Acasa Harti Monitorul
Oficial local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Coduri de conduită
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii - Caracter normativ
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5238818
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi


Concurs urbanism si achizitii - martie 2017

NR.1281/03.02.2017

ANUNŢ

Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs de recrutare funcţie publică de execuţie, perioadă nedeterminată, astfel:

 • consilier, clasa I, grad profesional principal - Serviciul de Atribuire a Contractelor de Achiziţii Publice;
 • consilier, clasa I, grad profesional principal - Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Disciplina în Construcţii și Cadastru Imobiliar Edilitar - Direcţia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Achiziţii Publice;
 • consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Disciplina în Construcţii și Cadastru Imobiliar Edilitar - Direcţia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Achiziţii Publice;

Condiţiile de participare la concurs, sunt următoarele:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă:
 • pentru postul de consilier, I, principal: domeniul științe sociale, ramura științe juridice, specializarea drept / ramura științe administrative, specializarea administrație publică / ramura științe economice;
 • pentru posturile de consilieri, I, principal și superior: domeniul științe umaniste și arte, ramura arhitectură și urbanism, specializări: arhitectură / urbanism și amenajarea teritoriului;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 5 ani pentru posturile de consilieri, I, principal și minim 9 ani pentru postul de consilier, I, superior;
 • condiţii prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, actualizată.

Concursul se organizează la sediul Consiliului judeţean Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la publicare;
 • selecţia dosarelor de concurs va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere al dosarelor;
 • proba scrisă în data de 07.03.2017, orele 09:30 la sediul Consiliului judeţean Vaslui;

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 1. formularul de înscriere (ataşat anunţului);
 2. copia actului de identitate (inclusiv acte doveditoare în cazul schimbării numelui);
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (termenul de valabilitate a adeverinței este până la eliberarea actului de studiu respectiv, dar nu mai mult de 12 luni de la data eliberării acesteia, conform M.E.N. nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior);
 4. copia carnetului de muncă sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (pentru vechimea dobândită după 01.01.2011 se prezintă o adeverinţă conform Ordinului A.N.F.P. nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al acesteia);
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică (ataşată anunţului);
 8. declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat C.I.M. pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani (ataşată anunţului).

Actele se vor îndosaria în ordinea specificată, într-un dosar cu şină.

Copiile actelor menţionate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, în prezenţa candidatului.

Dosarele incomplete nu sunt admise pentru înscriere.

Bibliografiile sunt atașate prezentului anunț.

BIBLIOGRAFIE URBANISM
BIBLIOGRAFIE ACHIZITII

FORMULARE DE COMPLETAT aici

Relaţii suplimentare se pot obţine de luni-vineri, între orele 08:00-16:30 la Serviciul managementul resurselor umane, relaţii mass-media, informare cetăţeni, interioare: 218 sau 113.

PREŞEDINTE,
Dumitru BUZATU

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2017-02-03 (1177 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact