Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5778419
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Concurs UIP deșeuri

ANUNŢ

9661 / 05.08.2016

Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs de recrutare funcţie publică de execuţie, perioadă nedeterminată, astfel:

 • 2 posturi de consilieri, clasa I, grad profesional principal – Serviciul pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice și Unitatea de implementare/monitorizare a proiectului – Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui – Direcția tehnică;
 • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice și Unitatea de implementare/monitorizare a proiectului – Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui – Direcția tehnică;

Condiţiile de participare la concurs, sunt următoarele:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă:
 • domeniul științe inginerești, ramura inginerie civilă - pentru posturile de consilieri, clasa I, grad profesional principal, domeniul științe inginerești - pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 5 ani pentru consilier principal și minim 9 ani pentru consilier superior;
 • • condiţii prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, actualizată..
Concursul se organizează la sediul Consiliului judeţean Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial;
 • selecția dosarelor de concurs va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere al dosarelor;
 • proba scrisă în data de 06.09.2016, orele 09:30 la sediul Consiliului judeţean Vaslui;

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 1. formularul de înscriere (atașat anunțului);
 2. copia actului de identitate (inclusiv acte doveditoare în cazul schimbării numelui);
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (termenul de valabilitate a adeverinței este până la eliberarea actului de studiu respectiv, dar nu mai mult de 12 luni de la data eliberării acesteia, conform O.M.E.C.T.S. nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar);
 4. copia carnetului de muncă sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (pentru vechimea dobândită după 01.01.2011 se prezintă o adeverinţă conform Ordinului A.N.F.P. nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al acesteia);
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică (atașată anunțului);
 8. declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat C.I.M. pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani (atașată anunțului).

Actele se vor îndosaria în ordinea specificată, într-un dosar cu şină.
Copiile actelor menţionate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, în prezenţa candidatului.
Dosarele incomplete nu sunt admise pentru înscriere.

Bibliografia
 • consilier principal aici:

 • consilier superior aici:

 • Relaţii suplimentare se pot obţine de luni-vineri, între orele 08:00-16:30 la Serviciul managementul resurselor umane, relaţii mass-media, informare cetăţeni, interior 218 sau 113.


  PREŞEDINTE,
  Dumitru BUZATU

  Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

  Publicat pe: 2016-08-05 (1140 citiri)

  [ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact