Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5396282
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Concurs Direcția Tehnică - nov. 2016

ANUNŢ

Consiliul județean Vaslui organizează concurs de recrutare funcție publică de execuție, perioadă nedeterminată, astfel:

 • 2 posturi consilieri, clasa I, grad profesional principal – Serviciul pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice și unitatea de implementare/monitorizare a proiectului - Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui – Direcția tehnică;
 • post consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartiment investiţii şi reabilitare drumuri judeţene;

Condițiile de participare la concurs, sunt următoarele:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: domeniul științe inginerești, ramura inginerie civilă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 5 ani;
 • condiţii prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, actualizată.

Concursul se organizează la sediul Consiliului județean Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului;
 • selecția dosarelor de concurs va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere al dosarelor;
 • proba scrisă în data de 08.11.2016, orele 09:30 la sediul Consiliului județean Vaslui;

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 1. formularul de înscriere (atașat anunțului);
 2. copia actului de identitate (inclusiv acte doveditoare în cazul schimbării numelui);
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (termenul de valabilitate a adeverinței este până la eliberarea actului de studiu respectiv, dar nu mai mult de 12 luni de la data eliberării acesteia, conform O.M.E.C.T.S. nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar);
 4. copia carnetului de muncă sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice (pentru vechimea dobândită după 01.01.2011 se prezintă o adeverință conform Ordinului A.N.F.P. nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al acesteia);
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică (atașată anunțului);
 8. declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat C.I.M. pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani (atașată anunțului).

Actele se vor îndosaria în ordinea specificată, într-un dosar cu șină.
Copiile actelor menționate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, în prezența candidatului.
Dosarele incomplete nu sunt admise pentru înscriere.

Bibliografia
 • consilier principal SIMDS deșeuri aici:

 • consilier principal reabilitare drumuri județene aici:

Relații suplimentare se pot obține de luni-vineri, între orele 08:00-16:30 la Serviciul managementul resurselor umane, relații mass-media, informare cetățeni, interioare: 218 sau 113.
FORMULARE DE COMPLETAT aici

PREŞEDINTE,
Dumitru BUZATU

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2016-10-07 (498 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact