Acasa Harti Utile Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcționare și atribuții
· Organigrama
· Regulament de organizare și funcționare
· Instituții subordonate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informații publice
· Transparență decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziții
· Sedințe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Indicatori economici
· Finanțări rambursabile
· Program județean pentru finanțare nerambursabilă
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· nou Transport public județean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
Vizitatori
Am primit
4283807
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi
Anunt recrutare C.A. - AQUAVAS S.A.

3737/05.04.2017

 

A N U N Ț

          Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui, în calitate de autoritate publică tutelară, anunță începerea procesului de recrutare și selecție pentru 5 (cinci) poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societății AQUAVAS S.A. Vaslui.

Etapele de desfășurare a procesului de recrutare și selecție sunt:
 • Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 • Evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă. Interviul.

Condițiile generale ale procesului de selecție prealabilă sunt:

 • cel puțin un membru trebuie să aibă studii economice cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul economic, contabil, de audit sau financiar;
 • cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii juridice cu experiență de cel puțin 5 ani in domeniul juridic;
 • cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii tehnice cu experiență de cel puțin 5 ani in domeniul tehnic;
 • în cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin.(2) al OUG 109/2011, nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
 • în mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități;
 • majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani;
 • o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
 • membrii consiliului de administrație sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice sau a unor societăți comerciale profitabile;
 • selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței;
 • candidații care vor fi selectați pentru a fi înscriși pe lista scurtă vor fi ulterior înștiințați să depună o declarație de intenție realizată conform scrisorii de așteptări.

Condițiile generale de participare sunt:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene cu condiția să aibă domiciliul în România;
 • capacitate deplină de exercițiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
 • să nu fie destituit/ă dintr-o funcție publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
 • nu a fost inițiată și nu se află în desfășurare nici o procedură de natură penală împotriva lor și nu au înscrieri în cazierul judiciar;
 • nu au înscrieri în cazierul fiscal;

Criteriile de evaluare / selecție finală a candidaților – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declarația de intenție a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae în format EUROPASS;
 • cazierul judiciar / declarație pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declarație pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declarație pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • copia carnetului de muncă sau adeverință care să ateste vechimea în muncă / experiența în domeniul economic, contabilitate, juridic, tehnic sau administrării managementului;
 • declarație pe proprie răspundere privind statutul de “independent” conform formular nr. 4;
 • declarație pe proprie răspundere că nu a fost și nici nu se află în situația desfășurării unei proceduri de natură penală împotriva sa conform formular nr. 5;
 • declarație pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administrație ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit conform formular nr. 6;
 • declarație de consimțământ prin care candidatul își exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare și selecție conform formular nr. 7;
 • declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situația unui conflict de interese conform formular nr. 8;
 • declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află întruna din situațiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională conform formular nr. 9.

* Candidații incluși pe lista scurtă urmează să-și completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal și adeverință medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

         Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.
         Documentele necesare în procesul de recrutare / selecție și formularele de declarații se regăsesc pe pagina de internet a Consiliului Județean Vaslui, www.cjvs.eu și pe pagina de internet a Societății AQUAVAS S.A. Vaslui, www.aquavaslui.ro .
         Dosarul de candidatură se va depune până la data de 08.05.2017, ora 16:30, la registratura Consiliului Județean Vaslui, în dosar plic închis și sigilat, unde va primi un număr de înregistrare și data certă a depunerii. Dosarul va avea menționat “Candidatura pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății AQUAVAS S.A. Vaslui, precum numele și prenumele și domiciliul candidatului.
         Plicurile ajunse după data și ora menționată nu vor fi luate în considerare.
         Candidații declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor și care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluați în cadrul interviului, ora, și locul desfășurării acestuia urmând a fi anunțate pe site-ul și la sediul Consiliului județean Vaslui.
         Relații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului județean Vaslui, de la Serviciul Managementul Resurselor Umane, Relații Mass – Media, Informare Cetățeni,  et. II, camera 212 sau la telefon 0235.361.086 int. 113.

FORMULARE DECLARATII PE PROPRIE RASPUNDERE aici

Hotarârea nr. 55/29 martie 2017 privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație și Profilului individual al membrilor Consiliului de Administrație ale Societății AQUAVAS S.A. Vaslui;

 

COMISIA DE SELECȚIE:

 

         BENCHEA CORINA – președinte
         PRUTEANU RAMONA ALINA – membru
         BUHUȘI ANCA ELENA – membru
         SÎRBU MARGARETA – membru

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2017-04-06 (396 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact