Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5653288
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunt concurs - ianuarie Achizitii publice

ANUNŢ

Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs de recrutare funcţie contractuală de execuţie, perioadă nedeterminată, astfel:

 • un post, nivel superior în cadrul Serviciului de atribuire a contractelor de achiziții publice, Direcția de urbanism, amenajarea teritoriului și achiziții publice - inspector de specialitate, grad profesional debutant

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 • cerere de înscriere (ataşat anunţului);
 • actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii (inclusiv acte doveditoare în cazul schimbării numelui), în copie;
 • documentele care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, în copie;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae (model europass).

Actele se vor îndosaria în ordinea specificată, într-un dosar cu şină.
Copiile actelor menţionate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, în prezenţa candidatului şi se depun la registratura Consiliului judeţean Vaslui.
Dosarele incomplete nu sunt admise pentru înscriere.

Condiţiile de participare la concurs, sunt următoarele:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: domeniul științe sociale, ramura științe juridice / științe administrative / sociologie domeniul de licență-asistența socială / științe economice.
 • cunoştinţe operare PC: MS Office (word, excel), internet – nivel mediu;
 • condiţii prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Concursul se organizează la sediul Consiliului judeţean Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului; (7 ianuarie 2016)
 • selecţia dosarelor de concurs va avea loc în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere al dosarelor, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.
 • proba scrisă în data de 19.01.2016, orele 09:30 la sediul Consiliului judeţean Vaslui;
 • interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Afişarea rezultatelor după fiecare probă se face în termen de 1 zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.
Contestaţiile se pot depune în maxim 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor, probei scrise şi a interviului.

Bibliografia este stabilită astfel:

 1. Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice cu modificările si completările ulterioare;
 3. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
 4. H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de cesiune de lucrări publice și a contractelor de cesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare;
 5. H.G. nr. 1.660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare;

Relaţii suplimentare se pot obţine de luni-vineri, între orele 08:00-16:30 la Serviciul managementul resurselor umane, relaţii mass-media, informare cetăţeni, interioare: 218 sau 113.

FORMULARE DE COMPLETAT aici

PREŞEDINTE,
Dumitru BUZATU

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2015-12-23 (1900 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact