Acasa Harti Utile Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcționare și atribuții
· Organigrama
· Regulament de organizare și funcționare
· Instituții subordonate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informații publice
· Transparență decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziții
· Sedințe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Indicatori economici
· Finanțări rambursabile
· Program județean pentru finanțare nerambursabilă
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· nou Transport public județean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
Vizitatori
Am primit
4283825
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi
Concurs urbanism si achizitii - martie 2017

NR.1281/03.02.2017

 

ANUNȚ

Consiliul județean Vaslui organizează concurs de recrutare funcție publică de execuție, perioadă nedeterminată, astfel:

 

 • consilier, clasa I, grad profesional principal - Serviciul de Atribuire a Contractelor de Achiziții Publice;
 • consilier, clasa I, grad profesional principal - Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Disciplina în Construcții și Cadastru Imobiliar Edilitar - Direcția de Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Achiziții Publice;
 • consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Disciplina în Construcții și Cadastru Imobiliar Edilitar - Direcția de Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Achiziții Publice;

 

Condițiile de participare la concurs, sunt următoarele:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă:
 • pentru postul de consilier, I, principal: domeniul științe sociale, ramura științe juridice, specializarea drept / ramura științe administrative, specializarea administrație publică / ramura științe economice;
 • pentru posturile de consilieri, I, principal și superior: domeniul științe umaniste și arte, ramura arhitectură și urbanism, specializări: arhitectură / urbanism și amenajarea teritoriului;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 5 ani pentru posturile de consilieri, I, principal și minim 9 ani pentru postul de consilier, I, superior;
 • condiții prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, actualizată.

 

Concursul se organizează la sediul Consiliului județean Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la publicare;
 • selecția dosarelor de concurs va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere al dosarelor;
 • proba scrisă în data de 07.03.2017, orele 09:30 la sediul Consiliului județean Vaslui;

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 1. formularul de înscriere (atașat anunțului);
 2. copia actului de identitate (inclusiv acte doveditoare în cazul schimbării numelui);
 3. copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (termenul de valabilitate a adeverinței este până la eliberarea actului de studiu respectiv, dar nu mai mult de 12 luni de la data eliberării acesteia, conform M.E.N. nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior);
 4. copia carnetului de muncă sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice (pentru vechimea dobândită după 01.01.2011 se prezintă o adeverință conform Ordinului A.N.F.P. nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al acesteia);
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică (atașată anunțului);
 8. declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat C.I.M. pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani (atașată anunțului).

Actele se vor îndosaria în ordinea specificată, într-un dosar cu șină.

Copiile actelor menționate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, în prezența candidatului.

Dosarele incomplete nu sunt admise pentru înscriere.

 

Bibliografiile sunt atașate prezentului anunț.

BIBLIOGRAFIE URBANISM
BIBLIOGRAFIE ACHIZITII

 

FORMULARE DE COMPLETAT aici

Relații suplimentare se pot obține de luni-vineri, între orele 08:00-16:30 la Serviciul managementul resurselor umane, relații mass-media, informare cetățeni, interioare: 218 sau 113.

 

PREȘEDINTE,
Dumitru BUZATU

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2017-02-03 (719 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact