Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5690209
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Concurs Administrator Public

10833/02.09.2016

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 171/2016 privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice în vederea ocupării funcţiei de Administrator public la nivelul Consiliului Judeţean Vaslui, Consiliul judeţean Vaslui cu sediul în Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui, organizează concurs în perioada 26 – 29 septembrie 2016.

I. Criteriile generale în vederea ocupării funcţiei de administrator public sunt:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

II. Criteriile specifice în vederea ocupării funcției de administrator public sunt:

 1. studii universitare de licență absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 2. studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administrației publice, științe politice, management, ori în specialitatea studiilor absolvite, în condițiile legii;
 3. experiența minim 3 ani în funcții de conducere;
 4. are abilități, calități și aptitudini legate de: planificare și acțiune strategică, procesul decizional, de organizare și coordonare, de analiză și sinteză, control și depistare deficiențe, rezolvare operativă și eficientă a problemelor, capacitate de observație, capacitate de relaționare cu superiorii, colegii, subordonații și publicul general, de consiliere, îndrumare și de mediere, capacitate de adaptare, capacitate de gestionare eficientă a resurselor alocate;
 5. implementarea de principii și tehnici moderne privind bugetarea și managementul financiar în sectorul public, managementul proiectelor, în special cele cu finanțare din fonduri europene, managementul resurselor umane, comunicarea și transferul de cunoștințe, managementul operațional, supervizarea și controlul calității;
 6. disponibilitate pentru deplasări;
 7. disponibilitate pentru program flexibil.

Concursul se organizează cu respectarea prevederilor din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, după cum urmează:

 • proba scrisă în ziua de 26 Septembrie 2016, ora 10:00 la sediul Consiliului judeţean Vaslui, din strada Ştefan cel Mare nr. 79, municipiul Vaslui;
 • interviul şi susţinerea proiectului de management în ziua de 29 septembrie 2016, ora 10:00 la sediul Consiliului judeţean Vaslui;
 • dosarele de înscriere la concurs, inclusiv proiectul de management, se vor depune la sediul C. J. Vaslui, până la data de 16 septembrie 2016, ora 1630 inclusiv.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu:

 1. formularul de înscriere;
 2. copia actului de identitate;
 3. curriculum vitae;
 4. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 5. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în funcţii de conducere;
 6. cazier judiciar;
 7. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 8. declaraţie pe proprie răspundere că nu a fost destituită dintr-o funcţie publică şi nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 9. proiectul de management (pe suport de hârtie şi pe suport electronic).

(Copiile se prezintă însoţite de documentele originale)

Proiectul de management va cuprinde măsurile şi metodele de elaborare şi monitorizare a strategiilor, programelor ori proiectelor ce vor fi avute în vedere în perioada de executare a contractului de management, estimări asupra posibilităţilor de realizare a obiectivelor şi asupra gradului de îndeplinire a acestora, mijloacele, expertizele şi experienţele ce se preconizează a se utiliza, analize şi consideraţii asupra condiţiilor de dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui, propuneri de valorificare a tuturor resurselor şi factorilor implicaţi în dezvoltarea, modernizarea şi transformarea judeţului.

Bibliografia stabilită pentru funcţia de administrator public pentru care se organizează concursul este prevăzută în anexa la prezentul.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8:00 – 16:30 la Serviciul management resurse umane, relaţii mass–media, informare cetăţeni, etj. II, camera 212 sau la telefon 0235/361.089 int. 113, şi pe site-ul Consiliului judeţean Vaslui: www.cjvs.eu

P R E Ş E D I N T E,

Dumitru BUZATU


FORMULARE DE COMPLETAT aici

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2016-09-02 (935 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact