Portalul oficial al Județului VASLUI

ROF – Titlul III (Partea 2 – Capitolul IV)

decembrie 25, 2020

R E G U L A M E N T

de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate
al Consiliului judeţean Vaslui

TITLUL III
STRUCTURILE FUNCȚIONALE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE

PARTEA a II- a – Atribuții specifice fiecărei structuri funcționale

CAPITOLUL IV – SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI CONTRACTAREA SERVICIILOR SOCIALE

Art.32. – (1) Serviciul Achziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale este structura din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui care are ca scop atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru, inclusiv achizițiile directe, atribuirea contractelor de servicii sociale, cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale aplicabile/asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări în condiţii de eficienţă economică şi socială, precum și pentru contractarea serviciilor sociale.

(2) Serviciul Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale are ca obiective permanente:
a) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
b) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, programul anual al achiziţiilor publice şi, dacă este cazul, strategia anuală de achiziţii;
c) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a strategiei de contractare, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs şi a strategiei de contractare, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;
d) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Lege;
e) aplică şi finalizează procedurile de atribuire;
f) realizează achiziţiile directe;
g) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;
h) organizează şi realizează activităţile specifice contractării serviciilor sociale acordate de furnizorii publici şi privati;
i) încheie, în condiţiile legii, contracte şi convenţii de parteneriat, contracte de finanţare, contracte de subvenţionare pentru înfiinţarea, administrarea, finanţarea şi cofinanţarea de servicii sociale;
j) monitorizează financiar şi tehnic contractele prevăzute la lit.i).

(3) Serviciul Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale este subordonat președintelui consiliului județean și exercită următoarele atribuții:

a) elaborează Programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente de specialitate ale Consiliului Judeţean Vaslui, program pe care-l supune aprobării președintelui consiliului judeţean;
b) realizează punerea în corespondenţă cu sistemul de grupare şi codificare utilizat în Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV), a produselor, serviciilor şi lucrărilor ce fac obiectul contractelor de achiziţie publică;
c) întocmeşte notele justificative şi le supune aprobării conducerii în cazul aplicării unei proceduri care constituie excepţie de la regula de atribuire şi anume în cazul dialogului competitiv , negocierea şi cererea de oferte, pe baza referatelor de necesitate şi a notei de calcul privind valoarea estimată elaborate şi transmise de către fiecare compartiment de specialitate;
d) înştiinţează Ministerul Finanţelor Publice asupra procedurii care urmează a fi derulată conform prevederilor legale în vigoare;
e) redactează şi înaintează anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire în conformitate cu prevederile legale, spre publicare în SEAP, Monitorul Oficial al României partea VI-a Achiziţii publice şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după caz;
f) elaborează calendarul procedurii de atribuire necesar pentru planificarea procesului de achiziţii publice, evitarea suprapunerilor şi întârzierilor şi monitorizarea internă a procesului de achiziţii ţinând seama de termenele legale prevăzute pentru publicare anunţuri, depunere candidaturi/oferte, duratele previzionate pentru examinarea şi evaluarea candidaturilor/ofertelor precum şi de orice alte termene care pot influenţa procedura;
g) elaborează sau coordonează elaborarea documentaţiei de atribuire/ selectare/preselectare în colaborare cu compartimentele interesate în achiziţionarea de produse, servicii sau lucrări;
h) pune la dispoziţia oricărui operator economic care solicită, documentaţia de atribuire/selectare/preselectare;
i) răspunde în mod clar, complet şi fără ambiguităţi la solicitările de clarificări, răspunsurile însoţite de întrebările aferente transmiţându-se către toţi operatorii economici care au obţinut documentaţia de atribuire;
j) participă cu membri în comisiile de evaluare a ofertelor;
k) informează ofertanţii privind rezultatele procedurii de achiziţie;
l) redactează contractele de achiziţie publică;
m) elaborează împreună cu compartimentul juridic şi transmite la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor punctul de vedere al autorităţii contractante în cazul existenţei unei contestaţii;
n) duce la îndeplinire măsurile impuse Autorităţii contractante de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
o) întocmeşte şi păstrează dosarul de achiziţie publică care cuprinde toate activităţile desfăşurate în cadrul procedurii de atribuire, respectiv toate documentele necesare pentru derularea procedurii;
p) pune la dispoziţia oricărei autorităţi publice interesate, spre consultare, dosarul de achiziţie publică, dacă acest lucru este solicitat, cu condiţia ca nici o informaţie să nu fie dezvăluită dacă dezvăluirea ei ar fi contrară legii;
q) acordă asistenţă tehnică de specialitate consiliilor locale şi instituţiilor subordonate consiliului judeţean, la solicitarea acestora;
r) organizează şi realizează activităţile specifice contractării serviciilor sociale acordate de furnizorii publici şi privati;
s) încheie, în condiţiile legii, contracte şi convenţii de parteneriat, contracte de finanţare, contracte de subvenţionare pentru înfiinţarea, administrarea, finanţarea şi cofinanţarea de servicii sociale;
t) monitorizează financiar şi tehnic contractele prevăzute la lit. s);
u) prelucrează şi transmite informațiile de interes public/petiții/reclamații solicitate prin compartimentele de resort în termenul solicitat;
v) îndeplinește, potrivit legii, orice alte atribuții încredințate de conducerea Consiliul Judeţean Vaslui, precum şi cele rezultate din legi și alte acte normative, în legătură cu sarcinile de serviciu.

Last modified: aprilie 10, 2024

Comments are closed.