul Vaslui, Județul Vaslui, sunt enumerate următoarele clădiri ce urmează a fi demolate conform temei de proiectare:

 • Corp C1 - Secția de infecțioase și cronici
 • Corp C2 - Secția triaj psihiatrie și cabină poartă
 • Corp C3 - Arhivă
 • Corp C4 - Secția de Psihiatrie
 • Corp C5 - Spălătorie (clădire abandonată)
 • Corp C6 - Bazin îngropat (subteran)
 • Corp C7 – Magazie (baracă metalică)

         Construcțiile în care își desfășoară acum activitatea Spitalul Nr. 2 se vor demola etapizat. În prima etapă se demolează corpurile C2 - Secția triaj psihiatrie și cabină poartă, C3 - Secția triaj psihiatrie și cabină poartă, C5 - Spălătorie (clădire abandonată), C6 - Bazin îngropat (subteran) și C7 - Magazie (baracă metalică). Astfel, corpurile C1 (Secție boli infecțioase) și C4 (Secție Psihiatrie) se vor menține până ce se va executa Corpul A propus, în așa fel încât bolnavii ce se vor afla în cele două corpuri de clădire existente să poată fi transferați în Corpul nou propus. Ulterior execuției corpului A se vor desființa în faza a doua Corpurile C1 și C4 și se va începe execuția Corpului B – Spital de Psihiatrie, Fizioterapie și Recuperare Medicală.

 

Obiectul 2 – Zid de sprijin

         În vederea stabilizării terenului situat în partea de S-V a amplasamentului studiat se propune amplasarea unui zid de sprijin realizat din piloți armați individual din beton armat și grindă de coronament, amplasată la nivelul cotei terenului amenajat. Cota inferioară a piloților va fi propusă în terenul bun de fundare, la cca. 25 m adâncime, conform informațiilor stipulate în studiul geotehnic. Zidul de sprijin reprezintă o lucrare de susținere definitivă care are rolul de a asigura stabilitatea terenului predispus la alunecare amplasat în zona de Sud a Corpului 1. Piloții forați permit transmiterea încărcărilor mari ale structurii clădiri Corp 1 în adâncime (fundare indirectă), susținerea excavațiilor și stabilizarea terenurilor predispuse la alunecare situate pe amplasamentul studiat.      

 

Obiectul 3 – Corp 1 (Construire Secție psihiatrie + cronici)

         În conformitate cu Tema de proiectare, Corpul 1 cuprinde următoarele grupe de funcțiuni/sectoare și unități funcționale componente (compartimente):

 • Secția psihiatrie 82 paturi
 • Secția cronici 74 paturi

  din care:

  • Unitate de îngrijiri paliative 16 paturi
 • Centru de sănătate mintală (CSM) - adulți
 • Centru de sănătate mintală (CSM) - copii
 • Serviciul de primire internare a bolnavilor
 • Compartiment de spitalizare de o zi Secția psihiatrie 20 paturi
 • Sector ambulator Secția psihiatrie
 • Serviciul fizioterapie și recuperare medicală
 • Cameră de gardă Secție psihiatrie
 • Cameră de gardă Secția cronici
 • Centrală pentru dezinfecție paturi și material sanitar
 • Anexe comune pentru personalul spitalului

Din punct de vedere tehnic, imobilul ce urmează a fi construit va avea următoarele caracteristici:


Regim de înălțime :
 • Demisol + Parter + 4 Etaje + Etaj tehnic parțial

Înălțimi de nivel (din placa in placa):

 • H demisol = 4,37 m;
 • H parter = 4,37 m;
 • H etaje 1,2,3,4 = 4,37 m;
 • H etaj 4 = 5,00 m;
 • H etaj tehnic = 2,74 m;

 

Înălțimi utile de nivel:

 • H util demisol = 2,8 m;
 • H util parter = 2,8 m;
 • H util etaje 1,2,3,4 = 2,8 m;
 • H util etaj 4 = 3,43 m;
 • H util etaj tehnic = 2,15 m;

 

Obiectul 4 – Corp 2 (Construire Secție boli infecțioase)

         În conformitate cu Tema de proiectare, Corpul 2 cuprinde următoarele grupe de funcțiuni (sectoare și unități funcționale componente (compartimente):

 • Secția boli infecțioase 64 paturi

  din care

  - Compartiment HIV/SIDA 6 paturi

  - Compartiment copii 18 paturi

 • Serviciul de primire internare a bolnavilor adulți
 • Serviciul de primire internare a bolnavilor copii
 • Compartiment de spitalizare de o zi adulți 4 paturi
 • Compartiment de spitalizare de o zi copii 4 paturi
 • Sector ambulator copii

Din punct de vedere tehnic, imobilul ce urmează a fi construit va avea următoarele caracteristici:

Regim de înălțime :

 • Demisol + Parter + 5 Etaje

Înălțimi de nivel (din placa in placa):

 • H demisol = 4,37 m;
 • H parter = 4,37 m;
 • H etaje 1,2,3,4,5 = 4,37 m;

Înălțimi utile de nivel:

 • H util demisol = 2,8 m;
 • H util parter = 2,8 m;
 • H util etaje 1,2,3,4,5 = 2,8 m;

 

Obiectul 5 – Clădire grup electrogen

Caracteristici tehnice:

 • Regim de înălțime Parter.
 • Clasa de importanță - III - conform CR 0 – 2012
 • Categoria de importanță “C”(normala) - conform HGR 766 / 1997
 • Grad de rezistent la foc II – conform P118/1999
 • Risc la incendiu mare – conform P118/1999

 

Obiectul 6 – Clădire centrală termică

Caracteristici tehnice:

 • Regim de înălțime Parter.
 • Clasa de importanță - III - conform CR 0 – 2012
 • Categoria de importanță “C” (normală) - conform HGR 766 / 1997
 • Grad de rezistență la foc II – conform P118/1999
 • Risc la incendiu mijlociu – conform P118/1999

 

Obiectul 7 – Clădire stație oxigen

Specificații tehnice:

 • Regim de înălțime Parter.
 • Clasă de importanță - III - conform CR 0 – 2012
 • Categoria de importanță “C” (normală) - conform HGR 766 / 1997
 • Grad de rezistență la foc II – conform P118/1999
 • Risc la incendiu mare – conform P118/1999

 

Obiectul 8 – Clădire deșeuri

         Se va propune o clădire destinată colectării și stocării deșeurilor rezultate din activitățile medicale din ambele corpuri de clădire propuse.

         Clădirea de deșeuri va fi compartimentată astfel:

 • Compartiment Deșeuri reciclabile – punct de apă și canalizare
 • Compartiment deșeuri menajere - punct de apă și canalizare, climatizare
 • Deșeuri medicale periculoase – punct de apă și canalizare, control acces, ventilație 40, sistem de monitorizare temperatură
 • Deșeuri medicale nepericuloase– punct de apă și canalizare, control acces, ventilație 40, sistem de monitorizare temperatură

 

Obiectul 9 – Gospodărie de apă, Hidranți interiori, Hidranți exteriori, Stații de pompare

Specificații tehnice:

 • Construcție îngropată.
 • Clasă de importanță - III - conform CR 0 – 2012
 • Categoria de importanță “C” (normală) - conform HGR 766 / 1997
 • Grad de rezistență la foc II – conform P118/1999
 • Risc la incendiu mic – conform P118/1999

 

Obiectul 10 – Bazin de retenție ape pluviale

Specificații tehnice:

- Forma în plan a bazinului este pătrată cu dimensiunea interax a laturii de 12,30 m.

 

Obiectul 11 – Stație preepurare

Specificații tehnice:

 • Construcție îngropată.
 • Clasă de importanță - III - conform CR 0 – 2012
 • Categoria de importanță “C” (normală) - conform HGR 766 / 1997
 • Grad de rezistență la foc II – conform P118/1999
 • Risc la incendiu mic – conform P118/1999

 

Obiectul 12 – Rețele exterioare

         Instalația de alimentare agent termic de încălzire: Sursa de agent termic de încălzire (apa caldă) este reprezentată de obiectul 4 de investiție – clădirea cu destinația de Centrala termică. Centrala termică va alimenta cele doua corpuri de spital, nou proiectate, printr-o rețea de conducte de otel, preizolate, montate îngropat sub adâncimea de îngheț. Fiecare corp de spital va avea propria rețea de alimentare cu agent termic.

         Instalații electrice: Alimentarea cu energie electrica se va face din Sistemul Energetic National SEN, prin intermediul unui post de transformare nou, echipat cu celule de linie aferente racordului si distribuției, celule de măsura.

         Fiecare corp de clădire va avea câte un tablou electric general pentru consumatori normali TEG.A si TEG.B, alimentate din postul de transformare, cate un tablou electric general pentru consumatorii vitali TEGV.A si TEGV.B si cate un tablou electric general de siguranța TEGS.A si TEGS.B., cu dubla alimentare, normala si de rezerva.

         Sursa de alimentare cu energie electrica de rezerva este asigurata de un grup electrogen 650 kVA, amplasat într-o clădire special amenajata.

         Instalația de alimentare cu apă rece: Sursa de alimentare cu apa rece pentru consumatorii din clădiri si pentru gospodăria de apa pentru incendiu, o constituie rețeaua locala de apa potabila.

         Conform art. 4.14 din I9, clădirile de sănătate cu volum mai mare de 5000 mc, vor fi prevăzute cu branșament dublu.

         Pentru asigurarea parametrilor tehnici de debit si presiune, s-a prevăzut o gospodărie de apa pentru consum menajer, amplasata îngropat in incinta, formata din rezervor de apa si stație de pompare.


Rețeaua de distribuție a apei reci se compune din:

 • distribuția exterioară;
 • distribuția interioară;
 • coloane verticale montate în ghene;
 • legături la obiectele sanitare.

         Rețelele de distribuție şi coloanele de apă rece vor fi prevăzute cu robineți de închidere pe plecările traseelor principale, la baza coloanelor şi la alimentarea grupurilor sanitare;

         Determinarea diametrelor conductelor rețelei de distribuție apa rece s-a făcut conform STAS 1478/1990, în funcție de debit, regimul de furnizare al apei, coeficient de simultaneitate și viteze economice. Conductele de apa rece si calda se vor izola termic cu izolație elastomerica.

         Instalația de stingere incendii cu hidranți exteriori: În conformitate cu prevederile art. 6.1, litera a) si litera e) din Normativul P118-2-2013, modificat prin Ordin MDRAP nr 6026/2018, clădirile închise din categoria de importanta deosebita B, sau clădirile de sănătate cu mai mult de 2 niveluri si aria construita mai mare de 600mp, se vor echipa cu instalații de stingere a incendiilor cu hidranți exteriori;

         Instalațiile de stingere a incendiilor cu hidranți exteriori, este compusa din hidranți de stingere a incendiilor de tip suprateran, Dn 100, cu doua racorduri tip B si un racord tip A. Hidranții se vor amplasa la minim 5m fata de clădiri si vor fi alimentați prin intermediul unei rețele inelare din PEHD D 180mm. Sursa de apa este asigurata de la gospodărie proprie de apa pentru hidranți interiori si exteriori, amplasata îngropat in incinta complexului spitalicesc.

         Instalația de canalizare menajeră

         Instalația de canalizare menajera asigura colectarea si evacuarea apelor uzate menajere provenite de la obiectele sanitare. Apele uzate menajere preluate de la nivelurile supraterane, vor fi evacuate gravitațional la căminele de canalizare existente in incinta spitalului, amplasate la exterior. Apele uzate menajere de la nivelul demisolului, vor fi evacuate prin pompare in rețeaua de canalizare.

         In vederea respectării valorilor limita admisibile de încărcare cu poluanți a apelor uzate deversate in rețeaua publica in stricta conformitate cu prevederile normativului NTPA-002, va fi prevăzută instalație de clorinare prin picurare in vederea dezinfecției apelor menajere din clădiri.

         Apele uzate menajere vor fi evacuate la rețeaua de canalizare existentă în localitate.

         Evacuarea apelor pluviale: Apa pluvială de pe acoperișul construcțiilor va fi preluată de receptoare de terasă ăi coloane de canalizare și evacuată gravitațional la rețeaua exterioară, nou proiectată. Apa pluvială de pe platforme și zona de parcaj, este preluată prin guri de scurgere și direcționată gravitațional către un separat de hidrocarburi amplasat în incintă. Separatorul de hidrocarburi va fi conform cu normativul NTPA 002/2005, iar apa după epurare va fi deversată în rețeaua locală de canalizare. Debitul apelor meteorice s-a determinat conform SR 1846/2-2007 şi STAS 9470-1973.

         Apele pluviale vor fi evacuate la rețeaua de canalizare existentă în localitate.

         Instalații gaze naturale: Clădirea Centralei termice se va racorda la rețeaua de gaze naturale existentă în zonă. Traseul instalației de gaz se va realiza îngropat.

         Clădirile Corp 1 si Corp 2 propuse nu vor avea alimentare cu gaz natural, întrucât nu se va folosi foc deschis in niciunul din spatiile aferente, iar oficiile alimentare se vor dota cu plite și cuptoare electrice.

         Instalație Oxigen Medical: În scopul asigurării continuității alimentării în condiții de unic defect, s-au prevăzut următoarele stații:

 • Generator Oxigen medical cu o capacitate de 16 m3/h amplasat într-o clădire independent – sursa principala. Stația de producere oxigen este compusă din: refrigerator, prefiltru, filtru coloana de absorbție cu carbine active, recipient de aer comprimat cu o capacitate de 750 l, compresor cu șurub ce livrează 3.5 m3/min , rezervor oxigen cu o capacitate de 470 l si un filtru steril in carcasa de inox.
 • Stație butelii O2 (2 x 5) cu două ramuri și comutare automată amplasată într-o clădire independenta lângă stația de generare al oxigenului – sursa secundară și de rezervă.

         Traseul către spital se va face printr-un canal tehnic.

         Cele două grupuri de butelii sunt conectate la un panou de comutare automată prin intermediul unui cap colector de înaltă presiune. Buteliile de gaz sunt racordate la capul colector prin intermediul unor serpentine flexibile din cupru.

         Fiecare butelie are prevăzut cate un robinet de izolare. Panoul de comutare automată, pneumatic, face trecerea de la grupul de butelii în lucru (care s-au golit) la grupul de butelii aflat în stand by (care sunt pline).

         Panoul de comutare automată este prevăzut cu un reductor de presiune în două trepte, de la presiunea disponibila în butelii (maxim 150bar), la presiunea nominală de lucru 4 bar.

         Buteliile au capacitatea de 50 L și un conținut între 7.9-10.5 m3 cu presiunea de 200 bari.

 

Obiectul 13 – Sistematizare verticală

         Varianta constructivă propune realizarea unei sistematizări verticale a terenului din zona spitalicească nou proiectată, care sa permită atât accesul pacienților și personalului, cât și a autospecialei de pompieri de la nivelul incintei spitalului.

         În prezent, platformele auto și aleile pietonale existente, prevăzute în limita proiectului, au stratul de uzura din asfalt și beton, încadrate cu bordura din beton.

         Spațiile de circulație auto și pietonală de care dispune spitalul în acest moment prezintă degradări a stratului de uzură prin fisuri, diferențe de nivel între straturile de uzură executate la timp diferit, exfolierea și îmbătrânirea mixturii asfaltice.

         Din punct de vedere a captărilor meteorice, platformele existente sunt prevăzute cu guri de scurgere, ce sunt subdimensionate ca număr.

         Necesitatea obiectivului de investiție pentru lucrările de sistematizare verticală rezultă din obligativitatea asigurării noilor accese pietonale și auto la construcțiile noi proiectate.

         Amenajarea în plan a platformei auto, alei pietonale și trotuare/ trotuare de gardă a clădirilor s-a proiectat având în vedere conturul construcțiilor noi proiectate.

         Lucrările necesare amenajărilor exterioare, din incinta spitaliceasca, cuprind:

 • amenajare platformei carosabile;
 • amenajări locuri de parcare;
 • amenajarea aleii pietonale noi ce asigură accesul în clădiri;
 • amenajarea trotuarelor de gardă a construcțiilor proiectate;
 • amenajarea spațiului verde în jurul clădirii Corp 1/Corp 2 și în vecinătatea aleii parcărilor;
 • asigurarea scurgerii și captării apelor pluviale aferente suprafețelor auto și pietonale;
 • siguranța rutieră.

 

Obiectul 14 – Cabină poartă

         La nivelului accesului principal pe amplasament, în zona de N-E a terenului. Aceasta va fi realizată din modul tip container. Această construcție va fi prevăzută cu instalații electrice, sanitare, HVAC și grup sanitar.

 

Obiectul 15 – Spații verzi

         Se propun alveole de spații verzi delimitate prin sistemul carosabil propus prin proiectul de sistematizare verticală. De asemenea, se propun plantări de arbori și arbuști pentru crearea unor filtre de vegetație, contribuind la conturarea unei imagini arhitecturale aerisite și fluente din punct de vedere funcțional și estetic. Raportul între spațiul construit și cel ocupat de spațiile verzi este optim. Accesul personalului și pacienților este completat de către spații de parcare dimensionate corespunzător.

         Se dorește realizarea unei imagini urbanistice moderne prin propunerea unor amenajări de natura peisagistică: montare role gazon, plantare arbori ornamentali și plantare arbuști decorativi. Această zonă va fi gândită ca un loc de odihnă și recreere, fiind destinată atât pacienților cât și vizitatorilor. Se vor propune elemente de mobilier urban, bănci cu spătar, pentru întregirea intenției arhitecturale.

         Elementele geometrice ale aleilor de acces au fost amenajate astfel încât să asigure fluiditatea circulației și accesul către toate punctele de interes.

         Pentru a crea o zona de protecție fata de vecinătăți au fost prevăzute lucrări pentru plantari de arbuști si arbori ornamentali, tuia, si arbori tip frasin european (fraxinus excelsior) dispuși astfel încât sa creeze zone umbrite si sa izoleze interiorul proprietății.

         Pentru întregirea ambientului arhitectural se va propune și un sistem de iluminat exterior.

 

Obiectul 16 – Împrejmuire

         Se propune împrejmuirea imobilului cu gard plin pe laturile laterale, realizat cu fundație și stâlpi din beton armat și panouri pline din PVC.

         Pe laturile dinspre zona de acces (laturile de nord-est) precum și pe zona de separare între corpul A și corpul B se propune împrejmuirea cu gard realizat cu fundație și stâlpi din beton armat și panouri metalice. Porțile de acces s-au propus din elemente metalice.

 

Obiectul 17 – Branșamente

 • Alimentare cu energie electrică;
 • Apă rece;
 • Instalația de alimentare cu apă caldă;
 • Gaze naturale;
 • Gaze medicale.

 

Obiectul 18 – Organizare de șantier

 1. g. Furnizarea de echipamente medicale/ mobilier

Corp 1

NR FIȘA TEHNICĂ

Denumire echipament

Cantitate

1

Accesorii gimnastică cu suport mobil

3

2

Aparat aerosoli

5

3

Aparat crioterapie

1

4

Aparat cvadriceps cu două brațe

2

5

Aparat de electroterapie, ultrasunete și laser

1

6

Aparat de magnetoterapie

2

7

Aparat de terapie cu microunde

1

8

Aparat electroterapie și ultrasunet

8

9

Aparat elongații cervicale și lombare

3

10

Aparat laser cu fibră optică

1

11

Aparat masaj limfatic

2

12

Aparat oscilații profunde

1

13

Aparat recuperare pasivă membre inferioare

2

14

Aparat recuperare pasivă membre superioare

2

15

Aparat terapie laser de înaltă intensitate cu scanner

1

16

Aparat terapie shockwave

1

17

Aparat terapie unde scurte

1

18

Aspirator secreții

5

19

Bancă așteptare

50

20

Bandă alergare

9

21

Bare paralele

8

22

Bicicletă eliptică

8

23

Bicicleta ergometrică orizontală

8

24

Birou

96

25

Blat de lucru cu 2 chiuvete

6

26

Body-plestismograf

1

27

Brancard pacienți

5

28

Calculator + imprimantă

96

29

Canapea cu 2 locuri

25

30

Canapea electrică

57

31

Canapea masaj

2

32

Cărucior curățenie

14

33

Cărucior transport pacienți

15

34

Container deșeuri

1

35

Cușcă rocher

1

36

Defibrilator bifazic

5

37

Dispozitiv de determinare necesar caloric în stare de repaus

2

38

Distilator apă

1

39

Dulap condici

6

40

Dulap depozitare

30

41

Dulap diverse materiale

30

42

Dulap medicamente

16

43

Dulap medicamente cu seif

4

44

Echipament stimulare magnetică transcranială cu neuronavigație

1

45

Echipament terapie electroconvulsiva

1

46

Echipament testare psihologica computerizat

1

47

Echipament testare si reabilitare cognitiva

1

49

Ecograf doppler color ultraportabil cu 3 sonde

4

52

Ecograf neurologie

2

53

Ecograf ultraperformant multidisciplinar

2

54

Electrocardiograf portabil

6

55

Electromiograf

2

56

Frigider medicamente

13

57

Injectomat+infuzomat

89

58

Lampă UV cu recirculare aer

80

59

Lavoar apă sterilă 2 posturi

2

60

Masa de kinetoterapie

11

61

Masă de lucru din inox

6

62

Masă observare

5

63

Mașină de spălat și dezinfectat de mare capacitate

1

64

Mașina de spălat și dezinfectat ploști și urinale

12

65

Monitor funcții vitale

79

66

Monitor funcții vitale de înaltă performanță

10

67

Noptieră

176

68

Pat electric

178

69

Pompa nutriție enterală

45

70

Rafturi depozitare

30

71

Roata pentru umăr mobilă

8

72

Robot dezinfecție

6

73

Scaun medic

53

74

Scaun pacienți

170

75

Scaun tratament

5

76

Set dotare salon spitalizare

100

77

Set dotare standard

29

78

Set gimnastică medicală

8

79

Set pentru recuperarea membrului superior

2

80

Sistem de încălzire pacient cu păturici

5

81

Sistem de încălzit sânge și lichide

5

82

Sistem de terapie cu câmp electromagnetic înalt pulsat

1

83

Sistem recuperare prin realitate virtuală

1

84

Sistem robotizat pentru redobândirea mersului

1

85

Spalier

6

86

Spalier cu helcometru dublu

8

87

Stație de monitorizare funcții vitale cu 4 monitoare

7

88

Tecar

1

89

Troliu deșeuri

16

90

Troliu inox

9

91

Troliu medicație

13

92

Troliu transport materiale sterile

6

93

Troliu transport rufe

12

94

Troliu urgență

9

95

Trusa intubații dificile

1

96

Ventilator cu flux crescut de oxigen

30

97

Ventilator mecanic

2

98

Vestiar

70

99

Video-EEG

2

 

CORP 2-INFECȚIOASE

NR FIȘA TEHNICĂ

Denumire echipament

Cantitate

18

Aspirator secreții

6

19

Bancă așteptare

50

24

Birou

55

25

Blat de lucru cu 2 chiuvete

4

27

Brancard pacienți

5

28

Calculator + imprimantă

55

29

Canapea cu 2 locuri

24

30

Canapea electrică

24

32

Cărucior curățenie

7

33

Cărucior transport pacienți

10

34

Container deșeuri

1

36

Defibrilator bifazic

9

38

Distilator apă

1

39

Dulap condici

4

40

Dulap depozitare

15

41

Dulap diverse materiale

20

42

Dulap medicamente

12

48

Ecograf doppler color

4

50

Ecograf medicină internă

3

51

Ecograf medicină internă pediatrie

2

54

Electrocardiograf portabil

3

56

Frigider medicamente

7

57

Injectomat+infuzomat

50

58

Lampă UV cu recirculare aer

50

59

Lavoar apă sterilă 2 posturi

2

61

Masă de lucru din inox

6

62

Masă observare

3

63

Mașina de spălat și dezinfectat de mare capacitate

1

64

Mașina de spălat și dezinfectat ploști și urinale

4

65

Monitor funcții vitale

74

67

Noptieră

74

68

Pat electric

74

69

Pompa nutriție enterală

37

70

Rafturi depozitare

20

72

Robot dezinfecție

6

73

Scaun medic

55

74

Scaun pacienți

70

76

Set dotare salon spitalizare

37

77

Set dotare standard

24

80

Sistem de încălzire pacient cu păturici

3

81

Sistem de încălzit sânge și lichide

3

87

Stație de monitorizare funcții vitale cu 4 monitoare

6

89

Troliu deșeuri

10

91

Troliu medicație

9

92

Troliu transport materiale sterile

4

93

Troliu transport rufe

8

94

Troliu urgență

9

95

Trusa intubații dificile

2

96

Ventilator cu flux crescut de oxigen

30

97

Ventilator mecanic

4

98

Vestiar

60

 

 1. 3. Monitorizare și raportare în cadrul proiectului

          Unitatea de implementare a proiectului (UIP), sprijiniți de consultantul în managementul de proiect, va desfășura activitatea de monitorizare și raportare în cadrul proiectului, asigurând atingerea indicatorilor stabiliți prin contractul de finanțare.

 

 

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României