Portalul oficial al Județului VASLUI

ROF – Titlul III (Partea 2 – Capitolul IV)

decembrie 25, 2020

R E G U L A M E N T

de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate
al Consiliului judeţean Vaslui

TITLUL III
STRUCTURILE FUNCȚIONALE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE

PARTEA a II- a
ATRIBUȚII SPECIFICE FIECĂREI STRUCTURI FUNCȚIONALE

CAPITOLUL IV
SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Art.33.

 1. Serviciul Managementul Resurselor Umane este acea structură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui care are ca scop organizarea și gestionarea resurselor umane la nivelul Consiliului Județean Vaslui, atât pentru aparatul de specialitate, cât și pentru funcțiile de conducere ale instituțiilor/serviciilor publice aflate în subordinea/sub autoritatea consiliului județean.
 2. Serviciul Managementul Resurselor Umane are ca obiective permanente:
  1. asigurarea managementul resurselor umane pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
  2. întocmirea documentației necesară conform legii, pentru organizarea/reorganizarea aparatului de specialitate al consiliului județean, al serviciilor și instituțiilor/serviciilor publice de interes județean aflate în subordinea/sub autoritatea consiliului județean, la propunerea conducătorilor acestora şi cu aprobarea Președintelui Consiliului Județean Vaslui sau la inițiativa Președintelui Consiliului Județean Vaslui;
  3. gestionarea evidenței și carierei funcționarilor publici și a personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și asigurarea elaborării actelor administrative cu privire la conducătorii serviciilor și instituțiilor publice de interes județean;
  4. punerea în aplicare a politicii de salarizare pentru personalul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, precum și pentru conducătorii instituțiilor/serviciilor publice aflate în subordinea/sub autoritatea consiliului județean.
 3. Serviciul Managementul Resurselor Umane este subordonat președintelui consiliului județean și exercită următoarele atribuții:
  1. întocmește, în condițiile legii, în colaborare cu conducerea compartimentelor de specialitate și coordonatorii compartimentelor din subordinea Președintelui Consiliului Județean Vaslui, proiectul de organigramă, stat de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
  2. asigură aplicarea prevederilor legale în domeniul funcției și funcționarului public, încheierii contractelor individuale de muncă și stabilirii drepturilor salariale la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
  3. asigură condițiile pentru depunerea jurământului de către funcționarii publici din aparatul de specialitate, în termenul legal;
  4. îndeplinește atribuțiile privind asigurarea consilierii etice a funcționarilor publici din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și a informării și raportării cu privire la normele de conduită;
  5. aplică prevederile legale privind asigurarea transparenței în exercitarea funcțiilor publice;
  6. constituie și administrează baza de date privind evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, actualizând in permanenta Portalul de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici, aplicație gestionata de Agenția Națională a Funcționarilor Publici;
  7. asigură operarea în Portalul de management, gestionat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, a modificărilor intervenite în structura organizatorică a instituției, precum și operarea drepturilor salariale lunare acordate funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate;
  8. elaborează și transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, documentele de notificare privind modificarea structurii funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și al instituțiilor publice subordonate, in a căror structura au fost stabilite funcții publice;
  9. îndeplinește atribuțiile ce decurg din exercitarea competențelor consiliului județean și a ordonatorului principal de credite cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație” din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și instituțiile/serviciile publice din subordine;
  10. la propunerea personalului cu funcții de conducere/coordonare a compartimentelor de specialitate, supune spre aprobare acordarea de premii, sporuri și alte drepturi salariale, în condițiile legii;
  11. în colaborare cu celelalte compartimente ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, participă la întocmirea documentațiilor necesare pentru înființarea/desființarea/reorganizarea de instituții/servicii publice de interes județean;
  12. întocmește adeverințe care atestă activitatea desfășurată în cadrul instituției, adeverințe privind vechimea în muncă dobândită după data de 1 ianuarie 2011 sau vechimea în specialitatea studiilor, precum și alte documente din sfera de activitate a compartimentului solicitate de angajați sau foști angajați;
  13. întocmește contractele individuale de muncă pentru personalul contractual din cadrul structurilor proprii ale Consiliului Județean Vaslui, precum și pentru conducătorii instituțiilor/serviciilor publice aflate în subordine;
  14. efectuează lucrările privind evidența și mobilitatea personalului, asigură gestionarea și actualizarea registrului electronic general de evidență a salariaților (REVISAL) încadrați pe posturi in regim contractual în aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
  15. calculează vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției, pe baza datelor/actelor administrative înregistrate in dosarul profesional/personal;
  16. întocmește și completează note de lichidare la încetarea raporturilor de serviciu/de muncă ale salariaților;
  17. întocmește, completează, gestionează și actualizează dosarele profesionale/personale ale persoanelor ce dețin funcțiile de demnitate publică, ale salariaților din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și ale conducătorilor instituțiilor/serviciilor publice aflate în subordinea/sub autoritatea consiliului județean, purtând răspunderea pentru completarea și păstrarea acestora, în condițiile legii, asigurând confidențialitatea datelor cu caracter personal;
  18. colaborează cu comisia de disciplină și comisia paritară constituite la nivelul Consiliului Județean Vaslui;
  19. întocmește documentele prealabile emiterii actelor administrative privind numirea, suspendarea, promovarea, transferul, detașarea, delegarea, sancționarea, suspendarea, eliberarea din funcție, stabilirea drepturilor salariale, acordarea gradațiilor corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă pentru funcționarii publici, precum şi a documentelor similare pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și conducătorii instituțiilor/serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Județean;
  20. asigură coordonarea compartimentelor de specialitate în evaluarea necesarului de formare profesională a personalului din subordine, formulează propuneri și prezintă spre aprobare Președintelui, proiectul Planului anual de perfecționare a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean și instituțiile publice subordonate, pe care îl transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Urmărește realizarea acestuia;
  21. răspunde de organizarea și desfășurarea activității de pregătire, instruire și perfecționare a personalului din aparatul de specialitate, în condițiile legii;
  22. întocmește și prezintă Președintelui Consiliului Județean Raportul anual privind formarea profesională a funcționarilor publici și rapoartele trimestriale privind stadiul realizării măsurilor de perfecționare;
  23. întocmește documentațiile solicitate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici și alte autorități, agenții și instituții/servicii publice centrale sau teritoriale și le transmite în termenele solicitate;
  24. acordă sprijin și îndrumare celor care au calitatea de evaluator, în condițiile legii, la realizarea procedurii de evaluare a personalului din subordine și întocmirea rapoartelor și fișelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici și personalului contractual, pe care le păstrează la dosarele profesionale;
  25. urmărește îndeplinirea acestor atribuții de către evaluatori, corespunzător structurii organizatorice aprobate, precum și a atribuțiilor privind întocmirea și transmiterea de către compartimentele funcționale a formularelor Fișa postului, Raport/fișă de evaluare a performanțelor profesionale individuale de evaluare pentru personalul din aparatul de specialitate și asigură evidența și păstrarea lor, conform prevederilor legale;
  26. realizează demersurile necesare pentru confecționarea legitimațiilor de serviciu pentru personalul angajat, asigurând distribuirea, respectiv retragerea acestora;
  27. îndeplinește atribuțiile structurii proprii de management al Spitalului Județean de Urgență Vaslui, unitate sanitară preluată, reglementată potrivit art. 15 din Anexa la Hotărârea nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții şi competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, propunând autorității deliberative/executive:
   1. aprobarea statului de funcții al unității sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;
   2. aprobarea modificării statului de funcții;
   3. aprobarea organigramei și modificarea cesteia;
   4. aprobarea structurii liniilor de garda la nivelul unității sanitare subordonate;
   5. aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor de medici si desemnarea reprezentanților consiliului județean in comisiile de concurs.
   6. aprobarea organizării evaluării anuale a managementului asigurat la nivelul unității sanitare subordonate.
   7. aprobarea regulamentului de organizare si desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor specifice comitetului director;
   8. aprobarea prelungirii activității medicale a medicilor peste vârsta de pensionare prevăzută de lege;
   9. alte atribuții și competențe transferate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;
  28. în temeiul dispozițiilor legale anterior invocate, înaintează Ministerului Sănătății, în vederea obținerii avizului conform, propunerile managerului unității sanitare privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului și a denumirii pentru unitățile sanitare cu paturi al căror management a fost transferat Consiliului Județean Vaslui;
  29. în colaborare cu compartimentele de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, în vederea exercitării managementului la nivelul instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea/sub autoritatea consiliului județean și al unităților sanitare preluate, asigură elaborarea, încheierea și gestionarea contractelor de management aferente;
  30. monitorizează realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite pentru componenta de resurse umane prin contractele de management încheiate între unitatea administrativ-teritorială, reprezentată prin Președintele Consiliului Județean, și managerii instituțiilor publice de cultură, respectiv managerii unităților sanitare publice;
  31. asigură punerea în aplicare a prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese la nivelul Consiliului Județean Vaslui pentru personalul din aparatul de specialitate al acestuia;
  32. analizează și soluționează cererile adresate Consiliului Județean Vaslui de către foști salariați, în legătură cu drepturile salariale de care au beneficiat în perioada lucrată și comunică acestora răspunsuri formulate pe baza documentelor existente în arhiva instituției;
  33. fundamentează și propune, prin proiectul bugetului propriu al județului și proiectele rectificative anuale, defalcat pe trimestre şi pe subdiviziunile clasificației bugetare, detalierea cheltuielilor pentru:
   1. acordarea drepturilor salariale pentru funcții de demnitate publică alese (președinte și vicepreședinți) și personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean;
   2. plata indemnizațiilor cuvenite consilierilor județeni pentru participarea la ședințele comisiilor de specialitate, la ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Județean;
   3. plata indemnizațiilor cuvenite membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui pentru participarea la ședințele organizate în condițiile legii;
   4. plata indemnizațiilor membrilor comisiilor legal constituite (comisii de concurs, comisii de evaluare etc.), în condițiile legii;
   5. alte drepturi reprezentând cheltuieli de personal reglementate prin lege;
  34. eliberează, pe baza documentelor arhivistice, adeverințe/acte confirmative în legătura cu drepturile salariale de care au beneficiat persoanele care au avut statut de salariat, conducător de instituții publice, ales local ş.a.;
  35. verifică și centralizează din condicile de prezență ale salariaților din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui înregistrările efectuate în acestea (concedii odihnă, concedii medicale, concedii pentru evenimente deosebite, concedii de studii, recuperări, delegații etc.);
  36. operează în aplicația informatică de salarizare, foile de prezență ale angajaților aparatului de specialitate, în vederea calculării drepturilor salariale lunare, precum și fișele de prezență ale consilierilor județeni, membrilor comisiilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică şi a altor comisii legal constituite, după caz;
  37. efectuează lucrările privind programarea și reprogramarea concediilor de odihnă;
  38. ține evidența concediilor de odihnă, concediilor medicale, concediilor pentru evenimente deosebite, concediilor de studii efectuate de personalul din aparatul de specialitate al consiliului județean precum și de personalul de conducere al instituțiilor/serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Județean;
  39. calculează indemnizațiile de concediu de odihnă și premiile pentru salariați, cuantumul sporului pentru condiții vătămătoare, precum și alte drepturi salariale (indemnizații pentru hrană, ore suplimentare, vouchere de vacanță etc.), prevăzute de lege;
  40. întocmește şi operează în aplicația informatică, statele de plată lunare pentru salariații aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, distinct pe categorii de salariați, centralizatorul, situația recapitulativă a salariilor și alte documente de personal, precum și statele de plată și centralizatoarele lunare ale consilierilor județeni, ale comisiilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum și alte comisii de specialitate a căror plată este legal reglementată;
  41. procedează, în calitate de terț poprit, la operarea reținerilor din salariile cuvenite personalului care înregistrează datorii la unități bancare, case de ajutor reciproc sau alte sume stabilite prin titluri executorii, pe baza borderoului transmis de compartimentul responsabil cu înregistrarea notificărilor la sediul instituției, în limitele și în condițiile prevăzute de lege;
  42. operează, în programul de salarii, calculul veniturilor pe ultimele 6 (șase) luni, în vederea stabilirii și calculării drepturilor aferente concediilor medicale primite și înregistrate pentru funcționarii publici și personalul contractual aflat în incapacitate temporară de muncă;
  43. gestionează documentele justificative pentru deducerile personale și suplimentare ale salariaților din aparatul de specialitate;
  44. întocmește, operează în aplicația informatică și transmite, potrivit prevederilor legale în vigoare, următoarele declarații/formulare:
   1. D 112 – declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate;
   2. L 153 – formular aferent procedurii de transmitere a datelor privind veniturile salariale.
  45. întocmește rapoarte și situații statistice privind numărul de posturi, categoriile de personal și veniturile salariale;
  46. îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege cu privire la asigurarea transparenței veniturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean,
  47. îndeplinește, potrivit legii, orice alte atribuții încredințate de conducerea Consiliul Judeţean Vaslui, precum şi cele rezultate din legi și alte acte normative, în legătură cu sarcinile de serviciu.

Last modified: decembrie 25, 2020

Comments are closed.