Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5463958
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 157/2018

        R O M Â N I A
  JUDEŢUL VASLUI
 CONSILIUL JUDEŢEAN
    P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 157/2018
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

               în temeiul art. 94 alin. (1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 27.02.2018, ora 16:00, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  Judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2021

 2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017;

 3. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2021;

 4. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2018;

 5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2020;

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui ” CRAV S.A. pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2020;

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2017-31.12.2017;

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu cu destinația de cabinet medical, aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești;

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului “Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Copii Fălciu”, aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, prin licitație publică, a cinci spații cu destinația de cabinete medicale și a unei magazii, aflate în domeniul privat al Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui;

 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 198/2014 privind cofinanțarea proiectului “Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentelor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui în perioada 2014 -2020”;

 12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special  reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui,  Bârlad, Huși și orașul Negrești – județul Vaslui;

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport”;

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială “Sfânta Ecaterina” Huși”;

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională   “Sfânta Ecaterina” Huși”;

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru anul 2018;

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2018;

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport din cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2018;

 19. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Bibliotecii Județene “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;

 20. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești;

 21. Proiect de hotărâre pentru avizarea constituirii Comisiilor de concurs/examen și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de Director medical la Spitalul Județean de Urgenta Vaslui.

 

Dată astăzi, 20.02.2018

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

 

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2018-02-20 (558 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact