Portalul oficial al Județului VASLUI

Dispoziții 2019

ianuarie 11, 2021

Nr. actului
Conținutul pe scurt al actului
155
privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfașurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Spitalul Județean de Urgență Vaslui 14.02.2019 - Adăugat 159/2019 (se găsește la final)
160
privind stabilirea programului de audiență cu publicul
198
privind stabilirea unor măsuri pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
216
privind numirea echipei de implementare a proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina", Huşi"
243
privind delegarea coordonării unor compartimente din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, precum și a unor servicii publice județene către vicepreședinții consiliului judetean și secretarul județului Vaslui
256
privind aprobarea metodologiei de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabîlă a activităților non-profit de interes general pentru anul 2019
257
pentru completarea Dispoziției nr. 243/2019 privind delegarea coordonării unor compartimente din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, precum și a unor servicii publice județene către vicepreședinții consiliului judetean și secretarul județului Vaslui
259
privind numirea comisiei de recepție finală la obiectivul "Construire clădire grup electrogen la Spitalului Județean de Urgență Vaslui"
261
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Proiectare și execuție lucrări de reparații capitale la Policlinica Stomatologică Vaslui (rest de executat)"
262
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări "Reparații la terasa Casa Armatei Vaslui,,
263
privind aprobarea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de medici din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui
265
privind numirea comisiei de recepţie a documentaţiilor aferente contractelor: ”Servicii de elaborarea studiului de teren şi obstaculare şi stabilirea caracteristicilor principale ale heliportului din cadrul proiectului „Extindere Unitate Primiri Urgenţe şi realizare heliport"; ”Servicii elaborare documentaţie obţinere aviz AACR, Heliport - Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui"
266
de modificare a Dispoziţiei nr.248/2019 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul de promovare în funcţia publică de conducere, perioadă nedeterminată, din cadrul Direcţiei Economice, cu modificările ulterioare, organizat în data de 26.06.2019, proba scrisă
267
privind organizarea evaluării anuale a managementului la Teatrul „Victor Ion Popa" Bârlad
268
privind completarea Dispoziţiei nr. 263/2019 privind aprobarea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de medici din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui
332
privind constituirea Consiliului de Management al Calității la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
333
privind constituirea comisiilor de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea anuală a managementului la Teatrul „VictorIon Popa" Bârlad
369
privind numirea comisiilor de recepţie a serviciilor achiziţionate în cadrul proiectului „EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENŢE ŞI REALIZARE HELIPORT", Cod SMIS 121069
370
privind numirea comisiilor de recepţie a serviciilor achiziţionate în cadrul proiectului "REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE ŞCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ „SFÂNTA ECATERINA", HUŞI, Cod SMIS 121046
371
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică "Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor pentru - EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE ȘI REALIZARE HELIPORT"
372
privind numirea Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor depuse în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non-profit de interes general pentru anul 2019
380
pentru modificarea şi completarea Dispoziţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui nr. 140/2018 privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 4: Vaslui Reabilitare şi modernizare Drum strategic judeţean Bârlad - Laza - Codăeşti (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)", cu modificările şi completările ulterioare
386
privind numirea persoanei responsabile si a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii Proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție „REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ SFÂNTA ECATERINA HUŞI" cod SMIS 121046
387
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică „Proiectare (PT+DDE) și execuție - Pod pe DJ 245E, km 2+705"
388
privind aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de medic specialist, confirmat în specialitatea Medicină sportivă din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui
393
pentru numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor din cadrul obiectivului de investiţii "Reabilitare şi modernizare DJ 245B: Ghergheşti (DJ 245A) Corodeşti-Chetrosu-Draxeni-Rugăria-Ivăneşti(DN 2F), km 0+000-2+000 (L= 2,000 km)"
394
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 207J: DJ 207E (Delești)- Bălești- Fâstâci, km 0+000- 7+693 (L=7,693 km), județul Vaslui"
395
atribuirea contractului de achiziție publică „Elaborare documentație tehnico­ economică - Modernizare, extindere bloc operator și lucrări de completare a măsurilor de securitate la incendiu în Corpul C al Spitalului Județean de Urgență Vaslui" având în vedere referatul Serviciului de achiziții publice și contractarea serviciilor
400
privind aprobarea rezultatului evaluării pentru anul 2018 a managementului la Teatrul "Victor Ion Popa" Bârlad
401
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică LUCRĂRI DE EXECUȚIE LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CONSOLIDAREA AMPLASAMENTULUI AFECTAT DE ALUNECĂRI DE TEREN SITUATE ÎN VECINĂTATEA DEPOZITULUI DE DEȘEURI HUȘI"
402
de modificare a Dispoziţiei nr. 263/2019 privind aprobarea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de medici din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui
403
privind numirea comisiei de recepţie la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul lnchiderea depozitelor urbane existente în judeţul Vaslui Huşi, Negreşti şi Bârlad din cadrul proiectului: ,,Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui"
405
privind repartizarea unor funcţionari publici pe lucrări şi obiective de investiţii finanţate din bugetul local al Judeţului Vaslui, fonduri speciale şi din fonduri externe, în vederea urmăririi executării lucrărilor şi acordării de asistenţă tehnică
414
privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui”
418
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ACHIZIȚIE AUTOTURISME
420
privind prelungirea timpului de lucru cu 1 oră pe zi în intervalul 19 august - 28 august 2019
421
pentru numirea comisiei în vederea predării-primirii lucrărilor executate din cadrul obiectivului de investiție "Reabilitare și modernizare DJ 244K: DN24 (Muntenii de Sus) - Tanacu- Bălţaţi- Crăsnăşeni-Leoşti-Vineţeşti-Olteneşti-Zgura, km 18+170-34+61O (16,44 km), judeţul Vaslui"
422
pentru modificarea și completarea Anexei la Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 491/2018 privind aprobarea procedurii proprii pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică ce au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr.2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât cea prevazută la art. 7 alin. (1) lit. d)
424
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor subsecvente pe semestrul I al anului şcolar 2019-2020, aferente acordurilor-cadru privind „Fumizarea și distribuția merelor, laptelui, produselor lactate şi produselor de panificaţie pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judeţul Vaslui, pentru anii şcolari 2018-2022"
425
privind numirea comisiei de recepţie finală a lucrărilor din cadrul proiectului „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VASLUI"
426
pentru modificarea Dispoziţiei nr. 348/2015 privind constituirea - Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor sau de recepţie finală pentru drumurile judeţene finanţate din bugetul local al judeţului Vaslui, cu modificările ulterioare
427
privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul de recrutare funcţie publică de execuţie, perioadă nedeterminată, din cadrul Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului organizat în data de 25.09.2019, proba scrisă
428
privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul de recrutare funcţii publice de execuţie, perioadă nedeterminată, din cadrul Direcţiei Tehnice organizat în data de 25.09.2019, proba scrisă
429
privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul de recrutare funcţie publică de execuţie, perioadă nedeterminată, din cadrul Direcţiei Economice organizat în data de 25.09.2019, proba scrisă
430
privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul/examen de promovare în funcţie publică de conducere - şef birou, din cadrul Direcţiei Administraţie Publică, organizat în data de 25.09.2019, proba scrisă
436
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect Lucrări de reabilitare la Palatul Administrativ - Vaslui
441
pentru completarea Dispoziţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui nr. 140/2018 privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului „Regiunea Nord-Est ­ Axa rutieră strategică 4: Vaslui Reabilitare şi modernizare Drum strategic judeţean Bârlad - Laza - Codăeşti (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)”, cu modificările şi completările ulterioare
442
de constituire a Comisiei de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public la nivelul Consiliului Judeţean Vaslui
443
privind modificarea Dispoziţiei nr. 367/2018 privind numirea membrilor echipei de management a proiectului „Etică şi integritate la Consiliul Judeţean Vaslui", cu modificările şi completările ulterioare
445
privind stabilirea condiţiilor de participare la concursul pentru ocuparea posturilor de şef secţie, şef laborator, şef serviciu medical din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui
447
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică avănd ca obiect Achiziție servicii privind organizarea de sesiuni de instruire şi formare profesională în cadrul proiectului „Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a judeţului Vaslui", Cod SIPOCA 518, Cod MySMIS: 125900
454
privind delegarea unor atribuții ale președintelui Consiliului județean Vaslui
457
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică avănd ca obiect „Elaborare documentaţie tehnico - economică proiect „Pe urmele lui Ştefan cel Mare"
458
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect Elaborare documentaţie tehnico-economică proiect „Ştefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca - Vaslui"
460
pentru numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor din cadrul obiectivului de investiţii " Lucrări suplimentare necesare in vederea autorizării proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui, etapa I și 11 privind securitatea la Incendiu, Lot 1 UAT Vaslui şi UAT Negreşti" pentru lucrările executate pe teritoriul UAT Negreşti
461
pentru numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor din cadrul obiectivului de investiţii "Lucrări suplimentare necesare în vederea autorizării proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui, etapa I și II", privind securitatea la Incendiu, Lot 1 UAT Vaslui şi UAT Negreşti" pentru lucrările executate pe teritoriul UAT Vaslui
464
privind aprobarea Planului de Integritate la nivelul Consiliului Judeţean Vaslui, elaborat în cadrul proiectului „Etică şi integritate la Consiliul Judeţean Vaslui", cod SIPOCA 425/SMIS 2014+: 118196
465
privind constituirea comisiei de coordonare a inventarului şi a comisiilor de inventariere a bunurilor din patrimoniul Consiliului Judeţean Vaslui şi din administrarea instituţiilor şi serviciilor publice finanţate de la bugetul local, pentru anul 2019
467
privind aprobarea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de medici din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui
468
pentru numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor din cadrul obiectivului de investiţii „Proiectare (PT + DDE) şi execuţie - Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244 M: DN 24 - (Crasna) - Albeşti - ldrici - Roşieşti (DJ 244 A), km 8+680 - 12+180 (L=3,500 km)"
469
pentru numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor din cadrul obiectivului de investiţii "Reabilitare şi modernizare DJ 244J: DN 24A (Epureni)­ Horga, km 0+000 - 6+250 (L= 6,250 km), judeţul Vaslui"
470
privind numirea persoanei responsabile si a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică avand ca obiect "Mobilier"
476
privind constituirea Comandamentului judeţean de coordonare a activităţii de intervenţie pentru deszăpezirea şi combaterea poleiului pe drumurile judeţene aflate în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui, în perioada de iarnă 1 noiembrie 2019 - 31 martie 2020
478
privind convocarea Consiliului Județean Vaslui în ședință ordinară
482
privind numirea comisiei de predare - primire a investiţiilor realizate în cadrul contractului nr. 7956/30.10.2012 - CL3: Închiderea depozitelor urbane existente în judeţul Vaslui - Huşi, Negreşti şi Bârlad din cadrul proiectului: ,,Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui"
483
privind numirea persoanei responsabile si a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică Servicii de paza si interventie cu societati specializate de paza la Centrul Militar Judetean Vaslui, cod CPV 79713000-5
484
privind numirea persoanei responsabile si a comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica: ,,Servicii de consultanta pentru managementul proiectului - Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui"
486
privind numirea comisiilor de recepţie a serviciilor achiziţionate în cadrul proiectului ,,Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui"
487
privind constituirea comisiei de examinare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la examenul de promovare în funcţia contractuală de execuţie, organizat în data de 04.11.2019, proba scrisă
488
privind constituirea comisiei de examinare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la examenul de promovare în funcţia contractuală de execuţie, organizat în data de 04.11.2019, proba scrisă
491
pentru numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor din cadrul obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 242F: DJ 242 (Trestiana) - Grăjdeni - Mănăstirea Grăjdeni, km. 0+000- 13+900 (13,900 km)"
494
privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru vânzarea prin licitaţie publică a unor spaţii aparţinând domeniului privat al judeţului Vaslui
496
pentru numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor din cadrul obiectivului de investiţii "Lucrări suplimentare necesare in vederea autorizării proiectului "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui, etapa I si II", privind securitatea la Incendiu, Lot 2 UAT Bârlad"
499
de modificare a Dispoziţiei nr. 467 /2019 privind aprobarea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de medici din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui
500
pentru numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor din cadrul obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245: DN 24(Bârlad)- Drujeşti - Băcani - Vulpăşeni - Ghicani - Alexandru Vlahuţă - Buda - Morăreni - Floreşti - Oprişiţa - lana(DN 2F), km 22 + 700 - 33 + 200 (L = 10,500 km), judeţul Vaslui".
501
privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul de recrutare funcţie publică de execuţie, perioadă nedeterminată, din cadrul Direcţiei Administraţie Publică, organizat în data de 04. 12.2019, proba scrisă
502
privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul de recrutare funcţii publice de execuţie, perioadă nedeterminată, din cadrul Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului organizat în data de 04.12.2019, proba scrisă
504
privind constituirea grupului de coordonare strategică în cadrul proiectului „Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a judeţului Vaslui", Cod SIPOCA 518, Cod MySMIS: 125900
505
privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul de promovare în funcţie publică de execuţie, din cadrul Direcţiei Tehnice, organizat în data de 13.12.2019, proba scrisă
508
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică avand ca obiect ,,Achiziţie scaune birou"
514
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară
515
pentru modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui nr. 413/2018 privind numirea comisiei pentru stabilirea valorii de inventar a podurilor aflate pe drumurile judeţene ale Judeţului Vaslui
518
pentru numirea comisiei de recepţie finală din cadrul obiectivului de investiţie "Grup sanitar pentru persoane cu dizabilităţi Palat Administrativ"
519
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
520
pentru numirea comisiei de recepţie finală din cadrul obiectivului de investiţie "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti - Judeţul Vaslui - ETAPA a II - a, Municipiul Bîrlad, Obiect: Reţele de apă şi canalizare -II, rezervoare Uzina de apă, staţii de pompare apă brută şi ape uzate, municipiul Bîrlad, LOT nr. 2-«Reţele de apă şi canalizare - II, municipiul Bîrlad» "
522
privind aprobarea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor de şef secţie, şef laborator, şef serviciu medical din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui
523
privind numirea comisiei de recepţie la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul Închiderea depozitelor urbane existente în judeţul Vaslui Huşi, Negreşti şi Bârlad din cadrul proiectului: ,,Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui"
524
pentru modificarea Dispoziţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui nr. 465 din 30.09.2019 privind constituirea comisiei de coordonare a inventarului şi a comisiilor de inventariere a bunurilor din patrimoniul Consiliului Judeţean Vaslui şi din administrarea instituţiilor şi serviciilor publice finanţate de la bugetul local, pentru anul 2019
525
privind aprobarea comisiilor de concurs pentru ocuparea postului de şef Serviciul Judeţean de Medicină Legală din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui
526
pentru numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor din cadrul obiectivului de investiţie "Proiectare (PT + DDE) şi execuţie - Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244L: DJ 244D (Tăbălăeşti) - Avereşti, km. 0+000-2+500, (2,500 km)", judeţul Vaslui
528
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
530
privind numirea persoanei responsabile si a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor subsecvente pe semestrul II al anului şcolar 2019-2020, aferente acordurilor-cadru privind „Furnizarea si distributia merelor, laptelui, produselor lactate şi produselor de panificaţie pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judeţul Vaslui, pentru anii şcolari 2018-2022"
531
privind numirea comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Judeţul Vaslui
532
privind numirea persoanei responsabile si a comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica: ,,Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitii "EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENTE"
539
pentru modificarea Dispoziţiei nr. 505/2019 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut al funcţiilor publice de execuţie din cadrul Direcţiei Tehnice, organizat în data de 13.12.2019, proba scrisă
542
privind numirea comisiei de recepţie a serviciilor achiziţionate în cadrul contractului de Servicii de „Elaborare raport hidrogeologie pentru sursele de apa existente în cadrul obiectivului - Centru de Asistenţă Medico-Socială Ghermăneşti"
543
pentru modificarea art. 1 din Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui nr. 10 din 15 ianuarie 2009 privind constituirea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă la nivelul Consiliului Judeţean Vaslui, cu modificările ulterioare
547
privind constituirea Comisiei de disciplină a Consiliului Judeţean Vaslui
549
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară
551
privind aprobarea Codului de Conduită, Etică Profesională şi Integritate ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui
554
privind constituirea comisiei de avizare, casare şi valorificare a inventarului patrimoniului Consiliului Judeţean Vaslui pentru anul 2019
557
pentru modificarea Dispoziţiei nr. 571/2018 privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului "Reabilitare si modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costeşti)", cu modificările şi completările ulterioare
560
privind numirea persoanei responsabile şi a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ,,Fumizare energie electrică pentru Consiliul Judeţean Vaslui"
566
privind prelungirea timpului de lucru cu 1 oră pe zi în intervalul 6 ianuarie - 15 ianuarie 2020

569
privind modificarea Dispoziţiei nr.414/2019 privind numirea echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui"

570
privind modificarea Dispoziţiei nr. 216/2019 privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina", Huşi


Last modified: aprilie 5, 2021

Comments are closed.