Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5771413
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunt post BJ - decembrie 2007

ANUNŢ

Nr. 6545/07.11.2007

Consiliul Judeţean Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui organizează în ziua de 17 decembrie 2007, ora 10:00 concurs de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de conducere de director al BIBLIOTECII JUDEŢENE “NICOLAE MILESCU SPATARUL” VASLUI, cu următoarele condiţii specifice:

-prezentarea şi susţinerea unui proiect de management elaborat pentru o perioadă de minim 3 ani şi de maxim 5 ani
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – ştiinţe umaniste
-studii postuniversitare sau master în domeniul managementul instituţiilor publice
-vechime în specialitatea studiilor absolvite minim 5 ani
-cunoştinţe operare PC – Windows, Microsoft Office, Internet
-cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională nivel avansat.

Pe lângă condiţiile specifice de participare la concurs prevăzute, candidaţii trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii generale:

 1. are cetăţenia unui stat membru al Uniunii Europene;
 2. are vârsta minimă prevăzută de Codul Muncii;
 3. îndeplineşte condiţiile de studii şi cele specifice pentru ocuparea funcţiei scoase la concurs;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. este declarat „apt” medical;
 6. nu a fost condamnat pentru săvârşirea vreunei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 05 decembrie 2007 inclusiv, la sediul Consiliului judeţean Vaslui şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate;
 3. curriculum vitae, după modelul european prezentat în H.G. nr. 1021/2004;
 4. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 5. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specializare;
 6. cazierul judiciar;
 7. fişa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 8. recomandare de la ultimul loc de muncă, după caz copie de pe fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale din anul anterior.

Copiile de pe actele solicitate pentru dosarul de înscriere se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs sau copii legalizate.

In vederea participării la concurs candidaţii vor depune pe lângă dosarele de înscriere şi proiectele de management care vor cuprinde cel puţin următoarele:
a) modalităţile de asigurare a cunoaşterii şi de satisfacere a nevoilor culturale ale comunităţilor în care îşi desfăşoară activitatea instituţia publică de cultura;
b) modalităţile de diversificare a ofertei culturale a instituţiei publice de cultură;
c) promovarea concurenţei în domeniul ofertei culturale;
d) promovarea excelenţei, a experimentului şi a inovaţiei;
e) dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului din subordine;
f) aplicarea principiilor de eficienţă, eficacitate şi economie în gestionarea mijloacelor financiare şi a resurselor umane şi materiale ale instituţiei publice de cultură.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8,00 – 16,30 la Serviciul management resurse umane, relaţii mass–media, informare cetăţeni, etj. II, camera 212 sau la telefon 361086 int. 113.

P R E Ş E D I N T E,

Corneliu Bichineţ

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2007-11-08 (2246 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact