Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5691750
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

ROF - Cap. III (3)

R E G U L A M E N T

de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate
al Consiliului judeţean Vaslui

CAPITOLUL III

ATRIBUTIILE DIRECTIILOR DE SPECIALITATE SI
COMPARTIMENTELOR INDEPENDENTE,
DIN STRUCTURA APARATULUI PROPRIU

3.5. ATRIBUŢIILE DIRECŢIEI ECONOMICE

Art. 17 - Direcţia economică este structura de specialitate a aparatului propriu al consiliului judeţean care duce la îndeplinire atribuţiile acestuia în următoarele domenii de activitate:
- buget – finanţe
- informatică;
- administrativ, protecţia muncii şi apărare împotriva incendiilor

3.5.1. Atribuţiile compartimentului buget-finanţe

Art. 18 - Compartimentul buget – finanţe îndeplineşte în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
-elaborează si supune spre aprobare programul calendaristic de desfăşurare a lucrărilor privind consultarea primarilor si a reprezentanţilor consiliilor locale în vederea repartizării sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
-analizează şi propune variante privind nivelul cheltuielilor si evoluţia acestora la bugetele locale din unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului;
-întocmeşte proiecte de hotărâri privind repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
-comunica Direcţiei generale a finanţelor publice si autorităţilor publice locale, sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, aprobate prin hotărâre a consiliului judetean, pentru a fi incluse în bugetele proprii;
-elaborează si supune spre aprobare programul calendaristic de desfăşurare a lucrărilor privind proiectul de buget propriu si a bugetelor instituţiilor ce se finanţează din bugetul consiliului judetean;
-îndrumă si coordonează acţiunea de elaborare a proiectului bugetului propriu si proiectele bugetelor următoarelor instituţii publice de interes judetean: Biblioteca judeţeană "N. M. Spătarul" Vaslui, Muzeul judeţean "Ştefan cel Mare" Vaslui, Centrul judeţean pentru conservarea si promovarea culturii tradiţionale Vaslui, Muzeul "V. Pârvan" Bîrlad, Teatrul "V.I.Popa" Bîrlad, Direcţia generala de asistenţă socială si protecţia copilului Vaslui, Direcţia judeţeană pentru protecţia plantelor Vaslui, Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti, Centrul de asistenţă medico-socială Ghermăneşti, Serviciul public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, Centrul militar judetean Vaslui, Inspectoratul judeţean pentru servicii de urgenţă Vaslui, precum si pentru instituţiile de învăţământ special de stat (Şcoala ,,Aurora” Vaslui, Şcoala pentru hipoacuzici Vaslui, Şcoala „Sfânta Ecaterina” Huşi şi Şcoala ajutătoare Negreşti);
-analizează proiectele de buget ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul propriu al judeţului;
-elaborează variante privind proiecţia veniturilor şi a cheltuielilor pe următorii trei ani, precum si programul judetean de investiţii publice, detaliat pe obiective si ani de execuţie, atât pentru bugetul propriu cât si pentru instituţiile publice de sub autoritatea consiliului judetean;
-analizează şi elaborează variante ale bugetelor: fondurilor externe nerambursabile, a împrumuturilor interne şi externe şi a fondurilor evidenţiate în afara bugetului local;
-întocmeşte proiectul de hotărâre privind bugetul propriu al judeţului şi al instituţiilor publice subordonate;
-propune repartizarea pe trimestre a sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum si a veniturilor proprii pe întregul buget;
-după aprobarea bugetului propriu al judeţului comunică biroului contabilitate al aparatului propriu si instituţiilor publice din subordinea consiliului judeţean, precum şi Direcţiei generale a finanţelor publice Vaslui, nivelul indicatorilor aprobaţi conform clasificaţiei bugetare;
-verifică şi analizează legalitatea propunerilor de rectificare a bugetului propriu şi a bugetelor componente;
-verifică şi analizează legalitatea şi întocmeşte documentaţia privitoare la:
a) utilizarea fondului de rezervă la dispoziţia consiliului judeţean, precum şi majorarea acestuia, în condiţiile legii;
b) utilizarea veniturilor proprii peste cele planificate, în condiţiile legii;
c) utilizarea fondului de rulment în condiţiile legii;
- verifică, analizează şi întocmeşte proiecte de hotărâre pe care le supune dezbaterii consiliului judeţean privind:
a) contractarea de împrumuturi interne sau externe, pe termen mediu şi lung, pentru realizarea de investiţii publice de interes judeţean precum şi refinanţarea datoriei publice judeţene;
b) utilizarea până la lichidarea soldului fondului de tezaur constituit la nivelul consiliului judeţean pentru realizarea de investiţii publice de interes judetean;
-analizează legalitatea împreună cu compartimentele de specialitate din cadrul Direcţiei tehnice, a propunerilor de lucrări, utilaje, mobilier şi alte obiective de investiţii a căror finanţare se asigură din bugetul propriu, în vederea cuprinderii acestora în proiectul bugetului respectiv;
-centralizează, analizează şi prezintă conducerii, trimestrial şi anual, execuţia bugetară a unităţilor administrativ-teritoriale ale judeţului;
-centralizează şi întocmeşte valoric, lista obiectivelor de investiţii la nivelul judeţului, trimestrial şi anual;
-întocmeşte documentaţia necesară deschiderii finanţării obiectivelor de investiţii;
-propune repartizarea pe consiliile locale, a sumelor necesare pentru terminarea locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie cu defalcarea pe blocuri, conform Normelor metodologice elaborate pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr.19/ 1994;
-întocmeşte si transmite situaţia centralizatoare privind dobânzile ce se plătesc din bugetul de stat, pentru împrumuturile acordate persoanelor fizice, pentru construcţia de locuinţe;
-transmite lunar situaţia privind rulajul contului special deschis pentru realizarea şi darea în folosinţa a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie;
-analizează şi propune preşedintelui consiliului judeţean, nivelul tarifelor şi preţurilor la serviciile şi lucrările angajate între terţi şi instituţiile subordonate consiliului judeţean;
-iniţiază acţiuni de implementare a finanţării bugetare pe baza de programe care se întocmesc de către instituţiile şi serviciile publice de interes local, în scopul finanţării unor acţiuni, obiective sau proiecte;
-analizează şi propune ordonatorului principal de credite avizarea bugetelor instituţiilor şi serviciilor publice finanţate integral din venituri extrabugetare;
-asigură asistenţa de specialitate consiliilor locale, la solicitarea acestora şi instituţiilor publice subordonate, în probleme de buget finanţe;
-stabileşte, constată, controlează şi urmăreşte încasarea impozitelor, taxelor şi altor venituri locale care se cuvin bugetului propriu al judeţului;
-calculează şi urmăreşte încasarea penalităţilor, majorărilor de întârziere şi a amenzilor pentru veniturile locale nevirate total sau în parte, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare, sau care sunt calculate eronat;
-soluţionează obiecţiunile, contestaţiile şi plângerile formulate la actele de control şi de impunere;
-execută creanţele bugetare;
-îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de consiliul judeţean, preşedinte
şi conducerea direcţiei.

3.5.2. Atribuţiile compartimentului informatică

Art. 19 - Compartimentul informatică asigură informatizarea si conducerea computerizata a tuturor activităţilor prelucrabile pe calculator, propunând strategia creării si funcţionării sistemului, necesarul de echipamente si personal, urmărind buna funcţionare a acestuia. În acest sens exercită următoarele atribuţii principale:

  • Realizează Sistemul informatic al Consiliului judetean Vaslui:

-prezintă propuneri privind sistemul informatic şi asigură asistenţa de specialitate pentru achiziţionarea echipamentelor necesare;
-elaborează împreună cu utilizatorii lista aplicaţiilor şi a priorităţilor în realizarea acestora la nivelul instituţiei (sau achiziţionarea de la terţi) şi le prezintă spre aprobare conducerii;
-coordonează, îndrumă şi supraveghează activitatea de: editare şi arhivare pe suport magnetic a documentelor din cadrul instituţiei;
-realizarea bazei de date geografice pe baza implementării unui sistem GIS în cadrul instituţiei în colaborare cu Arhitectul Sef şi cu alte firme specializate în domeniu;
-creează, menţine, dezvoltă şi actualizează permanent pagina de Internet a Consiliului judeţean Vaslui împreună cu celelalte servicii ale instituţiei;
-elaborează programe sau implementează programe achiziţionate de la terţi, pentru activităţile din cadrul instituţiei;
- răspunde de buna funcţionare a programelor elaborate în cadrul instituţiei sau de către terţi, depănând eventualele erori ale programelor.

  • Administrează reţeaua informatică a Consiliului judeţean Vaslui:

-răspunde de planificarea, instalarea şi operarea în cadrul reţelei;
-coordonează instalarea hardului şi softului de reţea pe server şi staţiile de lucru, supraveghind totodată activitatea terţilor producători şi furnizori de echipamente (inclusiv soft de reţea), din faza de testări şi până la punerea definitivă în funcţiune;
-supraveghează toate modificările la server, cablare şi alte surse ale reţelei, asigurând capacităţi suficiente pentru aplicaţii noi;
-instalează caracteristicile utilizatorilor, parolele, directoarele utilizatorilor şi drepturile de acces în reţea;
-stabileşte procedurile de asigurare a securităţii datelor, planificând şi supraveghind salvarea regulată a datelor pe suport extern.

  • Asigură instruirea continuă a personalului:

-propune, în funcţie de structura reţelei, necesarul de personal, modul şi nivelul de instruire necesar pe posturi;
-acordă asistenţa pentru ridicarea nivelului de cunoştinţe a personalului privind operarea pe calculator;
-răspunde de realizarea şi dotarea unui punct documentar cu cărţi şi reviste de specialitate în domeniul calculatoarelor;
-instruieşte personalul, sau, după caz, propune efectuarea unor cursuri de pregătire în cadrul altor instituţii, privind modul de utilizare a noilor aplicaţii instalate.

  • Menţine echipamentele informatice în stare de funcţionare:

-răspunde de instalarea echipamentelor de calcul;
-poate propune contractarea, cu aprobarea conducerii, lucrări de service pentru echipamentele din dotare;
-instruieşte personalul asupra modului de întreţinere al echipamentelor de calcul şi controlează modul în care aceste instrucţiuni sunt respectate;
-se preocupă de schimbarea la timp a consumabilelor (toner, riboane, cartuşe) întocmind în acest sens necesarul anual;
-răspunde potrivit legii, de aplicarea normativelor şi instrucţiunilor privind protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor în procesul de exploatare a maşinilor şi echipamentelor de calcul;
-organizează activitatea de achiziţionare de echipamente de calcul sau soft prin licitaţii sau cereri de oferte etc.;
-coordonează din punct de vedere informaţional, activităţile în care este implicată instituţia, asigurând necesarul de echipament de calcul si soft specializat;
-coordonează şi participă direct la realizarea machetelor cu conţinut grafic deosebit (diplome, antete, anunţuri, hărţi tematice etc.) cât şi a acelor documente complexe care necesită cunoştinţe de nivel superior în utilizarea calculatoarelor;
-consiliază conducerea instituţiei în probleme de informatică;
-execută şi actualizează harta judeţului;
-acordă asistenţă tehnică în domeniul IT primăriilor la solicitarea acestora;
-prezintă, la cererea conducătorilor, rapoarte şi informări privind activitatea serviciului, în termenul şi forma solicitată;
-întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul de activitate al serviciului, în vederea promovării lor în Consiliul judeţean;
-exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului judeţean sau dispoziţii ale Preşedintelui.

3.5.3. Atribuţiile serviciului administrativ, protecţia muncii şi apărare împotriva incendiilor

Art. 20 - Serviciul administrativ, protecţia muncii şi apărare împotriva incendiilor îndeplineşte în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
In domeniul administrativ:
-întocmeşte şi ţine la zi evidenţa inventarului bunurilor mobile şi imobile aflate în administrarea consiliului judeţean, întocmeşte formele de predare-primire a bunurilor;
-controlează modul de folosire a bunurilor şi ia masuri pentru buna lor gospodărire, întreţinere şi reparare, precum şi pentru scoaterea din inventar a bunurilor casate, pe care le verifică potrivit dispoziţiilor legale;
-urmăreşte întocmirea documentelor privitoare la mişcarea bunurilor de inventar;
-urmăreşte şi ţine evidenţa mişcării bunurilor din administrarea consiliului judeţean de la un loc de folosinţă la altul;
-urmăreşte realizarea lucrărilor de întreţinere, reparaţii la mijloacele fixe aflate în administrarea sau folosinţa consiliului judeţean;
-urmăreşte efectuarea reviziilor periodice, a reparaţiilor curente şi capitale, întocmeşte fişa activităţii zilnice pentru fiecare maşină;
-întocmeşte actele necesare plăţii drepturilor legale cuvenite şoferilor, eliberează foile de parcurs şi ţine evidenţa orelor efectuate peste program de aceştia;
-întocmeşte actele de înscriere sau radiere din circulaţie a autoturismelor;
-asigură curăţenia spaţiilor aflate în folosinţa consiliului judeţean;
-face propuneri de achiziţionare, în condiţiile legii, de bunuri necesare pentru buna funcţionare a aparatului propriu;
-asigură aprovizionarea cu materiale şi obiecte de inventar, mijloace fixe şi rechizite, alte bunuri necesare desfăşurării normale a activităţii consiliului judeţean;
-participă la efectuarea inventarierii periodice şi la sfârşitul anului a bunurilor din dotarea consiliului judeţean;
-gestionează, depozitează, întreţine şi asigură conservarea tehnicii, aparaturii şi materialelor de protecţie civilă şi asigură spaţiile de depozitare pentru materialele necesare în cazul dezastrelor;
-pune la dispoziţia Inspectoratului judeţean de protecţie civilă aparatura şi materialele de protecţie civilă necesare pentru intervenţie şi instrucţie;
-organizează activitatea de protocol ocazionată de primirea de invitaţi sau delegaţii din ţară şi străinătate cu prilejul organizării de către partea română a unor recepţii, coctailuri sau mese oficiale;
-duce la îndeplinire sarcinile ce îi revin din aplicarea art. 43 din Legea nr. 73/1995 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare;
In domeniul apărării împotriva incendiilor:
-întocmeşte proiecte de dispoziţii ale preşedintelui consiliului judetean prin care se stabilesc responsabilităţile şi modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor în unitate;
-urmăreşte actualizarea dispoziţiilor ori de cate ori apar modificări şi le aduce la cunoştinţa salariaţilor, utilizatorilor şi oricăror persoane interesate;
-asigură identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitate şi corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;
-solicită şi obţine avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu prevăzute de lege şi asigură respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora;
-obţine permisiunea pentru alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
-întocmeşte, actualizează permanent şi transmite inspectoratului lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metodele de intervenţie şi prim ajutor, substanţele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
-asigură elaborarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor în vederea stabilirii atribuţiilor ce revin salariaţilor la locurile de muncă;
-verifică dacă salariaţii cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor şi respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitate;
-asigură întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru aplicarea acestora în orice moment;
-asigură utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor;
-informează de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea cu forţe şi mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare să completeze şi să trimită acestuia raportul de intervenţie;
-urmăreşte utilizarea în unitate numai a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, certificate conform legii;
-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor;
In domeniul securităţii si sănătăţii in muncă:
-ia măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii salariaţilor, precum şi asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă;
- propune realizarea unei evaluări a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;
-elaborează instrucţiuni proprii, în spiritul legii, pentru aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă din instituţie;
-asigură şi controlează cunoaşterea şi aplicarea de către toţi salariaţii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
-ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării si instruirii salariaţilor, cum ar fi afişe, pliante, filme şi diafilme cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă;
-asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire la locurile de muncă din instituţie şi propune măsurile de protecţie corespunzătoare;
-stabileşte legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce priveşte primul ajutor, serviciul medical de urgentă, salvare şi pompieri, pentru a facilita intervenţiile în caz de accidente de muncă;
-ia măsuri şi furnizează instrucţiuni pentru a da salariaţilor posibilitatea să părăsească imediat locul de muncă şi să se îndrepte spre o zonă sigură, în caz de pericol grav şi iminent;
-elaborează, pentru autorităţile competente şi în conformitate cu reglementările legale, rapoarte privind accidentele de muncă suferite de salariaţi;
-alcătuieşte programul anual de protecţie a muncii şi asigură realizarea acestuia;
-efectuează activitatea de control la toate locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
-organizează propaganda de protecţie a muncii în cadrul instituţiei;
-avizează dotarea personalului cu mijloace de protecţie individuală;
-asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de protecţie a muncii;
-colaborează cu reprezentanţii sindicatului pentru realizarea programelor privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă incluse în contractele individuale de muncă;
-întocmeşte şi ţine evidenţa fişelor individuale de protecţie a muncii pentru întreg personalul din aparatul propriu;
-întreprinde toate demersurile necesare obţinerii autorizaţiei de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, înainte de începerea oricărei activităţi, conform prevederilor legale;
-colaborează cu Inspectoratul teritorial de protecţie a muncii Vaslui, ori de câte ori este nevoie şi participă la instruirile organizate de acesta;
-îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de consiliul judeţean, preşedinte şi conducerea direcţiei.
R E G U L A M E N T de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui
Capitolul I
Capitolul II
Capitolul III - 1
Capitolul III - 2
Capitolul III - 3
Capitolul III - 4
Capitolul III - 5
Capitolul IV

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2007-09-21 (6465 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact