Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5653231
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunt concurs - Directia tehnica ian 2016

ANUNŢ

Consiliul județean Vaslui organizează concurs de recrutare funcție publică de execuție, perioadă nedeterminată, astfel:

 • consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment investiții și reabilitarea drumuri județene, Direcția tehnică;
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice;

Condițiile de participare la concurs, sunt următoarele:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: domeniul științe inginerești,

- ramura inginerie civilă, specializarea căi ferate, drumuri și poduri – pentru postul de consilier debutant;
- ramura inginerie civilă – pentru postul de consilier asistent;

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de 1 an pentru consilier asistent;
 • cunoștințe operare PC: MS Office (word, excel), internet – nivel mediu;
 • condiții prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Concursul se organizează la sediul Consiliului județean Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului; (8 ianuarie 2016)
 • selecția dosarelor de concurs va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere al dosarelor;
 • proba scrisă în data de 26.01.2016, orele 09:00 la sediul Consiliului județean Vaslui;

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 • formularul de înscriere (atașat anunțului);
 • copia actului de identitate (inclusiv acte doveditoare în cazul schimbării numelui);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice (pentru vechimea dobândită după 01.01.2011 se prezintă o adeverință conform Ordinului A.N.F.P. nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al acesteia);
 • cazierul judiciar;
 • adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică (atașată anunțului);
 • declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat C.I.M. pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani (atașată anunțului).

Actele se vor îndosaria în ordinea specificată, într-un dosar cu șină.
Copiile actelor menționate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, în prezența candidatului.
Dosarele incomplete nu sunt admise pentru înscriere.

Bibliografia pentru consilier asistent este stabilită astfel:

 1. Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor, republicată;
 4. H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 241/2006 serviciului de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare;

Relații suplimentare se pot obține de luni-vineri, între orele 08:00-16:30 la Serviciul managementul resurselor umane, relații mass-media, informare cetățeni, interioare: 218 sau 113.

Bibliografia pentru consilier debutant este stabilită astfel:

 1. Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor, republicată;
 4. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. O.M.D.R.L. nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
 7. H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 8. O.M.T.C.T nr. 1558/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformității produselor pentru construcții.
FORMULARE DE COMPLETAT aici

PREŞEDINTE,
Dumitru BUZATU

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2015-12-21 (1637 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact