Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5778470
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Concurs promovare - Direcția Tehnică

ANUNŢ

Consiliul județean Vaslui organizează concurs/examen promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, astfel:

 • consilier, clasa I, grad profesional principal - Biroul administrarea domeniului public și privat al județului, lucrări publice, investiții - Direcția Tehnică
Condițiile de participare la concurs/examen, sunt următoarele:
 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 • să fi obținut cel puțin calificativul ”bine” la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.
Concursul/examenul se organizează la sediul Consiliului județean Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:
 • dosarele de înscriere la concurs/examen se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului;
 • selecția dosarelor de concurs/examen va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere al dosarelor;
 • proba scrisă în data de 12.07.2016, orele 09:30 la sediul Consiliului județean Vaslui;
Dosarul de înscriere la concurs/examen trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
 • formularul de înscriere;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de serviciul resurselor umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează.
Bibliografia
 1. Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată, actualizată;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, actualizată;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
 4. H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;
 5. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
 6. O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
 7. O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;
 8. H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 9. O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare.
Relații suplimentare se pot obține de luni-vineri, între orele 08:00-16:30 la Serviciul managementul resurselor umane, relații mass-media, informare cetățeni, interioare: 218 sau 113.

PREŞEDINTE,
Dumitru BUZATU

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2016-06-13 (1203 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact